Zamek Księżniczki - Oficjalne zasady

25.09.2015
Przez: The Fortnite Team

Oficjalne zasady

Konkurs Fortnite Creative — Zamek Księżniczki

 

Konkurs z serii Fortnite Creative — Zamek Księżniczki („Konkurs”) jest sponsorowany przez Epic Games Inc., spółkę ze stanu Maryland, z siedzibą pod adresem 620 Crossroads Blvd., Cary, Karolina Północna 27518, Stany Zjednoczone („Sponsor”).

 

Konkurs rozpocznie się o godz. 09:00 czasu wschodniego („ET”) w dniu 26 września 2020 r. i będzie trwać do godz. 23:59 czasu wschodniego dnia 6 października 2020 r. („Okres trwania konkursu”)

 

WARUNKI KWALIFIKACJI: W Konkursie mogą wziąć udział uprawnione osoby lub podmioty (każda określana terminem „Uczestnik), które zarejestrowały się w programie Epic Games Support-A-Creator („Program”). 

 

Kwalifikująca się osoba niepełnoletnia musi otrzymać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo. Do udziału nie kwalifikują się pracownicy, kierownicy, dyrektorzy, agenci i przedstawiciele spółki Sponsora (w tym agencje prawne, promocyjne i reklamowe Sponsora) oraz członkowie ich najbliższej rodziny (definiowani jako małżonkowie, matka, ojciec, siostra, brat, syn, córka, wujek, ciotka, siostrzeniec lub bratanica, dziadkowie oraz teściowie, niezależnie od miejsca zamieszkania), osoby mieszkające w ich gospodarstwie domowym (niezależnie od tego, czy są one spokrewnione), a także żadna osoba lub podmiot związany z organizacją lub administracją Konkursu oraz żadna spółka dominująca, powiązana lub zależna od spółki Sponsora. Udział jest nieważny, jeśli jest zabroniony przez prawo. Konkurs podlega wszelkim stosownym przepisom prawa. 

 

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przestrzeganie niniejszych Oficjalnych zasad („Oficjalne zasady”) i uzależnione od decyzji Sponsora, które są ostateczne i wiążące pod każdym względem w odniesieniu do Konkursu.

 

ZGŁASZANIE UDZIAŁU W KONKURSIE: Aby wziąć udział w Konkursie, należy przejść do dedykowanego portalu do przesyłania prac konkursowych dostępnego pod adresem https://epicsupport.force.com/creative i przesłać wybrane prace do wykorzystania w konkursie z serii Mapa do Fortnite Creative („Konkurs Creative”) Box Fight. Prace muszą spełniać następujące kryteria:

 
  • Muszą być wykonane przede wszystkim na podstawie nowych zasobów graficznych udostępnionych w ramach konkursu Zamek Księżniczki z serii Creative.
  • Rozmiar przestrzeni do rozgrywki według pól siatki musi wynosić 3 x 5 x 2 pola (szerokość x długość x wysokość).
  • Muszą przedstawiać zamek / fikcyjne otoczenie i/lub tematycznie powiązaną otaczającą przestrzeń do rozgrywki.
  • Muszą zawierać oddzielne pomieszczenie ożywiania gracza (spawn room), w którym gracze będą rozpoczynać grę (łącznie określane terminem „Praca”).
 

Dla jasności, przesyłane prace konkursowe nie muszą zawierać żadnych dodatkowych elementów gry. 

 

Wszystkie prace muszą wpłynąć do godziny 23:59 czasu wschodniego dnia 6 października 2020 r. Ustalone zasady umożliwiają przesłanie tylko jednej (1) pracy konkursowej przez jednego Uczestnika. W przypadku przesłania przez Uczestnika więcej niż jednej (1) Pracy zostanie uwzględniona tylko pierwsza Praca otrzymana od Uczestnika. Nadesłana Praca, która w jakikolwiek sposób narusza warunki procesu wpływania zgłoszeń konkursowych, zostanie zdyskwalifikowana. Wszystkie nadesłane Prace stają się wyłączną własnością Sponsora i nie zostaną zwrócone. 

 

ZAKAZANE TREŚCI: Nadesłane Prace nie mogą zawierać, według uznania Sponsora, żadnych następujących treści:

 
  • Muzyka
  • Sceny erotyczne lub nawiązujące do seksu, treści zbędnie brutalne lub uwłaczające jakiejkolwiek grupie etnicznej, rasie, płci, religii, grupie zawodowej lub wiekowej, treści wulgarne lub pornograficzne albo zawierające nagość

Treści promujące alkohol, substancje psychoaktywne, tytoń, broń palną (lub używanie któregokolwiek z wyżej wymienionych), treści promujące wszelkie działania, które mogą wydawać się niebezpieczne lub promujące jakikolwiek konkretny program polityczny lub poglądy

Treści obsceniczne lub obraźliwe, popierające jakiekolwiek formy nienawiści lub grupy szerzące nienawiść 

Treści powielające jakąkolwiek inną nadesłaną Pracę, własną lub innego Uczestnika 

Treści zniesławiające, zawierające nieprawdziwe informacje lub kompromitujące uwagi na temat Sponsora, jego produktów lub usług, innych osób lub firm

Treści zawierające znaki towarowe, logotypy lub charakterystycznie wyglądające produkty (np. rozpoznawalne opakowania lub budynki na zewnątrz/wewnątrz) należące do innych osób, wykorzystane bez ich zezwolenia, w zakresie, w którym takie pozwolenie byłoby wymagane 

Materiały chronione prawem autorskim należące do innych osób (w tym fotografie, rzeźby, obrazy i inne dzieła sztuki lub obrazy opublikowane w witrynach internetowych, telewizji, filmach lub innych mediach), bez zezwolenia, w zakresie, w którym takie pozwolenie byłoby wymagane

Treści zawierające nazwiska, podobizny, głos lub inne cechy charakterystyczne dowolnej osoby (żyjącej lub zmarłej), takie jak jej personalia, adresy e-mail lub konkretne nazwy ulic, w tym, między innymi, cechy charakterystyczne celebrytów i/lub innych osób publicznych lub prywatnych, żyjących lub zmarłych, wykorzystane bez ich zezwolenia, w zakresie, w którym takie pozwolenie byłoby wymagane 

Przekazy lub obrazy niezgodne z pozytywnym nastawieniem i/lub dobrą wolą, z którymi Sponsor chce być kojarzony

Treści naruszające jakiekolwiek przepisy prawa

 

Każda nadesłana Praca Uczestnika musi być jego własnym dziełem. Przesyłając Pracę, każdy Uczestnik (a w przypadku uprawnionej osoby niepełnoletniej jej rodzic lub opiekun prawny) oświadcza i zapewnia, że Praca nie narusza niniejszych Oficjalnych zasad, oraz przyjmuje do wiadomości, że Sponsor ma prawo, według własnego uznania, zdyskwalifikować każdą Pracę z dowolnego powodu, zwłaszcza jeśli stwierdzi, że narusza ona w jakikolwiek sposób warunki niniejszych Oficjalnych zasad lub zawiera treści uznane przez Sponsora, według własnego uznania, za niedopuszczalne. 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ I LICENCJONOWANIE/WYKORZYSTYWANIE NADESŁANYCH PRAC: Przesyłając Pracę, każdy Uczestnik (a w przypadku uprawnionej osoby niepełnoletniej jej rodzic lub opiekun prawny) zrzeka się wszelkich praw do Pracy oraz udziela Sponsorowi i jego licencjobiorcom, następcom oraz wyznaczonym przez niego osobom nieodwołalnej, wieczystej, nieograniczonej, nieodpłatnej, w pełni opłaconej licencji na powielanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, projekcję, wykorzystywanie, odtwarzanie, edytowanie, tworzenie treści pochodnych i inne wykorzystywanie takiej Pracy oraz wszystkich jej elementów, a także nazwy, nazwiska użytkownika, jego miasta i kraju zamieszkania, głosu, przedstawienia, wizerunku i/lub podobizny Uczestnika, we wszystkich mediach istniejących obecnie lub stworzonych w przyszłości w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, na całym świecie, bez wynagrodzenia, bez wcześniejszego powiadomienia lub bez zgody Uczestnika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej, w jakimkolwiek celu i bez ograniczeń, w celach reklamowych lub handlowych. Każdy Uczestnik (a w przypadku uprawnionej osoby niepełnoletniej jej rodzic lub opiekun prawny) zobowiązuje się potwierdzić powyższe na piśmie na żądanie Sponsora. Strony zwolnione z odpowiedzialności (zgodnie z poniższą definicją) nie odpowiadają za nieuprawnione wykorzystanie Prac przez osoby trzecie. Sponsor nie ma obowiązku skorzystania z przyznanych mu praw.

 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW: Profesjonalny panel sędziowski wybrany przez Sponsora oceni wszystkie kwalifikujące się Prace zarówno pod kątem kreatywności, jak i dopracowania szczegółów („Kryteria”). Uczestnik, którego Praca uzyska najwyższą liczbę punktów od sędziów, zostanie uznany potencjalnym Wygrywającym uczestnikiem (zgodnie z poniższą definicją). W przypadku remisu sędzia rozstrzygający oceni Prace, które zdobyły równą liczbę punktów, na podstawie określonych Kryteriów w celu wyłonienia Wygrywającego uczestnika. Sponsor zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli według własnego uznania nie otrzyma wystarczającej liczby kwalifikujących się i zakwalifikowanych Prac. Wszystkie decyzje Sponsora i sędziów są ostateczne i wiążące. Sponsor nie ujawni ostatecznej punktacji żadnej z Prac. 

 

POWIADAMIANIE ZWYCIĘZCY: Każdy potencjalny Wygrywający uczestnik zostanie powiadomiony o swoim statusie potencjalnego Wygrywającego uczestnika w wiadomości wysłanej na adres e-mail powiązany z kontem Uczestnika, zarejestrowany w Programie w ciągu pięciu (5) dni roboczych od zakończenia Konkursu lub w innym terminie wyznaczonym przez Sponsora na takie powiadomienie. Każdy potencjalny Wygrywający uczestnik będzie podlegać weryfikacji pod kątem przestrzegania niniejszych Oficjalnych zasad. Po formalnym powiadomieniu przez Sponsora potencjalny Wygrywający uczestnik będzie mieć siedemdziesiąt dwie (72) godziny od daty przesłania takiej wiadomości na udzielenie odpowiedzi i dostarczenie wszelkich informacji lub materiałów wymaganych przez Sponsora, o ile będzie to wymagane, w celu potwierdzenia kwalifikowalności. 

 

W kontekście dotrzymania terminów określonych w niniejszym punkcie decydujące znaczenie dla potencjalnego Wygrywającego uczestnika będzie miała data otrzymania odpowiedzi przez Sponsora. Brak terminowej odpowiedzi Uczestnika na jakiekolwiek zawiadomienie lub prośbę o materiały lub informacje będzie skutkować dyskwalifikacją takiego Uczestnika jako potencjalnego Wygrywającego uczestnika i taki Uczestnik utraci prawo do jakichkolwiek nagród w ramach Konkursu. W każdym takim przypadku Sponsor ma prawo wybrać następną najwyżej ocenioną Pracę nadesłaną w Okresie trwania konkursu w celu wyłonienia alternatywnego potencjalnego Wygrywającego uczestnika. 

 

Wygrywający uczestnik może zostać poproszony o podpisanie Formularza przyjęcia nagrody i zwolnienia z odpowiedzialności („Zwolnienie”). O ile nie jest to ograniczone przez obowiązujące prawo, każdy Wygrywający uczestnik otrzyma do wypełnienia formularz Zwolnienia i zostanie zobowiązany do odesłania tego formularza w terminie określonym w niniejszym punkcie.

NAGRODA: Praca konkursowa Wygrywającego uczestnika zostanie przedstawiona w nadchodzącym turnieju Fortnite. Nagroda konkursowa nie ma wartości pieniężnej. Wygrywający uczestnik nie może zastąpić, przydzielić ani przekazać nagrody nikomu innemu, jednak Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zastąpienia nagrody (lub jej części) inną nagrodą o porównywalnej lub wyższej wartości. Wygrywający uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich ewentualnych podatków federalnych, stanowych i lokalnych, o ile mają zastosowanie. Wszystkie decyzje dotyczące nagród pozostają w wyłącznej gestii Sponsora. 

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI: Uczestnicząc w Konkursie, każdy Uczestnik (a w przypadku kwalifikującej się osoby niepełnoletniej jego rodzic lub opiekun prawny) zobowiązuje się: zwolnić z odpowiedzialności, zabezpieczyć, ochronić Sponsora, jego podmioty stowarzyszone, podmioty zależne oraz agencje reklamowe i promocyjne, a także członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, pracowników, agentów i przedstawicieli tych podmiotów (łącznie zwanych „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności) z tytułu jakichkolwiek obrażeń ciała, odpowiedzialności, strat i szkód jakiegokolwiek rodzaju względem osób, w tym śmierci lub utracie mienia, wynikających w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, z udziału Uczestnika w Konkursie lub jakiejkolwiek działalności związanej z Konkursem, przyjęcia, posiadania, wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania jakiejkolwiek nagrody i/lub wykorzystania przez Sponsora Pracy oraz praw przyznanych mu w niniejszym dokumencie.

 

WARUNKI OGÓLNE: Strony zwolnione z odpowiedzialności nie odpowiadają za utracone, spóźnione, niekompletne, uszkodzone, niedokładne, skradzione, opóźnione, źle zaadresowane, niedostarczone lub uszkodzone Prace, niewłaściwe łącza lub adresy e-mail ani za utratę, przerwanie lub brak dostępu do sieci, serwera, dostawcy usług internetowych (ISP), witryny internetowej, a także za inne połączenia, dostępność lub błędną komunikację, awarię transmisji komputerowych, satelitarnych, telefonicznych lub kablowych, awarię linii lub techniczną, zakłócone, zakodowane, opóźnione lub źle skierowane transmisje, wadliwe działanie, awarie sprzętu komputerowego lub oprogramowania, inne błędy i awarie jakiegokolwiek rodzaju, błędy ludzkie, mechaniczne, elektroniczne, komputerowe, sieciowe, typograficzne, drukarskie i inne, związane bezpośrednio lub pośrednio z Konkursem, w tym, między innymi, za błędy lub trudności, które mogą wystąpić w związku z organizacją Konkursu, przetwarzaniem lub ocenianiem Prac, działaniem jakiejkolwiek platformy lub łącza udostępnionego w ramach Konkursu, ogłoszeniem Zwycięzcy lub w jakiejkolwiek innej kwestii związanej z Konkursem. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne informacje, przekazane przez użytkowników witryny, wynikające z manipulacji, włamania lub spowodowane przez jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie związane z Konkursem albo wykorzystywane podczas Konkursu. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie odpowiadają za uszkodzenie ani zniszczenie komputera wynikające z uczestnictwa w Konkursie, a także za pobieranie materiałów z jakiejkolwiek witryny internetowej lub korzystanie z nich. Osoby, które manipulują Konkursem albo jakąkolwiek witryną internetową lub nadużywają jakiegokolwiek aspektu z nimi związanego, zachowują się w sposób niesportowy lub zakłócają jego przebieg albo naruszają niniejsze Oficjalne zasady, zostaną zdyskwalifikowane, wedle uznania Sponsora, a wszystkie nadesłane przez takie osoby Prace zostaną odrzucone. Jeśli jakakolwiek część Konkursu, według uznania Sponsora, zostanie zagrożona wirusem, robakami, błędami, niedozwoloną interwencją stron trzecich lub innymi przyczynami, które według Sponsora mogą przerwać lub zakłócić zarządzanie Konkursem, stanowić zagrożenie, podważać uczciwość lub prawidłowość przebiegu rozgrywek albo zakłócić nadsyłanie prac konkursowych, Sponsor zastrzega sobie prawo do przerwania Konkursu według własnego uznania, a w przypadku jego przerwania do wyłonienia potencjalnego Wygrywającego uczestnika spośród wszystkich zakwalifikowanych Uczestników, u których nie podejrzewa się oszustwa, przed podjęciem powyższych działań zgodnie z przedstawioną powyżej procedurą oceny lub w inny sposób uznany przez Sponsora za uczciwy i właściwy.

 

PRYWATNOŚĆ: Informacje przekazane Sponsorowi przez Uczestników w ramach Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z polityką prywatności Sponsora, której treść opublikowano pod adresem https://www.epicgames.com/privacypolicy.

 

WNIOSEK O POZNANIE DANYCH WYGRYWAJĄCEGO UCZESTNIKA: Aby poznać nazwisko Wygrywającego uczestnika, należy wysłać tradycyjną pocztą odpowiedni wniosek z załączoną zaadresowaną kopertą zwrotną opatrzoną nieostemplowanym znaczkiem na adres: Fortnite – Princess Castle Creative Contest-Winning Entrant Name, Epic Games, 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518. Wniosek musi zostać przesłany w terminie do dziewięćdziesięciu (90) dni, licząc od daty zakończenia Konkursu.

 

Sponsor: Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518, USA