Dodatkowy konkurs Fortnite Creative w ramach Fortnite World Cup Oficjalny regulamin

9.07.2014
Przez: The Fortnite Team

Dodatkowy konkurs Fortnite Creative w ramach Fortnite World Cup

Uwaga: Ze względu na niespodziewane okoliczności Okres zgłoszeniowy nr 3 został opóźniony
z 19 czerwca 2019, godz. 10:00 standardowego czasu wschodnioamerykańskiego (EST) do 23
czerwca 2019, godz. 10:00 standardowego czasu wschodnioamerykańskiego (EST). Został
także odpowiednio wydłużony i zakończy się 29 czerwca 2019 o 23:59 standardowego czasu
wschodnioamerykańskiego (EST), by dać Uczestnikom tyle samo czasu na Zgłoszenia.
Przepraszamy za spowodowane niedogodności.
 

Oficjalny regulamin
 

Udział w konkursie lub otrzymanie nagrody nie wymaga dokonania żadnego zakupu.

Dodatkowy konkurs Fortnite Creative w ramach Fortnite World Cup („Konkurs”) jest podporządkowany niniejszemu Oficjalnemu regulaminowi dodatkowego konkursu Fortnite Creative w ramach Fortnite World Cup („Oficjalny regulamin”), który jest wiążący i ostateczny w sprawach związanych z Konkursem, chyba że wyraźnie określono inaczej.  Konkurs jest sponsorowany przez spółkę Epic Games Inc., 620 Crossroads Blvd., Cary, North Carolina 27518, USA (zwaną dalej „Sponsorem”).  Konkurs nie jest sponsorowany, promowany ani zarządzany przez serwis YouTube.
 
 1. Okres trwania Konkursu: Konkurs rozpoczyna się 14 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 standardowego czasu wschodnioamerykańskiego („EST”) i kończy się 29 czerwca 2019 r. o godz. 23:59 czasu EST („Okres trwania Konkursu”).  Konkurs podzielony jest na trzy (3) oddzielne okresy zgłoszeniowe (każdy z nich nazywany jest dalej „Okresem zgłoszeniowym”):
 
 • Okres zgłoszeniowy nr 1 rozpoczyna się 14 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 czasu EST i kończy się 25 czerwca 2019 r. o godz. 23:59 czasu EST.
 • Okres zgłoszeniowy nr 2 rozpoczyna się 18 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 czasu EST i kończy się 25 czerwca 2019 r. o godz. 23:59 czasu EST.
 • Okres zgłoszeniowy nr 3 rozpoczyna się 23 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 czasu EST i kończy się 29 czerwca 2019 r. o godz. 23:59 czasu EST.

WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA MUSZĄ ZOSTAĆ PRZESŁANE W OKRESIE TRWANIA KONKURSU. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników (zgodnie z poniższą definicją) zgody na przestrzeganie zasad niniejszego Oficjalnego regulaminu oraz decyzji sędziów i/lub Sponsora, które są wiążące i ostateczne w sprawach związanych z niniejszym Konkursem.
 
 1. Zasady udziału w Konkursie: Zgłoszenia muszą być przesyłane wyłącznie przez Internet.  W określonym Okresie zgłoszeniowym uczestnicy Konkursu muszą zamieścić w serwisie internetowym YouTube materiał wideo przedstawiający stworzoną przez nich Wyspę do konkursu Fortnite Creative, oznaczony odpowiednim hashtagiem podanym przez sędziów („Wymagany hashtag”) oraz opublikować ten materiał („Zgłoszenie”) jako publicznie widoczny i możliwy do wyszukania we wskazanym Okresie zgłoszeniowym.

Wymagane hashtagi zostaną dostarczone przez wytypowanych sędziów na początku każdego Okresu zgłoszeniowego i udostępnione na kanale https://twitter.com/fortnitegame.  

Zgłoszenia konkursowe muszą być oryginalne i mogą zawierać wyłącznie zapis wideo prywatnej rozgrywki i ścieżkę muzyczną zwolnioną z opłat licencyjnych.  Szczegółowe wymagania zamieszczono w Kryteriach poprawności Zgłoszeń.
 
 1. Warunki kwalifikacji: Konkurs obejmuje zasięgiem wszystkie kraje świata i może w nim wziąć udział każda osoba w wieku co najmniej 13 lat (jeśli wiek kandydatów określono na wyższy w konkretnym kraju, wtedy obowiązują ograniczenia wiekowe z kraju zamieszkania uczestnika) („Uczestnik”), która posiada ważną licencję Fortnite i związana jest warunkami Umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite.  Kwalifikujące się osoby niepełnoletnie muszą otrzymać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.  Uczestnik ma prawo do tylko jednego Zgłoszenia przez cały okres trwania Konkursu.

Wybrani Finaliści Konkursu muszą mieć możliwość przyjazdu do Nowego Jorku w celu wzięcia udziału w Finale konkursu Fortnite Creative prowadzonego w ramach Finałow Fortnite World Cup („Finał Fortnite Creative”), który odbędzie się podczas Finałów Fortnite World Cup rozpoczynających się 26 lipca 2019 roku (zgodnie z informacją zamieszczoną poniżej).  Za wszystkie niezbędne dokumenty i formalności dotyczące podróży, takie jak paszport lub wiza, odpowiedzialni są wyłącznie Finaliści.

Pracownicy Sponsora, jego spółek zależnych, osoby zarządzające Konkursem oraz członkowie ich najbliższej rodziny nie mają prawa brać udziału w Konkursie lub otrzymać nagrody.

Konkurs podlega wszystkim stosownym federalnym, stanowym, rejonowym i lokalnym przepisom prawa, zasadom i regulacjom. Udział jest nieważny, jeśli jest zabroniony przez prawo.
 
 1. Nagrody: Finaliści zakwalifikowani zgodnie z niniejszym Oficjalnym regulaminem otrzymają następujące nagrody:

Osiem (8) nagród dla Finalistów:
 • 5000,00 USD
 • Gwarantowane miejsca w Finale Fortnite Creative

Sponsor określa metodę wypłacenia nagrody według własnego uznania. Sponsor opłaci również podróż i zakwaterowanie w hotelu Finalistom, którzy wezmą udział w Finale Fortnite Creative w Nowym Jorku. Podczas podróży na Finał Fortnite Creative osobom niepełnoletnim uprawnionym do udziału w Konkursie musi towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny.

Informacje dotyczące oceniania i nagród przyznawanych w Finale Fortnite Creative zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Finaliści nie mogą zastępować, przydzielać ani przekazywać nagród, ale Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zastąpienia nagrody (lub jej części) inną o porównywalnej lub wyższej wartości. Nagrody nie można wymienić na gotówkę.  Wszystkie decyzje dotyczące nagród pozostają w wyłącznej gestii Sponsora.  Przewidziana jest tylko jedna (1) nagroda na osobę.
 
 1. Kryteria poprawności Zgłoszeń:
 • Zgłoszenia należy przesyłać zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie „Zasady udziału w Konkursie” i muszą one być bezpośrednio dostępne dla Sponsora i wszystkich innych osób przy użyciu łącza wskazanego przez Uczestnika.
 • Zgłoszenia muszą zawierać Wymagany hashtag w tytule.
 • Zgłoszenia muszą zawierać wyłącznie oryginalną treść.
 • Zgłoszenia nie mogą wymagać jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.
 • Zgłoszenia nie mogą stanowić osobistych ataków na nikogo ani na jakikolwiek rozpoznawalny produkt, w tym produkty konkurencji.
 • Zgłoszenia nie mogą zawierać scen nagości, okrucieństwa wobec zwierząt, jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub substancji ani jakiejkolwiek innej obraźliwej lub obscenicznej treści, zgodnie z postanowieniem Sponsora.
 • Zgłoszenia nie mogą przedstawiać Sponsora w negatywnym świetle.
 • Zgłoszenia muszą być właściwe dla szerokiego grona odbiorców.
 • Zgłoszenia nie mogą zawierać żadnych znaków towarowych (w tym logotypów) innych niż te posiadane przez Sponsora.
 • Zgłoszenia muszą być w całości oryginalne, czyli autorstwa osoby zgłaszającej je do Konkursu. Uczestnicy nie mogą kopiować treści z żadnych źródeł ani w inny sposób dopuścić się plagiatu w Zgłoszeniach. Zgłoszenia nie mogą zawierać materiałów chronionych prawami autorskimi osób trzecich ani twórczości artystycznej wykorzystanej bez zgody właściciela praw autorskich. Przystępując do konkursu, Uczestnik (a w przypadku uprawnionej osoby niepełnoletniej, jego rodzic lub opiekun prawny) gwarantuje, że jego Zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich oraz że uzyskał wszelkie niezbędne zgody od wszystkich zainteresowanych stron trzecich na przesłanie Zgłoszenia.  Uczestnik (a w przypadku uprawnionej osoby niepełnoletniej, jego rodzic lub opiekun prawny) niniejszym wyraża zgodę na zabezpieczenie Sponsora przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu wykorzystania Zgłoszenia przez Sponsora.
 • Mimo że Sponsor nie sprawdza Zgłoszeń pod kątem naruszeń praw autorskich, to jeśli Sponsor stwierdzi, że konkretne Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika narusza lub może naruszać prawa autorskie, Zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane.
 • Sponsor może zażądać weryfikacji Zgłoszenia według określonej przez siebie procedury.
 • Sponsor zastrzega sobie prawo do wykluczenia wszelkich Zgłoszeń, które według własnego uznania uzna za niespełniające powyższych kryteriów lub w inny sposób naruszające niniejszy Oficjalny regulamin, a także do usunięcia lub wycofania we właściwy sposób wszelkich Zgłoszeń z każdego miejsca znajdującego się pod nadzorem Sponsora.
 
 1. Wybór zwycięzcy i powiadomienie potencjalnego Finalisty: Przed dokonaniem jakiejkolwiek oceny wszystkie Zgłoszenia zostaną wstępnie sprawdzone w celu zapewnienia zgodności z Kryteriami poprawności Zgłoszeń oraz ogólnymi standardami i praktykami Sponsora („Zakwalifikowane Zgłoszenia”).

Wyłonienie finalistów przez sędziów: Pod koniec Okresu zgłoszeniowego nr 1 panel wykwalifikowanych sędziów wybierze trzech (3) potencjalnych finalistów (każdy zwany dalej „Finalistą”), autorów Zakwalifikowanych Zgłoszeń otrzymanych w Okresie zgłoszeniowym nr 1; na zakończenie Okresu zgłoszeniowego nr 2, panel sędziów wybierze dwóch(2) potencjalnych Finalistów spośród Zakwalifikowanych Zgłoszeń, dostarczonych w okresie trwania Okresu zgłoszeniowego nr 2; pod koniec Okresu zgłoszeniowego nr 3 panel wykwalifikowanych sędziów wybierze trzech (3) potencjalnych Finalistów, autorów Zakwalifikowanych Zgłoszeń otrzymanych w Okresie zgłoszeniowym nr 3; w każdym przypadku zgodnie z kryteriami określonymi przez odpowiednich sędziów na początku każdego Okresu zgłoszeniowego i udostępni je na kanale https:///twitter.com/fortnitegame. Zakwalifikowane Zgłoszenia, które nie zostały nagrodzone w jednym (1) Okresie zgłoszeniowym, nie będą brane pod uwagę przy ocenie w żadnym kolejnym Okresie zgłoszeniowym.  Oceny sędziów nie będą ujawniane.  Sponsor zastrzega sobie prawo do wybrania mniejszej niż podana liczby Finalistów w dowolnym Okresie zgłoszeniowym, jeśli nie otrzyma wystarczającej liczby Zakwalifikowanych Zgłoszeń w danym Okresie zgłoszeniowym.

Uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów za Zakwalifikowane Zgłoszenia w danym Okresie zgłoszeniowym, zostaną powiadomieni o swoim statusie potencjalnego Finalisty w wiadomości e-mail przesłanej na adres powiązany z kontem Zakwalifikowanych Zgłoszeń w serwisie YouTube w momencie zgłoszenia w ciągu pięciu (5) dni roboczych od zakończenia danego Okresu zgłoszeniowego lub w innym terminie zgodnie z uzasadnionym wymogiem Sponsora w odniesieniu do takiego powiadomienia.  Po formalnym powiadomieniu przez Sponsora potencjalny Finalista będzie miał pięć (5) dni roboczych od daty przesłania takiego powiadomienia w wiadomości e-mail na udzielenie odpowiedzi i dostarczenie wszelkich informacji lub materiałów wymaganych przez Sponsora, w tym Formularza przyjęcia i przekazania nagrody („Przekazanie”).  Odpowiedź potencjalnego Finalisty musi zostać przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane powiadomienie Sponsora lub na inny wskazany adres e-mail określony w powiadomieniu Sponsora.

W kontekście dotrzymania terminów określonych w niniejszym punkcie decydujące znaczenie dla potencjalnego Finalisty będzie miała data otrzymania odpowiedzi przez Sponsora.  Brak terminowej odpowiedzi od potencjalnego Finalisty na jakiekolwiek powiadomienie lub niedostarczenie wymaganych materiałów bądź informacji będzie skutkować dyskwalifikacją.  W takich przypadkach Sponsor ma prawo wybrać alternatywnego potencjalnego Finalistę spośród pozostałych autorów Zakwalifikowanych Zgłoszeń otrzymanych w danym Okresie zgłoszeniowym. 

Jeżeli nie zostało to ograniczone przez obowiązujące prawo, każdy potencjalny Finalista (albo rodzic lub opiekun prawny potencjalnego Finalisty, jeśli jest to uprawniona osoba niepełnoletnia) będzie zobowiązany do wypełnienia i odesłania Przekazania zgodnie z terminami określonymi w niniejszym paragrafie.  Alternatywny potencjalny Finalista może zostać wybrany spośród pozostałych autorów Zakwalifikowanych Zgłoszeń otrzymanych w danym Okresie zgłoszeniowym, jeśli: (i) nie można nawiązać kontaktu z potencjalnym Finalistą; (ii) potencjalny Finalista nie uzyskał wszystkich podpisów w formularzu Przekazania i nie odesłał wymaganych dokumentów w odpowiednim czasie, zgodnie z wymogami niniejszego Oficjalnego regulaminu; lub (iii) z jakiegokolwiek powodu potencjalny Finalista nie może przyjąć lub otrzymać nagrody albo odmawia przyjęcia lub otrzymania nagrody.

Potencjalny Finalista zostanie uznany za Finalistę dopiero po zakończeniu określonego przez Sponsora procesu weryfikacji zgodnie z niniejszym Oficjalnym regulaminem.

W celu otrzymania nagrody potencjalni Finaliści będą również zobowiązani do przekazania Sponsorowi konkretnych informacji dotyczących płatności, w tym wszelkich wymaganych formularzy podatkowych.  Sponsor może wstrzymać wypłatę nagrody, jeśli potencjalny Finalista nie przekaże terminowo Sponsorowi stosownych formularzy płatności.
 
 1. LICENCJA:  Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest udzielenie przez Uczestnika (lub rodzica albo opiekuna prawnego, jeśli Uczestnik jest uprawnioną osobą niepełnoletnią) Sponsorowi i jego licencjobiorcom, cesjonariuszom i osobom wyznaczonym (zwanym dalej łącznie „Stronami licencjonowanymi”) niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, modyfikowanie, powielanie, przygotowywanie prac pochodnych, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie Zgłoszenia we wszystkich mediach na świecie w dowolnym celu, który Strony licencjonowane uznają za właściwy.  Jeśli uczestnik zostanie wybrany Finalistą, zamiast licencji opisanej powyżej, Uczestnik (lub rodzic albo opiekun prawny, jeśli Uczestnik jest uprawnioną osobą niepełnoletnią) może udzielić Stronom licencjonowanym wyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, zbywalnej, podlegającej dalszemu licencjonowaniu nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, modyfikowanie, powielanie, przygotowywanie prac pochodnych, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie Zgłoszenia we wszystkich mediach na świecie i w dowolnym celu, który Strony licencjonowane uznają za właściwy.

UCZESTNICY KONKURSU NIE OTRZYMAJĄ WYNAGRODZENIA ZA ZGŁOSZENIE ani za przyznanie Stronom licencjonowanym któregokolwiek z tych praw. 

Pomimo że Sponsor będzie starał się opublikować Zgłoszenie w formie, w jakiej została ona dostarczona, każdy Uczestnik  (lub rodzic albo opiekun prawny, jeśli Uczestnik jest uprawnioną osobą niepełnoletnią) wyraża zgodę na to, że ze względu na ograniczenia techniczne i standardy wewnętrzne, do Zgłoszeń mogą być wprowadzane zmiany i ich wygląd może odbiegać od oryginalnej formy oraz że Sponsor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Zgłoszeniu według własnego uznania, w tym dodania logo lub innych znaków towarowych. Sponsor ma prawo publikować Zgłoszenia w dowolnej kolejności lub sekwencji, z komentarzem lub bez komentarza i może posłużyć się miniaturą obrazu wybraną według własnego uznania.
 
 1. Prywatność: Podane przez Uczestnika informacje będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z polityką prywatności Sponsora, której treść opublikowano pod adresem https://www.epicgames.com/privacypolicy.
           
 1. Działalność reklamowa: Sponsor zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwy, podobieństwa, nagrania i/lub identyfikatora konta każdego Uczestnika w celach reklamowych przed, w trakcie lub po dacie zakończenia Konkursu, w dowolnych mediach na świecie, bezterminowo, ale wyłącznie w związku z promowaniem Konkursu, bez jakiejkolwiek kompensaty lub wcześniejszego przeglądu, chyba że jest to wyraźnie zabronione przez prawo.

W dowolnym czasie przed, w trakcie lub po zakończeniu Okresu trwania Konkursu Sponsor może, według własnego uznania, zdecydować się na zamieszczenie lub dystrybucję jednej lub więcej Zgłoszeń, nazwiska autora i danych z profilu serwisu internetowego (w tym z portalu Facebook, wiadomości na portalu Twitter, kanałów YouTube i stron internetowych osób trzecich) wyłącznie w celach promocyjnych i rozrywkowych. Publikacja takich Zgłoszeń nie oznacza, że te Zgłoszenia zostaną nagrodzone lub ich autorzy są potencjalnymi Finalistami.  Uczestnik (lub rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, jeśli Uczestnik jest uprawnioną osobą niepełnoletnią) rozumie, że użytkownicy tych stron mogą rozpowszechniać, komentować (w tym negatywnie) i ponownie publikować jego Zgłoszenie. Wszelkie prośby Uczestników o wycofanie ich zgłoszeń konkursowych zostaną zrealizowane w ramach praktycznych możliwości.  Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za powtórne publikowanie zgłoszeń konkursowych przez osoby trzecie.
 
 1. Ogólne warunki udziału: Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników (a w przypadku uprawnionej osoby nieletniej przez rodzica lub opiekuna prawnego takiego Uczestnika) zgody na pełne i bezwarunkowe przestrzeganie niniejszego Oficjalnego regulaminu i decyzji Sponsora oraz zrzeczeniem się wszelkich praw do rozstrzygania niejasności dotyczących Konkursu lub Oficjalnego regulaminu, chyba że takie zrzeczenie się praw jest sprzeczne z obowiązującym prawem.  Każda zaplanowana część Konkursu może zostać odwołana, zawieszona i/lub zmieniona, w całości lub w części, jeżeli zaistnieje podejrzenie dopuszczenia się oszustwa, nastąpi awaria techniczna lub jakikolwiek inny czynnik pozostający poza naszą kontrolą doprowadzi do zakłócenia przebiegu Konkursu.  Sponsor zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji według własnego uznania o dyskwalifikacji każdej osoby, co do której zostanie stwierdzone ingerowanie w proces lub przebieg Konkursu, nieprzestrzeganie niniejszego Oficjalnego regulaminu, niesportowe zachowanie lub uciążliwe działanie z zamiarem zakłócenia lub zakwestionowania legalnego przebiegu Konkursu lub z zamiarem zdenerwowania, znieważenia, zagrożenia lub nękania innych osób. Sponsor zastrzega sobie również prawo do ubiegania się o odszkodowanie i podjęcia wszelkich innych środków prawnych wobec takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.  Do konkursu nie wolno zgłaszać się pod kilkoma rożnymi tożsamościami ani też używać żadnego zautomatyzowanego systemu, bota lub urządzenia, ani też podawać fałszywych informacji w celu zarejestrowania swojego udziału w Konkursie więcej razy niż to maksymalnie dozwolone.  Sponsor zastrzega sobie prawo do przerwania Konkursu (lub jakiejkolwiek jego części) według własnego uznania, a w przypadku jego przerwania, do wyboru potencjalnego Finalisty lub Finalistów z poszczególnych Okresów zgłoszeniowych spośród wszystkich Zakwalifikowanych Zgłoszeń, w przypadku których nie podejrzewa się oszustwa, nadesłanych w poszczególnych Okresach zgłoszeniowych przed podjęciem powyższych działań.  Nieodebrane nagrody nie zostaną przekazane.  NAGRODY PODLEGAJĄ STOSOWNYM FEDERALNYM, STANOWYM I LOKALNYM PRZEPISOM DOTYCZĄCYM PODATKU DOCHODOWEGO. OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO FINALISTY JEST (I) KONSULTACJA Z LOKALNYM DORADCĄ PODATKOWYM W CELU OKREŚLENIA, KTÓRE PODATKI MAJĄ WOBEC NIEGO ZASTOSOWANIE I (II) OPŁACENIE NALEŻNEGO PODATKU WŁAŚCIWEMU ORGANOWI PODATKOWEMU.  Obowiązkiem Sponsora jest potrącenie wartości podatku u źródła naliczonego według stawek zabezpieczających dotyczących potrącanych podatków, które obowiązują mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki i osoby spoza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.  Dochód z nagrody i podatek pobrany u źródła zostaną zadeklarowane w formularzach 1099-MISC dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i 1042-S dla osób niebędących mieszkańcami Stanów Zjednoczonych.  Wszelkie próby podjęcia umyślnych szkodliwych działań lub zakłócenia prawidłowego przebiegu Konkursu mogą stanowić naruszenie prawa karnego i cywilnego oraz mogą prowadzić do dyskwalifikacji z Konkursu.  W razie podjęcia przez kogokolwiek prób takich działań Sponsor zastrzega sobie prawo do podjęcia właściwych kroków prawnych i ubiegania się o odszkodowanie (wliczając w to koszty zastępstwa procesowego) w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo oraz wszczęcia postępowania karnego.
 
 1. Ograniczenie odpowiedzialności:  W maksymalnym zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo, każdy Uczestnik (oraz rodzic lub opiekun prawny, jeśli taki Uczestnik jest osobą niepełnoletnią) zobowiązuje się zabezpieczyć, chronić, zwolnić z odpowiedzialności i zapewnić nietykalność Sponsora, serwisu YouTube oraz ich właścicieli, spółki zależne, podmioty powiązane, agencje reklamowe i promocyjne oraz handlowców, a także ich dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów (łącznie określanych jako „Zwolnienia z odpowiedzialności”) od wszelkich roszczeń, odszkodowań, przeszkód prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowań sądowych i ugód, jak również z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z urazów, szkód lub strat odniesionych przez dowolną osobę (w tym śmierci) lub wyrządzonych w dowolnego rodzaju mieniu, wynikających częściowo lub całkowicie, pośrednio lub bezpośrednio, z: (i) użycia, odebrania, przyjęcia, posiadania, otrzymania prawa własności lub nieprawidłowego użycia dowolnej nagrody, (ii) udziału w dowolnej czynności, wydarzeniu lub podróży oferowanej w ramach nagrody (w tym wszelkich przejazdów lub powiązanych czynności), (iii) korzystania z dowolnego obiektu, usługi lub zakwaterowania związanych z nagrodą lub (iv) udziału w dowolnych działaniach związanych z Konkursem lub samym udziałem w Konkursie.  Podmioty i Osoby zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) spóźnione, utracone, opóźnione, nieprawidłowo zaadresowane, niekompletne, nieczytelne, niedokładne, zniekształcone lub niezrozumiałe zgłoszenia, komunikaty lub deklaracje, niezależnie od sposobu ich przesyłania; (ii) nieprawidłowe działanie systemu telefonicznego, telefonu lub sprzętu komputerowego, oprogramowania ani za inne problemy techniczne lub nieprawidłowe działanie komputera, utratę połączenia, rozłączenia, opóźnienia lub błędy transmisji; (iii) uszkodzenie danych, kradzież, zniszczenie, nieautoryzowany dostęp lub zmiana zgłoszenia lub innych materiałów; (iv) wszelkie obrażenia, straty lub szkody jakiegokolwiek spowodowane przez nagrodę lub wynikające z przyjęcia, posiadania lub wykorzystania nagrody, lub z udziału w Konkursie; lub (v) wszelkie błędy drukarskie, typograficzne, administracyjne lub techniczne we wszelkich materiałach powiązanych z Konkursem.  Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, Podmioty i Osoby zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za awarię komputerów, połączenia sieciowe, problemy z dostarczaniem poczty elektronicznej, awarię lub niekompatybilność systemów, błędy typograficzne, techniczne lub błędy wynikające z naciśnięcia nieprawidłowego klawisza lub przerwy w dostawie usług internetowych, a także za niekompletne, nieczytelne, błędnie zaadresowane, błędnie wydrukowane, opóźnione, utracone, uszkodzone lub skradzione powiadomienia. 

W przypadku gdy Sponsor zostanie pozbawiony możliwości kontynuowania Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Oficjalnego regulaminu w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia pozostającego poza kontrolą Sponsora, między innymi w wyniku pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wybuchu, sporu pracowniczego lub strajku, działania siły wyższej lub wroga publicznego, jakiegokolwiek prawa federalnego, stanowego, przepisu lub regulacji prawnej lub z innej przyczyny, na którą Sponsor nie ma wystarczającego wpływu (każde zdarzenie lub zdarzenie związane z działaniem siły wyższej), Sponsor będzie miał prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia Konkursu, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody agencji rządowej. 

Niezależnie od powyższych postanowień niektóre kraje, stany, prowincje lub inne jurysdykcje nie zezwalają na niektóre z powyższych zwolnień z odpowiedzialności, dlatego powyższe postanowienia mogą nie mieć zastosowania do Uczestnika.  W takim wypadku w tych jurysdykcjach powyższe ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dopuszczonym przez lokalnie obowiązujące prawo.

Nieważność lub niemożność wyegzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszego Oficjalnego regulaminu nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.  W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień jest nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, niniejszy Oficjalny regulamin pozostaje ważny i będzie interpretowany zgodnie z ich warunkami, tak jakby nie zawierały postanowień nieważnych lub niezgodnych z prawem.  Niewyegzekwowanie przez Sponsora któregokolwiek z postanowień niniejszego Oficjalnego regulaminu nie oznacza uchylenia takiego postanowienia.
 
 1. Spory: Spory dotyczące niniejszego Oficjalnego regulaminu i/lub niniejszego Konkursu rozstrzygane będą zgodnie z prawem stanu Karolina Północna. Decyzje Sponsora są wiążące i ostateczne.  Żadna ze stron zgłaszających roszczenie w sporze ze Sponsorem nie jest uprawniona do wystąpienia z roszczeniem lub uzyskania odszkodowania z tytułu szkód pośrednich, działań karnych lub szkód przypadkowych albo wynikowych.
 
 1. Lista Finalistów: Aby otrzymać listę Finalistów, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą tradycyjną w samodzielnie zaadresowanej i opatrzonej ostemplowanym znaczkiem kopercie na adres: Fortnite World Cup Bonus Creative Competitions Contest-Finalists List, Epic Games, 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518.  Zamówienia będą przyjmowane przez nie więcej niż dziewięćdziesiąt (90) dni od zakończenia Konkursu.
   
© 2019 Epic Games, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.