24 listopada – 12 grudnia

Winter Royale

1 000 000 USD do zgarnięcia w pierwszym otwartym turnieju Fortnite.

Etap drugi: Dzień pierwszy finałów Winter Royale


Zakwalifikowani Uczestnicy z każdego regionu zmierzą się ze sobą w pięciu (5) meczach solo. Wewnętrzna klasyfikacja Zakwalifikowanych Uczestników ustalona zostanie na podstawie poniższego systemu punktacji:

Królewskie Zwycięstwo: 3 punkty
Miejsca drugie i trzecie: 2 punkty
Miejsca od czwartego do dziesiątego: 1 punkt

7 i więcej likwidacji: 3 punkty
5-6 likwidacji: 2 punkty
3-4 likwidacje: 1 punkt

Wielka premia: Po zdobyciu 7 likwidacji za każdą kolejną likwidację przyznawany jest 1 punkt.

Po zakończeniu pięciu (5) meczów, 50 najlepszych Zakwalifikowanych Uczestników z każdego regionu (zwanych dalej łącznie „Finalistami”) przejdzie do drugiego dnia finałów Winter Royale.
W razie remisu o rozstrzygnięciu decydować będą, w następującej kolejności: suma zdobytych Królewskich Zwycięstw, suma likwidacji dokonanych w trakcie Wydarzenia, średnia lokata uzyskiwana podczas meczów, łączny czas przetrwania i ostatecznie rzut monetą.

WINTER ROYALE

Oficjalny regulamin wydarzenia

Biorąc udział w wydarzeniu Fortnite Winter Royale (zwanym dalej „Winter Royale” lub „Wydarzeniem”), Uczestnicy zgadzają się podlegać niniejszemu oficjalnemu regulaminowi wydarzenia Fortnite Winter Royale (zwanemu dalej „Regulaminem”), który w sprawach dotyczących Wydarzenia jest wiążący i ostateczny.


OPIS:

 

W Winter Royale gracze będą walczyć ze sobą o punkty.

Wydarzenie składać się będzie z trzech osobnych etapów zawodów (zwanych dalej „Etapami”). W każdym regionie 200 najlepszych uprawnionych Uczestników z pierwszego Etapu (zawodów kwalifikacyjnych Winter Royale) zostanie zaproszonych do udziału w drugim Etapie (pierwszym dniu finałów Winter Royale). 100 najlepszych graczy z każdego regionu drugiego Etapu przejdzie do trzeciego Etapu (drugiego dnia finałów Winter Royale).

W tych zawodach na punktację w każdym Etapie oraz na awans do dalszych Etapów będzie miała wpływ liczba zwycięstw i likwidacji. Najlepsi zawodnicy w momencie zakończenia trzeciego Etapu otrzymają nagrody.

Znaczki zdobyte w związku z turniejami w Fortnite nie mają wpływu na klasyfikację w finałach Winter Royale. Za wyjątkiem metody rozstrzygania remisów (opisanej poniżej), punktacja wszystkich meczów w danym Etapie Wydarzenia liczy się wyłącznie do końcowego rankingu w danym Etapie.


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ:

 

Wszyscy zainteresowani i uprawnieni gracze mogą wziąć udział w zawodach kwalifikacyjnych Winter Royale w Czasie Trwania zawodów kwalifikacyjnych w Europie lub w Czasie Trwania zawodów kwalifikacyjnych w Ameryce Północnej (zależnie od ich regionu zamieszkania). Wystarczy (i) wybrać zakładkę wydarzeń w grze, (ii) wybrać zawody kwalifikacyjne Winter Royale i (iii) nacisnąć przycisk „Graj”.

Aby móc wziąć udział w finałach Winter Royale, 200 najlepszych uprawnionych Uczestników z każdego regionu zawodów kwalifikacyjnych Winter Royale musi: (i) wypełnić ankietę kwalifikacyjną firmy Epic Games, Inc. („firmy Epic”) (zwaną dalej „Ankietą Kwalifikacyjną”); (ii) otrzymać od firmy Epic zaproszenie na finały Winter Royale; oraz (iii) w wyznaczony sposób przyjąć to zaproszenie w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od momentu jego wysłania (każdy spełniający te warunki Uczestnik zwany jest dalej „Zakwalifikowanym Uczestnikiem”).

Zaproszenia do udziału w drugim Etapie będą rozsyłane według uznania firmy Epic, zależnie od odpowiedzi udzielonych przez Uczestników w otrzymanych Ankietach Kwalifikacyjnych. Ankiety Kwalifikacyjne pomogą firmie Epic potwierdzić: (i) najlepszy kontaktowy adres e-mail Uczestnika; (ii) imię, nazwisko i kraj zamieszkania Uczestnika; (iii) czy uczestnik miał co najmniej 16 lat w dniu 29 listopada 2018 r.; (iv) nazwę publiczną Uczestnika; (v) główną platformę, jakiej Uczestnik używa do gry w Fortnite (czy jest to np. komputer PC bądź konsola Xbox, PS4 lub Switch); (vi) identyfikator Uczestnika w serwisie Discord; (vii) czy Uczestnik posiada jakieś kanały w mediach społecznościowych (viii) czy uczestnik należy do stron firmy Epic. 

Nieprzyjęcie zaproszenia na drugi Etap w odpowiednim czasie może skutkować przepadkiem zaproszenia; w takiej sytuacji firma Epic może wybrać Zakwalifikowanego Uczestnika o kolejnym najwyższym wyniku spośród pozostałych uprawnionych Uczestników.

Uczestnicy muszą mieć co najmniej 16 lat w dniu 29 listopada 2018 r. Mogą również obowiązywać dodatkowe ograniczenia.


CZAS TRWANIA WYDARZENIA:

 

Europa: 

Etap pierwszy: Zawody kwalifikacyjne Winter Royale będą się rozpoczynać 24 i 25 listopada 2018 r. o godz. 11:00 czasu polskiego i kończyć około godz. 22:00 czasu polskiego. (okres ten jest zwany dalej „Czasem Trwania zawodów kwalifikacyjnych w Europie”).

Etap drugi: Pierwszy dzień finałów Winter Royale rozpocznie się 30 listopada 2018 r. o godz. 17:00 czasu polskiego i zakończy około północy czasu polskiego.

Etap trzeci: Drugi dzień finałów Winter Royale rozpocznie się 1 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 czasu polskiego i zakończy około godz. 22:00 czasu polskiego.

Ameryka Północna:

Etap pierwszy: Zawody kwalifikacyjne Winter Royale będą się rozpoczynać 24 i 25 listopada 2018 r. o godz. 19:00 czasu polskiego i kończyć około godz. 6:00 czasu polskiego następnego dnia. (okres ten jest zwany dalej „Czasem Trwania zawodów kwalifikacyjnych w Ameryce Północnej”).

Etap drugi: Pierwszy dzień finałów Winter Royale rozpocznie się 11 grudnia 2018 r. o godz. 21:00 czasu polskiego i zakończy około godz. 4:00 czasu polskiego następnego dnia.

Etap trzeci: Drugi dzień finałów Winter Royale rozpocznie się 12 grudnia 2018 r. o godz. 23:00 czasu polskiego i zakończy około godz. 3:00 czasu polskiego następnego dnia.


MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU:

 

Nie jest konieczne dokonanie żadnego zakupu.

Aby móc wziąć udział w Wydarzeniu, gracz (zwany dalej „Uczestnikiem”) musi:

 • mieć ukończone 16 lat;
 • być uprawnionym licencjobiorcą umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite (zwanej dalej „EULA”) (https://www.epicgames.com/fortnite/pl/eula);
 • zarejestrować się w odpowiednim Etapie zgodnie z rozdziałem niniejszego Regulaminu pt. „Jak wziąć udział”;
 • zobowiązać się do przestrzegania zasad postępowania Wydarzenia Fortnite Winter Royale (zwanych dalej „Zasadami Postępowania”).

Wydarzenie jest dostępne dla uprawnionych Uczestników z Europy i Ameryki Północnej, za wyjątkiem regionów, gdzie byłoby zabronione lub ograniczone prawem.

W Wydarzeniu nie mogą brać udziału pracownicy, urzędnicy, kierownicy, agenci i przedstawiciele firmy Epic (w tym agencje prawne, promocyjne i reklamowe firmy Epic) ani członkowie ich najbliższych rodzin (definiowani tu jako: małżonkowie, matki, ojcowie, siostry, bracia, synowie, córki, bratankowie/bratanice i siostrzeńcy/siostrzenice, dziadkowie i teściowie, niezależnie od miejsca zamieszkania) bądź osoby mieszkające z nimi w tym samym gospodarstwie domowym (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), a także osoby fizyczne i prawne związane z produkcją lub zarządzaniem Wydarzeniem oraz spółki-matki, spółki stowarzyszone, filie, oddziały, agenci i przedstawiciele firmy Epic (zwani dalej „stronami firmy Epic”).

Firma Epic zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników wedle własnego uznania z dowolnego powodu, włączając w to możliwość nieograniczonej dyskwalifikacji, jeżeli firma Epic ustali, iż Uczestnik oszukiwał, hakował, używał gróźb, zniewag, obraźliwego słownictwa, współdzielił konto, działał w zmowie z innymi graczami, sabotował, spamował, próbował wpływać na innych, próbował cokolwiek wyłudzić lub w jakikolwiek sposób złamał postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite lub Zasad Postępowania.


FORMAT WYDARZENIA:

 

Etap pierwszy: Zawody kwalifikacyjne Winter Royale

Gracze mogą wziąć udział w maksymalnie sześciu (6) sesjach kwalifikacyjnych solo (maksymalnie trzech (3) sesjach dziennie) w ciągu Czasu Trwania zawodów kwalifikacyjnych w Europie lub Czasu Trwania zawodów kwalifikacyjnych w Ameryce Północnej (zależnie od regionu zamieszkania). Każda sesja potrwa około trzech (3) godzin, a najwyższy wynik osiągnięty przez Uczestnika w dowolnej z sesji będzie mieć wpływ na wewnętrzną klasyfikację, która ustalona zostanie na podstawie poniższego systemu punktacji:

Królewskie Zwycięstwo: 3 punkty
Miejsce wśród 5 najlepszych: 1 punkt
Miejsce wśród 10 najlepszych: 1 punkt

7 likwidacji: 1 punkt
5 likwidacji: 1 punkt
3 likwidacje: 1 punkt

Po zakończeniu Czasu Trwania zawodów kwalifikacyjnych w Europie oraz Czasu Trwania zawodów kwalifikacyjnych w Ameryce Północnej, w każdym regionie 200 Uczestników o najwyższej lokacie otrzyma Ankietę Kwalifikacyjną, co ma stwierdzić ich udział w finałach Winter Royale.

W razie remisu o rozstrzygnięciu decydować będą, w następującej kolejności: suma zdobytych punktów, suma zdobytych Królewskich Zwycięstw, średni wynik uzyskiwany podczas meczów, średnia liczba likwidacji osiągana podczas meczów, drugi najwyższy wynik sesji, trzeci najwyższy wynik sesji i ostatecznie rzut monetą.

Etap drugi: Dzień pierwszy finałów Winter Royale

Zakwalifikowani Uczestnicy z każdego regionu zmierzą się ze sobą w pięciu (5) meczach solo. Wewnętrzna klasyfikacja Zakwalifikowanych Uczestników ustalona zostanie na podstawie poniższego systemu punktacji:
Królewskie Zwycięstwo: 3 punkty
Miejsca drugie i trzecie: 2 punkty
Miejsca od czwartego do dziesiątego: 1 punkt

7 i więcej likwidacji: 3 punkty
5-6 likwidacji: 2 punkty
3-4 likwidacje: 1 punkt

Wielka premia: Po zdobyciu 7 likwidacji za każdą kolejną likwidację przyznawany jest 1 punkt.

Po zakończeniu pięciu (5) meczów, 50 najlepszych Zakwalifikowanych Uczestników z każdego regionu (zwanych dalej łącznie „Finalistami”) przejdzie do drugiego dnia finałów Winter Royale.
W razie remisu o rozstrzygnięciu decydować będą, w następującej kolejności: suma zdobytych Królewskich Zwycięstw, suma likwidacji dokonanych w trakcie Wydarzenia, średnia lokata uzyskiwana podczas meczów, łączny czas przetrwania i ostatecznie rzut monetą.

Etap trzeci: Dzień drugi finałów Winter Royale

Finaliści z każdego regionu zmierzą się ze sobą w serii sześciu (6) meczów solo. Klasyfikacja Finalistów w rankingu Wydarzenia (zwanym dalej „Rankingiem”) ustalona zostanie na podstawie poniższego systemu punktacji:

Królewskie Zwycięstwo: 3 punkty
Miejsca drugie i trzecie: 2 punkty
Miejsca od czwartego do dziesiątego: 1 punkt

7 i więcej likwidacji: 3 punkty
5-6 likwidacji: 2 punkty
3-4 likwidacje: 1 punkt

Wielka premia: Po zdobyciu 7 likwidacji za każdą kolejną likwidację przyznawany jest 1 punkt.

Po zakończeniu sześciu (6) meczów Finaliści zostaną uszeregowani w Rankingu na podstawie ich sumarycznego wyniku.

W razie remisu o rozstrzygnięciu decydować będą, w następującej kolejności: suma zdobytych Królewskich Zwycięstw, suma likwidacji dokonanych w trakcie Wydarzenia, średnia lokata uzyskiwana podczas meczów, łączny czas przetrwania i ostatecznie rzut monetą.
 
 

NAGRODY:

 

W zależności od klasyfikacji w Rankingu pod koniec trzeciego Etapu, Finaliści otrzymają następujące nagrody:
 

Drugi dzień finałów Winter Royale Łącznie 500 000 USD w każdym regionie
Miejsce Nagroda
1. 75 000 USD
2. 60 000 USD
3. 45 000 USD
4. 35 000 USD
5. 30 000 USD
6. 22 500 USD
7. 17 000 USD
8. 14 000 USD
9. 10 000 USD
10. 9000 USD
11. – 15. 6000 USD
16. – 20. 2500 USD
21. – 100. 1500 USD


Premia: Najwyższa liczba likwidacji w ciągu jednego meczu w całym trzecim Etapie – 20 000 USD


Zwycięscy Finaliści zostaną powiadomieni o zwycięstwie w przeciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od chwili zakończenia Wydarzenia i muszą odpowiedzieć (w wyznaczony sposób) w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od próby powiadomienia. Brak odpowiedzi w wymaganym czasie może oznaczać przepadek nagród; w takim wypadku firma Epic może wybrać Finalistę o kolejnym najwyższym wyniku.

Zwycięscy Finaliści zostaną również poproszeni o przesłanie firmie Epic określonych danych płatniczych (w tym wszelkich wymaganych formularzy skarbowych), aby móc odebrać nagrody. Firma Epic może wstrzymać wypłacenie nagrody, jeśli zwycięzca nie dostarczy w rozsądnym terminie odpowiednich danych płatniczych.

NAGRODY OBJĘTE SĄ ODPOWIEDNIM FEDERALNYM, STANOWYM I LOKALNYM PODATKIEM DOCHODOWYM I KAŻDY ZWYCIĘZCA MA OSOBISTY OBOWIĄZEK: (I) SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM DORADCĄ PODATKOWYM W CELU SPRAWDZENIA, KTÓRE PODATKI GO DOTYCZĄ ORAZ (II) UREGULOWAĆ WW. OBOWIĄZEK PODATKOWY Z ODPOWIEDNIĄ INSTYTUCJĄ SKARBOWĄ. Polityką firmy Epic jest potrącenie podatku u źródła po stawce obowiązującej mieszkańców USA oraz innych krajów. Dochody z uzyskania nagrody oraz potrącenie podatku zostaną poświadczone na formularzu 1099-MISC (dotyczy osób mieszkających w USA) lub 1042-S (dotyczy osób mieszkających poza granicami USA).

Firma Epic określi sposób wypłacenia nagród wedle własnego wyłącznego uznania, a wszystkie nagrody zostaną wypłacone bezpośrednio zwycięskim Finalistom. Zwycięscy Finaliści mogą zostać poproszeni o podpisanie deklaracji dot. kwalifikacji/odpowiedzialności/reklamy (zwanej dalej „Deklaracją”). Zwycięscy Finaliści muszą wypełnić i odesłać Deklarację w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od daty jej wysłania, chyba że prawo stanowi inaczej.
 

PRZEBIEG WYDARZENIA:


Wszyscy Uczestnicy muszą zalogować się na serwerze finałów Winter Royale w serwisie Discord na 30 minut przed rozpoczęciem (odpowiednio) drugiego lub trzeciego Etapu i pozostać zalogowani przez cały czas trwania danego Etapu. Administratorzy Wydarzenia będą używać serwisu Discord do informowania Zakwalifikowanych Uczestników i Finalistów na temat Wydarzenia, w tym podawania godziny jego rozpoczęcia oraz innych istotnych informacji. Przed rozpoczęciem każdego meczu administratorzy poinformują o tym fakcie wszystkich Zakwalifikowanych Uczestników i Finalistów.

Obowiązkiem każdego Zakwalifikowanego Uczestnika i Finalisty jest stawienie się na odpowiednim meczu finałów Winter Royale w wyznaczonym czasie. Administratorzy Wydarzenia nie będą czekać, aż Zakwalifikowani Uczestnicy i Finaliści dołączą do wyznaczonej gry.

Jeżeli Zakwalifikowany Uczestnik lub Finalista nie pojawi się na meczu, uznaje się, że ukończył on ten mecz na ostatnim miejscu, mając na koncie 0 likwidacji. Jeżeli na meczu nie pojawi się wielu Zakwalifikowanych Uczestników i/lub Finalistów, uznaje się, że każdy z nich ukończył ten mecz na ostatnim miejscu, mając na koncie 0 likwidacji.

Uczestnicy muszą wyłączyć tryb streamera.

Aby poprawić wydajność serwerów, wszyscy Uczestnicy poza 10 najlepszymi Uczestnikami MUSZĄ powrócić do lobby po tym, gdy zostaną zlikwidowani. Odmowa powrotu do lobby może skutkować dyskwalifikacją. Jeżeli Uczestnik jest streamerem, może podczas oczekiwania przekazywać główną transmisję.

Wszelkie próby udostępnienia przez Zakwalifikowanych Uczestników lub Finalistów osobom trzecim klucza służącego do ręcznego doboru graczy podczas Wydarzenia będą karane natychmiastową dyskwalifikacją z Wydarzenia oraz przepadkiem prawa do nagrody.

Wszelkie próby oszustwa lub działania w zmowie z innymi będą karane natychmiastową dyskwalifikacją z Wydarzenia oraz przepadkiem prawa do nagrody. Więcej informacji na temat działania w zmowie znaleźć można w Zasadach Postępowania.
Zakwalifikowanych Uczestników i Finalistów zachęca się do transmitowania swoich rozgrywek podczas Wydarzenia na swoich kanałach w serwisie Twitch.

Wszyscy Uczestnicy, którzy będą transmitować swoje mecze na żywo, zobowiązani są do (i) włączenia dokładnie dwuminutowego (120 sek.) opóźnienia, (ii) w przypadku Zakwalifikowanych Uczestników i Finalistów, zakrycia swoich ekranów w trakcie wprowadzania klucza służącego do ręcznego doboru graczy, który jest niezbędny, aby dołączyć do serwera finałowych rozgrywek Winter Royale, a także (iii) nieodtwarzania w trakcie rozgrywki muzyki, do której nie mają praw autorskich. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z Wydarzenia i przepadkiem prawa do nagrody.
W razie zakłócenia rozgrywki z przyczyn technicznych lub z racji udziału w niej osób nieuprawnionych administratorzy Wydarzenia zastrzegają sobie prawo do uznania wyników meczu za nieważne.

Mecze finałów Winter Royale w Ameryce Północnej zostaną uznane za ważne tylko wtedy, gdy będą rozegrane na serwerach w regionie NA-E.

Mecze finałów Winter Royale w Europie zostaną uznane za ważne tylko wtedy, gdy będą rozegrane na serwerach w regionie Europy.  

WARUNKI:

 

Wydarzenie podlega niniejszemu Oficjalnemu Regulaminowi oraz Zasadom Postępowania. Biorąc udział w Wydarzeniu, Uczestnicy zgadzają się: (i) przestrzegać całości niniejszego Regulaminu, Zasad Postępowania oraz decyzji firmy Epic, które są ostateczne i wiążące, oraz (ii) zrzec się prawa do roszczeń z powodu niejednoznaczności w Wydarzeniu, Regulaminie lub Zasadach Postępowania, chyba że jest to zabronione prawem w danym regionie. Przyjmując nagrodę, Uczestnik zgadza się zwolnić firmę Epic z wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe lub związane z przekazaniem, przyjęciem, prawidłowym lub nieprawidłowym użytkowaniem nagrody bądź udziałem w czynnościach z nagrodą związanych. Firma Epic nie ponosi odpowiedzialności za: (i) awarie systemu telefonii, telefonów, sprzętu lub oprogramowania komputerowego ani inne problemy techniczne lub komputerowe, stracone połączenia, rozłączenia, opóźnienia ani błędy przekazu; (ii) uszkodzenie, kradzież lub zniszczenie danych, nieautoryzowany dostęp lub modyfikacje Pracy lub innych materiałów; (iii) wszelkie szkody bądź uszczerbek na zdrowiu, ze śmiercią włącznie, wynikające z przyjęcia, posiadania lub użytkowania nagrody bądź z udziału w Wydarzeniu; ani za (iv) wszelkie błędy drukarskie, administracyjne lub techniczne w materiałach związanych z Wydarzeniem. Firma Epic zastrzega sobie prawo zawieszenia lub odwołania Wydarzenia wedle swego wyłącznego uznania lub z powodu okoliczności poza jej kontrolą, w tym klęsk żywiołowych. Firma Epic może odmówić dowolnemu Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu lub prawa do nagrody, jeżeli jej zdaniem Uczestnik ten próbuje zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Wydarzenia poprzez oszustwo, hacking, podstęp lub inne nieuczciwe praktyki mające na celu denerwowanie, obrażanie, groźby, szkodzenie reputacji lub nękanie innych Uczestników lub przedstawicieli firmy Epic. W sprawach związanych z Regulaminem, Zasadami Postępowania i/lub Wydarzeniem decyduje prawo stanu Północna Karolina, USA. Firma Epic zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, zmiany lub zawieszenia Wydarzenia w razie wystąpienia wirusa, błędu programu, problemów komputerowych, nieautoryzowanej ingerencji lub innych okoliczności poza kontrolą firmy Epic, mających wpływ na zarządzanie Wydarzeniem, jego bezpieczeństwo lub poprawny przebieg. Każda próba celowej szkody lub podważenia działania Wydarzenia może łamać prawo karne i cywilne i będzie skutkować dyskwalifikacją z udziału w Wydarzeniu. W wypadku takiej próby firma Epic zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowań (w tym honorariów adwokackich) w pełnym dopuszczalnym prawem wymiarze, włącznie z możliwością postępowania karnego. Firma Epic zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników przyłapanych na manipulacji procesem zgłoszenia lub przebiegu Wydarzenia bądź na łamaniu niniejszego Regulaminu i/lub Zasad Postępowania. Firma Epic nie ponosi odpowiedzialności za problemy, błędy programu lub awarie, jakie mogą napotkać Uczestnicy. Wydarzenie podlega przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego.
 

REKLAMA:

 

Firma Epic zastrzega sobie prawo używania imienia i nazwiska, podobizny i/lub identyfikatora konta Epic dowolnego Uczestnika w celu promocyjnym przed, w trakcie i po dacie zakończenia Wydarzenia, w dowolnych środkach przekazu na całym świecie, bezterminowo, lecz wyłącznie w celu upubliczniania Wydarzenia, bez dodatkowej opłaty lub uprzedniej zgody, chyba że zabrania tego prawo.

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub w Czasie Trwania Wydarzenia firma Epic może, wedle własnego uznania, zdecydować się zamieścić w Internecie nazwiska i dane z profilów Uczestników (łącznie z adresami stron na Facebooku, kanałów Twittera i YouTube oraz adresami stron trzecich), wyłącznie w celach promocyjno-rozrywkowych. Opublikowanie tych danych nie oznacza, że Uczestnik został zakwalifikowany lub że zwyciężył. Uczestnicy rozumieją, że użytkownicy tych stron mogą udostępniać, komentować (również negatywnie) i rozpowszechniać powyższe treści. Prośby Użytkowników o usunięcie tych treści oraz ich zgłoszeń zostaną spełnione w takim stopniu, w jakim będzie to praktycznie wykonalne.
 

ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH:
 

O ile nie jest to zabronione odpowiednim prawem, warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest nieodwracalne i trwałe zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich praw do rozprawy z udziałem przysięgłych w związku z dowolną sprawą sądową, bezpośrednio lub pośrednio pochodzącą od tego Wydarzenia lub z nim związaną, wszelkimi dokumentami lub umowami związanymi z Wydarzeniem, wszelkimi związanymi z Wydarzeniem nagrodami i wszelkimi związanymi z Wydarzeniem zawartymi lub planowanymi transakcjami.
 

PRYWATNOŚĆ:


Informacje dotyczące zbierania, użytkowania i udostępniania danych osobowych przez firmę Epic można znaleźć w jej polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://www.epicgames.com/site/pl/privacypolicy.

© 2018 Epic Games, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Łączna pula nagród 1 000 000 USD


500 000 USD będzie można zdobyć w finałach turnieju Winter Royale w Ameryce Północnej.

500 000 USD będzie można zdobyć w finałach turnieju Winter Royale w Europie.

 

Zakończono!

Od godziny 19:00 do 22:00 czasu polskiego

Pierwsza sesja otwarta

Zakończono!

Od godziny 23:00 do 2:00 czasu polskiego

Druga sesja otwarta

Zakończono!

Od godziny 3:00 do 6:00 czasu polskiego

Trzecia sesja otwarta (niedziela, 25 listopada 2018)

Zakończono!

Od godziny 19:00 do 22:00 czasu polskiego

Czwarta sesja otwarta

Zakończono!

Od godziny 23:00 do 2:00 czasu polskiego

Piąta sesja otwarta

Zakończono!

Od godziny 3:00 do 6:00 czasu polskiego

Szósta sesja otwarta (poniedziałek, 26 listopada 2018)

Zakończono!

Od godziny 11:00 do 14:00 czasu polskiego

Pierwsza sesja otwarta

Zakończono!

Od godziny 15:00 do 18:00 czasu polskiego

Druga sesja otwarta

Zakończono!

Od godziny 19:00 do 22:00 czasu polskiego

Trzecia sesja otwarta

Zakończono!

Od godziny 11:00 do 14:00 czasu polskiego

Czwarta sesja otwarta

Zakończono!

Od godziny 15:00 do 18:00 czasu polskiego

Piąta sesja otwarta

Zakończono!

Od godziny 19:00 do 22:00 czasu polskiego

Szósta sesja otwarta

Zakończono!

Od godziny 17:00 do 20:00 czasu polskiego

Eliminacje wstępne nr 1

Zakończono!

Od godziny 21:00 do 24:00 czasu polskiego

Eliminacje wstępne nr 2

Zakończono!

Od godziny 18:00 do 22:00 czasu polskiego

Wielki finał

Zakończono!

Od godziny 21:00 do 24:00 czasu polskiego

Eliminacje wstępne nr 1

Zakończono!

Od godziny 1:00 do 4:00 czasu polskiego

Eliminacje wstępne nr 2 (środa, 12 grudnia 2018)

Zakończono!

Od godziny 23:00 do 3:00 czasu polskiego

Wielki finał

ameryki północnej WIELKI FINAŁ:


 1. Nolanlul - 9
 2. Liquid 72HRS - 8
 3. Tyler15ツ - 7
 4. YungСhung - 7
 5. Legedien - 6
 6. TTV MmateosS - 6
 7. NistiCㅤ - 6
 8. LZR Vide - 6
 9. Slobings.ttv - 5
 10. Xycik - 5
 11. T.TV OutLitLIVE - 5
 12. E11 Anthony - 5
 13. Gank Ceice - 5
 14. Vinny1x - 5
 15. Envy LeNain - 5
 16. FunkBomb - 5
 17. Armada Kiwiface - 4
 18. LiquidChap - 4
 19. clarityG - 4
 20. ItsHighSky - 4
 21. ThomDez - 3
 22. roatdw youtube - 3
 23. Aipha Bot - 3
 24. twitch LyricenFN - 3
 25. kyzui - 3
 26. Twitch Shmecked - 3
 27. Twitch Jacobaqi - 2
 28. kevıe1 - 2
 29. ArmondTV - 2
 30. AK Pearl - 2
 31. Liquid Vivid - 2
 32. Posick - 2
 33. MSF Sheep - 2
 34. Twitch Flossen - 2
 35. Bloom Persecute - 2
 36. UwU Rhux - 2
 37. MackWood TV - 2
 38. Ghost Saf - 2
 39. MSF Famhood - 2
 40. RBK JLove - 2
 41. ProdigyAcesTv - 2
 42. Nahv_ On Twitch - 2
 43. Teahao - 2
 44. CaptainChenzo - 2
 45. Ghost Ghoul. - 2
 46. twitch.FHdagod - 1
 47. ronaldotv. - 1
 48. TwitchEL_Spectro - 1
 49. Ghost Snood - 1
 50. hydra btw - 1
 51. Twitch Pistolaaa - 1
 52. ECA Lanjok - 1
 53. 100T Kenith - 1
 54. Ghost Aydan - 1
 55. ttv.Lkt11 - 1
 56. Treviior - 1
 57. psalmㅤ - 1
 58. Aspirе - 1
 59. youtube cented - 1
 60. twitch Voltttz - 1
 61. ItsDiggyTV - 1
 62. Ruse JT - 1
 63. Twitter H4NSSEN - 1
 64. Ghost thwifo - 1
 65. Atlantis Mitr0 - 1
 66. RipmateTV - 1
 67. rZ Dubs .TTV - 0
 68. Swavy CHAOTIC - 0
 69. Gorg Shakey - 0
 70. TTV itzT1G - 0
 71. Bloom Riversan - 0
 72. OT Spadess - 0
 73. 7eoTV - 0
 74. Twitch Nycoking - 0
 75. NotSoreTV - 0
 76. E11 Vicaros - 0
 77. tacozzFN - 0
 78. Twitch.Luneze - 0
 79. Rokylll. - 0
 80. s key Uzi - 0
 81. Kold19 - 0
 82. ElonMuskVEVOtv - 0
 83. E12 Antee - 0
 84. Wyggs - 0
 85. VMS Kyle - 0
 86. vуx - 0
 87. Sihllable - 0
 88. bububoosh - 0
 89. flow neace - 0
 90. ZexRow - 0
 91. Ghost Sean - 0
 92. E11 EmadGG - 0
 93. Eclipsae - 0
 94. Vоil - 0
 95. JonnyFN TV - 0
 96. Natty . - 0
 97. Symfuhny - 0
 98. Parallel Аndo - 0
 99. vEthαn - 0
 100. Exuhz - 0

ameryki północnej ELIMINACJE WSTĘPNE NR 1:


 1. psalmㅤ - 17
 2. flow neace - 8
 3. ZexRow - 7
 4. ECA Lanjok - 7
 5. vуx - 7
 6. Ghost Snood - 6
 7. Ghost Aydan - 6
 8. MSF Famhood - 6
 9. Gorg Shakey - 5
 10. RBK JLove - 5
 11. Wyggs - 5
 12. ItsDiggyTV - 4
 13. Symfuhny - 4
 14. Atlantis Mitr0 - 4
 15. Nahv_ On Twitch - 3
 16. Liquid Vivid - 3
 17. twitch LyricenFN - 3
 18. Vоil - 3
 19. TTV MmateosS - 3
 20. youtube cented - 3
 21. VMS Kyle - 3
 22. Nolanlul - 3
 23. TTV itzT1G - 2
 24. clarityG - 2
 25. 7eoTV - 2
 26. Twitch Pistolaaa - 2
 27. kevıe1 - 2
 28. Ghost Sean - 2
 29. Twitch Jacobaqi - 2
 30. tacozzFN - 2
 31. Bloom Persecute - 2
 32. ProdigyAcesTv - 2
 33. CaptainChenzo - 2
 34. ronaldotv. - 1
 35. Legedien - 1
 36. E11 Anthony - 1
 37. TwitchEL_Spectro - 1
 38. twitch.FHdagod - 1
 39. Aspirе - 1
 40. Eclipsae - 1
 41. Treviior - 1
 42. ArmondTV - 1
 43. Liquid 72HRS - 1
 44. Twitch.Luneze - 1
 45. AK Pearl - 1
 46. Parallel Аndo - 1
 47. Ghost Ghoul. - 1
 48. OT Spadess - 1
 49. s key Uzi - 1
 50. ElonMuskVEVOtv - 1
 51. Τocata - 1
 52. Fairiko - 0
 53. Twitch innocents - 0
 54. Tiger says boo - 0
 55. twitch.xzur_ - 0
 56. Ghost Bizzle - 0
 57. MoNsTcR - 0
 58. Herrions. - 0
 59. iPahn TTV - 0
 60. Ninja - 0
 61. E11 BlooTea - 0
 62. Liquid POACH - 0
 63. SEN Carose - 0
 64. DivinitryFN - 0
 65. TyenoX - 0
 66. TrxpGawd - 0
 67. NRG Zayt - 0
 68. LG Kreo - 0
 69. TSM_Myth - 0
 70. Outcold415 - 0
 71. J.Storm_Painful - 0
 72. PLP JSaturn0 TTV - 0
 73. C9 Frexs - 0
 74. TB Fulmer - 0
 75. AssaultSZN - 0
 76. CrN Yink - 0
 77. OwlFN - 0
 78. MRKN Bini - 0
 79. lomonator - 0
 80. Rise XXiF - 0
 81. oFrostie - 0
 82. Boiz22 - 0
 83. WBG Crypto - 0
 84. avidityca - 0
 85. highriskbridder - 0
 86. TB Sofa - 0
 87. CizLucky - 0
 88. TTV.1Predator_ - 0
 89. CLG_dafps - 0
 90. Twitch.Feinbergg - 0
 91. yohanyTv - 0
 92. TyTyKO_ TTV - 0
 93. twitch Duhmy - 0
 94. Colossal_Impact- - 0
 95. Аircool - 0
 96. Twitch.SleepyFN - 0
 97. TwitchTRose - 0
 98. Motiv8 Fragou7 - 0
 99. zNeverDodge - 0

ameryki północnej ELIMINACJE WSTĘPNE NR 2:


 1. Xycik - 15
 2. T.TV OutLitLIVE - 9
 3. Ghost Saf - 9
 4. Twitter H4NSSEN - 6
 5. UwU Rhux - 5
 6. hydra btw - 5
 7. 100T Kenith - 5
 8. LiquidChap - 5
 9. Twitch Flossen - 4
 10. Twitch Shmecked - 4
 11. Ruse JT - 4
 12. Envy LeNain - 4
 13. MSF Sheep - 4
 14. E11 EmadGG - 4
 15. Ghost thwifo - 3
 16. Posick - 3
 17. E11 Vicaros - 3
 18. FunkBomb - 3
 19. E12 Antee - 3
 20. vEthαn - 3
 21. bububoosh - 3
 22. JonnyFN TV - 2
 23. Slobings.ttv - 2
 24. NistiCㅤ - 2
 25. kyzui - 2
 26. NotSoreTV - 2
 27. ttv.Lkt11 - 2
 28. Twitch Nycoking - 2
 29. Tyler15ツ - 2
 30. Bloom Riversan - 2
 31. LZR Vide - 2
 32. ItsHighSky - 2
 33. YungСhung - 1
 34. roatdw youtube - 1
 35. Armada Kiwiface - 1
 36. Gank Ceice - 1
 37. Swavy CHAOTIC - 1
 38. MackWood TV - 1
 39. RipmateTV - 1
 40. Sihllable - 1
 41. rZ Dubs .TTV - 1
 42. Vinny1x - 1
 43. Aipha Bot - 1
 44. ThomDez - 1
 45. twitch Voltttz - 1
 46. Kold19 - 1
 47. Exuhz - 1
 48. Teahao - 1
 49. Rokylll. - 1
 50. Natty . - 1
 51. nmgreeenCODEMOB - 1
 52. SiMorphosys.TTV - 1
 53. KoopTrain - 1
 54. FB_ZLaner - 1
 55. WC Reeloads - 1
 56. nanolite. - 1
 57. Viszlas - 1
 58. Xcells- - 0
 59. KlassBW - 0
 60. FL_CheatCodeTV - 0
 61. twitch.1trainer - 0
 62. AirRun8 TV - 0
 63. WBG Wheels - 0
 64. YouTube RyzenPK - 0
 65. Twitch vRaptor - 0
 66. Stripperr LIVE - 0
 67. HumbleSlaybaeTV - 0
 68. Hornеt - 0
 69. VapeJesus Pog - 0
 70. wDean. - 0
 71. Kyroㅤ - 0
 72. MRKN Plixxer - 0
 73. E11 General - 0
 74. faultur is bald - 0
 75. GRDNT Pez - 0
 76. WBG Pika - 0
 77. RBK Kodi - 0
 78. TTV_Tokyeo - 0
 79. beta soyboy - 0
 80. Twitch.SickoFN - 0
 81. TSM_Kaysid - 0
 82. GdcasFN - 0
 83. EyeMijoTV - 0
 84. Reverse2k - 0
 85. A LittIe Girl - 0
 86. Tristan Hipp - 0
 87. Ghost Kayuun - 0
 88. WhosDXTR - 0
 89. coL Hogman - 0
 90. Shaedess PA - 0
 91. Lаvish - 0
 92. GA_iKerry.TV - 0
 93. twitch shuaa - 0
 94. ㅤTCㅤTroy - 0
 95. DomGood - 0
 96. Twitch owember - 0
 97. KytrexTV - 0
 98. Dbrisq. - 0
 99. Chaos Choppadown - 0
 100. ЯR Cajatron - 0

Europy WIELKI FINAŁ:


 1. LeStream Skite - 10
 2. Twitch Tuckz717 - 9
 3. Atlantis Mitr0 - 8
 4. Ghost Issa - 8
 5. ECA Skram - 8
 6. BMICE NowardBE - 7
 7. IG.Skailer - 7
 8. uNp FeRinS_ - 6
 9. k1ck raZguL - 6
 10. Twitch_Arsen2k - 5
 11. FA Ares - 5
 12. Chundiss - 5
 13. Epsilon Zyppaan - 4
 14. Ghost Kamo - 4
 15. Twitch Dealersz - 4
 16. COOLER Gebber - 4
 17. Rogue gommru - 4
 18. pacific Nico - 3
 19. W4rpfps - 3
 20. Fnatic Motor - 3
 21. CLR loto - 3
 22. ASUS-VorwenN - 3
 23. MOCKIT swayzoU_ - 2
 24. dMIND zeek - 2
 25. Atlantis kejseR - 2
 26. Odysseus BøttchR - 2
 27. KINGUIN Taiovsky - 2
 28. ttvDugee - 2
 29. Takeoffs_ - 2
 30. SAMSUNG FreaxS - 2
 31. HayzEGO - 2
 32. Mockit NokSsito - 2
 33. Onokill. - 2
 34. RLB Evoz - 2
 35. Twitch.tv MaxxaM - 2
 36. Rasmusnie - 2
 37. iRobsko - 2
 38. Ritz tf up - 2
 39. Mexe btw - 2
 40. SenseyGaming - 1
 41. Property Crippa - 1
 42. Not ZexRow - 1
 43. MarkiLokuras - 1
 44. DD_BNq - 1
 45. sW naue - 1
 46. Melside - 1
 47. Sethouuuu - 1
 48. ARMY DiegoGB - 1
 49. MRTNFN - 1
 50. Rojο - 1
 51. E11 Boyer - 1
 52. ASUS-x8 - 1
 53. ax45367 - 1
 54. Flyxã…¤ - 1
 55. justillegal VI - 1
 56. fledermoys - 1
 57. ECA Gafow - 1
 58. Octagon Socka - 1
 59. Vexed Kylester - 1
 60. KS KfL - 1
 61. yes r1ksa - 1
 62. Twitch J1nosta - 1
 63. raptey uwu - 1
 64. Solary Airwaks - 1
 65. Ancients Screaky - 0
 66. CD SpeezyX9 - 0
 67. VGIA Markel - 0
 68. PB_BabaBlessTV - 0
 69. BTL Nikof - 0
 70. Twitch.DevilFN - 0
 71. Solary Kinstaar - 0
 72. Оslo - 0
 73. Winstrike Orange - 0
 74. Mr_Bruzzz - 0
 75. Niico FA - 0
 76. Not Msx - 0
 77. Noooun - 0
 78. LDLC Keοlys - 0
 79. LeStream TheVic - 0
 80. twitchtvLIKANDOO - 0
 81. Ravenx Daizax - 0
 82. weuih - 0
 83. FlueTanda - 0
 84. Kaxie - 0
 85. Twitch AstroSMZ - 0
 86. Detoox. - 0
 87. BELAEU - 0
 88. Hаrrу - 0
 89. DMSIK - 0
 90. Th0masHD - 0
 91. BenGTV_ - 0
 92. L e g l e s s - 0
 93. Oserv Showness - 0
 94. GL Aice - 0
 95. twitch.c1aymore - 0
 96. Twitch_Aphostle - 0
 97. FACT lolb0om - 0
 98. Atlantis swag_ - 0
 99. Twitch Wickesy - 0
 100. FANTASTIC sweet_ - 0

Europy ELIMINACJE WSTĘPNE NR 1:


 1. Property Crippa - 12
 2. LeStream TheVic - 8
 3. Ghost Issa - 7
 4. LeStream Skite - 5
 5. Rojο - 5
 6. W4rpfps - 5
 7. Sethouuuu - 5
 8. Twitch AstroSMZ - 5
 9. Ancients Screaky - 4
 10. ASUS-x8 - 4
 11. ttvDugee - 4
 12. Oserv Showness - 4
 13. VGIA Markel - 4
 14. Epsilon Zyppaan - 3
 15. Kylesterrr - 3
 16. Not ZexRow - 3
 17. Solary Airwaks - 3
 18. IG.Skailer - 3
 19. Twitch.tv MaxxaM - 3
 20. Ritz tf up - 3
 21. sW naue - 3
 22. raptey uwu - 3
 23. ASUS-VorwenN - 3
 24. Flyxã…¤ - 3
 25. Atlantis kejseR - 2
 26. PB_BabaBlessTV - 2
 27. Winstrike Orange - 2
 28. SAMSUNG FreaxS - 2
 29. MOCKIT swayzoU_ - 2
 30. CD SpeezyX9 - 2
 31. BMICE NowardBE - 2
 32. Twitch.DevilFN - 2
 33. Оslo - 2
 34. KINGUIN Taiovsky - 2
 35. Ravenx Daizax - 2
 36. weuih - 2
 37. Twitch_Arsen2k - 2
 38. justillegal VI - 1
 39. Mr_Bruzzz - 1
 40. Not Msx - 1
 41. FANTASTIC sweet_ - 1
 42. BenGTV_ - 1
 43. Th0masHD - 1
 44. Detoox. - 1
 45. Atlantis Mitr0 - 1
 46. MRTNFN - 1
 47. DmSik - 1
 48. MarkiLokuras - 1
 49. FACT lolb0om - 1
 50. Solary Kinstaar - 1
 51. VHV VeroX - 1
 52. Yasuke Nero - 1
 53. DAYZ nab1lx - 1
 54. VHV Kris - 1
 55. NiP Xited - 1
 56. Kylixx. - 1
 57. Twitch-DanGoms - 1
 58. Method Noizeeh - 1
 59. Arnautron - 0
 60. Twitch AtomCF - 0
 61. ndyguden - 0
 62. BJK Viallinen - 0
 63. Twitch Klusia - 0
 64. Secret_Domentos - 0
 65. Bagel4k - 0
 66. Legend Graham - 0
 67. Alеk - 0
 68. Z4ka47 - 0
 69. Raskology - 0
 70. Baloubo - 0
 71. noctan - 0
 72. Hirys_ - 0
 73. LeStream Blaxou - 0
 74. Tchub. - 0
 75. Oserv Stecto - 0
 76. Kiujy_Y - 0
 77. twitch knuktv - 0
 78. KINGUIN-Dennis - 0
 79. Bulle ShipeR - 0
 80. Twitch xEzzra - 0
 81. MCES Orkh - 0
 82. Flaavooo - 0
 83. uNp Sugar - 0
 84. FA Hugo_ - 0
 85. Cpoint Crue - 0
 86. Hellrayser ツ - 0
 87. AoE FlaM3 - 0
 88. TSM_Jebac - 0
 89. FA Pero0 - 0
 90. Já´‡sá´œs - 0
 91. Twitch-Chriskeem - 0
 92. GC Hammo - 0
 93. NSG tomytrbl - 0
 94. Imsdalo - 0
 95. OTW Rakan - 0
 96. Twitch HighBrian - 0
 97. NGU SunjY - 0
 98. itsEyzo - 0
 99. plataaaaaZ - 0
 100. ItIsMeSteve - DQ

Europy ELIMINACJE WSTĘPNE NR 2:


 1. boyerxd - 12
 2. Rasmusnie - 6
 3. Melside - 6
 4. Octagon Socka - 5
 5. BELAEU - 5
 6. Mexe btw - 5
 7. Fnatic Motor - 5
 8. K2 Niico - 4
 9. Mockit NokSsito - 4
 10. Twitch_Aphostle - 4
 11. ECA Gafow - 4
 12. dMIND zeek - 4
 13. Takeoffs_ - 4
 14. Chundiss - 4
 15. RLB Evoz - 4
 16. FA Ares - 3
 17. BTL Nikof - 3
 18. Twitch Dealersz - 3
 19. uNp FeRinS_ - 3
 20. Onokill. - 3
 21. twitchtvLIKANDOO - 3
 22. COOLER Gebber - 3
 23. ax45367 - 2
 24. Ghost Kamo - 2
 25. Twitch Wickesy - 2
 26. Aiceã…¤ - 2
 27. pacific Nico - 2
 28. Twitch J1nosta - 2
 29. Odysseus BøttchR - 2
 30. Twitch Tuckz717 - 2
 31. iRobsko - 2
 32. L e g l e s s - 2
 33. Kaxie - 2
 34. Rogue gommru - 2
 35. SenseyGaming - 2
 36. fledermoys - 2
 37. k1ck raZguL - 2
 38. ECA Skram - 1
 39. DD_BNq - 1
 40. yes r1ksa - 1
 41. LDLC Keοlys - 1
 42. Noooun - 1
 43. twitch.c1aymore - 1
 44. HayzEGO - 1
 45. ARMY DiegoGB - 1
 46. FlueTanda - 1
 47. CLR loto - 1
 48. Hаrrу - 1
 49. Atlantis swag_ - 1
 50. KS KfL - 1
 51. MOCKIT Kyzen - 1
 52. Weiler. - 1
 53. LEM0NGRABBER TTV - 1
 54. MOCKIT Nyxou - 1
 55. oQuinnz - 1
 56. toca clapped you - 1
 57. Twitch imdrepa - 1
 58. Kroatomist - 1
 59. BFX Ergyt - 1
 60. EGN Edr4k1ll - 1
 61. Oplon ScorteckTV - 0
 62. Twitch xTribune - 0
 63. twitch.DiemFT - 0
 64. evergl1de - 0
 65. TQ Prisi0n3r0 - 0
 66. Pusherツ - 0
 67. Waypoint Jinzen - 0
 68. Xypher GoldenJ - 0
 69. Marcy btw - 0
 70. stompy btw - 0
 71. Drizzeh - 0
 72. iBoars Macius - 0
 73. Raklette - 0
 74. Twitch KryyTV_ - 0
 75. Twitch beehive - 0
 76. 12 yo kid - 0
 77. LeStream Vato - 0
 78. CurtCo - 0
 79. Leon Quadriceps - 0
 80. Paffpi - 0
 81. 7P Alpha - 0
 82. TQ Naranj1t0 - 0
 83. Proximus Skahh - 0
 84. Twitch_CanDook - 0
 85. Markeguttenã…¤ - 0
 86. Meppy_ - 0
 87. SkyField_ - 0
 88. TTVCoreGamingg - 0
 89. Le afek - 0
 90. uNp MisTaKe - 0
 91. Twitch.SkyzMG - 0
 92. Coco Agentpro - 0
 93. Rasney UwUuuUwUu - 0
 94. Xypher Pepper - 0
 95. GreenS0ck - 0
 96. Twitch uGuhhh - 0
 97. eXile MrBambus - 0
 98. NSG Zed - 0
 99. Nérve - 0
 100. Navу - 0

 

*Gracze znajdujący się na liście nie mają zagwarantowanego udziału w finałach turnieju Winter Royale. Wszyscy gracze z najlepszymi wynikami muszą wypełnić ankietę kwalifikacyjną po zakończeniu kwalifikacji do Winter Royale.
**Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018 o godzinie 1:00 EST**

Najlepsze wyniki w UE:


 1. LeStream Skite - 42 [5 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 2. MrSavageM -_- - 40 [5 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 3. FA Ares - 40 [4 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 4. Alеk - 39 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 5. Le afek - 38 [3 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 6. MCES Orkh - 38 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 7. Twitch beehive - 36 [4 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 8. Atlantis Mitr0 - 36 [4 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 9. LeStream Vato - 36 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 10. Kylixx. - 35 [4 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 11. Fnatic Motor - 35 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 12. IG.Skailer - 35 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 13. boyerxd - 34 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 14. Epsilon Zyppaan - 34 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 15. Twitch Tuckz717 - 34 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 16. Ancients Screaky - 34 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 17. stompy btw - 33 [4 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 18. Th0masHD - 33 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 19. dMIND zeek - 33 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 20. VGIA Markel - 33 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 21. Nérve - 33 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 22. Twitch Klusia - 33 [3 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 23. Mexe btw - 33 [2 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 24. Ritz tf up - 33 [2 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 25. S7 ScuffGod - 33 [2 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 26. ndyguden - 33 [2 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 27. iRobsko - 32 [5 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 28. Secret_Domentos - 32 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 29. ECA Skram - 32 [3 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 30. PB_BabaBlessTV - 32 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 31. TQ Naranj1t0 - 32 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 32. Littel Kid W - 32 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 33. MerijnFreeze - 32 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 34. SNG Trippern - 32 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 35. Twitch sFlikk - 32 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 36. Twitch AtomCF - 32 [3 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 37. Twitch J1nosta - 32 [3 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 38. Sethouuuu - 32 [2 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 39. LDLC Keοlys - 32 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 40. Ghost Issa - 32 [2 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 41. Pusherツ - 32 [1 zwycięstw] (30 Rozegrane gry)
 42. Winstrike Orange - 31 [4 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 43. uNp MisTaKe - 31 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 44. Xypher Pepper - 31 [4 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 45. LeStream Blaxou - 31 [4 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 46. GreenS0ck - 31 [4 zwycięstw] (19 Rozegrane gry)
 47. Cpoint Crue - 31 [3 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 48. Sky_Takeoffs - 31 [3 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 49. FH Rojo11 - 31 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 50. fledermoys - 31 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 51. SPY ShadowTwist - 31 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 52. Kiujy_Y - 31 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 53. twitch.DiemFT - 31 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 54. LeStream TheVic - 31 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 55. pacific Nico - 31 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 56. KINGUIN Taiovsky - 31 [3 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 57. Meppy_ - 31 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 58. CD SpeezyX9 - 31 [2 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 59. Rasney UwUuuUwUu - 31 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 60. Оslo - 31 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 61. RLB Evoz - 31 [2 zwycięstw] (23 Rozegrane gry)
 62. FA Pero0 - 30 [4 zwycięstw] (6 Rozegrane gry)
 63. CurtCo - 30 [4 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 64. Solary Airwaks - 30 [4 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 65. COOLER Gebber - 30 [4 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 66. Atlantis kejseR - 30 [3 zwycięstw] (8 Rozegrane gry)
 67. TwitchSaMMyy - 30 [3 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 68. k1ck raZguL - 30 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 69. SAMSUNG FreaxS - 30 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 70. Twitch Wickesy - 30 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 71. Twitch.DevilFN - 30 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 72. Twitch.SkyzMG - 30 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 73. Not ZexRow - 30 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 74. CLR loto - 30 [3 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 75. Twitch_Arsen2k - 30 [3 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 76. EGN Edr4k1ll - 30 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 77. GC Hammo - 30 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 78. CrypT3K. - 30 [3 zwycięstw] (21 Rozegrane gry)
 79. Rogue gommru - 30 [3 zwycięstw] (24 Rozegrane gry)
 80. ttv_imthemarteen - 30 [2 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 81. Tchub. - 30 [2 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 82. Secret_Mongraal - 30 [2 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 83. Raklette - 30 [2 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 84. swayzoU_ - 30 [2 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 85. BTL Nikof - 30 [2 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 86. justillegal VI - 30 [2 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 87. yes r1ksa - 30 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 88. Twitch.tv MaxxaM - 30 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 89. Octagon Socka - 30 [2 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 90. Twitch-Chriskeem - 30 [2 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 91. Reflex Kyzen - 30 [2 zwycięstw] (19 Rozegrane gry)
 92. Falconlψ - 30 [2 zwycięstw] (20 Rozegrane gry)
 93. Raskology - 30 [2 zwycięstw] (20 Rozegrane gry)
 94. iBoars Macius - 30 [2 zwycięstw] (22 Rozegrane gry)
 95. Oserv Showness - 30 [2 zwycięstw] (27 Rozegrane gry)
 96. NokSsito - 30 [1 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 97. W4rpfps - 30 [1 zwycięstw] (29 Rozegrane gry)
 98. Twitch Dealersz - 29 [4 zwycięstw] (8 Rozegrane gry)
 99. FA Hugo_ - 29 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 100. ARMY DiegoGB - 29 [4 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 101. ttvDugee - 29 [4 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 102. Ghost Kamo - 29 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 103. BenGTV_ - 29 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 104. OnF teeq - 29 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 105. WLG Lucid - 29 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 106. Bagel4k - 29 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 107. Rasmusnie - 29 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 108. uNp Sugar - 29 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 109. twitchtvLIKANDOO - 29 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 110. OTW Rakan - 29 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 111. evergl1de - 29 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 112. BMICE NowardBE - 29 [3 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 113. Paffpi - 29 [3 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 114. Twitch LouisFn - 29 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 115. Oplon ScorteckTV - 29 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 116. Benjyfishy - 29 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 117. YoutubeBeef - 29 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 118. Twitch xEzzra - 29 [3 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 119. Twitch imdrepa - 29 [3 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 120. Freq Hz Alt-acc - 29 [3 zwycięstw] (19 Rozegrane gry)
 121. Not Msx - 29 [3 zwycięstw] (21 Rozegrane gry)
 122. Nozy btw - 29 [3 zwycięstw] (24 Rozegrane gry)
 123. Mr_Bruzzz - 29 [3 zwycięstw] (26 Rozegrane gry)
 124. Waypoint Jinzen - 29 [2 zwycięstw] (7 Rozegrane gry)
 125. MRTNFN - 29 [2 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 126. Hive Legless - 29 [2 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 127. MCES Andilex - 29 [2 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 128. sW naue - 29 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 129. Twitch_Aphostle - 29 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 130. twitch.Ak11m - 29 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 131. Twitch AstroSMZ - 29 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 132. SkyField_ - 29 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 133. Onokill. - 29 [2 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 134. BTL Xoxo - 29 [2 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 135. tricky n1ck - 29 [2 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 136. Kylesterrr - 29 [2 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 137. Exillium Robabz - 29 [2 zwycięstw] (21 Rozegrane gry)
 138. 12 yo kid - 29 [2 zwycięstw] (23 Rozegrane gry)
 139. itsEyzo - 29 [2 zwycięstw] (24 Rozegrane gry)
 140. Kroatomist - 29 [2 zwycięstw] (25 Rozegrane gry)
 141. VHV RedRush - 29 [2 zwycięstw] (27 Rozegrane gry)
 142. backedEzMolette - 29 [2 zwycięstw] (27 Rozegrane gry)
 143. plataaaaaZ - 29 [1 zwycięstw] (21 Rozegrane gry)
 144. Omerix Kryy - 29 [1 zwycięstw] (23 Rozegrane gry)
 145. Bulle ShipeR - 29 [1 zwycięstw] (27 Rozegrane gry)
 146. toca clapped you - 29 [0 zwycięstw] (26 Rozegrane gry)
 147. AoE FlaM3 - 28 [4 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 148. Weiler. - 28 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 149. Hirys_ - 28 [4 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 150. Chundiss - 28 [4 zwycięstw] (22 Rozegrane gry)
 151. DAYZ nab1lx - 28 [3 zwycięstw] (8 Rozegrane gry)
 152. K2 Niico - 28 [3 zwycięstw] (8 Rozegrane gry)
 153. Solary Kinstaar - 28 [3 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 154. Reflex Nyxou - 28 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 155. Αlele - 28 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 156. TTV Reindeer - 28 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 157. BJK Viallinen - 28 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 158. twitch.snoozlooz - 28 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 159. BELAEU - 28 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 160. NGU SunjY - 28 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 161. ax45367 - 28 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 162. oQuinnz - 28 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 163. Twitch HighBrian - 28 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 164. raptey uwu - 28 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 165. NSG Zed - 28 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 166. HayzEGO - 28 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 167. VHV VeroX - 28 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 168. Method Noizeeh - 28 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 169. TTVCoreGamingg - 28 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 170. Property Crippa - 28 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 171. eXile MrBambus - 28 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 172. Hellrayser ツ - 28 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 173. Noooun - 28 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 174. hugge1437 - 28 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 175. Baloubo - 28 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 176. Aiceã…¤ - 28 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 177. Detoox. - 28 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 178. Markeguttenã…¤ - 28 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 179. Twitch uGuhhh - 28 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 180. Já´‡sá´œs - 28 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 181. Yasuke Nero - 28 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 182. Navу - 28 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 183. KINGUIN-Dennis - 28 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 184. DD_BNq - 28 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 185. Flaavooo - 28 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 186. LEM0NGRABBER TTV - 28 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 187. Twitch-DanGoms - 28 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 188. twitch.c1aymore - 28 [3 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 189. FANTASTIC sweet_ - 28 [3 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 190. TQ Prisi0n3r0 - 28 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 191. HORI.Nuarix - 28 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 192. TSM_Jebac - 28 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 193. Leon Quadriceps - 28 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 194. Legend Graham - 28 [3 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 195. Sniref - 28 [3 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 196. weuih - 28 [3 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 197. KS KfL - 28 [3 zwycięstw] (19 Rozegrane gry)
 198. noctan - 28 [3 zwycięstw] (19 Rozegrane gry)
 199. SenseyGaming - 28 [3 zwycięstw] (20 Rozegrane gry)
 200. MarkiLokuras - 28 [3 zwycięstw] (20 Rozegrane gry)

Najlepsze wyniki w Ameryce Północnej:


 1. TB Fulmer - 41 [3 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 2. Arkhram. - 40 [5 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 3. faultur is bald - 38 [4 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 4. ZexRow - 38 [4 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 5. Twitch Piikaa - 37 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 6. Ghost Bizzle - 37 [4 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 7. vEthαn - 37 [4 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 8. Lanjok - 37 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 9. Tristan Hipp - 36 [5 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 10. Pеarl - 36 [4 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 11. LiquidChap - 36 [4 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 12. s key Uzi - 35 [4 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 13. twitch Voltttz - 35 [4 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 14. E11 BlooTea - 35 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 15. E11 Vicaros - 35 [4 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 16. CLG_dafps - 35 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 17. Twitch Nycoking - 35 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 18. ronaldotv. - 35 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 19. Aipha Bot - 35 [2 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 20. Rise XXiF - 35 [2 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 21. Posick - 34 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 22. Herrions. - 34 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 23. Sheеp - 34 [4 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 24. Liquid Vivid - 34 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 25. FL_CheatCodeTV - 34 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 26. psalmㅤ - 33 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 27. KoopTrain - 33 [4 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 28. NRG Zayt - 33 [4 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 29. Hornеt - 33 [4 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 30. Ghost Snood - 33 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 31. Ghost Saf - 33 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 32. TTV itzT1G - 33 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 33. FunkBomb - 33 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 34. MRKN Assault - 33 [1 zwycięstw] (21 Rozegrane gry)
 35. Twitch vRaptor - 32 [3 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 36. CryptoFN - 32 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 37. Gank Ceice - 32 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 38. BiniSZN - 32 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 39. Viszlas - 32 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 40. highriskbridder - 32 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 41. Tetchra - 32 [3 zwycięstw] (19 Rozegrane gry)
 42. 100T Kenith - 32 [2 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 43. OwlFN - 32 [2 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 44. UwU Rhux - 32 [2 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 45. iPahn TTV - 32 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 46. bughа - 32 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 47. Stripperr LIVE - 32 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 48. Aspirе - 32 [2 zwycięstw] (24 Rozegrane gry)
 49. ЯR Cajatron - 31 [4 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 50. kevıe1 - 31 [4 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 51. Reverse2k - 31 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 52. Twitch innocents - 31 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 53. SiMorphosys.TTV - 31 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 54. Symfuhny - 31 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 55. bububoosh - 31 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 56. twitch LyricenFN - 31 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 57. Twitch Shmecked - 31 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 58. TwitchTRose - 31 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 59. TSM_Kaysid - 31 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 60. Atlantis Mitr0 - 31 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 61. StDx Vide - 31 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 62. Gorg Shakey - 31 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 63. T.TV OutLitLIVE - 31 [2 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 64. E11 Anthony - 31 [2 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 65. YungСhung - 31 [2 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 66. Liquid 72HRS - 31 [2 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 67. EyeMijoTV - 31 [1 zwycięstw] (36 Rozegrane gry)
 68. ww nex - 31 [0 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 69. Nolanlul - 30 [5 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 70. Ríversan - 30 [4 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 71. Twitch.Feinbergg - 30 [4 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 72. ttv.Lkt11 - 30 [4 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 73. DivinitryFN - 30 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 74. Kold19 - 30 [4 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 75. TyenoX - 30 [3 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 76. Vinny1x - 30 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 77. cented - 30 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 78. ZLaner - 30 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 79. clarityG - 30 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 80. GRDNT Pez - 30 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 81. Not Sacquet - 30 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 82. vуx - 30 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 83. VapeJesus Pog - 30 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 84. Xycik - 30 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 85. Ghost Sean - 30 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 86. LG Kreo - 30 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 87. E11 General - 30 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 88. Аircool - 30 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 89. Armada Kiwiface - 30 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 90. oFrostie - 30 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 91. WC Reeloads - 30 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 92. ArmondTV - 30 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 93. ItsHighSky - 30 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 94. Twitch.Luneze - 30 [3 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 95. twitch shuaa - 30 [3 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 96. Chaos Choppadown - 30 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 97. Bloom Persecute - 30 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 98. rZ Dubs TTV - 30 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 99. outcoldz415 - 30 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 100. Kyroㅤ - 30 [3 zwycięstw] (19 Rozegrane gry)
 101. Fragou7ツ - 30 [3 zwycięstw] (20 Rozegrane gry)
 102. RoAtDW - 30 [3 zwycięstw] (20 Rozegrane gry)
 103. Famhood - 30 [3 zwycięstw] (22 Rozegrane gry)
 104. DomGood - 30 [3 zwycięstw] (25 Rozegrane gry)
 105. Twitch.SleepyFN - 30 [2 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 106. Ghost thwifo - 30 [2 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 107. AsianGregTV - 30 [2 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 108. E12 Antee - 30 [2 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 109. ProdigyAcesTv - 30 [2 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 110. Twitch.ScoopThat - 30 [2 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 111. GdcasFN - 30 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 112. Ghost Ghoul. - 30 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 113. E11 EmadGG. - 30 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 114. yohanyTv - 30 [2 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 115. W key Klass - 30 [2 zwycięstw] (19 Rozegrane gry)
 116. CrN Yink - 30 [2 zwycięstw] (20 Rozegrane gry)
 117. ww CHAOTIC - 30 [2 zwycięstw] (20 Rozegrane gry)
 118. OT Spadess - 30 [2 zwycięstw] (21 Rozegrane gry)
 119. GA_iKerry.TV - 30 [1 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 120. Tiger says boo - 30 [1 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 121. TTV_Tokyeo - 29 [4 zwycięstw] (7 Rozegrane gry)
 122. Cloud says hi - 29 [4 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 123. twitch.1trainer - 29 [3 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)
 124. fright. - 29 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 125. Treviior - 29 [3 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 126. A LittIe Girl - 29 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 127. TSM_Myth - 29 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 128. Dbrisq. - 29 [3 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 129. reluctㅤ - 29 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 130. PLP JSaturn0 TTV - 29 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 131. AirRun8 TV - 29 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 132. CizLucky - 29 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 133. Exuhz - 29 [3 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 134. VMS Kyle - 29 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 135. HumbleSlaybaeTV - 29 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 136. ElonMuskVEVOtv - 29 [3 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 137. Lаvish - 29 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 138. TTV.iMPistoLa - 29 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 139. Shaedess - 29 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 140. Toukii_ TTV - 29 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 141. Vоil - 29 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 142. WhosDXTR - 29 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 143. SEN Carose - 29 [3 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 144. Kodı - 29 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 145. Аudi - 29 [3 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 146. Ghost Aydan - 29 [3 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 147. Mixer_Plixxer - 29 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 148. Colossal_Impact- - 29 [3 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 149. Twitter H4NSSEN - 29 [3 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 150. Ninja - 29 [3 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 151. Twitch.SickoFN - 29 [3 zwycięstw] (19 Rozegrane gry)
 152. Legedien - 29 [3 zwycięstw] (19 Rozegrane gry)
 153. LETTUCΣ - 29 [3 zwycięstw] (21 Rozegrane gry)
 154. Ruse JT - 29 [3 zwycięstw] (23 Rozegrane gry)
 155. C9 Frexs - 29 [3 zwycięstw] (23 Rozegrane gry)
 156. YouTube RyzenPK - 29 [3 zwycięstw] (24 Rozegrane gry)
 157. lomonator - 29 [2 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 158. hydra btw - 29 [2 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 159. zNeverDodge - 29 [2 zwycięstw] (10 Rozegrane gry)
 160. Twitch Flossen - 29 [2 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 161. jon doesnt swear - 29 [2 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 162. Nahv_ On Twitch - 29 [2 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 163. rr CodGenesisTV - 29 [2 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 164. Twitch Pxlarized - 29 [2 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 165. Fairiko - 29 [2 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 166. Sihllable - 29 [2 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 167. Wyggs - 29 [2 zwycięstw] (13 Rozegrane gry)
 168. nosh on youtube - 29 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 169. Natty . - 29 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 170. SiL Syk - 29 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 171. MackWood TV - 29 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 172. avidityca - 29 [2 zwycięstw] (14 Rozegrane gry)
 173. Ferrrnando. - 29 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 174. JonnyFN TV - 29 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 175. MoNsTcR - 29 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 176. Rokylll - 29 [2 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 177. 7eoTV - 29 [2 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 178. Twitch Kytrex - 29 [2 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 179. TB Sofa - 29 [2 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 180. Twitch Trag1x - 29 [2 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 181. NotSore - 29 [2 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 182. twitch.xzur_ - 29 [2 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 183. ㅤTCㅤTroy - 29 [2 zwycięstw] (23 Rozegrane gry)
 184. yuh ouu zeynah - 29 [2 zwycięstw] (26 Rozegrane gry)
 185. Slobings.ttvbtw - 29 [2 zwycięstw] (28 Rozegrane gry)
 186. J.Storm_Painful - 29 [2 zwycięstw] (28 Rozegrane gry)
 187. coL Hogman - 29 [1 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 188. twitch.FHdagod - 29 [1 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 189. ThomDez - 29 [1 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 190. Liquid POACH - 29 [1 zwycięstw] (17 Rozegrane gry)
 191. Twitch owember - 29 [1 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 192. Boiz22 - 29 [1 zwycięstw] (18 Rozegrane gry)
 193. Xcells- - 29 [1 zwycięstw] (20 Rozegrane gry)
 194. Parallel Аndo - 29 [1 zwycięstw] (23 Rozegrane gry)
 195. Envy LeNain - 28 [4 zwycięstw] (11 Rozegrane gry)
 196. Destroyer_420 - 28 [4 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 197. Twitch Jacobaqi - 28 [4 zwycięstw] (12 Rozegrane gry)
 198. Teahao - 28 [4 zwycięstw] (15 Rozegrane gry)
 199. TrxpGawd - 28 [4 zwycięstw] (16 Rozegrane gry)
 200. You_Smell_Awful - 28 [3 zwycięstw] (9 Rozegrane gry)

EU Finalne rankingi

NA Finalne rankingi

Uczestnik z największą liczbą likwidacji w jednym meczu przez cały czas trwania wydarzenia otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości - YungChung + Nistic (9)

1

Nolanlul

$75,000

2

Liquid 72HRS

$60,000

3

Tyler15

$45,000

4

YungСhung

$35,000

5

Legedien

$30,000

6

TTV MmateosS

$22,500

7

NistiC

$17,000

8

LZR Vide

$14,000

9

Slobings.ttv

$10,000

10

Xycik

$9,000

11

T.TV OutLitLIVE

$6,000

12

E11 Anthony

$6,000

13

Gank Ceice

$6,000

14

Vinny1x

$6,000

15

Envy LeNain

$6,000

16

FaZe FunkBomb

$2,500

17

Armada Kiwiface

$2,500

18

LiquidChap

$2,500

19

clarityG

$2,500

20

ItsHighSky

$2,500

Uczestnik z największą liczbą likwidacji w jednym meczu przez cały czas trwania wydarzenia otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości - Twitch.Tuckz717 & IG.Skailer (8)

1

LeStream Skite

$75,000

2

Twitch.Tuckz717

$60,000

3

Atlantis Mitr0

$45,000

4

Ghost Issa

$35,000

5

ECA Skram

$30,000

6

BMICE NowardBe

$22,500

7

IG.Skailer

$17,000

8

uNp FerinS_

$14,000

9

k1ck raZgul

$10,000

10

Twitch_Arsen2k

$9,000

11

FA Ares

$6,000

12

Chundiss

$6,000

13

Epsilon Zyppaan

$6,000

14

Ghost Kamo

$6,000

15

Twitch Dealersz

$6,000

16

COOLER Gebber

$2,500

17

Rogue gommru

$2,500

18

pacifico Nico

$2,500

19

W4rpfps

$2,500

20

Fnatic Motor

$2,500

Uczestnik z największą liczbą likwidacji w jednym meczu przez cały czas trwania wydarzenia otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości - YungChung + Nistic (9)

1

Nolanlul

$75,000

2

Liquid 72HRS

$60,000

3

Tyler15

$45,000

4

YungСhung

$35,000

5

Legedien

$30,000

6

TTV MmateosS

$22,500

7

NistiC

$17,000

8

LZR Vide

$14,000

9

Slobings.ttv

$10,000

10

Xycik

$9,000

11

T.TV OutLitLIVE

$6,000

12

E11 Anthony

$6,000

13

Gank Ceice

$6,000

14

Vinny1x

$6,000

15

Envy LeNain

$6,000

16

FaZe FunkBomb

$2,500

17

Armada Kiwiface

$2,500

18

LiquidChap

$2,500

19

clarityG

$2,500

20

ItsHighSky

$2,500

Uczestnik z największą liczbą likwidacji w jednym meczu przez cały czas trwania wydarzenia otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości - Twitch.Tuckz717 & IG.Skailer (8)

1

LeStream Skite

$75,000

2

Twitch.Tuckz717

$60,000

3

Atlantis Mitr0

$45,000

4

Ghost Issa

$35,000

5

ECA Skram

$30,000

6

BMICE NowardBe

$22,500

7

IG.Skailer

$17,000

8

uNp FerinS_

$14,000

9

k1ck raZgul

$10,000

10

Twitch_Arsen2k

$9,000

11

FA Ares

$6,000

12

Chundiss

$6,000

13

Epsilon Zyppaan

$6,000

14

Ghost Kamo

$6,000

15

Twitch Dealersz

$6,000

16

COOLER Gebber

$2,500

17

Rogue gommru

$2,500

18

pacifico Nico

$2,500

19

W4rpfps

$2,500

20

Fnatic Motor

$2,500