Fortnite

Regulamin konkursu FortniteBlockbuster

2.07.2018
Przez: Twórcy Fortnite

Konkurs #FortniteBlockbuster

Oficjalny regulamin konkursu

Konkurs #FortniteBlockbuster (zwany dalej „Konkursem”) podlega niniejszemu oficjalnemu Regulaminowi, który w sprawach Konkursu jest ostateczny i wiążący, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Do wzięcia udziału w Konkursie lub wygrania go nie jest konieczne dokonanie żadnego zakupu. Konkurs ten sponsoruje firma Epic Games, Inc. (zwana dalej „Sponsorem”).

 1. Jak wziąć udział:  Przyjmujemy tylko Prace zamieszczone w Internecie.  
  1. Przed zakończeniem czasu trwania Konkursu należy zamieścić film (zwany dalej „Pracą”) w serwisie YouTube, zamieszczając w tytule „#FortniteBlockbuster”. Film musi być publicznie widoczny i możliwy do wyszukania.
  2. Należy również wysłać e-mail zawierający pełne imię i nazwisko, identyfikator konta Epic oraz odnośnik do pracy na adres contestsubmissions@epicgames.com, zamieszczając w jego temacie „@FortniteBlockbuster”.

Praca muszą mieć formę filmów o długości co najmniej 1 minuty, lecz nie dłuższych niż 5 minut. Prace muszą być oryginalnymi dziełami i mogą zawierać tylko treść z własnej rozgrywki oraz muzykę wolną od tantiem. Prace nie mogą zawierać narracji z offu, ani dodanego tekstu na ekranie. Zgłoszenia muszą też zawierać w tytule hashtag #FortniteBlockbuster. Inne wymagania można znaleźć w „Zasadach dopuszczenia prac”.

 1. Warunki udziału: Konkurs jest dostępny na całym świecie dla osób dorosłych (tj. mających ukończone 16 lat) (zwanych dalej „Uczestnikami”), będących uprawnionymi licencjobiorcami Fortnite według definicji umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite. Tylko jedna Praca na osobę.

W Konkursie nie mogą brać udziału ani wygrać nagrody pracownicy firmy Epic Games, Inc. i spółek stowarzyszonych, osoby zajmujące się obsługą Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

Konkurs podlega przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego. Nie jest dostępny w regionach, gdzie byłby zabroniony prawem.

 1. Czas Trwania Konkursu: Konkurs zaczyna się 2 lipca 2018 r. o godz. 16:00 czasu polskiego i trwa do 12 lipca, godz. 5:59 czasu polskiego (okres ten zwany jest dalej „czasem trwania Konkursu”). Aby wziąć udział, Prace muszą być nadesłane w czasie czasie trwania Konkursu.

 2. Nagrody: W przypadku spełnienia warunków niniejszego Regulaminu nagrody dla Wybranych Uczestników stanowią:

Jedna (1) nagroda główna:

 • Praca będzie wyświetlana w grze w Karkołomnym Kinie
 • Plakat przedstawiający Pracę zostanie pokazany w grze
 • 25 000 V-dolców

Pięcioro (5) finalistów:

 • 10 000 V-dolców
 1. Kryteria zakwalifikowania Prac:

 • Prace muszą być zgłoszone zgodnie z wytycznymi w rozdziale „Jak wziąć udział” oraz być bezpośrednio dostępne dla Sponsora i dowolnych innych osób poprzez udostępniony odnośnik.
 • Prace muszą zawierać wyłącznie treści oryginalne.
 • Działanie Prac nie może wymagać dodatkowego oprogramowania.
 • Prace nie mogą zawierać ataków przeciwko innym osobom ani żadnym rozpoznawalnym produktom, w tym produktom konkurencji.
 • Prace nie mogą przedstawiać nagości, okrucieństwa wobec zwierząt, nielegalnych czynności lub substancji, ani obraźliwych lub obscenicznych tematów (ich zakres zależy wyłącznie od Sponsora).
 • Prace nie mogą przedstawiać Sponsora w negatywnym świetle.
 • Prace muszą być odpowiednie dla szerokiej publiczności.
 • Prace nie mogą zawierać znaków handlowych (w tym logo) poza znakami będącymi własnością Sponsora.
 • Prace muszą być oryginalnymi osiągnięciami/dziełami osób ją nadsyłających. Uczestnicy nie mogą kopiować lub w inny sposób popełniać plagiatu żadnego źródła. Prace nie mogą też zawierać zastrzeżonych prawem autorskim materiałów ani grafik bez pisemnego zezwolenia posiadaczy ww. praw. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z deklaracją Uczestnika, że Praca nie narusza praw autorskich osób trzecich i że Uczestnik posiada wszelkie wymagane do złożenia tej Pracy zezwolenia. Niniejszym Uczestnik zgadza się zwolnić Sponsora z wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich, związanych z użytkowaniem Pracy przez Sponsora.
 • Mimo że Sponsor nie sprawdza Prac pod kątem naruszenia praw autorskich, jeżeli zdaniem Sponsora nadesłana Praca takie prawa narusza lub może naruszać, zostanie ona zdyskwalifikowana.
 • Sponsor może wymagać weryfikacji za pomocą procedury wyznaczonej według własnego wyłącznego uznania.
 • Sponsor zastrzega sobie prawo wykluczenia dowolnej Pracy, która jego zdaniem nie spełnia ww. kryteriów lub w inny sposób łamie niniejszy regulamin, i do usunięcia tej Pracy z wszelkich lokacji zarządzanych przez Sponsora.
 1. Wybór zwycięzcy i powiadomienie Wybranego Uczestnika: Wszystkie Prace zostaną przed oceną sprawdzone pod kątem zgodności z Regulaminem i ogólnym standardami i praktykami Sponsora. (Prace spełniające te warunki będą zwane dalej „Pracami Zakwalifikowanymi”).

Spośród otrzymanych w czasie trwania Konkursu Prac Zakwalifikowanych zostanie wyłoniony jeden (1) główny zwycięzca i pięcioro (5) finalistów (główny zwycięzca oraz finaliści zwani są dalej łącznie „Wybranymi Uczestnikami”) według następujących kryteriów:

 • Kreatywność (do 50 punktów)
  • Jak bardzo super jest wasz film o superbohaterach?
  • Czy wasz film przedstawia historię bohaterów sezonu 4 w twórczy lub nowatorski sposób?
  • Jak bardzo oryginalna jest fabuła?
 • Fortnite-owość (do 25 punktów)
  • Jak dobrze udało wam się oddać w swoim filmie klimat Fortnite?
 • Mistrzostwo (do 25 punktów)
  • Czy film demonstruje mistrzowskie opanowanie systemu powtórek i jego narzędzi?

Najwyżej oceniona Praca Zakwalifikowana wygra nagrodę główną, a autorzy kolejnych pięciu (5) najwyżej ocenionych Prac Zakwalifikowanych wygrają nagrody dla Finalistów.

Wybrani Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyborze poprzez e-mail, telefonicznie lub przez platformę, na której zamieszczono Prace, według wyłącznego uznania Sponsora i na podstawie danych podanych podczas zgłoszenia. Wybrani Uczestnicy muszą odpowiedzieć (w wyznaczony sposób) w ciągu trzech (3) dni od próby powiadomienia. Brak odpowiedzi w wymaganym czasie może oznaczać przepadek nagrody; w takim wypadku Sponsor może wyłonić innego Wybranego Uczestnika spośród pozostałych Zakwalifikowanych Prac. Wybrani Uczestnicy mogą zostać poproszeni o podpisanie deklaracji dot. kwalifikacji/odpowiedzialności/reklamy (zwanej dalej „Deklaracją”). Wybrani Uczestnicy muszą wypełnić i odesłać Deklarację w ciągu pięciu (5) dni od daty jej wysłania, chyba że prawo stanowi inaczej. Inny Wybrany Uczestnik może zostać wyłoniony spośród pozostałych Zakwalifikowanych Prac w razie, gdy Wybrany Uczestnik: (i) jest niedostępny; (ii) nie złoży odpowiednich podpisów na Deklaracji i nie odeśle dokumentów w odpowiednim czasie, zgodnie z niniejszym regulaminem; lub (iii) nie może przyjąć lub odebrać nagrody z jakiegokolwiek powodu.

 1. LICENCJA: Warunkiem uczestnictwa jest, że Uczestnik udziela Sponsorowi niewyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej i nieodpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji na używanie, modyfikowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie Pracy we wszystkich środkach przekazu na całym świecie, w dowolnym celu wedle uznania Sponsora. Jeżeli Uczestnik jest Wybranym Uczestnikiem, zamiast ww. licencji Uczestnik udziela Sponsorowi wyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej i nieodpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji na używanie, modyfikowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie Pracy we wszystkich środkach przekazu na całym świecie, w dowolnym celu wedle uznania Sponsora.

UCZESTNICY NIE OTRZYMAJĄ ŻADNEJ ZAPŁATY ZA NADESŁANE PRACE ani za udzielenie tych praw Sponsorowi.

Choć Sponsor dołoży starań, aby Prace były publikowane w nadesłanej formie, Uczestnicy zgadzają się, że z uwagi na ograniczenia techniczne i wewnętrzne standardy postać Prac może zostać zmieniona i że Sponsor zastrzega sobie prawo do modyfikacji Prac według własnego uznania, w tym do dodawania logo lub innych znaków handlowych. Sponsor może opublikować Prace w dowolnym porządku i kolejności, z komentarzem lub bez, i może wybrać według uznania obraz na miniaturkę Pracy.

 1. Prywatność: Udostępnione przez Uczestników informacje będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Sponsora, dostępną pod adresem https://www.epicgames.com/privacypolicy.

 2. Reklama: Sponsor zastrzega sobie prawo używania imienia i nazwiska, podobizny i/lub identyfikatora konta dowolnego Uczestnika w celu promocyjnym przed, w trakcie lub po zakończeniu Konkursu, w dowolnych środkach przekazu na całym świecie, bezterminowo, lecz wyłącznie w celu upubliczniania Konkursu, bez dodatkowej opłaty lub uprzedniej zgody, chyba że zabrania tego prawo.

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub po Czasie Trwania Konkursu Sponsor może, wedle własnego uznania, zdecydować się zamieścić lub rozesłać w Internecie jedną lub więcej Prac, razem z nazwiskiem i danymi z profilu jej autora (w tym z adresami strony na Facebooku, kanałów Twittera i YouTube oraz adresami stron trzecich), wyłącznie w celach promocyjno-rozrywkowych. Zamieszczenie takiej Pracy nie oznacza, że jej autor wygrał nagrodę lub że jest Wybranym Uczestnikiem. Uczestnicy rozumieją, że użytkownicy tych stron mogą udostępniać, komentować (również negatywnie) i rozpowszechniać ich Prace. Prośby Użytkowników o usunięcie Prac zostaną spełnione w takim stopniu, w jakim będzie to praktycznie wykonalne. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Prac przez osoby trzecie.

 1. Warunki ogólne: Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zgadza się w pełni i bezwarunkowo przestrzegać niniejszego oficjalnego Regulaminu oraz decyzji Sponsora, a także zrzeka się wszelkich roszczeń z powodu niejednoznaczności w Konkursie lub niniejszym Regulaminie. Dowolna część Konkursu może zostać odwołana, zawieszona i/lub zmieniona, w całości lub części, jeśli naszym zdaniem doszło do zakłócenia procesu lub poprawnego przebiegu Konkursu z powodu oszustwa, awarii technicznej lub innego czynnika poza naszą kontrolą. Sponsor, według swego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji dowolnej osoby przyłapanej na manipulacji procesem zgłoszenia lub działania Konkursu, łamaniu niniejszego oficjalnego Regulaminu, szkodliwym bądź niesportowym zachowaniu, próbie zakłócenia lub podważenia poprawnego działania Konkursu, lub na denerwowaniu, obrażaniu, groźbach czy nękaniu innych osób. W takiej sytuacji Sponsor zastrzega sobie prawo domagania się od winowajcy odszkodowań w pełnym wymiarze dopuszczonym przez prawo. Uczestnicy nie mogą brać udziału pod kilkoma aliasami ani zgłaszać się przy użyciu systemów automatycznych, botów lub innych urządzeń bądź narzędzi umożliwiających złożenie większej liczby Prac niż dopuszczalna. Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zakończenia Konkursu i w razie takiego zakończenia wyłonienia potencjalnych zwycięzców spośród zakwalifikowanych Uczestników będących poza podejrzeniem, którzy nadesłali Prace przez podjęciem tych kroków. Nieodebrane nagrody przepadają. Wszelkie federalne, stanowe i inne obowiązki podatkowe (w tym podatek dochodowy) stanowią odpowiedzialność wyłącznie Wybranego Uczestnika. Uczestnicy mogą trzymać formularz IRS Form 1099, opiewający na kwotę równą wartości otrzymanej nagrody. Ewentualne próby celowego zakłócenia lub podważenia poprawnego działania Konkursu mogą łamać prawo cywilne i karne i będą karane dyskwalifikacją z udziału w Konkursie. W wypadku takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowań (w tym honorariów adwokackich) w pełnym dopuszczalnym prawem wymiarze, włącznie z możliwością postępowania karnego.

 2. Ograniczenie odpowiedzialności: Wybrani Uczestnicy zgadzają się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Sponsora i wszystkich jego funkcjonariuszy, kierowników, pracowników, przedstawicieli i agentów (zwanych dalej łącznie „Osobami Zwolnionymi”) ze wszelkich roszczeń dotyczących pokrycia strat, odszkodowań zdrowotnych, honorariów adwokackich i kosztów sądowych (w tym kosztów zawarcia ugody), a także wszelkich konsekwencji prawnych za wszelkie obrażenia, szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek (w tym śmierć i straty materialne), wynikające bezpośrednio lub pośrednio z: (i) użytkowania, realizacji, przyjęcia, posiadania, lub nadużycia dowolnej nagrody; (ii) uczestnictwa w dowolnej działalności, wydarzeniu lub wycieczce oferowanej w związku z nagrodą; (iii) używania wszelkich udogodnień, usług i zakwaterowania w związku z nagrodą; lub (iv) uczestnictwa w Konkursie lub czynnościach z nim związanych. Osoby Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) zagubione, spóźnione, niekompletne, uszkodzone, błędne lub nieczytelne Prace, wiadomości lub deklaracje, niezależnie od sposobu ich przekazu; (ii) awarie systemu telefonii, telefonów, sprzętu lub oprogramowania komputerowego ani inne problemy techniczne lub komputerowe, stracone połączenia, rozłączenia, opóźnienia ani błędy przekazu; (iii) uszkodzenie, kradzież, lub zniszczenie danych, nieautoryzowany dostęp czy modyfikacje Pracy lub innych materiałów; (iv) wszelkie szkody bądź uszczerbek na zdrowiu, wynikające z przyjęcia, posiadania lub użytkowania nagrody, bądź udziału w Konkursie; ani za (v) wszelkie błędy drukarskie, administracyjne lub techniczne w materiałach związanych z Konkursem. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych postanowień, Osoby Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za awarie komputerów, połączenia sieciowe, problemy z dostarczeniem e-maili, awarie lub niekompatybilność systemów, błędy typograficzne, techniczne lub powstałe podczas wpisywania danych, przerwy w dostawie usług internetowych Uczestników, ani za niekompletne, nieczytelne, błędne, opóźnione, zagubione, uszkodzone bądź skradzione powiadomienia.

W razie gdy Sponsor nie będzie mógł kontynuować omawianego tu Konkursu z powodu okoliczności poza jego kontrolą, w tym pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wybuchu, sporu z pracownikami, strajku, działania siły wyższej lub wroga publicznego bądź na skutek dowolnego prawa, nakazu lub przepisu federalnego, stanowego lub lokalnego, bądź innych okoliczności poza uzasadnioną kontrolą Sponsora (z których każda stanowi działanie lub zaistnienie „siły wyższej”), za zgodą instytucji państwowej (o ile jest wymagana) Sponsor ma prawo modyfikacji, zawieszenia lub odwołania Konkursu. Nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia oznacza, że reszta Regulaminu nadal obowiązuje i jest traktowana zgodnie z jej treścią, z wyłączeniem nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Niemożliwość wyegzekwowania dowolnego postanowienia niniejszego oficjalnego Regulaminu nie oznacza anulowania tego postanowienia.

 1. Rozstrzyganie sporów: Spory dotyczące niniejszego oficjalnego regulaminu i/lub Konkursu rozstrzygane będą na podstawie przepisów prawa stanu Północna Karolina, USA. Decyzje Sponsora są wiążące i ostateczne. W żadnym sporze dotyczącym Sponsora powód nie jest uprawniony do domagania się ani otrzymania odszkodowań za pośrednie, karne, przypadkowe ani skutkowe szkody.

© 2018 Epic Games, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.