Fortnite x nvidia regulamin

9.10.2018
Przez: Twórcy Fortnite

Loteria Fortnite x Nvidia

Oficjalny regulamin


Loteria Fortnite x Nvidia (zwana dalej „Loterią”) podlega niniejszemu oficjalnemu Regulaminowi, który w sprawach Loterii jest ostateczny i wiążący, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Do wzięcia udziału w loterii lub wygrania jej nie jest konieczne dokonanie żadnego zakupu. Loterię tę sponsoruje firma Epic Games, Inc. (zwana dalej „Sponsorem”).
 
1. Jak wziąć udział: Uczestnicy mogą wziąć udział w Loterii, publikując w czasie trwania Loterii opisany hasztagiem #FortniteNvidiaPL zrzut ekranu lub klip z rozgrywki, odpowiadające na zadanie, które firma Epic umieści na Facebooku 18, 23 i 28 stycznia 2019 roku (zwane dalej „Zgłoszeniem”).
2. Warunki udziału: Loteria jest otwarta dla każdego, kto ukończył 16 rok życia i zamieszkuje Amerykę Północną, Hiszpanię, Meksyk, Brazylię, Francję, Niemcy, Włochy, Japonię, Koreę, Polskę, Rosję lub Turcję (zwanego dalej „Uczestnikiem”). Jedna osoba może przesłać jedno Zgłoszenie.
 
W Loterii nie mogą brać udziału ani wygrać nagrody pracownicy firmy Epic Games, Inc. i spółek stowarzyszonych, osoby zajmujące się obsługą Loterii oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

Loteria podlega przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego. Nie jest dostępna w regionach, gdzie byłaby zabroniona prawem.

3.Czas trwania Loterii:  Loteria zaczyna się 18 stycznia 2019 roku, o godz. 16:00 czasu polskiego i trwa do 29 stycznia 2019 roku, godz. 5:59 czasu polskiego (okres ten zwany jest dalej „czasem trwania Loterii”). Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w Loterii muszą zostać opublikowane w czasie trwania Loterii.

4. Szansa zwycięstwa: Szansa zdobycia nagrody zależy od liczby nadesłanych zgłoszeń.

5. Nagrody: W przypadku spełnienia warunków niniejszego Regulaminu, każdy z trzydziestu ośmiu (38) wylosowanych Uczestników otrzyma:
 
 • Po jednej (1) karcie graficznej Nvidia GTX 1060 6GB
 • Po jednym (1) ekskluzywnym stroju do Fortnite
 • Po jednym (1) ekskluzywnym kilofie do Fortnite
 • Po jednej (1) ekskluzywnej lotni do Fortnite
 • 2000 V-dolców
Przybliżona cena detaliczna: 299 USD.

Wybrani Uczestnicy nie są uprawnieni do otrzymania jakiejkolwiek różnicy między faktyczną ceną sklepową oraz podaną tu wartością nagrody i żadna taka różnica nie zostanie wypłacona. Nagroda nie podlega wymianie na inną, przekazaniu innej osobie ani zamianie całości lub niewykorzystanej części nagrody na równowartość w gotówce. Sponsor zastrzega sobie jednak prawo wymiany nagrody na inną o równej lub wyższej wartości, jeżeli z jakiegokolwiek powodu zapowiedziana nagroda będzie niedostępna. Jeżeli Wybrany Uczestnik nie chce przyjąć części nagrody, nieprzyjęta część przepada. Za wszystkie dodatkowe koszty, w tym podatki, są odpowiedzialni wyłącznie Wybrani Uczestnicy.

6. Kryteria kwalifikacji zgłoszeń:
 
 • Zgłoszenia muszą być opublikowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale „Jak wziąć udział”.
 • Zgłoszenia muszą być bezpośrednio dostępne dla Sponsora.
 • Zgłoszenia muszą zawierać zrzut ekranu lub klip z rozgrywki i być oparte na jednym z zadań, które firma Epic ogłosi 18, 23 i 28 stycznia 2019 roku.
 • Zgłoszenia muszą być opisane hasztagiem #FortniteNvidiaPL.
 • Zgłoszenia muszą być udostępnione na Facebooku.
 • Zgłoszenia nie mogą przedstawiać nagości ani jakichkolwiek obraźliwych lub obscenicznych tematów (ich zakres zależy wyłącznie od Sponsora).
 • Zgłoszenia nie mogą przedstawiać Sponsora w negatywnym świetle.
 • Zgłoszenia muszą być odpowiednie dla szerokiej publiczności.
 • Zgłoszenia nie mogą zawierać znaków handlowych (w tym logo) poza znakami będącymi własnością Sponsora.
 • Zgłoszenia muszą być oryginalnymi dziełami autorskimi osoby je nadsyłającej. Uczestnicy nie mogą kopiować lub w inny sposób popełniać plagiatu żadnego źródła. Zgłoszenia nie mogą też zawierać zastrzeżonych prawem autorskim materiałów lub grafik bez pisemnego zezwolenia posiadaczy ww. praw. Wzięcie udziału w Loterii jest równoznaczne z deklaracją Uczestnika, że Zgłoszenie nie narusza praw autorskich osób trzecich i że Uczestnik posiada wszelkie wymagane do złożenia tego Zgłoszenia zezwolenia.
 • Niniejszym Uczestnik zgadza się zwolnić Sponsora z wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich, związanych z użytkowaniem Zgłoszeń przez Sponsora.
 • Mimo że Sponsor nie sprawdza Zgłoszeń pod kątem naruszenia praw autorskich, jeżeli zdaniem Sponsora nadesłana Zgłoszenie takie prawa narusza lub może naruszać, zostanie ono zdyskwalifikowana.
 • Sponsor może wymagać weryfikacji przy użyciu procedury wyznaczonej według własnego wyłącznego uznania.
 • Sponsor zastrzega sobie prawo wykluczenia dowolnego Zgłoszenia, które jego zdaniem nie spełnia ww. kryteriów lub w inny sposób łamie niniejszy regulamin, i do skasowania lub usunięcia tego Zgłoszenia w inny sposób z wszelkich lokacji zarządzanych przez Sponsora.
   
7. Wybór Zwycięzcy i poinformowanie Wybranych Uczestników:
 
 • Spośród autorów wszystkich zakwalifikowanych Zgłoszeń nadesłanych w czasie trwania Loterii, z miejscem zamieszkania na terenie Ameryki Północnej, przedstawiciel Sponsora wylosuje pięcioro (5) Uczestników;
 • Spośród autorów wszystkich zakwalifikowanych Zgłoszeń nadesłanych w czasie trwania Loterii, z miejscem zamieszkania na terenie Hiszpanii lub Meksyku, przedstawiciel Sponsora wylosuje pięcioro (5) Uczestników;
 • Spośród autorów wszystkich zakwalifikowanych Zgłoszeń nadesłanych w czasie trwania Loterii, z miejscem zamieszkania na terenie Brazylii, przedstawiciel Sponsora wylosuje pięcioro (5) Uczestników;
 • Spośród autorów wszystkich zakwalifikowanych Zgłoszeń nadesłanych w czasie trwania Loterii, z miejscem zamieszkania na terenie Francji, przedstawiciel Sponsora wylosuje pięcioro (5) Uczestników;
 • Spośród autorów wszystkich zakwalifikowanych Zgłoszeń nadesłanych w czasie trwania Loterii, z miejscem zamieszkania na terenie Niemiec, przedstawiciel Sponsora wylosuje pięcioro (5) Uczestników;
 • Spośród autorów wszystkich zakwalifikowanych Zgłoszeń nadesłanych w czasie trwania Loterii, z miejscem zamieszkania na terenie Włoszech, przedstawiciel Sponsora wylosuje jednego (1) Uczestnika;
 • Spośród autorów wszystkich zakwalifikowanych Zgłoszeń nadesłanych w czasie trwania Loterii, z miejscem zamieszkania na terenie Japonii, przedstawiciel Sponsora wylosuje troje (3) Uczestników;
 • Spośród autorów wszystkich zakwalifikowanych Zgłoszeń nadesłanych w czasie trwania Loterii, z miejscem zamieszkania na terenie Korei, przedstawiciel Sponsora wylosuje troje (3) Uczestników;
 • Spośród autorów wszystkich zakwalifikowanych Zgłoszeń nadesłanych w czasie trwania Loterii, z miejscem zamieszkania na terenie Polski, przedstawiciel Sponsora wylosuje dwoje (2) Uczestników;
 • Spośród autorów wszystkich zakwalifikowanych Zgłoszeń nadesłanych w czasie trwania Loterii, z miejscem zamieszkania na terenie Rosji, przedstawiciel Sponsora wylosuje dwoje (2) Uczestników; oraz
 • Spośród autorów wszystkich zakwalifikowanych Zgłoszeń nadesłanych w czasie trwania Loterii, z miejscem zamieszkania na terenie Turcji, przedstawiciel Sponsora wylosuje dwoje (2) Uczestników (osoby te dalej zwane są „Wybranymi Uczestnikami”).
   
Wybrani Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyborze poprzez e-mail, telefonicznie lub przez platformę, na której zamieszczono Zgłoszenie, według wyłącznego uznania Sponsora i na podstawie danych podanych podczas zgłoszenia. Wybrani Uczestnicy muszą odpowiedzieć (w wyznaczony sposób) w ciągu trzech (3) dni od próby powiadomienia. Brak odpowiedzi w wymaganym czasie może oznaczać przepadek nagrody; w takim wypadku Sponsor może wylosować innego Wybranego Uczestnika spośród pozostałych zakwalifikowanych Zgłoszeń. Wybrani Uczestnicy mogą zostać poproszeni o podpisanie deklaracji dot. kwalifikacji/odpowiedzialności/reklamy (zwanej dalej „Deklaracją”). Wybrani Uczestnicy muszą wypełnić i odesłać Deklarację w ciągu pięciu (5) dni od daty jej wysłania, chyba że prawo stanowi inaczej. Inny Wybrany Uczestnik może zostać losowo wybrany spośród pozostałych zakwalifikowanych Zgłoszeń w razie, gdy Wybrany Uczestnik: (i) jest niedostępny; (ii) nie złoży odpowiednich podpisów na Deklaracji i nie odeśle dokumentów w odpowiednim czasie, zgodnie z niniejszym regulaminem; lub (iii) nie może przyjąć lub odebrać nagrody z jakiegokolwiek powodu.

8. LICENCJA: Warunkiem uczestnictwa jest, że Uczestnik udziela Sponsorowi niewyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej i nieodpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji na używanie, modyfikowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie Zgłoszenia we wszystkich środkach przekazu na całym świecie, w dowolnym celu wedle uznania Sponsora. Jeżeli Uczestnik jest Wybranym Uczestnikiem, zamiast ww. licencji Uczestnik udziela Sponsorowi wyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej i nieodpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji na używanie, modyfikowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie Zgłoszenia we wszystkich środkach przekazu na całym świecie, w dowolnym celu wedle uznania Sponsora.
 
UCZESTNICY NIE OTRZYMAJĄ ŻADNEJ ZAPŁATY ZA NADESŁANE ZGŁOSZENIA ani za udzielenie tych praw Sponsorowi.

Choć Sponsor dołoży starań, aby Zgłoszenia były publikowane w nadesłanej formie, Uczestnicy zgadzają się, że z uwagi na ograniczenia techniczne i wewnętrzne standardy postać Zgłoszeń może zostać zmieniona i że Sponsor zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zgłoszeń według własnego uznania, w tym do dodawania logo lub innych znaków handlowych.

9. Prywatność: Udostępnione przez Uczestników informacje będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Sponsora, dostępną pod adresem https://www.epicgames.com/privacypolicy.

10. Reklama: Sponsor zastrzega sobie prawo używania imienia i nazwiska, podobizny i/lub identyfikatora konta dowolnego Uczestnika w celu promocyjnym przed, w trakcie lub po Czasie Trwania Loterii, w dowolnych środkach przekazu na całym świecie, bezterminowo, lecz wyłącznie w celu upubliczniania Loterii, bez dodatkowej opłaty lub uprzedniej zgody, chyba że zabrania tego prawo.

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub po czasie trwania Loterii Sponsor może, wedle własnego uznania, zdecydować się zamieścić lub rozesłać w Internecie jedno lub więcej Zgłoszeń, razem z nazwiskiem i danymi z profilu jej autora (w tym z adresami strony na Facebooku, kanałów Twittera i YouTube oraz adresami stron trzecich), wyłącznie w celach promocyjno-rozrywkowych. Zamieszczenie takiego Zgłoszenia nie oznacza, że jej autor wygrał nagrodę lub że jest Wybranym Uczestnikiem. Uczestnicy rozumieją, że użytkownicy tych stron mogą udostępniać, komentować (również negatywnie) i rozpowszechniać ich Zgłoszenia. Prośby Użytkowników o usunięcie Zgłoszeń zostaną spełnione w takim stopniu, w jakim będzie to praktycznie wykonalne. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Zgłoszeń przez osoby trzecie.

11. Warunki ogólne: Biorąc udział w Loterii Uczestnik zgadza się w pełni i bezwarunkowo przestrzegać niniejszego oficjalnego Regulaminu oraz decyzji Sponsora, a także zrzeka się wszelkich roszczeń z powodu niejednoznaczności w Loterii lub niniejszym Regulaminie. Dowolna część Loterii może zostać odwołana, zawieszona i/lub zmieniona, w całości lub części, jeśli naszym zdaniem doszło do zakłócenia procesu lub poprawnego przebiegu Loterii z powodu oszustwa, awarii technicznej lub innego czynnika poza naszą kontrolą. Sponsor, według swego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji dowolnej osoby przyłapanej na manipulacji procesem zgłoszenia lub działania Loterii, łamaniu niniejszego oficjalnego Regulaminu, szkodliwym bądź niesportowym zachowaniu, próbie zakłócenia lub podważenia poprawnego działania Loterii, lub na denerwowaniu, obrażaniu, grożeniu czy nękaniu innych osób. W takiej sytuacji Sponsor zastrzega sobie prawo domagania się od winowajcy odszkodowań w pełnym wymiarze dopuszczonym przez prawo. Uczestnicy nie mogą brać udziału pod kilkoma aliasami lub zgłaszać się przy użyciu systemów automatycznych, botów lub innych urządzeń bądź narzędzi umożliwiających złożenie większej liczby Zgłoszeń niż dopuszczalna. Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zakończenia Loterii i w razie takiego zakończenia wylosowania potencjalnych zwycięzców spośród zakwalifikowanych Uczestników będących poza podejrzeniem, którzy nadesłali Zgłoszenia przez podjęciem tych kroków. Nieodebrane nagrody przepadają. Wszelkie federalne, stanowe i inne obowiązki podatkowe (w tym podatek dochodowy) stanowią odpowiedzialność wyłącznie Wybranego Uczestnika. Uczestnicy mogą trzymać formularz IRS Form 1099, opiewający na kwotę równą wartości otrzymanej nagrody. Ewentualne próby celowego zakłócenia lub podważenia poprawnego działania Loterii mogą łamać prawo cywilne i karne i będą karane dyskwalifikacją z udziału w Loterii. W wypadku takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowań (w tym honorariów adwokackich) w pełnym dopuszczalnym prawem wymiarze, włącznie z możliwością postępowania karnego.
 
12. Ograniczenie odpowiedzialności: Wybrani Uczestnicy zgadzają się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Sponsora i wszystkich jego funkcjonariuszy, kierowników, pracowników, przedstawicieli i agentów (zwanych dalej łącznie „Osobami Zwolnionymi”) ze wszelkich roszczeń dotyczących pokrycia strat, odszkodowań zdrowotnych, honorariów adwokackich i kosztów sądowych (w tym kosztów zawarcia ugody), a także wszelkich konsekwencji prawnych za wszelkie obrażenia, szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek (w tym śmierć i straty materialne), wynikające bezpośrednio lub pośrednio z: (i) użytkowania, realizacji, przyjęcia, posiadania, lub nadużycia dowolnej nagrody; (ii) uczestnictwa w dowolnej działalności, wydarzeniu lub wycieczce oferowanej w związku z nagrodą; (iii) używania wszelkich udogodnień, usług i zakwaterowania w związku z nagrodą; lub (iv) uczestnictwa w Loterii lub czynnościach z nią związanych. Osoby Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) zagubione, spóźnione, niekompletne, uszkodzone, błędne lub nieczytelne Zgłoszenia, wiadomości lub deklaracje, niezależnie od sposobu ich przekazu; (ii) awarie systemu telefonii, telefonów, sprzętu lub oprogramowania komputerowego ani inne problemy techniczne lub komputerowe, stracone połączenia, rozłączenia, opóźnienia ani błędy przekazu; (iii) uszkodzenie, kradzież, lub zniszczenie danych, nieautoryzowany dostęp czy modyfikacje Zgłoszeń lub innych materiałów; (iv) wszelkie szkody bądź uszczerbek na zdrowiu, wynikające z przyjęcia, posiadania lub użytkowania nagrody, bądź udziału w Loterii; ani za (v) wszelkie błędy drukarskie, administracyjne lub techniczne w materiałach związanych z Loterią. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych postanowień, Osoby Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za awarie komputerów, połączenia sieciowe, problemy z dostarczeniem e-maili, awarie lub niekompatybilność systemów, błędy typograficzne, techniczne lub powstałe podczas wpisywania danych, przerwy w dostawie usług internetowych Uczestników, ani za niekompletne, nieczytelne, błędne, opóźnione, zagubione, uszkodzone bądź skradzione powiadomienia.
 
W razie gdy Sponsor nie będzie mógł kontynuować nieniejszej Loterii z powodu okoliczności poza jego kontrolą, w tym pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wybuchu, sporu z pracownikami, strajku, działania siły wyższej lub wroga publicznego bądź na skutek dowolnego prawa, nakazu lub przepisu federalnego, stanowego lub lokalnego, bądź innych okoliczności poza uzasadnioną kontrolą Sponsora (z których każda stanowi działanie lub zaistnienie „siły wyższej”), za zgodą instytucji państwowej (o ile jest wymagana) Sponsor ma prawo modyfikacji, zawieszenia lub odwołania Loterii. Nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia oznacza, że reszta Regulaminu nadal obowiązuje i jest traktowana zgodnie z jej treścią, z wyłączeniem nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Niemożliwość wyegzekwowania dowolnego postanowienia niniejszego oficjalnego Regulaminu nie oznacza anulowania tego postanowienia.

13. Rozstrzyganie sporów: Spory dotyczące niniejszego oficjalnego regulaminu i/lub Loterii rozstrzygane będą na podstawie przepisów prawa stanu Północna Karolina, USA. Decyzje Sponsora są wiążące i ostateczne. W żadnym sporze dotyczącym Sponsora powód nie jest uprawniony do domagania się ani otrzymania odszkodowań za pośrednie, karne, przypadkowe ani skutkowe szkody.

14. Wyniki Loterii: Aby poznać wyniki Loterii i/lub otrzymać kopię niniejszego Regulaminu, prześlij wydrukowaną, zaadresowaną i ostemplowaną kopertę (wraz z deklaracją Loterii, której/których zwycięzców chcesz poznać) na adres: Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd., Cary, NC 27518. Twoja prośba musi do nas dotrzeć w ciągu 90 dni od momentu zakończenia Loterii.

© 2019, Epic Games, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.