Oficjalny regulamin Celebration Cup „Tylko na PS4”

3.02.2020
Przez: Twórcy Fortnite
Oficjalny regulamin Celebration Cup „Tylko na PS4”

1.    Wprowadzenie i akceptacja Regulaminu

1.1    Wprowadzenie

Niniejszy oficjalny regulamin wydarzenia Celebration Cup „Tylko na PS4” (zwany dalej „Regulaminem”) obejmuje wszystkie etapy turnieju Celebration Cup „Tylko na PS4” (zwanego dalej „Celebration Cup” lub „Wydarzeniem”). Firma Sony Interactive Entertainment nie sponsoruje, nie wspiera ani nie zarządza Wydarzeniem.

Niniejszy Regulamin został opracowany w celu zapewnienia atmosfery uczciwej rywalizacji podczas gry w Fortnite (zwanej dalej „Grą”) w trakcie Wydarzenia, a także propagowania żywego współzawodnictwa i zapewnienia rozgrywek, które będą uczciwe, przyjemne i wolne od zdefiniowanych poniżej Zachowań Toksycznych.

1.2    Warunki udziału

Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest wyrażenie zgody przez gracza (a jeśli gracz jest osobą Małoletnią (zgodnie z definicją poniżej), wyrażenie zgody w imieniu tego gracza przez jego rodzica lub opiekuna prawnego) na przestrzeganie przez cały czas warunków niniejszego Regulaminu, w tym kodeksu postępowania zawartego w sekcji 8. Gracz (a jeśli gracz jest Małoletni, jego rodzic lub opiekun prawny) może zaakceptować Regulamin poprzez kliknięcie przycisku akceptacji lub zgody, zamieszczonego przez spółkę Epic Games, Inc. (zwanej dalej „Firmą Epic”) w kliencie gry. Biorąc udział w dowolnej grze lub meczu wchodzącym w skład Wydarzenia, gracz (lub jeśli jest Małoletni, jego rodzic lub prawny opiekun) potwierdza, że zaakceptował Regulamin zgodnie z niniejszą sekcją 1.2.

1.3    Egzekwowanie postanowień Regulaminu

Odpowiedzialność za egzekwowanie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu wobec wszystkich graczy uczestniczących w Wydarzeniu spoczywa przede wszystkim na Firmie Epic. Firma Epic może wspólnie z Administratorami Wydarzenia (zdefiniowanymi poniżej) stosować wobec graczy kary za naruszenie postanowień Regulaminu w sposób opisany szerzej w sekcji 9.

1.4    Zmiany

Firma Epic może od czasu do czasu aktualizować, poprawiać, zmieniać lub modyfikować niniejszy Regulamin. Wzięcie udziału w Wydarzeniu po wprowadzeniu jakichkolwiek aktualizacji, poprawek, zmian czy modyfikacji niniejszego regulaminu będzie tożsame z wyrażeniem przez gracza (lub jeśli dany gracz jest Małoletni, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego) zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu w zaktualizowanej, poprawionej, zmienionej bądź zmodyfikowanej postaci.

2.    Struktura Wydarzenia

2.1    Definicje terminów
        
2.1.1    Likwidacja

Sytuacja, w której gracz zredukuje do zera liczbę punktów zdrowia i osłony (jeśli takowa istniała) innego gracza. Zgodnie z sekcją 7.1.2, to, komu przypisywane jest dokonane danej likwidacji, ustalane jest według danych z (a) okienka komunikatów, widocznego w lewym dolnym rogu ekranu oraz z (b) interfejsu gry, przedstawiającego łączną liczbę likwidacji zdobytych podczas danego meczu, z zastrzeżeniem, że w żadnym wypadku graczowi nie zostanie przypisana likwidacja, która nastąpi w dowolnym momencie meczu po zlikwidowaniu tego gracza.

2.1.2    Administrator Wydarzenia

Dowolny pracownik Firmy Epic lub członek zespołu administratorów, zespołu ds. transmisji, zespołu ds. produkcji, personelu obsługi Wydarzenia lub ktokolwiek inny zatrudniony lub wynajęty do obsługi Wydarzenia.

2.1.3    Tryb gry

Określony zestaw reguł, elementów rozgrywki lub warunków zwycięstwa, obowiązujący w danym meczu. Zasady poszczególnych trybów gry mogą być bardzo ogólne i mogą, lecz nie muszą, zmieniać się z meczu na mecz. Przed rozpoczęciem meczu Administratorzy Wydarzenia wyjaśnią warunki obowiązujące w rozgrywanym trybie gry.

2.1.4    Mecz

Rozegranie jednej gry w Fortnite, trwającej dopóki jeden gracz lub drużyna nie zdobędzie Królewskiego Zwycięstwa (wg poniższej definicji), lub do czasu spełnienia innych obowiązujących warunków zwycięstwa.

2.1.5    Klasyfikacja

Czas spędzony przez danego gracza lub drużynę w meczu do czasu jego/jej zlikwidowania w porównaniu do czasu osiągniętego przez innych graczy/drużyny w tym samym meczu. Klasyfikacja jest wyświetlana w interfejsie gry po tym, jak gracz/drużyna zostanie zlikwidowana.

2.1.6    Sesja

Seria meczów rozgrywana do czasu wyłonienia zwycięzcy lub kilku zwycięzców w jeden z następujących sposobów: (a) po ukończeniu określonej liczby meczów lub (b) po upływie określonego czasu.

2.1.7    Królewskie Zwycięstwo

Sytuacja, w której gracz lub drużyna spełnia warunki zwycięstwa trybu gry rozgrywanego w danym meczu. Zazwyczaj tym terminem określa się ukończenie meczu na pierwszym miejscu w klasyfikacji.

2.2    Harmonogram – wszystkie ostateczne daty wymienione w Grze
    
2.2.1    15 lutego 2020: dzień 1 Celebration Cup [wszystkie regiony]

2.2.2    16 lutego 2020: dzień 2 Celebration Cup [wszystkie regiony]
    
2.3    Zmiany w harmonogramie

Firma Epic może, według własnego wyłącznego uznania, zmienić porządek harmonogramu i/lub zmienić datę dowolnego meczu bądź sesji Wydarzenia (lub też zmienić tryb gry, w którym rozgrywane są mecze). W razie zmiany harmonogramu Wydarzenia firma Epic jak najszybciej powiadomi o tym fakcie wszystkich graczy.

2.4    Format Wydarzenia i punktacja - Celebration Cup

2.4.1

Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, każdy uprawniony gracz (wskazany przez Epic zgodnie z niniejszym Regulaminem) może znaleźć się w kolejce i wziąć udział w Wydarzeniu w rozgrywce solo.

Każda sesja potrwa około trzech (3) godzin. W trakcie każdej sesji gracze będą mogli rozegrać maksymalnie dziesięć (10) meczów. Gracze będą zdobywać punkty zgodnie z systemem opisanym w sekcjach 2.4.2 lub 2.4.3 (zależnie od tego, która z nich ma zastosowanie). Mecze z sesji będą zaliczane tylko wtedy, gdy rozpoczną się przed zamknięciem ram czasowych sesji.

Na zakończenie każdej sesji, zgodnie z niniejszym Regulaminem, gracze z każdego regionu, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów i zajęli najwyższe miejsca na widocznej w grze tablicy rankingowej (zwanej dalej „Rankingiem”) otrzymają nagrody, zgodnie z sekcją 2.5.

2.4.2    System punktacji
            
Królewskie Zwycięstwo: 10 punktów
Miejsca 2–5: 7 punktów
Miejsca 6–15: 5 punktów
Miejsca 16–25: 3 punkty

Każda likwidacja: 1 punkt

2.4.3    Rozstrzyganie remisów

W razie remisu o rozstrzygnięciu decydować będą, w następującej kolejności: (1) suma zdobytych punktów; (2) suma Królewskich Zwycięstw zdobytych w danej sesji; (3) średnia liczba likwidacji osiągana w meczach danej sesji; (4) średnie miejsce w klasyfikacji zajmowane w meczach danej sesji, (5) łączny czas przeżycia w wszystkich meczach, wyrażony w sekundach i ostatecznie (6) rzut monetą.

2.5    Nagrody

2.5.1    Celebration Cup – dzień 1
    
Zgodnie z niniejszym Regulaminem, w zależności od klasyfikacji w Rankingu pod koniec sesji w dniu 1, Uczestnicy otrzymają następujące nagrody.

Nagrody w Wydarzeniu – dzień 1: Ameryka Północna, wschód

Miejsce        Nagroda
Wśród najlepszych 5%   Strój, kilof i graffiti „Tango”
Wśród najlepszych 25%   Kilof oraz malowanie „Dziki Akcent”
Wśród najlepszych 50%   Graffiti „Kryć się”

Nagrody w Wydarzeniu – dzień 1: Europa

Miejsce        Nagroda
Wśród najlepszych 5%   Strój, kilof i graffiti „Tango”
Wśród najlepszych 25%   Kilof oraz malowanie „Dziki Akcent”
Wśród najlepszych 50%   Graffiti „Kryć się”

Nagrody w Wydarzeniu – dzień 1: Ameryka Północna, zachód

Miejsce        Nagroda
Wśród najlepszych 5%   Strój, kilof i graffiti „Tango”
Wśród najlepszych 25%   Kilof oraz malowanie „Dziki Akcent”
Wśród najlepszych 50%   Graffiti „Kryć się”

Nagrody w Wydarzeniu – dzień 1: Brazylia

Miejsce        Nagroda
Wśród najlepszych 5%   Strój, kilof i graffiti „Tango”
Wśród najlepszych 25%   Kilof oraz malowanie „Dziki Akcent”
Wśród najlepszych 50%   Graffiti „Kryć się”

Nagrody w Wydarzeniu – dzień 1: Oceania

Miejsce        Nagroda
Wśród najlepszych 5%   Strój, kilof i graffiti „Tango”
Wśród najlepszych 25%   Kilof oraz malowanie „Dziki Akcent”
Wśród najlepszych 50%   Graffiti „Kryć się”

Nagrody w Wydarzeniu – dzień 1: Azja

Miejsce        Nagroda
Wśród najlepszych 5%   Strój, kilof i graffiti „Tango”
Wśród najlepszych 25%   Kilof oraz malowanie „Dziki Akcent”
Wśród najlepszych 50%   Graffiti „Kryć się”

Nagrody w Wydarzeniu – dzień 1: Bliski Wschód

Miejsce        Nagroda
Wśród najlepszych 5%   Strój, kilof i graffiti „Tango”
Wśród najlepszych 25%   Kilof oraz malowanie „Dziki Akcent”
Wśród najlepszych 50%   Graffiti „Kryć się”

W zależności od zajętego miejsca, gracz może otrzymać więcej niż jedną nagrodę z kategorii („Tango”, „Dziki Akcent” lub „Kryć się”), ale we wszystkich wypadkach otrzyma tylko jedną nagrodę każdego rodzaju (np. jeśli w dniu 1 gracz zajmie miejsce w najlepszych 5% graczy w kilku regionach, otrzyma tylko jeden (1) kosmetyczny strój, malowanie i kilof „Tango”, jeden (1) kosmetyczny kilof i malowanie „Dziki Akcent”, jedno (1) kosmetyczne graffiti „Kryć się”).

2.5.2    Celebration Cup – dzień 2
    
Zgodnie z niniejszym Regulaminem, w zależności od klasyfikacji w Rankingu pod koniec sesji w dniu 2, Uczestnicy otrzymają następujące nagrody.

Nagrody w Wydarzeniu – dzień 2: Ameryka Północna, wschód

Miejsce        Nagroda
Miejsce 1    2500 USD
Miejsce 2    2000 USD
Miejsce 3    1875 USD
Miejsce 4    1700 USD
Miejsce 5    1600 USD
Miejsce 6    1500 USD
Miejsce 7    1400 USD
Miejsce 8   1300 USD
Miejsce 9    1100 USD
Miejsce 10    900 USD
Miejsca 11–20    800 USD
Miejsca 21–30    700 USD
Miejsca 31–40    500 USD
Miejsca 41–50    400 USD
Miejsca 51–75    300 USD
Miejsca 76–100    275 USD
Miejsca 101–250    250 USD
Miejsca 251–500    225 USD
Miejsca 501–1000    200 USD


Nagrody w Wydarzeniu – dzień 2: Europa

Miejsce        Nagroda
Miejsce 1    3000 USD
Miejsce 2    2300 USD
Miejsce 3    2000 USD
Miejsce 4    1800 USD
Miejsce 5    1700 USD
Miejsce 6    1600 USD
Miejsce 7    1500 USD
Miejsce 8   1400 USD
Miejsce 9    1200 USD
Miejsce 10    1100 USD
Miejsca 11–20    900 USD
Miejsca 21–30    800 USD
Miejsca 31–40    700 USD
Miejsca 41–50 600 USD
Miejsca 51–75    500 USD
Miejsca 76–100    400 USD
Miejsca 101-250    350 USD
Miejsca 251–500    250 USD
Miejsca 501–1000    225 USD
Miejsca 1001-1500    200 USD

Nagrody w Wydarzeniu – dzień 2: Ameryka Północna, zachód

Miejsce        Nagroda
Miejsce 1    1200 USD
Miejsce 2    900 USD
Miejsce 3    715 USD
Miejsce 4    600 USD
Miejsce 5    550 USD
Miejsce 6    500 USD
Miejsce 7    450 USD
Miejsce 8   400 USD
Miejsce 9    375 USD
Miejsce 10    350 USD
Miejsca 11–20    325 USD
Miejsca 21–30    300 USD
Miejsca 31–40    275 USD
Miejsca 41–50 250 USD
Miejsca 51–75    230 USD
Miejsca 76–100    220 USD
Miejsca 101–250    210 USD
Miejsca 251-500    200 USD

Nagrody w Wydarzeniu – dzień 2: Brazylia

Miejsce        Nagroda
Miejsce 1    1200 USD
Miejsce 2    900 USD
Miejsce 3    715 USD
Miejsce 4    600 USD
Miejsce 5    550 USD
Miejsce 6    500 USD
Miejsce 7    450 USD
Miejsce 8   400 USD
Miejsce 9    375 USD
Miejsce 10    350 USD
Miejsca 11–20    325 USD
Miejsca 21–30    300 USD
Miejsca 31–40    275 USD
Miejsca 41–50 250 USD
Miejsca 51–75    230 USD
Miejsca 76–100    220 USD
Miejsca 101–250    210 USD
Miejsca 251-500    200 USD

Nagrody w Wydarzeniu – dzień 2: Oceania

Miejsce        Nagroda
Miejsce 1    500 USD
Miejsce 2    400 USD
Miejsce 3    300 USD
Miejsce 4    275 USD
Miejsce 5    265 USD
Miejsce 6    255 USD
Miejsce 7    250 USD
Miejsce 8   245 USD
Miejsce 9    240 USD
Miejsce 10    235 USD
Miejsca 11–20    230 USD
Miejsca 21–30    225 USD
Miejsca 31-40    220 USD
Miejsca 41–50 215 USD
Miejsca 51–75    210 USD
Miejsca 76–100    205 USD
Miejsca 101–250    200 USD


Nagrody w Wydarzeniu – dzień 2: Azja

Miejsce        Nagroda
Miejsce 1    500 USD
Miejsce 2    400 USD
Miejsce 3    300 USD
Miejsce 4    275 USD
Miejsce 5    265 USD
Miejsce 6    255 USD
Miejsce 7    250 USD
Miejsce 8   245 USD
Miejsce 9    240 USD
Miejsce 10    235 USD
Miejsca 11–20    230 USD
Miejsca 21–30    225 USD
Miejsca 31-40    220 USD
Miejsca 41–50 215 USD
Miejsca 51–75    210 USD
Miejsca 76–100    205 USD
Miejsca 101–250    200 USD

Nagrody w Wydarzeniu – dzień 2: Bliski Wschód

Miejsce        Nagroda
Miejsce 1    500 USD
Miejsce 2    400 USD
Miejsce 3    300 USD
Miejsce 4    275 USD
Miejsce 5    265 USD
Miejsce 6    255 USD
Miejsce 7    250 USD
Miejsce 8   245 USD
Miejsce 9    240 USD
Miejsce 10    235 USD
Miejsca 11–20    230 USD
Miejsca 21–30    225 USD
Miejsca 31-40    220 USD
Miejsca 41–50 215 USD
Miejsca 51–75    210 USD
Miejsca 76–100    205 USD
Miejsca 101–250    200 USD

2.5.3 Informacje o nagrodach

Tylko gracze, którzy zdobędą najwięcej punktów, określeni przez firmę Epic zgodnie z niniejszym Regulaminem (zwani łącznie „Zwycięskimi Graczami”) będą uprawnieni do otrzymania nagród opisanych w sekcjach 2.5.1 i 2.5.2. Żaden inny gracz o wyniku niższym od grupy Zwycięskich Graczy, niezależnie od czasu ani okoliczności, nie może zostać uznany za uprawnionego do zdobycia żadnej z nagród w ramach Wydarzenia.

Gracze, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, zostaną poinformowani przez firmę Epic o swoim statusie potencjalnego zwycięzcy drogą e-mailową na adresy powiązane z ich kontami Epic w ciągu 7 dni od chwili zakończenia Wydarzenia lub w czasie niezbędnym firmie Epic do wysłania takiego powiadomienia. Gracze ci będą zobowiązani do przejścia procedury weryfikacyjnej w celu potwierdzenia uprawnień do odbioru nagrody, jak opisano w sekcji 3, oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z potencjalnych zwycięzców musi zachować aktywne konto, którego użył, aby wziąć udział w Wydarzeniu, przez cały czas trwania procedury weryfikacji prawa do nagrody.

Od chwili oficjalnego wysłania e-mailem powiadomienia przez firmy Epic potencjalny zwycięzca ma 45 dni na udzielenie odpowiedzi i przekazanie wszystkich informacji oraz materiałów, których zażąda firma Epic, w tym Deklaracji (zdefiniowanej poniżej), co posłuży do potwierdzenia uprawnień do otrzymania nagrody, jak opisano w sekcji 3. Odpowiedź na takie powiadomienie musi zostać przesłana przez potencjalnego zwycięzcę na adres e-mail, z którego wysłano powiadomienie lub, wedle wyłącznego uznania firmy Epic, na inny adres e-mail wymieniony w powiadomieniu. Data otrzymania odpowiedzi przez firmę Epic będzie decydowała o tym, czy potencjalny zwycięzca zastosował się do terminów opisanych w niniejszej sekcji 2.5.3.
 
Jeśli któryś z potencjalnych zwycięzców (a) nie zachowa aktywnego konta, którego użył, aby wziąć udział w Wydarzeniu przez cały czas trwania procedury weryfikacji prawa do nagrody lub (b) nie odpowie w wyznaczonym czasie na jakiekolwiek powiadomienie lub nie prześle wymaganych materiałów bądź informacji, gracz ten zostanie wykluczony z grona potencjalnych zwycięzców i straci uprawnienia do otrzymania jakiejkolwiek nagrody w związku z Wydarzeniem. W tego typu przypadkach firma Epic nie określi innego Zwycięzcy (zdefiniowanego poniżej) i zachowa prawo, wedle własnego wyłącznego uznania, do (y) włączenia sumy, która miała zostać przekazana zdyskwalifikowanemu graczowi, do puli nagród przyszłego wydarzenia Fortnite Champion Series lub (z) przekazania tej sumy na cele charytatywne. Zwycięski gracz (zwany dalej „Zwycięskim Graczem”) zostanie ogłoszony dopiero wtedy, gdy firma Epic zakończy procedurę weryfikacji i ustali, czy jest on uprawniony do odebrania nagrody, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 
Zwycięscy Gracze zostaną również poproszeni o przesłanie firmie Epic określonych danych płatniczych (w tym wszelkich wymaganych formularzy skarbowych), aby móc odebrać nagrody. Firma Epic może wstrzymać wypłacenie nagrody, jeśli zwycięzca nie dostarczy w rozsądnym terminie odpowiednich danych płatniczych.

NAGRODY OBJĘTE SĄ ODPOWIEDNIM FEDERALNYM, STANOWYM I LOKALNYM PODATKIEM DOCHODOWYM I KAŻDY ZWYCIĘZCA MA OSOBISTY OBOWIĄZEK: (I) SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM DORADCĄ PODATKOWYM W CELU SPRAWDZENIA, KTÓRE PODATKI GO DOTYCZĄ ORAZ (II) UREGULOWAĆ WW. OBOWIĄZEK PODATKOWY Z ODPOWIEDNIĄ INSTYTUCJĄ SKARBOWĄ. Polityką Firmy Epic jest potrącenie podatku u źródła po stawce obowiązującej mieszkańców USA oraz innych krajów. Dochody z uzyskania nagrody oraz potrącenie podatku zostaną poświadczone na formularzu (y) 1099-MISC (dotyczy osób mieszkających w USA) lub 1042-S (dotyczy osób mieszkających poza granicami USA) oraz wszelkich innych formularzach podatkowych (z), które mogą być wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Firma Epic określi sposób wypłacenia nagród wedle własnego wyłącznego uznania i o ile nie obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, wszystkie nagrody zostaną wypłacone bezpośrednio Zwycięzcom (a w przypadku Małoletnich Zwycięzców, ich rodzicom lub opiekunom prawnym). W celu uniknięcia wątpliwości Epic nie wypłaca nagród organizacjom, przedsiębiorstwom ani innym osobom prawnym. Zwycięscy Finaliści otrzymają deklarację dot. przyjęcia nagrody i zwolnienia z odpowiedzialności (zwaną dalej „Deklaracją”). Zwycięzcy (a w przypadku Małoletnich Zwycięzców ich rodzice lub opiekunowie prawni) muszą wypełnić i przesłać Deklarację w terminie ustalonym w sekcji 2.5.3., chyba że odpowiednie przepisy prawa stanowią inaczej.

3.    Warunki udziału

3. Wiek graczy

3.1.1    Aby móc wziąć udział w jakimkolwiek meczu Celebration Cup, gracz musi mieć ukończone co najmniej 13 lat (lub więcej, jeśli jest to wymogiem prawa obowiązującego w kraju zamieszkania gracza). Jeśli gracz nie ukończył 18 roku życia lub nie jest pełnoletni w rozumieniu prawa kraju jego zamieszkania („Małoletni”), musi uzyskać pozwolenie rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Wydarzeniu.

3.1.2    Wobec graczy nieuprawnionych do udziału, którzy oszukają lub spróbują oszukać Administratorów Wydarzenia poprzez podanie nieprawdziwych informacji, zostaną podjęte działania dyscyplinarne, opisane w sekcji 9.2.

3.2    Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA) Fortnite

Każdy gracz musi przestrzegać postanowień umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) Fortnite, dostępnej pod adresem https://www.epicgames.com/fortnite/eula (zwanej dalej „umową licencyjną Fortnite”). Kodeks obowiązuje w połączeniu z umową licencyjną Fortnite, lecz jej nie zastępuje.

3.3    Poziom konta

Aby móc wziąć udział w którymkolwiek z meczów Celebration Cup, gracz musi korzystać z konta na poziomie 15 lub wyższym.

3.4    U2S

Każdy z graczy musi włączyć (o ile jeszcze tego nie zrobił) na swoim koncie uwierzytelnianie dwuskładnikowe (zwane dalej „U2S”). Aby to zrobić, gracze powinni udać się na stronę https://epicgames.com/2FA, zalogować na konto Epic i wykonać instrukcję, która pojawi się na ekranie.

3.5    Osoby związane z firmą Epic

W Wydarzeniu nie mogą brać udziału pracownicy, urzędnicy, kierownicy, agenci i przedstawiciele Firmy Epic (w tym agencje prawne, promocyjne i reklamowe Firmy Epic) ani członkowie ich najbliższych rodzin (definiowani tu jako: małżonkowie, matki, ojcowie, siostry, bracia, synowie, córki, bratankowie/bratanice i siostrzeńcy/siostrzenice, dziadkowie i teściowie, niezależnie od miejsca zamieszkania) bądź osoby mieszkające z nimi w tym samym gospodarstwie domowym (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), a także osoby fizyczne i prawne związane z produkcją lub zarządzaniem Wydarzeniem oraz spółki-matki, spółki stowarzyszone, filie, oddziały, agenci i przedstawiciele Firmy Epic.

3.6    Nazwy graczy

3.6.1    Wszystkie nazwy drużyn i graczy muszą być zgodne z postanowieniami kodeksu postępowania, zawartego w sekcji 8. Firma Epic oraz Administratorzy Wydarzenia mają prawo ograniczyć lub zmienić tagi lub nazwy wyświetlane poszczególnych graczy oraz drużyn z dowolnego powodu.

3.6.2    Nazwa publiczna gracza lub drużyny nie może zawierać ani wykorzystywać
słów Fortnite®, Epic ani żadnego znaku handlowego, nazwy handlowej ani logo, których właścicielem jest Firma Epic lub na których używanie Firma Epic posiada licencję.

3.7    Przestrzeganie zasad

Żadne z zarejestrowanych przez graczy kont Epic nie może naruszać zasad określonych przez Firmę Epic w sposób jawny ani ukryty. Na graczach nie mogą ciążyć niewykonane kary za uprzednie naruszenia oficjalnych zasad określonych przez Firmę Epic.

3.8    Additional Restrictions

3.8.1    Wszystkie części Wydarzenia są dostępne dla graczy z całego świata, z wyjątkami opisanymi w niniejszej sekcji. Wydarzenie nie jest dostępne dla osób podlegających ograniczeniom lub zakazom obowiązującego prawa lub w państwach sankcjonowanych prawem Stanów Zjednoczonych. Nie ograniczając powyższych postanowień, Wydarzenie nie jest dostępne dla osób zamieszkałych na terenie Białorusi, Republiki Środkowoafrykańskiej, regionu Krymu, Demokratycznej Republiki Konga, Kuby, Erytrei, Gwinei Bissau, Iranu, Iraku, Libanu, Liberii, Libii, Mjanmy (Birmy), Korei Północnej, Somalii, Sudanu Południowego, Sudanu i Syrii. 

3.8.2    Podczas jednego weekendu Wydarzenia z tego samego urządzenia nie może korzystać więcej niż jeden gracz.

4.    Zasady tworzenia drużyn

4.1    Gra solo

4.1.1 Każdy gracz solo (a jeśli gracz jest Małoletni, jego rodzic lub opiekun prawny) musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i wyrazić w grze zgodę na przestrzeganie jego postanowień, jak opisano w sekcji 1.2, zanim weźmie udział w Wydarzeniu.

5.    Problemy

5.1    Definicje terminów

5.1.1    Błąd 

Błąd, wada, awaria lub usterka, która skutkuje nieprawidłowym lub nieoczekiwanym wynikiem lub w inny sposób powoduje, że Gra i/lub urządzenie sprzętowe zachowuje się w niezamierzony sposób.

5.1.2    Umyślne rozłączenie 

Gracz tracący połączenie z Grą w wyniku swoich działań. Wszelkie działania gracza, które prowadzą do rozłączenia uważane są za umyślne, niezależnie od rzeczywistego zamiaru gracza. Umyślne rozłączenie nie jest traktowane jako uzasadniony problem techniczny w celach ponownego przeprowadzenia gry. 

5.1.3    Awaria serwera 

Wszyscy gracze tracący połączenie z Grą w wyniku problemu z serwerem Gry.

5.1.4    Nieumyślne rozłączenie 
Gracz tracący połączenie z Grą w wyniku problemów z klientem gry, platformą, siecią lub komputerem osobistym.

5.2    Problemy techniczne

W związku z charakterem i skalą rywalizacji przez Internet, rozgrywki nie będą ponownie uruchamiane ani anulowane ze względu na problemy techniczne. Grę należy kontynuować pomimo wszelkich problemów technicznych lub błędów. Problemy techniczne i błędy nie stanowią podstawy do ponownego rozegrania gry.

6.    Komunikacja

6.1    Administratorzy wydarzenia będą odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące graczy i zapewniać dodatkową pomoc w czasie całego Wydarzenia za pośrednictwem oficjalnego kanału wsparcia graczy dostępnego tutaj: https://epicgames.helpshift.com/a/fortnite/?contact=1 

7.    Działania po rozgrywce

7.1    Punktacja

7.1.1    Klient gry zapisze i powiadomi o wyniku gracza, gdy ten zakończy swoje uczestnictwo w rozgrywce.

7.1.2    Czasami nieprzewidziane problemy mogą spowodować opóźnienia w powiadomieniu o wynikach i/lub nieścisłości. Na czas trwania Wydarzenia wyniki wyświetlane na Tablicy wyników będą traktowane jako powszechnie przyjęte wyniki, niezależnie od dokładności. 

8.    Kodeks postępowania

8.1    Indywidualne zachowanie; brak Toksycznego zachowania

8.1.1    Wszyscy gracze powinni postępować w sposób, który przez cały czas jest zgodny z (a) Kodeksem postępowania w Paragrafie 8 niniejszego dokumentu („Kodeks postępowania”) oraz (b) generalnymi zasadami osobistej uczciwości, szczerości i sportowej rywalizacji.

8.1.2    Gracze muszą szanować innych graczy, Administratorów wydarzenia i fanów.

8.1.3    Gracze nie mogą zachowywać się w sposób, który (a) narusza niniejsze Zasady, (b) jest szkodliwy, niebezpieczny lub destrukcyjny albo (c) w inny sposób utrudnia innym użytkownikom czerpanie satysfakcji z Gry w sposób zamierzony przez spółkę Epic (według decyzji spółki Epic). Gracze nie mogą w szczególności angażować się w nękanie ani poniżanie, stosowanie obraźliwego lub niewłaściwego języka, nie mogą sabotować gry, spamować, stosować metod inżynierii społecznej, oszukiwać ani wykonywać działań niezgodnych z prawem („Toksyczne zachowanie”).

8.1.4    Każde naruszenie niniejszych Zasad może narazić gracza na postępowanie dyscyplinarne, jak wyjaśniono to bardziej szczegółowo w Paragrafie 9.2., niezależnie od tego, czy naruszenie to zostało popełnione umyślnie.

8.2    Uczciwość rywalizacji

8.2.1    Oczekuje się, że każdy gracz będzie zawsze grać na miarę swoich najlepszych możliwości podczas każdej rozgrywki.  Niniejsze Zasady zabraniają jakichkolwiek form nieuczciwej gry. Nieuczciwa gra może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym.  Przykłady nieuczciwej gry obejmują następujące działania:

Zmowa (zgodnie z poniższą definicją), ustawianie wyników rozgrywek, wręczenie łapówki sędziemu lub arbitrowi oraz wszelkie inne działanie lub zgoda na umyślne wpływanie (lub próba wpłynięcia) na wynik jakiejkolwiek rozgrywki lub Wydarzenia.

Hakowanie lub modyfikowanie w inny sposób zamierzonego zachowania Klienta gry.

Gra lub zezwolenie na grę innemu zawodnikowi z wykorzystaniem konta Epic zarejestrowanego na imię i nazwisko innej osoby (lub nakłanianie, zachęcanie lub instruowanie innej osoby do takiego działania).
Korzystanie z wszelkich urządzeń lub programów do oszustwa lub podobnych metod oszukiwania w celu zyskania przewagi nad konkurencją.

Świadome wykorzystywanie jakichkolwiek funkcji gry (np. błędu w grze lub usterki) w sposób niezamierzony przez spółkę Epic w celu zyskania przewagi nad konkurencją.

Korzystanie z ataków wywołujących odmowę usługi (ataki typu DDoS) lub podobnych metod w celu zakłócenia połączenia innego Uczestnika z klientem gry Fortnite.

Korzystanie z kluczy makra lub podobnych metod mających na celu automatyzację działań w grze.

Świadome odłączenie od rozgrywki bez uzasadnionego powodu.

Przyjmowanie jakichkolwiek prezentów, łapówek lub wynagrodzenia za usługi obiecane, świadczone lub które mają być świadczone w związku z nieuczciwym graniem w Grę (np. usługi mające na celu przegranie lub ustawienie rozgrywki lub sesji).

Otrzymywanie pomocy z zewnątrz w związku z lokalizacją innych graczy, ich punktów zdrowia i sprzętu lub wszelkich innych informacji, które nie są ujawnione graczowi w informacjach na jego ekranie (np. patrzenie lub próba patrzenia na ekrany widzów w trakcie rozgrywki).

8.2.2    Gracze nie mogą ze sobą współpracować w celu zwodzenia lub oszukiwania w inny sposób innych graczy podczas rozgrywki („Zmowa”). Przykłady Zmowy obejmują następujące działania:

Łączenie sił: Gracze współpracujący podczas rozgrywki, ale będący członkami przeciwnych zespołów.

Planowany ruch: Porozumienie między co najmniej 2 graczami z przeciwnych drużyn przed rozpoczęciem rozgrywki, którego celem jest znalezienie się w konkretnej lokalizacji lub poruszanie się po mapie w uprzednio zaplanowany sposób.

Komunikacja: Przesyłanie lub otrzymywanie sygnałów (zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych) w celu komunikacji z graczami z przeciwnych zespołów.

Wyrzucanie przedmiotów: Umyślne wyrzucanie przedmiotów, które odbiorą gracze przeciwnego zespołu.

8.2.3    Oczekuje się, że każdy gracz będzie podczas każdej rozgrywki zawsze grać na miarę swoich najlepszych możliwości oraz w sposób, który jest zgodny z zasadami zawartymi w Paragrafach 8.2.1 i 8.2.2.

8.3    Nękanie

8.3.1    Graczom zabrania się angażowania się w jakiekolwiek formy nękania, obraźliwego lub dyskryminującego zachowania wynikającego z rasy, pochodzenia etnicznego lub krajowego, poglądów politycznych oraz wszelkich innych opinii, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności lub jakiegokolwiek innego powodu bądź cechy chronionej stosownym prawem.

8.3.2    Każdy gracz, który jest świadkiem lub ofiarą nękania bądź też obraźliwego lub dyskryminującego zachowania powinien powiadomić koordynatora Epic Sports lub Administratora Wydarzenia. Wszystkie skargi zostaną niezwłocznie zbadane i podjęte zostaną odpowiednie działania. Zabrania się podejmowania działań odwetowych wobec jakiegokolwiek gracza, który zgłasza skargę lub współpracuje w trakcie badania skargi.

8.4    Poufność

Gracze nie mogą ujawniać stronom trzecim żadnych informacji poufnych przekazywanych przez Administratorów wydarzenia, spółkę Epic ani jej podmioty stowarzyszone, które dotyczą Fortnite, Wydarzenia, spółki Epic lub jej podmiotów zależnych, za pośrednictwem dowolnej metody komunikacji. Dotyczy to między innymi publikowania wpisów w kanałach mediów społecznościowych.

8.5    Działanie niezgodne z prawem

Gracze są zobowiązani do stałego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

9.    Zasady i naruszenia związane z zachowaniem

9.1    Dochodzenie i zgodność

Gracze wyrażają zgodę na pełną współpracę ze spółką Epic i/lub Administratorem wydarzenia (stosownie do przypadku) podczas badania wszelkich naruszeń niniejszych Zasad. Jeśli spółka Epic i/lub Administrator wydarzenia skontaktuje się z graczem w celu omówienia dochodzenia, gracz musi przekazać spółce Epic i/lub Administratorowi wydarzenia prawdziwe informacje. Wobec każdego gracza, w przypadku którego stwierdzono zatajenie, zniszczenie lub sfałszowanie informacji, lub który wprowadził spółkę Epic i/lub Administratora wydarzenia w błąd podczas dochodzenia, zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, jak wyjaśniono bardziej szczegółowo w Paragrafie 9.2.

9.2    Postępowanie dyscyplinarne

9.2.1    Jeśli spółka Epic zdecyduje, że gracz naruszył Kodeks, spółka Epic może podjąć następujące działania dyscyplinarne (stosownie do przypadku):

Udzielić graczowi prywatnego lub publicznego upomnienia (ustnego lub pisemnego).

Odliczyć punkty sesji za bieżącą lub przyszłą rozgrywkę lub rozgrywki.

Odliczyć wszystkie nagrody lub część nagród uprzednio przyznanych graczowi.

Zdyskwalifikować gracza z uczestnictwa w jednej lub wielu rozgrywkach i/lub sesjach podczas Wydarzenia.

Wydać graczowi zakaz uczestnictwa w jednej lub wielu konkurencjach prowadzonych przez spółkę Epic.

9.2.2    W celu zachowania przejrzystości charakter i zakres postępowania dyscyplinarnego podjętego przez spółkę Epic zgodnie z niniejszym Paragrafem 9.2 zostaną określone całkowicie według własnego uznania spółki Epic. Spółka Epic zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i innych środków zaradczych od takiego gracza w najszerszym zakresie dopuszczonym przez mające zastosowanie przepisy prawa.

9.2.3    Jeśli spółka Epic zdecyduje, że gracz wielokrotne naruszył niniejsze Zasady, może zastosować zaostrzenie działania dyscyplinarnego, włącznie z trwałą dyskwalifikacją z wszystkich przyszłych konkurencji Fortnite.  Spółka Epic ma również prawo zastosować wszelkie stosowne kary określone w Warunkach świadczenia usług i/lub Umowie licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite.

9.2.4    Wszystkie naruszenia Zasad podczas Wydarzenia podlegają Tabeli kar Epic. Ostateczna decyzja spółki Epic dotycząca odpowiedniego działania dyscyplinarnego jest nieodwołalna i ma charakter wiążący dla wszystkich graczy.

9.3    Spory dotyczące zasad

Spółka Epic ma ostateczny i wiążący głos w podejmowaniu decyzji we wszystkich sporach w odniesieniu do dowolnej części niniejszych Zasad, w tym ich naruszenia, egzekwowania lub interpretacji.

10.    Warunki

Wydarzenie podlega niniejszym Zasadom. Uczestnictwo jest równoznaczne z wyrażeniem przez gracza zgody (lub, jeśli jest to Osoba niepełnoletnia, zgody rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę w imieniu takiego gracza) na: (a) związanie się niniejszymi wszystkimi Zasadami (łącznie z Kodeksem postępowania) i decyzjami spółki Epic, które będą ostateczne i wiążące oraz (b) zrzeczenie się wszelkich praw do roszczeń dotyczących dwuznaczności w Wydarzeniu lub niniejszych Zasadach, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Przyjęcie nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem przez wygrywającego gracza zgody (lub, jeśli jest to Osoba niepełnoletnia, zgody rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę w imieniu takiego gracza) na zwolnienie spółki Epic od wszelkiej odpowiedzialności, strat lub szkód wynikających lub związanych z przyznaniem nagrody, jej odbiorem i/lub wykorzystaniem lub nadużyciem bądź uczestnictwem we wszelkich działaniach związanych z nagrodą. Spółka Epic nie odpowiada za: (i) nieprawidłowe działanie systemu telefonicznego, telefonu lub sprzętu komputerowego, oprogramowania ani za inne problemy techniczne lub nieprawidłowe działanie komputera, utratę połączenia, rozłączenia, opóźnienia lub błędy transmisji; (ii) uszkodzenie danych, kradzież, zniszczenie, nieupoważniony dostęp do danych, modyfikacje danych lub innych materiałów; (iii) wszelkie uszkodzenia ciała, straty lub wszelkiego rodzaju szkody, w tym śmierć spowodowaną przez nagrodę lub wynikającą z przyjęcia, posiadania lub wykorzystania nagrody bądź z uczestnictwa w Wydarzeniu oraz (iv) wszelkie błędy drukarskie, typograficzne, administracyjne lub technologiczne we wszelkich materiałach powiązanych z Wydarzeniem. Spółka Epic zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia Wydarzenia wedle własnego uznania lub w związku z okolicznościami pozostającymi poza jej kontrolą. Spółka Epic może wykluczyć każdego gracza z uczestnictwa w Wydarzeniu oraz ubiegania się o nagrodę z powodu dyskwalifikacji, jeśli według własnego uznania stwierdzi, że taki gracz podejmuje próbę podważenia legalnego przebiegu Wydarzenia poprzez oszustwo, hakowanie, zwodzenie lub jakiekolwiek inne nieuczciwe praktyki gry, których celem jest zdenerwowanie, zniewaga, grożenie, podważanie lub nękanie innych graczy lub przedstawicieli spółki Epic. Spory dotyczące niniejszych Zasad i/lub Wydarzenia rozstrzygane będą zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa stanu Karolina Północna. Spółka Epic zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do anulowania, modyfikacji lub zawieszenia Wydarzenia, gdy wirus, błąd, problem komputerowy, nieupoważniony dostęp lub inne przyczyny pozostające poza kontrolą spółki Epic doprowadzą do błędów administracyjnych, nie pozwolą na zachowanie bezpieczeństwa lub właściwego przebiegu Wydarzenia. Wszelkie próby umyślnych szkodliwych działań lub zakłócenia prawidłowego przebiegu Wydarzenia mogą stanowić naruszenie prawa karnego i cywilnego oraz mogą prowadzić do wykluczenia z uczestnictwa w Wydarzeniu z powodu dyskwalifikacji.  W razie wystąpienia takiej próby spółka Epic zastrzega sobie prawo do dochodzenia środków prawnych i odszkodowania (wliczając w to koszty zastępstwa procesowego) w najszerszym zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, w tym wszczęcie postępowania karnego. Spółka Epic zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego gracza, wobec którego potwierdzi manipulacje przy procesie kwalifikacji lub funkcjonowaniu Wydarzenia albo naruszenie niniejszych Zasad. Spółka Epic nie odpowiada za żadne problemy, błędy ani nieprawidłowe działania, których może doświadczyć gracz. Wydarzenie podlega stosownym federalnym, stanowym i lokalnym przepisom prawa.

11.    Działalność publiczna

Spółka Epic zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwy, tagu, podobieństwa, nagrania, statystyk dotyczących gry i/lub identyfikatora konta Epic wszelkich uczestniczących graczy w celach reklamowych przed, w trakcie lub po dacie zakończenia Wydarzenia, w dowolnych mediach, na całym świecie, bezterminowo, ale wyłącznie w związku z publikacją Wydarzenia lub innych konkursów Fortnite i oprogramowania, bez jakiejkolwiek kompensaty lub wcześniejszego przeglądu, chyba że jest to wyraźnie zabronione przez prawo.

12.    Zrzeczenie się praw do procesu z udziałem ławy przysięgłych

Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez stosowne prawo, oraz jako warunek uczestnictwa w niniejszym Wydarzeniu, każdy Uczestnik niniejszym nieodwołanie i bezterminowo zrzeka się jakichkolwiek praw do procesu z udziałem ławy przysięgłych, które mogą mu przysługiwać, w związku z wszelkimi sporami sądowymi bezpośrednio lub pośrednio wynikającymi z, na mocy lub w związku z niniejszym Wydarzeniem, jakimkolwiek dokumentem lub umową związaną z niniejszym, wszelkimi nagrodami dostępnymi w związku z niniejszym i wszelkimi transakcjami przewidzianymi w niniejszym dokumencie lub na jego podstawie.

13.    Prywatność
Ważne informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez spółkę Epic znajdują się w polityce prywatności spółki Epic, dostępnej pod adresem https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy.

© 2020 Epic Games, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.