fortnite znaczek króla burzy oficjalny regulamin

9.08.2017
Przez: Twórcy Fortnite

Fortnite – Znaczek Króla Burzy

Oficjalny Regulamin promocji

Promocja „Fortnite – Znaczek Króla Burzy” (zwana dalej „Promocją”) podlega niniejszemu oficjalnemu Regulaminowi, który w sprawach Promocji jest ostateczny i wiążący, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Do wzięcia udziału w Promocji lub otrzymania nagrody nie jest konieczne dokonanie żadnego zakupu. Promocję sponsoruje firma Epic Games, Inc. (zwana dalej „Sponsorem”).

  1. Jak wziąć udział:

Uczestnicy muszą pokonać Króla Burzy w kampanii Fortnite: Ratowanie Świata przed zakończeniem Czasu Trwania Promocji.

  1. Warunki udziału: Promocja jest dostępna na całym świecie dla osób mających ukończone 16 lat (zwanych dalej „Uczestnikami”).

W Promocji nie mogą brać udziału ani wygrać nagrody pracownicy firmy Epic Games, Inc. i spółek stowarzyszonych, osoby zajmujące się obsługą Promocji oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

Promocja podlega przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego. Nie jest dostępna w regionach, gdzie byłaby zabroniony prawem.

  1. Czas Trwania Promocji: Promocja zaczyna się 6 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 czasu polskiego i trwa do 2 stycznia 2019 r., godz. 5:59 czasu polskiego (okres ten zwany jest dalej „Czasem Trwania Promocji”).

  2. Nagrody: W przypadku spełnienia warunków niniejszego oficjalnego Regulaminu, każdy Zakwalifikowany Uczestnik otrzyma nagrodę w postaci jednego (1) ekskluzywnego znaczka Fortnite (zwanego dalej „nagrodą”)(wartość sklepowa (ARV) 9 USD).

  3. Kwalifikacja Uczestników i odbiór nagrody:

Uczestnicy, którzy zdołają pokonać Króla Burzy w kampanii Fortnite: Ratowanie Świata przed zakończeniem Czasu Trwania Promocji, zakwalifikują się do odbioru nagrody (zwani są oni dalej „Zakwalifikowanymi Uczestnikami”).

Sponsor skontaktuje się z każdym z Zakwalifikowanych Uczestników przez e-mail, przy użyciu informacji podanych w koncie Epic Uczestnika. Wysłany e-mail zawierać będzie kod odbioru nagrody oraz odnośnik. Kliknięcie na ten odnośnik przeniesie Zakwalifikowanego Uczestnika na stronę odbioru nagrody Promocji, gdzie będzie on mógł zrealizować otrzymany kod i podać dane adresowe. Jeżeli proces ten przebiegnie bez przeszkód, Zakwalifikowany Uczestnik otrzyma nagrodę. Zaniechanie procesu odbioru nagrody do 1 stycznia może oznaczać jej przepadek.

  1. Prywatność: Udostępnione przez Uczestników informacje będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Sponsora, dostępną pod adresem https://www.epicgames.com/privacypolicy.

  2. Reklama: Sponsor zastrzega sobie prawo używania imienia i nazwiska, podobizny i/lub identyfikatora konta dowolnego Uczestnika w celu promocyjnym przed, w trakcie lub po zakończeniu Promocji, w dowolnych środkach przekazu na całym świecie, bezterminowo, lecz wyłącznie w celu upubliczniania Promocji, bez dodatkowej opłaty lub uprzedniej zgody, chyba że zabrania tego prawo.

  3. Warunki ogólne: Biorąc udział w Promocji Uczestnik zgadza się w pełni i bezwarunkowo przestrzegać niniejszego oficjalnego Regulaminu oraz decyzji Sponsora, a także zrzeka się wszelkich roszczeń z powodu niejednoznaczności w Promocji lub niniejszym Regulaminie. Dowolna część Promocji może zostać odwołana, zawieszona i/lub zmieniona, w całości lub części, jeśli naszym zdaniem doszło do zakłócenia procesu lub poprawnego przebiegu Promocji z powodu oszustwa, awarii technicznej lub innego czynnika poza naszą kontrolą. Sponsor, według swego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji dowolnej osoby przyłapanej na manipulacji procesem zgłoszenia lub działania Promocji, łamaniu niniejszego oficjalnego Regulaminu, szkodliwym bądź niesportowym zachowaniu, próbie zakłócenia lub podważenia poprawnego działania Promocji, lub na denerwowaniu, obrażaniu, grożeniu czy nękaniu innych osób. W takiej sytuacji Sponsor zastrzega sobie prawo domagania się od winowajcy odszkodowań w pełnym wymiarze dopuszczonym przez prawo. Uczestnicy nie mogą brać udziału pod kilkoma aliasami ani zgłaszać się przy użyciu systemów automatycznych, botów lub innych urządzeń bądź narzędzi umożliwiających dokonanie większej liczby zgłoszeń niż dopuszczalna. Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zakończenia Promocji i w razie takiego zakończenia wyłonienia potencjalnych zwycięzców spośród zakwalifikowanych Uczestników będących poza podejrzeniem, którzy zgłosili się przez podjęciem tych kroków. Nieodebrane nagrody przepadają. Wszelkie federalne, stanowe i inne obowiązki podatkowe (w tym podatek dochodowy) stanowią odpowiedzialność wyłącznie Zakwalifikowanego Uczestnika. Uczestnicy mogą otrzymać formularz IRS Form 1099, opiewający na kwotę równą wartości sklepowej (ARV) otrzymanej nagrody. Ewentualne próby celowego zakłócenia lub podważenia poprawnego działania Promocji mogą łamać prawo karne i cywilne, i będą karane dyskwalifikacją z udziału w Promocji. W wypadku takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowań (w tym honorariów adwokackich) w pełnym dopuszczalnym prawem wymiarze, włącznie z możliwością postępowania karnego.

  4. Ograniczenie odpowiedzialności: Zakwalifikowani Uczestnicy zgadzają się zwolnić z odpowiedzialności Sponsora i wszystkich jego funkcjonariuszy, kierowników, pracowników, przedstawicieli i agentów (zwanych dalej łącznie „Osobami Zwolnionymi”) z wszelkich roszczeń dotyczących pokrycia strat, odszkodowań zdrowotnych, honorariów adwokackich i kosztów sądowych (w tym kosztów zawarcia ugody), a także wszelkich konsekwencji prawnych za wszelkie obrażenia, szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek (w tym śmierć i straty materialne), wynikające bezpośrednio lub pośrednio z: (i) użytkowania, realizacji, przyjęcia, posiadania, lub nadużycia dowolnej nagrody; (ii) uczestnictwa w dowolnej działalności, wydarzeniu lub wycieczce oferowanej w związku z nagrodą; (iii) używania wszelkich udogodnień, usług i zakwaterowania w związku z nagrodą; lub (iv) uczestnictwa w Promocji lub czynnościach z nią związanych. Osoby Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) zagubione, spóźnione, niekompletne, uszkodzone, błędne lub nieczytelne zgłoszenia, wiadomości lub deklaracje, niezależnie od sposobu ich przekazu; (ii) awarie systemu telefonii, telefonów, sprzętu lub oprogramowania komputerowego ani inne problemy techniczne lub komputerowe, stracone połączenia, rozłączenia, opóźnienia ani błędy przekazu; (iii) uszkodzenie, kradzież, lub zniszczenie danych, nieautoryzowany dostęp czy modyfikacje pracy lub innych materiałów; (iv) wszelkie szkody bądź uszczerbek na zdrowiu, wynikające z przyjęcia, posiadania lub użytkowania nagrody, bądź udziału w Promocji; ani za (v) wszelkie błędy drukarskie, administracyjne lub techniczne w materiałach związanych z Promocją. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych postanowień, Osoby Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za awarie komputerów, połączenia sieciowe, problemy z dostarczeniem e-maili, awarie lub niekompatybilność systemów, błędy typograficzne, techniczne lub powstałe podczas wpisywania danych, przerwy w dostawie usług internetowych Uczestników, ani za niekompletne, nieczytelne, błędne, opóźnione, zagubione, uszkodzone bądź skradzione powiadomienia.

W razie gdy Sponsor nie będzie mógł kontynuować niniejszej Promocji z powodu okoliczności poza jego kontrolą, w tym pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wybuchu, sporu z pracownikami, strajku, działania siły wyższej lub wroga publicznego bądź na skutek dowolnego prawa, nakazu lub przepisu federalnego, stanowego lub lokalnego, bądź innych okoliczności poza uzasadnioną kontrolą Sponsora (z których każda stanowi działanie lub zaistnienie „siły wyższej”), za zgodą instytucji państwowej (o ile jest wymagana) Sponsor ma prawo modyfikacji, zawieszenia lub odwołania Promocji. Nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia oznacza, że reszta Regulaminu nadal obowiązuje i jest traktowana zgodnie z jej treścią, z wyłączeniem nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Niemożliwość wyegzekwowania dowolnego postanowienia niniejszego oficjalnego Regulaminu nie oznacza anulowania tego postanowienia.

  1. Rozstrzyganie sporów: Spory dotyczące niniejszego oficjalnego Regulaminu i/lub Promocji rozstrzygane będą na podstawie przepisów prawa stanu Północna Karolina, USA. Decyzje Sponsora są wiążące i ostateczne. W żadnym sporze dotyczącym Sponsora powód nie jest uprawniony do domagania się ani otrzymania odszkodowań za pośrednie, karne, przypadkowe ani skutkowe szkody.

© 2018 Epic Games, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.