regulamin konkursu zrób nam tryb

17.10.2017
Przez: Ekipa Fortnite

Tryb kreatywny w Fortnite – konkurs Zrób nam tryb
Oficjalny regulamin


Konkurs Zrób nam tryb (zwany dalej „Konkursem”) podlega niniejszemu oficjalnemu Regulaminowi, który w sprawach Konkursu jest ostateczny i wiążący, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Do wzięcia udziału w Konkursie lub wygrania go nie jest konieczne dokonanie żadnego zakupu. Konkurs ten sponsoruje firma Epic Games, Inc. (zwana dalej „Sponsorem”).

Jak wziąć udział: Przyjmujemy tylko Zgłoszenia internetowe.
 • Przed zakończeniem czasu trwania Konkursu należy zamieścić film w serwisie YouTube, umieszczając w tytule nazwę wymyślonej przez siebie gry. Film musi być publicznie widoczny i możliwy do wyszukania; a ponadto
 • Należy wypełnić ankietę na naszej stronie Google Forms, którą można znaleźć pod adresem [link](zwaną dalej „Zgłoszeniem”).

Zgłoszenia muszą mieć formę filmów o długości co najmniej 1 minuty, lecz nie dłuższych niż 5 minut. Zgłoszenia muszą być oryginalnymi dziełami i mogą zawierać tylko treść z własnej rozgrywki oraz muzykę wolną od tantiem. Zgłoszenia muszą też zawierać w tytule nazwę wymyślonej przez Uczestnika gry. Inne wymagania można znaleźć we „Wskazówkach dotyczących projektów”.

Warunki udziału: Konkurs jest dostępny na całym świecie dla osób, które ukończyły 14 lat (lub więcej, w zależności od wymogów prawa obowiązującego w ich miejscu zamieszkania) (zwanych dalej „Uczestnikami”), będących uprawnionymi licencjobiorcami Fortnite według definicji umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite. Osoby małoletnie, które chcą wziąć udział w Konkursie, muszą mieć pozwolenie rodzica lub opiekuna prawnego. Tylko jedno Zgłoszenie na osobę.
W Konkursie nie mogą brać udziału ani wygrać nagrody pracownicy firmy Epic Games, Inc. i spółek stowarzyszonych, osoby zajmujące się obsługą Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

Konkurs podlega przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego. Nie jest dostępny w regionach, gdzie byłby zabroniony prawem.

Czas trwania Konkursu: Konkurs trwa od 21 marca 2019 r. o godz. 4:59 czasu polskiego do 9 kwietnia, godz. 4:59 czasu polskiego (okres ten zwany jest dalej „czasem trwania Konkursu”). Zgłoszenia muszą być nadesłane w czasie czasie trwania Konkursu, aby mogły wziąć w nim udział.

Nagrody: W przypadku spełnienia warunków niniejszego Regulaminu nagrody dla Wybranego Uczestnika stanowią:

Jedna (1) nagroda główna:
 • Zgłoszenie znajdzie się w grze jako tryb okresowy.
 • Uczestnik zostanie przyjęty do organizowanego przez firmę Epic Games programu Wesprzyj Twórcę (o ile już do niego nie należy).

Kryteria kwalifikacji Zgłoszeń:
 • Zgłoszenia muszą być zgłoszone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale „Jak wziąć udział” oraz być bezpośrednio dostępne dla Sponsora i dowolnych innych osób poprzez udostępniony odnośnik.
 • Zgłoszenia muszą zawierać wyłącznie treści oryginalne.
 • Działanie Zgłoszeń nie może wymagać dodatkowego oprogramowania.
 • Zgłoszenia nie mogą zawierać ataków przeciwko innym osobom ani żadnym rozpoznawalnym produktom, w tym produktom konkurencji.
 • Zgłoszenia nie mogą przedstawiać nagości, okrucieństwa wobec zwierząt, jakichkolwiek nielegalnych czynności lub substancji, ani żadnych innych obraźliwych lub obscenicznych tematów (ich zakres zależy wyłącznie od Sponsora).
 • Zgłoszenia nie mogą przedstawiać Sponsora w negatywnym świetle.
 • Zgłoszenia muszą być odpowiednie dla szerokiej publiczności.
 • Zgłoszenia nie mogą zawierać znaków handlowych (w tym logo) poza znakami będącymi własnością Sponsora.
 • Zgłoszenia muszą być oryginalnymi osiągnięciami/dziełami osób ją nadsyłających. Uczestnicy nie mogą kopiować lub w inny sposób popełniać plagiatu żadnego źródła. Zgłoszenia nie mogą też zawierać zastrzeżonych prawem autorskim materiałów ani grafik bez pisemnego zezwolenia posiadaczy ww. praw. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z deklaracją Uczestnika, że Zgłoszenie nie narusza praw autorskich osób trzecich i że Uczestnik posiada wszelkie wymagane do przesłania tego Zgłoszenia zezwolenia. Niniejszym Uczestnik zgadza się zwolnić Sponsora z wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich, związanych z użytkowaniem Zgłoszenia przez Sponsora.
 • Mimo że Sponsor nie sprawdza Zgłoszeń pod kątem naruszenia praw autorskich, to jeżeli zdaniem Sponsora nadesłane Zgłoszenie takie prawa narusza lub może naruszać, zostanie ono zdyskwalifikowane.
 • Sponsor może wymagać weryfikacji przy użyciu procedury wyznaczonej według własnego wyłącznego uznania.
 • Sponsor zastrzega sobie prawo wykluczenia dowolnego Zgłoszenia, które jego zdaniem nie spełnia ww. kryteriów lub w inny sposób łamie niniejszy regulamin, i do skasowania lub usunięcia tego Zgłoszenia w inny sposób z wszelkich lokacji zarządzanych przez Sponsora.

Wybór zwycięzcy i powiadomienie Wybranego Uczestnika: Wszystkie Zgłoszenia zostaną przed oceną sprawdzone pod kątem zgodności z Kryteriami kwalifikacji Zgłoszeń i ogólnym standardami i praktykami Sponsora. (Prace spełniające te warunki będą zwane dalej „Zgłoszeniami Zakwalifikowanymi”).

Spośród Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu przesłali Zgłoszenia Zakwalifikowane, zostanie wyłoniony jeden (1) zdobywca nagrody głównej (zwany dalej „Wybranym Uczestnikiem”) według następujących kryteriów:

Motyw (do 50 punktów)
 • Czy twoja gra oferuje wielu graczom unikatowe i ciekawe doświadczenia?
 • Jak bardzo oryginalna jest twoja gra?

Możliwość wielokrotnego przechodzenia gry bez uszczerbku dla rozrywki (do 25 punktów)
 • Czy w twoją grę można grać wiele razy na sesję – i za każdym razem bawić się równie dobrze?

Przystępność (do 25 punktów)
 • Czy twojej gry łatwo się nauczyć i czy może być przyjemna dla graczy o różnym poziomie umiejętności?

Najwyżej ocenione Zgłoszenie Zakwalifikowane zostanie uznane za zdobywcę nagrody głównej.

Wybrany Uczestnik zostanie powiadomiony o wyborze poprzez e-mail, telefonicznie lub przez platformę, na której zamieszczono Zgłoszenie, według wyłącznego uznania Sponsora i na podstawie danych podanych podczas zgłoszenia. Wybrany Uczestnik musi odpowiedzieć (w wyznaczony sposób) w ciągu trzech (3) dni od próby powiadomienia. Brak odpowiedzi w wymaganym czasie może oznaczać przepadek nagrody; w takim wypadku Sponsor może wyłonić innego Wybranego Uczestnika spośród pozostałych Zakwalifikowanych Zgłoszeń. Wybrany Uczestnik może zostać poproszony o podpisanie deklaracji dot. kwalifikacji/odpowiedzialności/reklamy (zwanej dalej „Deklaracją”). Wybrany Uczestnik musi wypełnić i odesłać Deklarację w ciągu pięciu (5) dni od daty jej wysłania, chyba że prawo stanowi inaczej (jeżeli jest osobą małoletnią, Deklarację wypełnia i podpisuje w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny). Inny Wybrany Uczestnik może zostać wyłoniony spośród pozostałych Zakwalifikowanych Zgłoszeń w razie, gdy Wybrany Uczestnik: (i) jest niedostępny; (ii) nie złoży odpowiednich podpisów na Deklaracji i nie odeśle dokumentów w odpowiednim czasie, zgodnie z niniejszym regulaminem; lub (iii) nie może przyjąć lub odebrać nagrody z jakiegokolwiek powodu.

LICENCJA: Warunkiem uczestnictwa jest, że Uczestnik udziela Sponsorowi niewyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej i nieodpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji na używanie, modyfikowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie Zgłoszenia we wszystkich środkach przekazu na całym świecie, w dowolnym celu wedle uznania Sponsora. Jeżeli Uczestnik jest Wybranym Uczestnikiem, zamiast ww. licencji Uczestnik udziela Sponsorowi wyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej i nieodpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji na używanie, modyfikowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie i prezentowanie Zgłoszenia we wszystkich środkach przekazu na całym świecie, w dowolnym celu wedle uznania Sponsora.

UCZESTNICY NIE OTRZYMAJĄ ŻADNEJ ZAPŁATY ZA NADESŁANE ZGŁOSZENIA ani za udzielenie tych praw Sponsorowi.

Choć Sponsor dołoży starań, aby Zgłoszenia były publikowane w nadesłanej formie, Uczestnicy zgadzają się, że z uwagi na ograniczenia techniczne i wewnętrzne standardy postać Zgłoszeń może zostać zmieniona i że Sponsor zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zgłoszeń według własnego uznania, w tym do dodawania logo lub innych znaków handlowych. Sponsor może opublikować Zgłoszenia w dowolnym porządku i kolejności, z komentarzem lub bez, i może wybrać według uznania obraz na miniaturkę Zgłoszenia.

Prywatność: Udostępnione przez Uczestników informacje będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Sponsora, dostępną pod adresem https://www.epicgames.com/privacypolicy..
    
Reklama: Sponsor zastrzega sobie prawo używania imienia i nazwiska, podobizny i/lub identyfikatora konta dowolnego Uczestnika w celu promocyjnym przed, w trakcie lub po zakończeniu Konkursu, w dowolnych środkach przekazu na całym świecie, bezterminowo, lecz wyłącznie w celu upubliczniania Konkursu, bez dodatkowej opłaty lub uprzedniej zgody, chyba że zabrania tego prawo.

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub po Czasie trwania Konkursu Sponsor może, wedle własnego uznania, zdecydować się zamieścić lub rozesłać w Internecie jedno lub więcej Zgłoszeń, razem z nazwiskiem i danymi z profilu jej autora (w tym z adresami strony na Facebooku, kanałów Twittera i YouTube oraz adresami stron trzecich), wyłącznie w celach promocyjno-rozrywkowych. Zamieszczenie takiego Zgłoszenia nie oznacza, że jej autor wygrał nagrodę lub że jest Wybranym Uczestnikiem. Uczestnicy rozumieją, że użytkownicy tych stron mogą udostępniać, komentować (również negatywnie) i rozpowszechniać ich Zgłoszenia. Prośby Użytkowników o usunięcie Zgłoszeń zostaną spełnione w takim stopniu, w jakim będzie to praktycznie wykonalne. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Zgłoszeń przez osoby trzecie.

Warunki ogólne: Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zgadza się (a jeżeli jest osobą małoletnią, w jego imieniu zgadza się rodzic lub opiekun prawny) w pełni i bezwarunkowo przestrzegać niniejszego oficjalnego Regulaminu oraz decyzji Sponsora, a także zrzeka się wszelkich roszczeń z powodu niejednoznaczności w Konkursie lub niniejszym Regulaminie. Dowolna część Konkursu może zostać odwołana, zawieszona i/lub zmieniona, w całości lub części, jeśli naszym zdaniem doszło do zakłócenia procesu lub poprawnego przebiegu Konkursu z powodu oszustwa, awarii technicznej lub innego czynnika poza naszą kontrolą. Sponsor, według swego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji dowolnej osoby przyłapanej na manipulacji procesem zgłoszenia lub działania Konkursu, łamaniu niniejszego oficjalnego Regulaminu, szkodliwym bądź niesportowym zachowaniu, próbie zakłócenia lub podważenia poprawnego działania Konkursu, lub na denerwowaniu, obrażaniu, groźbach czy nękaniu innych osób. W takiej sytuacji Sponsor zastrzega sobie prawo domagania się od winowajcy odszkodowań w pełnym wymiarze dopuszczonym przez prawo. Uczestnicy nie mogą brać udziału pod kilkoma aliasami ani zgłaszać się przy użyciu systemów automatycznych, botów lub innych urządzeń bądź narzędzi umożliwiających złożenie większej liczby Zgłoszeń niż dopuszczalna. Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zakończenia Konkursu i w razie takiego zakończenia wyłonienia potencjalnych zwycięzców spośród zakwalifikowanych Uczestników będących poza podejrzeniem, którzy nadesłali Zgłoszenia przez podjęciem tych kroków. Nieodebrane nagrody przepadają. Wszelkie federalne, stanowe i inne obowiązki podatkowe (w tym podatek dochodowy) stanowią odpowiedzialność wyłącznie Wybranego Uczestnika. Uczestnicy mogą otrzymać formularz IRS Form 1099, opiewający na kwotę równą wartości otrzymanej nagrody. Ewentualne próby celowego zakłócenia lub podważenia poprawnego działania Konkursu mogą łamać prawo cywilne i karne i będą karane dyskwalifikacją z udziału w Konkursie. W wypadku takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowań (w tym honorariów adwokackich) w pełnym dopuszczalnym prawem wymiarze, włącznie z możliwością postępowania karnego.

Ograniczenie odpowiedzialności: Wybrany Uczestnik zgadza się (a jeżeli jest osobą małoletnią, w jego imieniu zgadza się rodzic lub opiekun prawny) zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Sponsora i wszystkich jego funkcjonariuszy, kierowników, pracowników, przedstawicieli i agentów (zwanych dalej łącznie „Osobami Zwolnionymi”) ze wszelkich roszczeń dotyczących pokrycia strat, odszkodowań zdrowotnych, honorariów adwokackich i kosztów sądowych (w tym kosztów zawarcia ugody), a także wszelkich konsekwencji prawnych za wszelkie obrażenia, szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek (w tym śmierć i straty materialne), wynikające bezpośrednio lub pośrednio z: (i) użytkowania, realizacji, przyjęcia, posiadania, lub nadużycia dowolnej nagrody; (ii) uczestnictwa w dowolnej działalności, wydarzeniu lub wycieczce oferowanej w związku z nagrodą; (iii) używania wszelkich udogodnień, usług i zakwaterowania w związku z nagrodą; lub (iv) uczestnictwa w Konkursie lub czynnościach z nim związanych. Osoby Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) zagubione, spóźnione, niekompletne, uszkodzone, błędne lub nieczytelne Zgłoszenia, wiadomości lub deklaracje, niezależnie od sposobu ich przekazu; (ii) awarie systemu telefonii, telefonów, sprzętu lub oprogramowania komputerowego ani inne problemy techniczne lub komputerowe, stracone połączenia, rozłączenia, opóźnienia ani błędy przekazu; (iii) uszkodzenie, kradzież, lub zniszczenie danych, nieautoryzowany dostęp czy modyfikacje Zgłoszenia lub innych materiałów; (iv) wszelkie szkody bądź uszczerbek na zdrowiu, wynikające z przyjęcia, posiadania lub użytkowania nagrody, bądź udziału w Konkursie; ani za (v) wszelkie błędy drukarskie, administracyjne lub techniczne w materiałach związanych z Konkursem. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych postanowień, Osoby Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za awarie komputerów, połączenia sieciowe, problemy z dostarczeniem e-maili, awarie lub niekompatybilność systemów, błędy typograficzne, techniczne lub powstałe podczas wpisywania danych, przerwy w dostawie usług internetowych Uczestników, ani za niekompletne, nieczytelne, błędne, opóźnione, zagubione, uszkodzone bądź skradzione powiadomienia.

W razie gdy Sponsor nie będzie w stanie kontynuować omawianego tu Konkursu z powodu okoliczności poza jego kontrolą, w tym pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wybuchu, sporu z pracownikami, strajku, działania siły wyższej lub wroga publicznego bądź na skutek dowolnego prawa, nakazu lub przepisu federalnego, stanowego lub lokalnego, bądź innych okoliczności poza uzasadnioną kontrolą Sponsora (z których każda stanowi działanie lub zaistnienie „siły wyższej”), za zgodą instytucji państwowej (o ile jest wymagana) Sponsor ma prawo modyfikacji, zawieszenia lub odwołania Konkursu. Nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia oznacza, że reszta Regulaminu nadal obowiązuje i jest traktowana zgodnie z jej treścią, z wyłączeniem nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Niemożliwość wyegzekwowania dowolnego postanowienia niniejszego oficjalnego Regulaminu nie oznacza anulowania tego postanowienia.

Rozstrzyganie sporów: Spory dotyczące niniejszego oficjalnego regulaminu i/lub Konkursu rozstrzygane będą na podstawie przepisów prawa stanu Północna Karolina, USA. Decyzje Sponsora są wiążące i ostateczne. W żadnym sporze dotyczącym Sponsora powód nie jest uprawniony do domagania się ani otrzymania odszkodowań za pośrednie, karne, przypadkowe ani skutkowe szkody.

© 2019, Epic Games, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.