regulamin konkursu solo-starcie siłaczy

27.04.2018
Przez: Twórcy Fortnite

FORTNITE – SOLO-STARCIE SIŁACZY

Oficjalny regulamin konkursu

Biorąc udział w konkursie Fortnite – Solo-starcie siłaczy (zwanym dalej „Konkursem”), Uczestnicy zgadzają się przestrzegać postanowień niniejszego oficjalnego regulaminu konkursu Fortnite – Solo-starcie siłaczy (zwanego dalej „Regulaminem”), które w sprawach Konkursu są ostateczne i wiążące.

PODSUMOWANIE:

W trybie okresowym „Solo-starcie siłaczy” gracze zmierzą się z przeciwnikami, którzy sami zgłosili się do walki, co sprawia, że nowy tryb jest ostatecznym sprawdzianem umiejętności przetrwania. Punktacja w ramach tego trybu będzie specjalnie monitorowana i to od niej zależeć będzie nagroda, jaką gracz otrzyma na zakończenie wydarzenia. Nagrodzonych zostanie 100 najlepszych graczy.

Wynik gracza zostanie ustalony na podstawie jego 50 pierwszych meczy w trybie okresowym „Solo-starcie siłaczy”. Aby móc odebrać jakąkolwiek nagrodę, konieczne jest rozegranie co najmniej 50 meczy.

NAGRODY:

1. miejsce: 50 000 V-dolców

Miejsca od 2. do 4.: 25 000 V-dolców

Miejsca od 5. do 50.: 13 500 V-dolców

Miejsca od 51. do 100.: 7 500 V-dolców

CO ZROBIĆ, BY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:

Należy rozegrać co najmniej 50 meczy w trybie okresowym „Solo-starcie siłaczy”.

CZAS TRWANIA KONKURSU:

Konkurs jest otwarty, a tryb okresowy „Solo-starcie siłaczy” dostępny będzie od 17 maja 2018 roku, godz. 16:00 czasu polskiego do 21 maja 2018 roku, godz. 16:00 czasu polskiego.

WARUNKI UDZIAŁU:

Nie jest konieczne dokonanie żadnego zakupu.

Aby móc wziąć udział w Konkursie, gracz (zwany dalej „Uczestnikiem”) musi:

  • mieć ukończone 16 lat;
  • być uprawnionym licencjobiorcą Umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite (https://www.epicgames.com/fortnite/pl/eula);
  • posiadać konto Fortnite zarejestrowane przed 15 maja 2018;
  • rozegrać co najmniej 50 meczy w trybie okresowym „Solo-starcie siłaczy”.

Konkurs jest dostępny na całym świecie, za wyjątkiem regionów, gdzie byłby zabroniony lub ograniczony prawem.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, urzędnicy, kierownicy, przedstawiciele Epic Games, Inc. (zwanego dalej „Epic Games”)(włączając w to agencje prawne, promocyjne i reklamowe), członkowie ich najbliższych rodzin (definiowani tu jako: małżonkowie, matki, ojcowie, siostry, bracia, synowie, córki, bratankowie/bratanice i siostrzeńcy/siostrzenice, dziadkowie i teściowie, niezależnie od miejsca zamieszkania) i osoby mieszkające z nimi w tym samym gospodarstwie domowym (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), a także osoby fizyczne i prawne związane z produkcją lub zarządzaniem Konkursem oraz spółki-matki, spółki stowarzyszone, filie, oddziały, agenci i przedstawiciele wyżej wymienionych osób.

Epic Games zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników wedle własnego uznania z dowolnego powodu, włączając w to możliwość nieograniczonej dyskwalifikacji, jeżeli Epic Games ustali, iż Uczestnik oszukiwał, używał gróźb, zniewag, obraźliwego słownictwa, współdzielił konto, sabotował, spamował, próbował wpływać na innych, próbował cokolwiek wyłudzić lub w jakikolwiek sposób złamał postanowienia Umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA).

ZASADY PUNKTACJI:

Poniższe zasady punktacji będą miały zastosowanie wyłącznie w tym Konkursie.

Każda wygrana wpływa na pozycję gracza w ostatecznej punktacji. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie łącznego wyniku z 50 rozegranych meczy.

Na przykład: zakończenie meczu na pierwszym miejscu zapewni graczowi 100 punktów, podczas gdy miejsce 20. to nagroda w wysokości 50 punktów. Dokładna punktacja znajduje się poniżej:

Placement Points
1 100
2 94
3 91
4 88
5 85
6 80
7 75
8 70
9 65
 
Placement Points
10 60
11 - 15 55
16 - 20 50
21 - 30 45
31- 40 40
41 - 50 35
51 - 75 30
76 - 100 25

W przypadku remisu zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie następujących statystyk, w następującej kolejności: ogólna liczba zwycięstw, ogólna liczba zabójstw, średnia miejsc w trybie okresowym „Solo-starcie siłaczy”.

100 najlepszych Uczestników zostanie wynagrodzonych pod koniec Czasu Trwania Konkursu.

Tylko 50 pierwszych meczów rozegranych w trybie „Solo-starcie siłaczy” będzie wpływało na ostateczną punktację Uczestnika.

NAGRODY:

Do konta Fortnite Uczestnika, który osiągnie najwyższy wynik, zostanie dodanych 50 000 V-dolców.

Do kont Fortnite Uczestników, który znajdą się na miejscach od 2. do 4., zostanie dodanych 25 000 V-dolców.

Do kont Fortnite Uczestników, który znajdą się na miejscach od 5. do 50., zostanie dodanych 13 500 V-dolców.

Do kont Fortnite Uczestników, który znajdą się na miejscach od 51. do 100., zostanie dodanych 7 500 V-dolców.

Wybrani Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyborze poprzez e-mail w piątek, 25 maja 2018 r., lub około tej daty, i muszą odpowiedzieć (w wyznaczony sposób) w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od próby powiadomienia. Brak odpowiedzi w wymaganym czasie może oznaczać przepadek nagrody; w takim wypadku Epic Games może zadecydować, że nagrodzony zostanie Uczestnik na kolejnym miejscu w rankingu. Wybrani Uczestnicy mogą zostać poproszeni o podpisanie deklaracji dot. kwalifikacji/odpowiedzialności/reklamy (zwanej dalej „Deklaracją”). Wybrani Uczestnicy muszą wypełnić i odesłać Deklarację w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od daty jej wysłania.

WARUNKI:

WARUNKI: Konkurs podlega niniejszemu Oficjalnemu Regulaminowi. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zgadzają się: (i) przestrzegać całości niniejszego Regulaminu i decyzji Epic Games, które są ostateczne i wiążące, oraz (ii) zrzec się prawa do roszczeń z powodu niejednoznaczności w Konkursie lub Regulaminie, chyba że jest to zabronione prawem w danym regionie. Przyjmując nagrodę, Wybrany Uczestnik zgadza się zwolnić Epic Games z wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe lub związane z przekazaniem, przyjęciem, prawidłowym lub nieprawidłowym użytkowaniem nagrody, bądź udziałem w czynnościach z nagrodą związanych. Epic Games nie ponosi odpowiedzialności za: (i) awarie systemu telefonii, telefonów, sprzętu lub oprogramowania komputerowego, ani inne problemy techniczne lub komputerowe, stracone połączenia, rozłączenia, opóźnienia ani błędy przekazu; (ii) uszkodzenie, kradzież, lub zniszczenie danych, nieautoryzowany dostęp czy modyfikacje Pracy lub innych materiałów; (iii) wszelkie szkody bądź uszczerbek na zdrowiu, ze śmiercią włącznie, wynikające z przyjęcia, posiadania lub użytkowania nagrody, bądź udziału w Konkursie; ani za (iv) wszelkie błędy drukarskie, administracyjne lub techniczne w materiałach związanych z Konkursem. Epic Games zastrzega sobie prawo zawieszenia lub odwołania Konkursu wedle własnego wyłącznego uznania lub z powodu okoliczności poza kontrolą Epic Games, w tym klęsk żywiołowych. Epic Games może zdyskwalifikować dowolnego Uczestnika z udziału w Konkursie lub prawa do nagrody, jeżeli ustali, wedle własnego wyłącznego uznania, że Uczestnik próbuje zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Konkursu poprzez oszustwo, hacking, podstęp lub inne nieuczciwe praktyki mające na celu denerwowanie, obrażanie, groźby, szkodzenie reputacji, lub nękanie innych graczy lub przedstawicieli Epic Games. W sprawach związanych z Regulaminem i/lub Konkursem decyduje prawo stanu Północna Karolina, USA. Epic Games zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do anulowania, zmiany, lub zawieszenia Konkursu w razie wystąpienia wirusa, błędu programu, problemów komputerowych, nieautoryzowanej ingerencji lub innych okoliczności poza kontrolą Sponsora, mających wpływ na zarządzanie Konkursem, jego bezpieczeństwo lub poprawny przebieg. Każda próba celowej szkody lub podważenia działania Konkursu może łamać prawo karne i cywilne i będzie skutkować dyskwalifikacją z udziału w Konkursie. W wypadku takiej próby Epic Games zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowań (w tym honorariów adwokackich) w pełnym dopuszczalnym prawem wymiarze, włącznie z możliwością postępowania karnego. Epic Games zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników przyłapanych na manipulacji procesem zgłaszania się do Konkursu lub działania Konkursu lub łamaniu niniejszych postanowień. Epic Games nie ponosi odpowiedzialności za problemy, błędy programu lub awarie, jakie mogą napotkać Uczestnicy. Konkurs podlega przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego.

REKLAMA:

Epic Games zastrzega sobie prawo używania imienia i nazwiska, podobizny i/lub identyfikatora konta Epic dowolnego Uczestnika w celu promocyjnym przed, w trakcie i po czasie trwania Konkursu, w dowolnych środkach przekazu na całym świecie, bezterminowo, lecz wyłącznie w celu upubliczniania Konkursu, bez dodatkowej opłaty lub uprzedniej zgody, chyba że zabrania tego prawo.

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub w czasie trwania Konkursu Epic Games może, wedle własnego uznania, zdecydować się zamieścić w Internecie nazwiska i dane z profili Uczestników (w tym z adresy stron na Facebooku, kanałów Twittera i YouTube oraz adresami stron trzecich), wyłącznie w celach promocyjno-rozrywkowych. Zamieszczenie takiej zawartości nie oznacza, że jej autor został zakwalifikowany lub że zwyciężył. Uczestnicy rozumieją, że użytkownicy tych stron mogą udostępniać, komentować (również negatywnie) i rozpowszechniać taką zawartość. Prośby Użytkowników o usunięcie zawartości zostaną spełnione w takim stopniu, w jakim będzie to praktycznie wykonalne.

ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH:

O ile nie jest to zabronione odpowiednim prawem, warunkiem uczestnictwa jest nieodwracalne i trwałe zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich praw do rozprawy z udziałem przysięgłych w związku z dowolną sprawą sądową, bezpośrednio lub pośrednio pochodzącą od tego Konkursu lub z nim związaną, wszelkimi dokumentami lub umowami związanymi z Konkursem, wszelkimi związanymi z Konkursem nagrodami i wszelkimi związanymi z Konkursem zawartymi lub planowanymi transakcjami.

PRYWATNOŚĆ:

Informacje dotyczące zbierania, użytkowania i udostępniania danych osobowych przez Epic Games można znaleźć w polityce prywatności Sponsora, dostępnej pod adresem http://epicgames.com/privacynotice.

© 2018 Epic Games, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.