Oficjalny regulamin lipcowego konkursu Solo-starcie siłaczy

26.07.2018
Przez: Twórcy Fortnite

FORTNITE – SOLO-STARCIE SIŁACZY

Oficjalny regulamin konkursu

Biorąc udział w konkursie Fortnite – Solo-starcie siłaczy (zwanym dalej „Konkursem”), Uczestnicy zgadzają się przestrzegać postanowień niniejszego oficjalnego regulaminu konkursu Fortnite – Solo-starcie siłaczy (zwanego dalej „Regulaminem”), które w sprawach Konkursu są ostateczne i wiążące.

OPIS:

W Solo-starciu siłaczy gracze zmierzą się z innymi podobnymi sobie ochotnikami, co czyni z tego trybu ostateczny sprawdzian umiejętności przetrwania. Punktacja w ramach tego trybu będzie specjalnie monitorowana i to od niej zależeć będzie nagroda, jaką dany gracz otrzyma na zakończenie wydarzenia. Nagrodzonych zostanie 100 najlepszych graczy w każdym regionie serwerów.

Wynik gracza zostanie ustalony na podstawie jego 25 pierwszych meczów w trybie okresowym Solo-starcie siłaczy. Aby móc odebrać jakąkolwiek nagrodę, konieczne jest rozegranie co najmniej 25 meczów.

NAGRODY:

1. miejsce: 50 000 V-dolców

Miejsca 2.–4.: 25 000 V-dolców

Miejsca 4.–50.: 13 500 V-dolców

Miejsca 51.–100.: 7 500 V-dolców

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ:

Należy rozegrać co najmniej 25 meczów w trybie okresowym Solo-starcie siłaczy na serwerach w tym samym regionie. Przypominamy, że regiony serwerów „NAE” i „NAW” w tym konkursie liczą się jako ten sam region.

CZAS TRWANIA KONKURSU:

Konkurs jest otwarty, a tryb okresowy Solo-starcie siłaczy dostępny będzie od 27 lipca 2018 roku, godz. 16:00 czasu polskiego do 30 lipca 2018 roku, godz. 16:00 czasu polskiego.

WARUNKI UDZIAŁU:

Nie jest konieczne dokonanie żadnego zakupu.

Aby móc wziąć udział w Konkursie, gracz (zwany dalej „Uczestnikiem”) musi:

  • mieć ukończone 16 lat;
  • być uprawnionym licencjobiorcą umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite (https://www.epicgames.com/fortnite/pl/eula);
  • posiadać konto Fortnite zarejestrowane przed 18 lipca 2018;
  • rozegrać co najmniej 25 meczów w trybie okresowym Solo-starcie siłaczy.

Konkurs jest dostępny na całym świecie, za wyjątkiem regionów, gdzie byłby zabroniony lub ograniczony prawem.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, urzędnicy, kierownicy, agenci i przedstawiciele firmy Epic Games, Inc. (zwanej dalej „firmą Epic”), agencje prawne, promocyjne i reklamowe firmy Epic, członkowie ich najbliższych rodzin (definiowani tu jako: małżonkowie, matki, ojcowie, siostry, bracia, synowie, córki, wujowie, ciotki, bratankowie/bratanice i siostrzeńcy/siostrzenice, dziadkowie i teściowie, niezależnie od miejsca zamieszkania) i osoby mieszkające z nimi w tym samym gospodarstwie domowym (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), a także osoby fizyczne i prawne związane z produkcją lub zarządzaniem Konkursem oraz spółki-matki, spółki stowarzyszone, filie, oddziały, agenci i przedstawiciele firmy Epic.

Firma Epic zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników wedle własnego uznania z dowolnego powodu, włączając w to możliwość nieograniczonej dyskwalifikacji, jeżeli firma Epic ustali, iż Uczestnik oszukiwał, hakował, używał gróźb, zniewag, obraźliwego słownictwa, współdzielił konto, działał w zmowie z innymi graczami, sabotował, spamował, próbował wpływać na innych, próbował cokolwiek wyłudzić lub w jakikolwiek sposób złamał postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite (EULA).

PUNKTACJA:

Poniższe zasady punktacji mają zastosowanie wyłącznie w tym Konkursie.

Każdy mecz zapewnia wynik zależny od zajętego w nim miejsca. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie łącznego wyniku z 25 rozegranych meczów.

Na przykład zakończenie meczu na pierwszym miejscu zapewni graczowi 100 punktów, podczas gdy miejsce 20. zapewni mu 50 punktów. Dokładna punktacja znajduje się poniżej:

Miejsce Punkty
1. 100
2. 94
3. 91
4. 88
5. 85
6. 80
7. 75
8. 70
9. 65
 
Miejsce Punkty
10. 60
11.–15. 55
16.–20. 50
21.–30. 45
31.–40. 40
41.–50. 35
51.–75. 30
76.–100. 25


Oprócz punktów uzyskanych za zajęte miejsca, gracz otrzyma 6 punktów za każdego wroga, jakiego zlikwiduje.

W razie remisu zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie następujących statystyk, w podanej kolejności: ogólna liczba zwycięstw, ogólna liczba likwidacji, średnia lokata w trybie okresowym Solo-starcie siłaczy.

100 najlepszych Uczestników zostanie wynagrodzonych pod koniec Czasu Trwania Konkursu.

Tylko 25 pierwszych meczów rozegranych w trybie Solo-starcie siłaczy będzie wpływało na ostateczną punktację Uczestnika.

NAGRODY:

Nagrody zostaną przyznane niezależnie dla każdego z regionów obsługiwanych przez nasze serwery - Ameryki Północnej (NAE i NAW), Europy (EU), Azji (ASIA), Oceanii (OCE) oraz Brazylii (BR).

Do konta Fortnite Uczestnika, który osiągnie najwyższy wynik, zostanie dodanych 50 000 V-dolców.

Do kont Fortnite Uczestników, który znajdą się na miejscach od 2. do 4., zostanie dodanych 25 000 V-dolców.

Do kont Fortnite Uczestników, który znajdą się na miejscach od 5. do 50., zostanie dodanych 13 500 V-dolców.

Do kont Fortnite Uczestników, który znajdą się na miejscach od 51. do 100., zostanie dodanych 7 500 V-dolców.

Wybrani Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie w dniu lub około 3 sierpnia 2018 r. i muszą odpowiedzieć (w wyznaczony sposób) w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od próby powiadomienia. Brak odpowiedzi w wymaganym czasie może oznaczać przepadek nagrody; w takim wypadku firma Epic może wybrać Uczestnika o kolejnym najwyższym wyniku. Wybrani Uczestnicy mogą zostać poproszeni o podpisanie deklaracji dot. kwalifikacji/odpowiedzialności/reklamy (zwanej dalej „Deklaracją”). Wybrani Uczestnicy muszą wypełnić i odesłać Deklarację w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od daty jej wysłania, chyba że prawo stanowi inaczej.

WARUNKI:

Konkurs podlega niniejszemu Oficjalnemu Regulaminowi. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zgadzają się: (i) przestrzegać całości niniejszego Regulaminu i decyzji firmy Epic, które są ostateczne i wiążące, oraz (ii) zrzec się prawa do roszczeń z powodu niejednoznaczności w Konkursie lub Regulaminie, chyba że jest to zabronione prawem w danym regionie. Przyjmując nagrodę, Wybrany Uczestnik zgadza się zwolnić firmę Epic z wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe lub związane z przekazaniem, przyjęciem, prawidłowym lub nieprawidłowym użytkowaniem nagrody bądź udziałem w czynnościach z nagrodą związanych. Firma Epic nie ponosi odpowiedzialności za: (i) awarie systemu telefonii, telefonów, sprzętu lub oprogramowania komputerowego, ani inne problemy techniczne lub komputerowe, stracone połączenia, rozłączenia, opóźnienia ani błędy przekazu; (ii) uszkodzenie, kradzież, lub zniszczenie danych, nieautoryzowany dostęp czy modyfikacje zgłoszenia lub innych materiałów; (iii) wszelkie szkody bądź uszczerbek na zdrowiu, ze śmiercią włącznie, wynikające z przyjęcia, posiadania bądź użytkowania nagrody lub z udziału w Konkursie; ani za (iv) wszelkie błędy drukarskie, administracyjne lub techniczne w materiałach związanych z Konkursem. Firma Epic zastrzega sobie prawo zawieszenia lub odwołania Konkursu według własnego wyłącznego uznania lub z powodu okoliczności poza jej kontrolą, w tym klęsk żywiołowych. Firma Epic może odmówić Uczestnikowi udziału w Konkursie lub prawa do nagrody, jeżeli jej zdaniem Uczestnik próbuje zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Konkursu poprzez oszustwo, hacking, podstęp lub inne nieuczciwe praktyki mające na celu denerwowanie, obrażanie, groźby, szkodzenie reputacji lub nękanie innych graczy bądź przedstawicieli firmy Epic. W sprawach związanych z Regulaminem i/lub Konkursem decyduje prawo stanu Północna Karolina, USA. Firma Epic zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do anulowania, zmiany lub zawieszenia Konkursu w razie wystąpienia wirusa, błędu programu, problemów komputerowych, nieautoryzowanej ingerencji lub innych okoliczności poza kontrolą firmy Epic, mających wpływ na zarządzanie Konkursem, jego bezpieczeństwo lub poprawny przebieg. Każda próba celowej szkody lub podważenia działania Konkursu może łamać prawo karne i cywilne i będzie skutkować dyskwalifikacją w Konkursie. W wypadku takiej próby firma Epic zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowań (w tym honorariów adwokackich) w pełnym dopuszczalnym prawem wymiarze, włącznie z możliwością postępowania karnego. Firma Epic zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników przyłapanych na manipulacji procesem zgłaszania się do Konkursu lub działania Konkursu lub łamaniu niniejszego Regulaminu. Firma Epic nie ponosi odpowiedzialności za problemy, błędy programu lub awarie, jakie mogą napotkać Uczestnicy. Konkurs podlega przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego.

REKLAMA:

Firma Epic zastrzega sobie prawo używania imienia i nazwiska, podobizny i/lub identyfikatora konta Epic dowolnego Uczestnika w celu promocyjnym przed, w trakcie i po Czasie Trwania Konkursu, w dowolnych środkach przekazu na całym świecie, bezterminowo, lecz wyłącznie w celu upubliczniania Konkursu, bez dodatkowej opłaty lub uprzedniej zgody, chyba że zabrania tego prawo.

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub w Czasie Trwania Konkursu firma Epic może, wedle własnego uznania, zdecydować się zamieścić w Internecie nazwiska i dane z profilów Uczestników (łącznie z adresami stron na Facebooku, kanałów Twittera i YouTube oraz adresami stron trzecich), wyłącznie w celach promocyjno-rozrywkowych. Opublikowanie tych danych nie oznacza, że Uczestnik został zakwalifikowany lub że zwyciężył. Uczestnicy rozumieją, że użytkownicy tych stron mogą udostępniać, komentować (również negatywnie) i rozpowszechniać powyższe treści. Prośby Użytkowników o usunięcie tych treści oraz ich zgłoszeń zostaną spełnione w takim stopniu, w jakim będzie to praktycznie wykonalne.

ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH:

O ile nie jest to zabronione odpowiednim prawem, warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nieodwracalne i trwałe zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich praw do rozprawy z udziałem przysięgłych w związku z dowolną sprawą sądową, bezpośrednio lub pośrednio pochodzącą od tego Konkursu lub z nim związaną, wszelkimi dokumentami lub umowami związanymi z Konkursem, wszelkimi związanymi z Konkursem nagrodami i wszelkimi związanymi z Konkursem zawartymi lub planowanymi transakcjami.

PRYWATNOŚĆ:

Informacje dotyczące zbierania, użytkowania i udostępniania danych osobowych przez firmę Epic można znaleźć w jej polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy.

© 2018 Epic Games, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.