Fortnite

Wojownik Teriyaki przedstawia: Wędkarskie Wariactwo w Fortnite - Oficjalne zasady Wydarzenia

22.11.2018
Przez: Zespół Fortnite
Wojownik Teriyaki przedstawia:
Wędkarskie Wariactwo w Fortnite
Oficjalne zasady Wydarzenia
Uczestnicząc w wydarzeniu Wojownik Teriyaki przedstawia: Wędkarskie Wariactwo w Fortnite („Wędkarskie Wariactwo” lub „Wydarzenie”), Uczestnicy zgadzają się (zgodnie z definicją poniżej) 
[lub, jeśli nie ukończyli 18. roku życia lub nie osiągnęli wieku pełnoletniości określonego w kraju zamieszkania takiego Uczestnika („Osoba niepełnoletnia”)], rodzice lub prawni opiekunowie takiego Uczestnika zgadzają się w imieniu takiego Uczestnika] na przestrzeganie niniejszych Oficjalnych zasad Finału Wydarzenia Wojownik Teriyaki przedstawia: Wędkarskie Wariactwo w Fortnite („Zasady”), które są wiążące i ostateczne w sprawach związanych z tym Wydarzeniem.
1.    PODSUMOWANIE:
W wydarzeniu Wędkarskie Wariactwo każdy otrzyma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wędkarskich Fortnite poprzez wypełnienie jednego (1) z poniższych wyzwań wędkarskich: (a) złowienie wędką największej liczby Siorborybek („Mistrz połowu Siorborybek”); (b) złowienie wędką największej liczby Płaszczaków („Mistrz połowu Płaszczaków”); 
(c) złowienie wędką największej liczby Narybka („Mistrz połowu Narybka”); (d) złowienie wędką największej liczby ryb (dowolnej odmiany) w jednej rozgrywce w trakcie Wydarzenia („Najlepszy wędkarz”); lub (e) złowienie wędką Mitycznej Złotej Rybki („Mityczna Złota Rybka”, a łącznie z Mistrz połowu Siorborybek, Mistrz połowu Płaszczaków, Mistrz połowu Narybka i Najlepszy Wędkarz, „Wyzwania”). Zgodnie z zasadami i warunkami niniejszych Zasad nagrody zostaną przyznane każdemu Uczestnikowi w oparciu o ukończenie przez niego odnośnego Wyzwania [w przypadku wyzwań Mistrz połowu Płaszczaków, Mistrz połowu Narybka i Najlepszy Wędkarz i Najlepszy Wędkarz w oparciu o pozycję w tabeli wyników („Tabela wyników”)] po zakończeniu Wydarzenia.
2.    OKRES TRWANIA WYDARZENIA:
Wydarzenie rozpocznie się 22 listopada 2019 roku o godz. 08:00 czasu EST i zakończy się 24 listopada 2019 roku około godz. 20:00 czasu EST.
3.    WARUNKI KWALIFIKACJI:
Aby zakwalifikować się do udziału w Wydarzeniu, uczestnik („Uczestnik”) musi:
mieć ukończone co najmniej 13 lat (lub więcej, jeżeli tak stanowi prawo w jego kraju zamieszkania), a jeśli jest osobą niepełnoletnią, musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Wydarzeniu;
posiadać ważną licencję Fortnite otrzymaną na mocy Umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite („Umowa licencyjna użytkownika końcowego Fortnite”) (https://www.epicgames.com/fortnite/eula);
włączyć (jeśli jeszcze tego nie zrobił) uwierzytelnianie dwuskładnikowe („2EL”) na swoim koncie Epic (aby włączyć uwierzytelnianie 2EL, gracz musi odwiedzić stronę https://epicgames.com/2FA, zalogować się do swojego konta Epic i postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi); oraz 
wyrazić zgodę (lub, jeśli jest to Osoba niepełnoletnia, rodzic lub opiekun prawny takiego Uczestnika musi wyrazić zgodę w jego imieniu) i zaakceptować warunki Kodeksu postępowania wydarzenia Wędkarskie Wariactwo określone w Paragrafie 6 („Kodeks postępowania”) i ich przestrzegać.
Wydarzenie we wszystkich częściach jest otwarte dla Uczestników z całego świata, chyba że niniejszy Paragraf stanowi inaczej.  Wydarzenie nie jest otwarte dla osób, jeśli podlega ograniczeniom lub jest zabronione przez przepisy obowiązującego prawa bądź w jakimkolwiek kraju niedozwolonym przez prawo Stanów Zjednoczonych.  Bez ograniczania ogólnego charakteru powyższego, Wydarzenie nie jest otwarte dla osób z regionu Krymu, Kuby, Iranu, Korei Północnej i Syrii.
Pracownicy, urzędnicy, dyrektorzy, agenci i przedstawiciele spółki Epic Games, Inc. („Epic”) (w tym agencje prawne, promocyjne i reklamowe Epic) oraz członkowie ich najbliższej rodziny (definiowani jako małżonek(-ka), matka, ojciec, siostra, brat, syn, córka, wujek, ciotka, siostrzeniec lub bratanica, dziadkowie oraz teściowie, niezależnie od miejsca zamieszkania), osoby mieszkające w ich gospodarstwie domowym (niezależnie od tego, czy występuje pokrewieństwo) oraz wszelkie osoby i każda spółka dominująca, powiązana, zależna, agent i przedstawiciel spółki Epic nie są uprawnieni.
Wszystkie nazwy zespołów i poszczególnych Uczestników muszą być zgodne z wytycznymi Kodeksu postępowania w Paragrafie 6. Spółka Epic może z dowolnego powodu ograniczyć lub zmienić tagi bądź pseudonimy zespołu i indywidualnego Uczestnika. Nazwa wykorzystywana przez zespół lub Uczestnika nie może zawierać ani wykorzystywać terminów Fortnite®, Epic ani żadnych innych znaków towarowych, nazw handlowych ani logotypów będących własnością spółki Epic lub licencjonowanych przez spółkę Epic. Jeśli nie wymaga tego spółka Epic, zespół lub Uczestnik nie może w żadnym momencie Wydarzenia zmienić swojej nazwy wyświetlanej, gdy taka drużyna lub Uczestnik brali udział pod dotychczasową nazwą w jakiejkolwiek rozgrywce wydarzenia Wędkarskie Wariactwo.
Uczestnicy muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią dotyczącą wszelkich kont Epic zarejestrowanych przez wspomnianego Uczestnika, bez nieujawnionych naruszeń. Na Uczestniku nie mogą spoczywać kary oraz musi on odbyć wszelkie nałożone kary za złamanie zasad Epic.
Firma Epic zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji dowolnego Uczestnika tego wydarzenia według własnego uznania z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli firma Epic ustali, że Uczestnik ten dopuszcza się oszukiwania, hakowania, nękania, używania obelżywego lub obraźliwego języka, zmowy, współdzielenia konta, pracy zespołowej, sabotażu, spamowania, prowadzenia działań socjotechnicznych, oszustwa lub w inny sposób narusza postanowienia Umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite lub Kodeksu postępowania.
4.    FORMAT:
Uczestnicy podejmą próbę ukończenia dowolnego (1) Wyzwania w trybach gry solo, w parach lub w oddziałach. Podczas każdej rozgrywki Uczestnicy będą otrzymywać punkty w oparciu o szczegółowe zasady rozgrywki odnośnego Wyzwania oraz zgodnie z zawartymi tutaj warunkami i postanowieniami, za ukończenie odnośnego Wyzwania [w przypadku wyzwań Mistrz połowu Siorborybek, Mistrz połowu Płaszczaków, Mistrz połowu Narybka i Najlepszy Wędkarz w oparciu o pozycję w tabeli wyników („Tabela wyników”)] po zakończeniu Wydarzenia, zgodnie z Paragrafem 5.
W celu zachowania jasności Uczestnicy mogą podczas Wydarzenia uczestniczyć w rozgrywkach tylko w jednym regionie.
4.1    Mistrz połowu Siorborybek
W przypadku wyzwania Mistrz połowu Siorborybek Uczestnicy zdobywają 1 punkt za każdą Siorborybkę złowioną wędką podczas rozgrywki. Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie po zakończeniu Wydarzenia nagrody będą przyznawane Uczestnikom z każdego regionu serwera na podstawie pozycji na tablicy wyników. W przypadku remisu administratorzy Wydarzenia przeprowadzą losowanie wśród równorzędnych Uczestników. 
4.2     Mistrz połowu Płaszczaków
W przypadku wyzwania Mistrz połowu Płaszczaków Uczestnicy zdobywają 1 punkt za każdego Płaszczaka złowionego wędką podczas rozgrywki. Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie po zakończeniu Wydarzenia nagrody będą przyznawane Uczestnikom z każdego regionu serwera na podstawie pozycji na tablicy wyników. W przypadku remisu administratorzy Wydarzenia przeprowadzą losowanie wśród równorzędnych Uczestników. 
4.3    Mistrz połowu Narybka
W przypadku wyzwania Mistrz połowu Narybka Uczestnicy zdobywają 1 punkt za każdy Narybek złowiony wędką podczas rozgrywki. Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie po zakończeniu Wydarzenia nagrody będą przyznawane Uczestnikom z każdego regionu serwera na podstawie pozycji na tablicy wyników. W przypadku remisu administratorzy Wydarzenia przeprowadzą losowanie wśród równorzędnych Uczestników.
4.4    Najlepszy Wędkarz
W przypadku wyzwania Najlepszy Wędkarz Uczestnicy zdobywają 1 punkt za każdą rybę złowioną wędką podczas rozgrywki. Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie po zakończeniu Wydarzenia nagrody będą przyznawane Uczestnikom z każdego regionu serwera na podstawie największej liczby punków zdobytych w pojedynczej rozgrywce i w oparciu o pozycję na tablicy wyników. W przypadku remisu administratorzy Wydarzenia przeprowadzą losowanie wśród równorzędnych Uczestników. 
4.5    Mityczna Złota Rybka
Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, w przypadku wyzwania Mityczna Złota Rybka nagrody będą przyznawane wszystkim Uczestnikom, którzy schwytają Mityczną Złotą Rybkę w dowolnym momencie podczas Wydarzenia. 
5.    NAGRODY:
Zgodnie z zasadami i warunkami niniejszych Zasad wymienione niżej nagrody zostaną przyznane każdemu z Uczestników w oparciu o ukończenie przez niego odnośnego Wyzwania [w przypadku wyzwań Mistrz połowu Siorborybek, Mistrz połowu Płaszczaków, Mistrz połowu Narybka i Najlepszy Wędkarz w oparciu o pozycję w tabeli wyników („Tabela wyników”)] 
po zakończeniu Wydarzenia:

Nagrody w Wydarzeniu — wszystkie regiony
PL.png
*Przewidziana jest tylko jedna (1) nagroda na Zwycięskiego Uczestnika (jak zdefiniowano niżej).
Oprócz wyżej wymienionych nagród, wszyscy Uczestnicy biorący udział w Wydarzeniu otrzymają Graj o zwycięstwo (ARV: 1.00 USD).
Szanse na złowienie ryby podczas Wydarzenia są takie same dla każdego Uczestnika. Wygrywający Uczestnik, który nie jest uprawniony do otrzymania różnicy między rzeczywistą wartością detaliczną nagrody i przybliżoną wartością ARV oraz różnicy między szacunkową a rzeczywistą wartością nagrody, nie otrzyma nagrody. Nie ma możliwości substytucji, przekazania nagrody ani jej wymiany na gotówkę lub otrzymania gotówki za jakąkolwiek część niewykorzystanej nagrody. Spółka Epic zastrzega sobie jednak prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o równej lub wyższej wartości (w tym między innymi V-dolce), jeśli z jakichkolwiek przyczyn reklamowana nagroda 
nie będzie dostępna oraz jeśli reklamowana nagroda jest już własnością Wygrywającego Uczestnika. Jeśli Wygrywający Uczestnik nie chce części nagrody, część ta zostaje utracona. 
W przypadku wyzwań Mistrz połowu Siorborybek, Mistrz połowu Płaszczaków, Mistrz połowu Narybka, i Najlepszy Wędkarz do odbioru odpowiednich nagród wymienionych w Paragrafie 5 będą upoważnieni wyłącznie Uczestnicy, którzy zdobyli w swoim regionie serwera najwyższą liczbę punktów 
(wedle uznania Epic i zgodnie z niniejszymi Zasadami). Żaden inny zawodnik z wynikiem niższym od wyniku najwyżej punktowanych Uczestników nie będzie w żadnym przypadku uprawniony do otrzymania jakichkolwiek nagród w związku z niniejszym Wydarzeniem.
Gracze z najwyższą liczbą punktów w wyzwaniach Mistrz połowu Siorborybek, Mistrz połowu Płaszczaków, Mistrz połowu Narybka i Najlepszy Wędkarz oraz każdy Uczestnik, który pomyślnie ukończy wyzwanie Mityczna Złota Rybka, zostaną powiadomieni przez spółkę Epic o swoim statusie potencjalnie zwycięskiego Uczestnika w wiadomości wysłanej na adres e-mail powiązany z kontem Epic Uczestnika w ciągu 7 dni od zakończenia Wydarzenia lub w innym terminie wymaganym przez spółkę Epic do takiego powiadomienia i będą podlegać weryfikacji pod kątem kwalifikowalności zgodnie z Paragrafem 3 i stosowania się do niniejszych Zasad. Konto Epic wygrywającego Uczestnika, z którego skorzystał do uczestnictwa w Wydarzeniu, musi pozostać aktywne przez cały okres trwania procedury weryfikacji.
Po formalnym powiadomieniu przez spółkę Epic potencjalny wygrywający Uczestnik będzie mieć 30 dni od daty przesłania takiego powiadomienia w wiadomości e-mail 
na udzielenie odpowiedzi i dostarczenie wszelkich informacji lub materiałów wymaganych przez spółkę Epic, włącznie z Przekazaniem (jak określono poniżej) do celów weryfikacji kwalifikowalności zgodnie z Paragrafem 3. Odpowiedź potencjalnego zwycięskiego Uczestnika musi zostać przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane powiadomienie spółki Epic lub na inny wskazany adres e-mail określony w powiadomieniu spółki Epic. W kontekście dotrzymania terminów określonych w niniejszym Paragrafie 5 decydujące znaczenie dla potencjalnego zwycięskiego Uczestnika będzie mieć data otrzymania odpowiedzi przez spółkę Epic.
Brak (a) utrzymania aktywności konta Epic wykorzystanego do uczestnictwa w Wydarzeniu przez cały okres trwania procedury weryfikacji lub (b) terminowej odpowiedzi na jakiekolwiek powiadomienie spółki Epic lub niedostarczenie wymaganych materiałów bądź informacji będzie skutkować dyskwalifikacją takiego Uczestnika jako potencjalnego zwycięzcy i taki Uczestnik nie będzie mieć prawa do otrzymania jakichkolwiek nagród w związku z niniejszym Wydarzeniem. W takich przypadkach spółka Epic ma prawo wybrać alternatywnego potencjalnego wygrywającego Uczestnika spośród pozostałych najwyżej punktujących Uczestników. Zwycięzca („Wygrywający uczestnik”) zostanie ogłoszony dopiero po zakończeniu procedury weryfikacji przez spółkę Epic zgodnie z niniejszymi Zasadami.
NAGRODY PODLEGAJĄ STOSOWNYM FEDERALNYM, STANOWYM I LOKALNYM PRZEPISOM DOTYCZĄCYM PODATKU DOCHODOWEGO. OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO WYGRYWAJĄCEGO UCZESTNIKA JEST (A) KONSULTACJA Z LOKALNYM DORADCĄ PODATKOWYM W CELU OKREŚLENIA, KTÓRE PODATKI MAJĄ WOBEC NIEGO ZASTOSOWANIE I (B) OPŁACENIE NALEŻNEGO PODATKU WŁAŚCIWEMU ORGANOWI PODATKOWEMU.  Polityką Epic jest potrącenie podatku u źródła w wysokości stawki zabezpieczającego potrącenia podatku, który obowiązuje mieszkańców Stanów Zjednoczonych i osoby niebędące mieszkańcami Stanów Zjednoczonych.  Dochód z nagrody i podatek pobrany u źródła zostaną zadeklarowane w formularzach 1099-MISC w przypadku rezydentów Stanów Zjednoczonych i 1042-S w przypadku osób niebędących mieszkańcami Stanów Zjednoczonych oraz (z) we wszelkich innych odpowiednich formularzach podatkowych, jakie mogą być wymagane przez obowiązujące prawo.  
Spółka Epic określi metodę dostawy nagrody wedle własnego uznania i, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy, wszystkie nagrody zostaną przekazane bezpośrednio na ręce Wygrywającego Uczestnika (albo rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli jest to Osoba niepełnoletnia). Wygrywającemu Uczestnikowi może zostać dostarczony Formularz przyjęcia i przekazania nagrody („Przekazanie”).  Jeżeli nie zostało to ograniczone przez obowiązujące prawo, Wygrywający Uczestnik (albo rodzic lub opiekun prawny Wygrywającego uczestnika, jeśli jest to Osoba niepełnoletnia) będzie zobowiązany do wypełnienia i przesłania Przekazania zgodnie z terminami określonymi w niniejszym Paragrafie 5. 
6.    KODEKS POSTĘPOWANIA:
Wszyscy Uczestnicy powinni postępować w sposób, który przez cały czas jest zgodny z (a) Kodeksem postępowania oraz (b) ogólnymi zasadami osobistej uczciwości, szczerości i sportowej rywalizacji.
Uczestnicy muszą szanować innych Uczestników i administratorów Wydarzenia.
Uczestnicy nie mogą zachowywać się w sposób, który (a) narusza niniejsze Zasady, (b) jest szkodliwy, niebezpieczny lub destrukcyjny albo (c) w inny sposób utrudnia innym użytkownikom czerpanie satysfakcji z gry Fortnite w sposób zamierzony przez spółkę Epic (według decyzji spółki Epic). Uczestnicy nie mogą w szczególności angażować się w nękanie ani poniżanie, stosowanie obraźliwego lub niewłaściwego języka, nie mogą sabotować gry, oszukiwać, zmawiać się, spamować, stosować metod inżynierii społecznej, oszukiwać ani wykonywać działań niezgodnych z prawem.
Jeśli spółka Epic zdecyduje, że Uczestnik naruszył Kodeks postępowania, spółka Epic może podjąć następujące działania dyscyplinarne (stosownie do przypadku):
Udzielić Uczestnikowi prywatnego lub publicznego upomnienia (ustnego lub pisemnego).
Odliczyć punkty sesji za bieżącą lub przyszłą rozgrywkę lub rozgrywki.
Odliczyć wszystkie nagrody lub część nagród uprzednio przyznanych Uczestnikowi.
Zdyskwalifikować Uczestnika z uczestnictwa w jednej lub wielu rozgrywkach i/lub sesjach podczas Wydarzenia; lub
Wydać Uczestnikowi zakaz uczestnictwa w jednej lub wielu konkurencjach prowadzonych przez spółkę Epic.
W celu zachowania przejrzystości charakter i zakres postępowania dyscyplinarnego podjętego przez spółkę Epic zgodnie z niniejszym Paragrafem 6 zostaną określone całkowicie według własnego uznania spółki Epic. Spółka Epic zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i innych środków zaradczych od takiego Uczestnika w najszerszym zakresie dopuszczonym przez mające zastosowanie przepisy prawa. Jeśli spółka Epic zdecyduje, że Uczestnik wielokrotne naruszył niniejsze Zasady, może zastosować zaostrzenie działania dyscyplinarnego, włącznie z trwałą dyskwalifikacją z wszystkich przyszłych konkurencji Fortnite. Spółka Epic ma również prawo zastosować wszelkie stosowne kary określone w Warunkach świadczenia usług firmy Epic i/lub Umowie licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite. Wszystkie naruszenia Zasad podczas Wydarzenia podlegają Tabeli kar Epic. Ostateczna decyzja spółki Epic dotycząca odpowiedniego działania dyscyplinarnego jest nieodwołalna i ma charakter wiążący dla wszystkich Uczestników.
Spółka Epic ma ostateczny i wiążący głos w podejmowaniu decyzji we wszystkich sporach w odniesieniu do dowolnej części niniejszych Zasad, w tym ich naruszenia, egzekwowania lub interpretacji.
7.    DZIAŁANIA PO ROZGRYWCE:
7.1    Punktacja
7.1.1    Klient gry zapisze i powiadomi o wyniku Uczestnika, gdy ten zakończy swoje uczestnictwo w rozgrywce.
7.1.2    Czasami nieprzewidziane problemy mogą spowodować opóźnienia w powiadomieniu o wynikach i/lub nieścisłości. Na czas trwania Wydarzenia wyniki wyświetlane na Tablicy wyników będą traktowane jako powszechnie przyjęte wyniki, niezależnie od dokładności. 
8.    WARUNKI:  
Wydarzenie podlega niniejszym Zasadom. Uczestnictwo jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody (lub, jeśli jest to Osoba niepełnoletnia, zgody rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę w imieniu takiego Uczestnika) na: (a) związanie się niniejszymi wszystkimi Zasadami (łącznie z Kodeksem postępowania) i decyzjami spółki Epic, które będą ostateczne i wiążące oraz (b) zrzeczenie się wszelkich praw do roszczeń dotyczących dwuznaczności w Wydarzeniu lub niniejszych Zasadach, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez prawo. Przyjęcie nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wygrywającego uczestnika zgody (lub, jeśli jest to Osoba niepełnoletnia, zgody rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę w imieniu takiego Uczestnika) na zwolnienie spółki Epic od wszelkiej odpowiedzialności, strat lub szkód wynikających lub związanych z przyznaniem takiej nagrody, jej odbiorem i/lub wykorzystaniem lub nadużyciem bądź uczestnictwem we wszelkich działaniach związanych z nagrodą. Spółka Epic nie odpowiada za: (i) nieprawidłowe działanie systemu telefonicznego, telefonu lub sprzętu komputerowego, oprogramowania ani za inne problemy techniczne lub nieprawidłowe działanie komputera, utratę połączenia, rozłączenia, opóźnienia lub błędy transmisji; (ii) uszkodzenie danych, kradzież, zniszczenie, nieupoważniony dostęp do danych, modyfikacje danych lub innych materiałów; (iii) wszelkie uszkodzenia ciała, straty lub wszelkiego rodzaju szkody, 
w tym śmierć spowodowaną przez nagrodę lub wynikającą z przyjęcia, posiadania lub wykorzystania nagrody bądź z uczestnictwa w Wydarzeniu oraz (iv) wszelkie błędy drukarskie, typograficzne, administracyjne lub technologiczne we wszelkich materiałach powiązanych z Wydarzeniem. Spółka Epic zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia Wydarzenia wedle własnego uznania lub w związku z okolicznościami pozostającymi poza jej kontrolą. Spółka Epic może wykluczyć każdego Uczestnika z uczestnictwa w Wydarzeniu oraz ubiegania się o nagrodę z powodu dyskwalifikacji, jeśli według własnego uznania stwierdzi, że taki Uczestnik podejmuje próbę podważenia legalnego przebiegu Wydarzenia poprzez oszustwo, hakowanie, zwodzenie lub jakiekolwiek inne nieuczciwe praktyki gry, których celem jest zdenerwowanie, zniewaga, grożenie, podważanie lub nękanie innych Uczestników lub przedstawicieli spółki Epic. Spory dotyczące niniejszych Zasad i/lub Wydarzenia rozstrzygane będą zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa stanu Karolina Północna. Spółka Epic zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do anulowania, modyfikacji lub zawieszenia Wydarzenia, gdy wirus, błąd, problem komputerowy, nieupoważniony dostęp lub inne przyczyny pozostające poza kontrolą spółki Epic doprowadzą do błędów administracyjnych, nie pozwolą na zachowanie bezpieczeństwa lub właściwego przebiegu Wydarzenia. Wszelkie próby umyślnych szkodliwych działań lub zakłócenia prawidłowego przebiegu Wydarzenia mogą stanowić naruszenie prawa karnego i cywilnego oraz mogą prowadzić do wykluczenia z uczestnictwa w Wydarzeniu z powodu dyskwalifikacji. W razie wystąpienia takiej próby spółka Epic zastrzega sobie prawo do dochodzenia środków prawnych i odszkodowania (wliczając w to koszty zastępstwa procesowego) w najszerszym zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, w tym wszczęcie postępowania karnego. Spółka Epic zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego Uczestnika, wobec którego potwierdzi manipulacje przy procesie kwalifikacji lub funkcjonowaniu Wydarzenia albo naruszenie niniejszych Zasad. Spółka Epic nie odpowiada za żadne problemy, błędy ani nieprawidłowe działania, których może doświadczyć Uczestnik. To Wydarzenie podlega stosownym federalnym, stanowym i lokalnym przepisom prawa.
9.    DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA:  
Spółka Epic zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwy, tagu, podobieństwa, nagrania, statystyk dotyczących gry i/lub identyfikatora konta Epic wszelkich Uczestników w celach reklamowych przed, w trakcie lub po dacie zakończenia Wydarzenia, w dowolnych mediach, na całym świecie, bezterminowo, ale wyłącznie w związku z publikacją Wydarzenia lub innych konkursów Fortnite i oprogramowania, bez jakiejkolwiek kompensaty lub wcześniejszego przeglądu, chyba że jest to wyraźnie zabronione przez prawo.
10.    ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH  
Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez stosowne prawo, oraz jako warunek uczestnictwa w niniejszym Wydarzeniu, każdy Uczestnik niniejszym nieodwołanie i bezterminowo zrzeka się jakichkolwiek praw do procesu z udziałem ławy przysięgłych, które mogą mu przysługiwać, w związku z wszelkimi sporami sądowymi bezpośrednio lub pośrednio wynikającymi z, na mocy lub w związku z niniejszym Wydarzeniem, jakimkolwiek dokumentem lub umową związaną z niniejszym, wszelkimi nagrodami dostępnymi w związku z niniejszym i wszelkimi transakcjami przewidzianymi w niniejszym dokumencie lub na jego podstawie.
11.    PRYWATNOŚĆ  
Ważne informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez spółkę Epic znajdują się w polityce prywatności spółki Epic, dostępnej pod adresem https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy.
© 2019 Epic Games, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.