Oficjalny Regulamin Konkursu na graffiti w Fortnite

2.03.2018
Przez: Twórcy Fortnite

Konkurs na graffiti w Fortnite (zwany dalej „Konkursem”) podlega niniejszemu Oficjalnemu Regulaminowi Konkursu na graffiti w Fortnite (zwanemu dalej „Oficjalnym Regulaminem”), który w sprawach Konkursu jest ostateczny i wiążący, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.  Do wzięcia udziału w Konkursie lub wygrania go nie jest konieczne dokonanie żadnego zakupu.  Konkurs ten sponsoruje firma Epic Games, Inc. (zwana dalej „Sponsorem”). Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani zarządzany przez firmy będące właścicielami Twittera lub Instagrama.   

1. Jak wziąć udział:

Przyjmujemy tylko zgłoszenia internetowe.  Uczestnicy (zgodnie z definicją poniżej) mogą wziąć udział w konkursie, zamieszczając na swoim koncie na Twitterze lub Instagramie oryginalny projekt (zwany dalej „Zgłoszeniem”) zainspirowany frakcjami Ducha lub Mroku w Fortnite, z hasztagiem #FortniteSprayContest. Projekt musi być publicznie widoczny i możliwy do wyszukania w Czasie Trwania Konkursu (zgodnie z definicją poniżej).

Wszystkie Zgłoszenia muszą być pracami oryginalnymi i muszą przedstawiać kolorowe rysunki, trójwymiarowe modele, rzeźby, cosplaye lub mieć inną postać graficzną.  Zgłoszenia należy przesyłać w formacie .jpeg lub .png. W tytule Zgłoszenia należy również wpisać #FortniteSprayContest.  Inne wymagania można znaleźć w „Kryteriach kwalifikacji zgłoszeń”.

2. Warunki udziału:  Konkurs jest dostępny na całym świecie dla osób, które ukończyły 13 lat, będących uprawnionymi licencjobiorcami Fortnite według definicji umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite (zwanych dalej „Uczestnikami”).  Osoby małoletnie, które chcą wziąć udział w Konkursie, muszą mieć pozwolenie rodzica lub opiekuna prawnego.

W Konkursie nie mogą brać udziału ani wygrać nagrody pracownicy Sponsora i spółek stowarzyszonych, osoby zajmujące się obsługą Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

Konkurs podlega przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego. Nie jest dostępny w regionach, gdzie byłby zabroniony prawem. 

3. Czas Trwania Konkursu: Konkurs zaczyna się 28 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00 i trwa do 4 maja 2020 r., do godz. 15:59 (okres ten zwany jest dalej „Czasem Trwania Konkursu”). Aby wziąć udział, należy nadsyłać Zgłoszenia w Czasie Trwania Konkursu.

4. Nagrody:  Pod warunkiem spełnienia warunków niniejszego Oficjalnego Regulaminu na podstawie Zgłoszenia jednego (1) Uczestnika (zwanego dalej „Zwycięskim Uczestnikiem”) zostanie stworzone graffiti w grze.

Nagroda w Konkursie nie ma wartości handlowej.  Nagroda nie podlega wymianie na inną, przekazaniu innej osobie ani zamianie całości lub niewykorzystanej części nagrody na równowartość w gotówce. Sponsor zastrzega sobie jednak prawo wymiany nagrody na inną o równej lub wyższej wartości, jeśli z jakiegokolwiek powodu zapowiedziana nagroda będzie niedostępna.  Jeśli Zwycięski Uczestnik nie chce przyjąć części nagrody, nieprzyjęta część przepada.  Za wszystkie dodatkowe koszty, w tym podatki, odpowiada wyłącznie Zwycięski Uczestnik.

5. Kryteria kwalifikacji zgłoszeń: 

 • Zgłoszenia muszą być opublikowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale „Jak wziąć udział” oraz muszą być bezpośrednio dostępne dla Sponsora.
 • Zgłoszenia muszą zawierać wyłącznie treści oryginalne.
 • Działanie Zgłoszeń nie może wymagać dodatkowego oprogramowania.
 • Zgłoszenia nie mogą zawierać ataków przeciwko innym osobom ani żadnym rozpoznawalnym produktom, w tym produktom konkurencji.
 • Zgłoszenia nie mogą przedstawiać nagości, okrucieństwa wobec zwierząt, jakichkolwiek nielegalnych czynności lub substancji, ani żadnych innych obraźliwych lub obscenicznych tematów (ich zakres zależy wyłącznie od Sponsora).
 • Zgłoszenia nie mogą przedstawiać Sponsora w negatywnym świetle.
 • Zgłoszenia muszą być odpowiednie dla szerokiej publiczności.
 • Zgłoszenia nie mogą zawierać znaków handlowych (w tym logo) poza znakami będącymi własnością Sponsora.
 • Zgłoszenia muszą być oryginalnymi osiągnięciami/dziełami osób ją nadsyłających. Uczestnicy nie mogą kopiować lub w inny sposób popełniać plagiatu żadnego źródła. Zgłoszenia nie mogą też zawierać zastrzeżonych prawem autorskim materiałów ani grafik bez pisemnego zezwolenia posiadaczy ww. praw. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z deklaracją Uczestnika, że Zgłoszenie nie narusza praw autorskich osób trzecich i że Uczestnik posiada wszelkie wymagane do przesłania tego Zgłoszenia zezwolenia.  Niniejszym Uczestnik zgadza się zwolnić Sponsora z wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich, związanych z użytkowaniem Zgłoszenia przez Sponsora.
 • Mimo że Sponsor nie sprawdza Zgłoszeń pod kątem naruszenia praw autorskich, to jeśli zdaniem Sponsora nadesłane Zgłoszenie takie prawa narusza lub może naruszać, zostanie ono zdyskwalifikowane.
 • Sponsor może wymagać weryfikacji przy użyciu procedury wyznaczonej według własnego wyłącznego uznania.
 • Sponsor zastrzega sobie prawo wykluczenia dowolnego Zgłoszenia, które jego zdaniem nie spełnia ww. kryteriów lub w inny sposób łamie niniejszy Oficjalny Regulamin, i do skasowania lub usunięcia tego Zgłoszenia w inny sposób z wszelkich lokacji zarządzanych przez Sponsora. 

6. Wybór i powiadomienie Zwycięskiego Uczestnika: Wszystkie Zgłoszenia zostaną przed oceną sprawdzone pod kątem zgodności z kryteriami kwalifikacji zgłoszeń oraz ogólnymi standardami i praktykami Sponsora. (Zgłoszenia spełniające te warunki będą zwane dalej „Zakwalifikowanymi Zgłoszeniami”).  

Wszystkie Zakwalifikowane Zgłoszenia zostaną rozpatrzone i ocenione przez panel panel sędziów.  Autor najwyżej ocenionego Zakwalifikowanego Zgłoszenia otrzymanego w Czasie Trwania Konkursu zostanie po jego zakończeniu potencjalnym Zwycięskim Uczestnikiem.

Potencjalny Zwycięski Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie przez platformę, na której zamieszczono Zakwalifikowane Zgłoszenie w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od zakończenia Czasu Trwania Konkursu lub w czasie niezbędnym Sponsorowi do wysłania takiego powiadomienia.  Po formalnym powiadomieniu przez Sponsora potencjalny Zwycięski Uczestnik będzie mieć siedemdziesiąt dwie (72) godziny od momentu przesłania powiadomienia na odpowiedź oraz udzielenie wszelkich informacji lub materiałów wymaganych przez Sponsora, włącznie z formularzem przyjęcia nagrody i zwolnienia z odpowiedzialności (zwanym dalej „Formularzem Zwolnienia z Odpowiedzialności”).  Potencjalny Zwycięski Uczestnik musi udzielić odpowiedzi przez platformę, przez którą Sponsor wysłał powiadomienie, lub, wedle uznania Sponsora, inną platformę lub adres e-mail wymienione w powiadomieniu.

Data otrzymania odpowiedzi przez Sponsora będzie decydować o tym, czy potencjalny Zwycięski Uczestnik zastosował się do terminów opisanych w niniejszej sekcji.  Brak odpowiedzi potencjalnego Zwycięskiego Uczestnika na wszelkie powiadomienia lub prośby o przesłanie materiałów bądź informacji w wymaganym czasie może doprowadzić do dyskwalifikacji.  W takim wypadku Sponsor może wyłonić innego potencjalnego Zwycięskiego Uczestnika spośród pozostałych Zakwalifikowanych Zgłoszeń otrzymanych w Czasie Trwania Konkursu.  

Potencjalny Zwycięski Uczestnik musi wypełnić i odesłać Formularz Zwolnienia z Odpowiedzialności, przestrzegając terminów podanych w tej sekcji.  Inny potencjalny Zwycięski Uczestnik może zostać wyłoniony spośród pozostałych Zakwalifikowanych Zgłoszeń otrzymanych w Czasie Trwania Konkursu, jeśli potencjalny Zwycięski Uczestnik: (i) jest niedostępny; (ii) nie złoży odpowiednich podpisów na Formularzu Zwolnienia z Odpowiedzialności i nie odeśle dokumentów w odpowiednim czasie, zgodnie z niniejszym Oficjalnym Regulaminem; lub (iii) nie może przyjąć lub odebrać nagrody z jakiegokolwiek powodu. 

Potencjalny Zwycięski Uczestnik zostanie uznany za Zwycięskiego Uczestnika dopiero po zakończeniu przez Sponsora procesu weryfikacji zgodnie z niniejszym Oficjalnym Regulaminem.

Potencjalny Zwycięski Uczestnik może zostać również poproszony o przesłanie Sponsorowi określonych danych dotyczących płatności (w tym wszelkich wymaganych formularzy skarbowych), by móc odebrać nagrodę.  Sponsor może wstrzymać wypłacenie nagrody, jeśli potencjalny Zwycięski Uczestnik nie dostarczy odpowiednich formularzy dotyczących płatności w wymaganym czasie. 

7. LICENCJA : Warunkiem uczestnictwa jest, że Uczestnik udziela Sponsorowi niewyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej i nieodpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji na używanie, modyfikowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie Zgłoszenia we wszystkich środkach przekazu na całym świecie, w dowolnym celu wedle uznania Sponsora.  Jeśli Uczestnik jest Zwycięskim Uczestnikiem, zamiast ww. licencji Uczestnik udziela Sponsorowi wyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej i nieodpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji na używanie, modyfikowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie Zgłoszenia we wszystkich środkach przekazu na całym świecie, w dowolnym celu wedle uznania Sponsora.

UCZESTNICY NIE OTRZYMAJĄ ŻADNEJ ZAPŁATY ZA NADESŁANE ZGŁOSZENIA ani za udzielenie tych praw Sponsorowi.

Choć Sponsor dołoży starań, aby Zgłoszenia były publikowane w nadesłanej formie, Uczestnicy zgadzają się, że z uwagi na ograniczenia techniczne i wewnętrzne standardy postać Zgłoszeń może zostać zmieniona i że Sponsor zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zgłoszeń według własnego uznania, w tym do dodawania logo lub innych znaków handlowych.  Sponsor może opublikować Zgłoszenia w dowolnym porządku i kolejności, z komentarzem lub bez, i może wybrać według uznania obraz na miniaturkę Zgłoszenia.

8. Prywatność:  Udostępnione przez Uczestników informacje będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Sponsora, dostępną pod adresem https://www.epicgames.com/privacypolicy.

9. Reklama:  Sponsor zastrzega sobie prawo używania imienia i nazwiska, podobizny i/lub identyfikatora konta dowolnego Uczestnika w celu promocyjnym przed, w trakcie lub po zakończeniu Konkursu, w dowolnych środkach przekazu na całym świecie, bezterminowo, lecz wyłącznie w celu upubliczniania Konkursu, bez dodatkowej opłaty lub uprzedniej zgody, chyba że zabrania tego prawo.

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub po upływie Czasie Trwania Konkursu Sponsor może, wedle własnego uznania, zdecydować się zamieścić lub rozesłać w Internecie jedno lub więcej Zgłoszeń, razem z nazwiskiem i danymi z profilu jego autora (w tym z adresami strony na Facebooku, kanałów Twittera i YouTube oraz adresami stron trzecich), wyłącznie w celach promocyjno-rozrywkowych.  Zamieszczenie takiego Zgłoszenia nie oznacza, że jego autor wygrał nagrodę lub że jest Zwycięskim Uczestnikiem.  Uczestnicy rozumieją, że użytkownicy tych stron mogą udostępniać, komentować (również negatywnie) i rozpowszechniać ich Zgłoszenia. Prośby Użytkowników o usunięcie Zgłoszeń zostaną spełnione w takim stopniu, w jakim będzie to praktycznie wykonalne. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Zgłoszeń przez osoby trzecie. 

10. Warunki ogólne:  Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się w pełni i bezwarunkowo przestrzegać niniejszego Oficjalnego Regulaminu oraz decyzji Sponsora, a także zrzeka się wszelkich roszczeń z powodu niejednoznaczności w Konkursie lub niniejszym Oficjalnym Regulaminie.  Dowolna część Konkursu może zostać odwołana, zawieszona i/lub zmieniona, w całości lub części, jeśli naszym zdaniem doszło do zakłócenia procesu lub poprawnego przebiegu Konkursu z powodu oszustwa, awarii technicznej lub innego czynnika poza naszą kontrolą.  Sponsor, według swego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji dowolnej osoby przyłapanej na manipulacji procesem zgłoszenia lub działania Konkursu, łamaniu niniejszego Oficjalnego Regulaminu, szkodliwym bądź niesportowym zachowaniu, próbie zakłócenia lub podważenia poprawnego działania Konkursu, lub na denerwowaniu, obrażaniu, groźbach czy nękaniu innych osób. W takiej sytuacji Sponsor zastrzega sobie prawo domagania się od winowajcy odszkodowań w pełnym wymiarze dopuszczonym przez prawo.  Uczestnicy nie mogą brać udziału pod kilkoma aliasami ani zgłaszać się przy użyciu systemów automatycznych, botów lub innych urządzeń bądź narzędzi umożliwiających złożenie większej liczby Zgłoszeń niż dopuszczalna.  Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zakończenia Konkursu i w razie takiego zakończenia wyłonienia potencjalnych zwycięzców spośród zakwalifikowanych Uczestników będących poza podejrzeniem, którzy nadesłali Zgłoszenia przez podjęciem tych kroków.  Nieodebrane nagrody przepadają.  

Sponsor ma prawo do potrącenia sumy na poczet podatku (jeśli jest należny) w imieniu Zwycięskiego Uczestnika po obowiązujących stawkach w uzasadnionych przypadkach lub jeśli jest to wymagane na mocy przepisów prawa lub traktatów.  Jednak za wszelkie podatki należne w związku z nagrodami otrzymanymi od Sponsora w związku z udziałem w Konkursie ostatecznie odpowiada Zwycięski Uczestnik.  W stosownym zakresie Zwycięski Uczestnik musi udostępnić Sponsorowi (a) dane swojego banku, zgodnie z wymaganiami Sponsora, oraz (b) wypełniony formularz W-9, W-8BEN lub W-8BENE, wraz z numerem identyfikacyjnym podatnika (NIP) dla USA lub innego kraju, odpowiednio do okoliczności.  Sponsor nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nagrody związane z Konkursem nie zostaną przyznane wskutek podania niepełnych, nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji podatkowych bądź dotyczących płatności.  Jeśli Zwycięski Uczestnik ma pytania dotyczące opodatkowania w związku z Konkursem, powinien skontaktować się z doradcą podatkowym.  

Każda próba celowej szkody lub podważenia działania Konkursu może stanowić naruszenie prawa karnego oraz cywilnego i będzie skutkować dyskwalifikacją z udziału w Konkursie.  W razie takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowań (w tym honorariów adwokackich) w pełnym dopuszczalnym prawem wymiarze, włącznie z możliwością postępowania karnego.

11. Ograniczenie odpowiedzialności:  Zwycięski Uczestnik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Sponsora, firm będących właścicielami Twittera i Instagrama oraz wszystkich ich funkcjonariuszy, kierowników, pracowników, przedstawicieli i agentów (zwanych dalej łącznie „Osobami Zwolnionymi”) z wszelkich roszczeń dotyczących pokrycia strat, odszkodowań zdrowotnych, honorariów adwokackich i kosztów sądowych (w tym kosztów zawarcia ugody), a także wszelkich konsekwencji prawnych za wszelkie obrażenia, szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek (w tym śmierć i straty materialne), wynikające bezpośrednio lub pośrednio z: (i) użytkowania, realizacji, przyjęcia, posiadania, lub nadużycia dowolnej nagrody; (ii) uczestnictwa w dowolnej działalności, wydarzeniu lub wycieczce oferowanej w związku z nagrodą; (iii) używania wszelkich udogodnień, usług i zakwaterowania w związku z nagrodą; lub (iv) uczestnictwa w Konkursie lub czynnościach z nim związanych.  Osoby Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) zagubione, spóźnione, niekompletne, uszkodzone, błędne lub nieczytelne Zgłoszenia, wiadomości lub deklaracje, niezależnie od sposobu ich przekazu; (ii) awarie systemu telefonii, telefonów, sprzętu lub oprogramowania komputerowego ani inne problemy techniczne lub komputerowe, stracone połączenia, rozłączenia, opóźnienia ani błędy przekazu; (iii) uszkodzenie, kradzież, lub zniszczenie danych, nieautoryzowany dostęp czy modyfikacje Zgłoszeń lub innych materiałów; (iv) wszelkie szkody bądź uszczerbek na zdrowiu, wynikające z przyjęcia, posiadania lub użytkowania nagrody, bądź udziału w Konkursie; ani za (v) wszelkie błędy drukarskie, administracyjne lub techniczne w materiałach związanych z Konkursem.  Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych postanowień, Osoby Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za awarie komputerów, połączenia sieciowe, problemy z dostarczeniem e-maili, awarie lub niekompatybilność systemów, błędy typograficzne, techniczne lub powstałe podczas wpisywania danych, przerwy w dostawie usług internetowych Uczestników, ani za niekompletne, nieczytelne, błędne, opóźnione, zagubione, uszkodzone bądź skradzione powiadomienia.  

Jeśli Sponsor nie będzie w stanie kontynuować omawianego tu Konkursu z powodu okoliczności poza jego kontrolą, w tym pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wybuchu, pandemii, sporu z pracownikami, strajku, działania siły wyższej lub wroga publicznego bądź na skutek dowolnego prawa, nakazu lub przepisu federalnego, stanowego lub lokalnego, bądź innych okoliczności poza uzasadnioną kontrolą Sponsora (z których każda stanowi działanie lub zaistnienie „siły wyższej”), za zgodą instytucji państwowej (o ile jest wymagana) Sponsor ma prawo modyfikacji, zawieszenia lub odwołania Konkursu.  Nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia oznacza, że reszta Oficjalnego Regulaminu nadal obowiązuje i jest traktowana zgodnie z jej treścią, z wyłączeniem nieważnego lub niewykonalnego postanowienia.  Niemożliwość wyegzekwowania dowolnego postanowienia niniejszego Oficjalnego Regulaminu nie oznacza anulowania tego postanowienia.

12. Rozstrzyganie sporów:  Spory dotyczące niniejszego Oficjalnego Regulaminu i/lub Konkursu rozstrzygane będą na podstawie przepisów prawa stanu Północna Karolina, USA.  Decyzje Sponsora są wiążące i ostateczne.  W żadnym sporze dotyczącym Sponsora powód nie jest uprawniony do domagania się ani otrzymania odszkodowań za pośrednie, karne, przypadkowe ani skutkowe szkody.

13. Lista Zwycięskich Uczestników:  Listę Zwycięskich Uczestników można otrzymać pocztą, wysyłając prośbę wraz z kopertą zwrotną ze znaczkiem na adres: Fortnite Spray Contest-Winning Entrant List, Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518, USA.  Prośba musi dotrzeć nie później niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu Konkursu. 

© 2020 Epic Games, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.