Xbox One X – konkurs na eXtra zagrywkę Regulamin konkursu

7.06.2017
Przez: The Fortnite Team

Xbox One X – konkurs na eXtra zagrywkę

Regulamin konkursu

 

 

 1. MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU: Wydarzenie „Xbox One X – konkurs na eXtra zagrywkę” (zwane dalej „Konkursem”) jest dostępne dla pełnoletnich posiadaczy licencji na grę Fortnite (zwanych dalej „Uczestnikami”). Konkurs jest dostępny na całym świecie, za wyjątkiem regionów, gdzie byłby zabroniony lub ograniczony prawem. Konkurs jest sponsorowany przez spółkę Epic Games, Inc., zlokalizowaną pod adresem 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518, USA (zwaną dalej „Sponsorem”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, urzędnicy, kierownicy, agenci i przedstawiciele Sponsora, agencje prawne, promocyjne i reklamowe wyżej wymienionych podmiotów, członkowie ich najbliższych rodzin (definiowani tu jako: małżonkowie, matki, ojcowie, siostry, bracia, synowie, córki, bratankowie/bratanice i siostrzeńcy/siostrzenice, dziadkowie i teściowie, niezależnie od miejsca zamieszkania) i osoby mieszkające z nimi w tym samym gospodarstwie domowym (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), a także osoby fizyczne i prawne związane z produkcją lub zarządzaniem Konkursem, oraz spółki-matki, spółki stowarzyszone, filie, oddziały, agenci i przedstawiciele wyżej wymienionych osób. Konkurs podlega przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego.

 2. CZAS TRWANIA KONKURSU: Konkurs trwa od 1 grudnia 2017 r., godz. 16:00 czasu polskiego („CET”) do 9 grudnia 2017 r., godz. 5:59 czasu polskiego (okres ten zwany jest dalej „Czasem Trwania Konkursu”). WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ ZOSTAĆ ZŁOŻONE W CZASIE TRWANIA KONKURSU. Wzięcie udziału oznacza, że Uczestnik zgadza się podlegać niniejszemu Oficjalnemu Regulaminowi i decyzjom sędziów i/lub Sponsora, które w sprawach dotyczących Konkursu są wiążące i ostateczne.

 

 1. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ: Uczestnicy zgłaszają do Konkursu nagrania swoich zagrywek (w postaci odnośnika do klipu w serwisie wideo lub filmu w serwisie YouTube) e-mailem na adres: XboxFNBR@fortnite.com. W tytule należy wpisać „Xbox One X-travaganza”. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.


 

Informacje o zgłoszeniu:

 

Tylko jedna (1) Praca na osobę. Wszelkie dodatkowe Prace nadesłane później zostaną pominięte. Wszelkie Prace muszą być stworzone po rozpoczęciu konkursu (1 grudnia 2017 r. o godz. 16:00 czasu polskiego).

 

Dane kontaktowe w zgłoszeniu muszą być aktualne, prawdziwe i wolne od błędów. Prace muszą być złożone w obrębie Czasu Trwania Konkursu. Inne sposoby składania Prac są niedozwolone. Sponsor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników przyłapanych na manipulacji procesem składania Prac lub na łamaniu niniejszego Regulaminu. Nadesłanych Prac nie zwracamy. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, spóźnione, niekompletne, uszkodzone lub nieczytelne Prace; takie Prace są nieważne i nie będą przyjmowane. Sponsor nie ponosi również odpowiedzialności za problemy, błędy programu lub awarie, jakie Uczestnicy mogą napotkać podczas składania Prac.

 1. ZASADY DOPUSZCZENIA PRAC: Prace podlegają pewnym ograniczeniom:

 • Prace muszą być bezpośrednio dostępne dla Sponsora i dowolnych innych osób poprzez udostępniony odnośnik.

 • Prace muszą mieć formę odnośnika do YouTube lub innego serwisu do udostępniania filmów (np. klipy Twitch, Clips.tv, Plays.tv, Playstation Share, Mixer itp.).

 • Działanie Prac nie może wymagać dodatkowego oprogramowania.

 • Prace nie mogą zawierać ataków przeciwko innym osobom ani żadnym rozpoznawalnym produktom, w tym produktom konkurencji.

 • Prace nie mogą przedstawiać nagości, okrucieństwa wobec zwierząt, nielegalnych czynności lub substancji, ani obraźliwych lub obscenicznych tematów (ich zakres zależy wyłącznie od Sponsora).

 • Prace nie mogą przedstawiać Sponsora w negatywnym świetle.

 • Prace muszą być odpowiednie dla szerokiej publiczności.

 • Prace nie mogą zawierać znaków handlowych (w tym logo) poza znakami będącymi własnością Sponsora.

 • Praca musi być oryginalnym zagraniem osiągniętym/nagranym przez osobę je nadsyłającą. Uczestnicy nie mogą kopiować lub w inny sposób popełniać plagiatu żadnego źródła. Prace nie mogą też zawierać zastrzeżonych prawem autorskim materiałów lub grafik bez pisemnego zezwolenia posiadaczy ww. praw. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z deklaracją Uczestnika, że Praca nie narusza praw autorskich osób trzecich i że Uczestnik posiada wszelkie wymagane do złożenia tej Pracy zezwolenia.

 • Niniejszym Uczestnik zgadza się zwolnić Sponsora z wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich, związanych z użytkowaniem Pracy przez Sponsora.

 • Mimo że Sponsor nie sprawdza Prac pod kątem naruszenia praw autorskich, jeżeli zdaniem Sponsora nadesłana Praca takie prawa narusza lub może naruszać, zostanie ona zdyskwalifikowana.

 • Sponsor zastrzega sobie prawo wykluczenia dowolnej Pracy, która jego zdaniem nie spełnia ww. kryteriów, i do usunięcia tej Pracy z wszelkich lokacji zarządzanych przez Sponsora.

 1. OCENA: Wszystkie Prace zostaną przed oceną sprawdzone pod kątem zgodności z Regulaminem i ogólnym standardami i praktykami Sponsora. (Prace spełniające te warunki będą zwane dalej „Pracami Zakwalifikowanymi”).

Prace Zakwalifikowane w każdej kategorii zostaną przejrzane i ocenione przez panel sędziów pod kątem następujących kryteriów:

 

 • Do 30 punktów za kreatywność: czy udało się przedstawić daną kategorię w twórczy i nowatorski sposób?

 • Do 30 punktów za jakość: czy treść pracy reprezentuje wysoki poziom, pozostając w wyznaczonej kategorii?

 • Do 30 punktów za klarowność: Jak dobrze udało się oddać daną kategorię w nagraniu?

 

Kategorie

 

Najlepsza zagrywka solo

 

 • Zaprezentujcie swoje odjechane zagrywki w trybie solo, które ukazują wasze umiejętności budowania, strzelania lub wychodzenia zwycięsko z najbardziej emocjonujących starć!

 

Najlepsza zagrywka w oddziale

 

 • Pokażcie nam, jak powinno się współpracować w grupie, aby osiągnąć Królewskie Zwycięstwo.

 

Najlepsza niespodziewana zagrywka

 

 • O nie... Ej! Zadziałało!

 

W każdej kategorii najwyżej oceniona Praca Zakwalifikowana wygra nagrodę główną, a kolejna najwyżej oceniona Praca Zakwalifikowana wygra nagrodę za drugie miejsce. Są to tzw. „Wybrani Uczestnicy”.

 

W razie remisu równorzędne Prace Zakwalifikowane zostaną ponownie ocenione pod względem ww. kryteriów (tj. kreatywności, jakości i klarowności), w skali do 30 punktów w każdej kategorii, po czym wygra wyżej oceniona Praca Zakwalifikowana.

 

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub w Czasie Trwania Konkursu Sponsor może, wedle własnego uznania, zdecydować się zamieścić lub rozesłać w Internecie jedną lub więcej Prac, razem z nazwiskiem i danymi z profilu jej autora (w tym z adresami strony na Facebooku, kanałów Twittera i YouTube oraz pozostałych stron), wyłącznie w celach promocyjno-rozrywkowych. Zamieszczenie takiej Pracy nie oznacza, że jej autor został zakwalifikowany, lub że jest Wybranym Uczestnikiem. Uczestnicy rozumieją, że użytkownicy tych stron mogą udostępniać, komentować (również negatywnie) i rozpowszechniać ich Prace. Prośby Użytkowników o usunięcie Prac zostaną spełnione w takim stopniu, w jakim będzie to praktycznie wykonalne. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Prac przez osoby trzecie.

 

Wybrani Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyborze przez e-mail w dniu lub około 12 grudnia 2017 r. i muszą odpowiedzieć (w wyznaczony sposób) w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od próby powiadomienia. Brak odpowiedzi w wymaganym czasie może oznaczać przepadek nagrody; w takim wypadku Sponsor może zadecydować, że nagrodzona zostanie Praca na kolejnym miejscu w rankingu ocen. Wybrani Uczestnicy mogą zostać poproszeni o podpisanie deklaracji dot. kwalifikacji/odpowiedzialności/reklamy (zwanej dalej „Deklaracją”). Wybrani Uczestnicy muszą wypełnić i odesłać Deklarację w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od daty jej wysłania, chyba że prawo stanowi inaczej.

 

 1. LICENCJA: Warunkiem uczestnictwa jest, że Uczestnik udziela Sponsorowi niewyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej licencji z prawem udzielania sublicencji na używanie, modyfikację, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie Pracy we wszystkich środkach przekazu na całym świecie, w dowolnym celu wg uznania Sponsora. Jeżeli Uczestnik jest Wybranym Uczestnikiem, zamiast ww. licencji Uczestnik udziela Sponsorowi wyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej licencji z prawem udzielania sublicencji na używanie, modyfikację, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie Pracy we wszystkich środkach przekazu na całym świecie, w dowolnym celu wg uznania Sponsora. Jeżeli Uczestnik nie wyrazi zgody lub z innych powodów nie będzie mógł udzielić takiej licencji, pozwoleń lub deklaracji, bądź też z dowolnego powodu nie będzie mógł przyjąć nagrody, przejdzie ona na kolejnego Uczestnika o najwyżej ocenionej spośród pozostałych Prac, dopóki nie wybrany zostanie Uczestnik spełniający wszystkie wymogi. Zgodnie z niniejszym Oficjalnym Regulaminem, aby otrzymać nagrodę, potencjalny zwycięzca musi podpisać wszystkie wymagane przez Sponsora dokumenty i niezwłocznie je odesłać. Niniejszy Oficjalny Regulamin nie pozwala Uczestnikom sprzedawać, udzielać, ani w inny sposób cedować żadnych praw dotyczących składanych Prac.


 

UCZESTNICY NIE OTRZYMAJĄ ŻADNEJ ZAPŁATY ZA NADESŁANE PRACE ani za udzielenie tych praw Sponsorowi.

Choć Sponsor dołoży starań, aby Prace były publikowane w nadesłanej formie, Uczestnicy zgadzają się, że z uwagi na ograniczenia techniczne i wewnętrzne standardy postać Prac może zostać zmieniona i że Sponsor zastrzega sobie prawo do modyfikacji Prac według własnego uznania, w tym do dodawania logo lub innych znaków handlowych. Sponsor może opublikować Prace w dowolnym porządku i kolejności, z komentarzem lub bez, i może wybrać według uznania obraz na miniaturkę Pracy.

 1. NAGRODY:

 

 

Trzy (3) nagrody główne: w przypadku spełnienia warunków niniejszego Regulaminu nagrodą będzie:

 • Konsola do gier Xbox One X (wartość sklepowa (ARV) 499 USD)

 

Trzy (3) nagrody za drugie miejsce: w przypadku spełnienia warunków niniejszego Regulaminu nagrodą będą:

 • Czapka Fortnite: Battle Royale „Victory Royale” i koszulka Fortnite: Battle Royale (wartość sklepowa (ARV) 20 USD)

 

 

 1. WARUNKI: Konkurs podlega niniejszemu Oficjalnemu Regulaminowi. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zgadzają się: (i) przestrzegać całości niniejszego Regulaminu i decyzji Sponsora, które są ostateczne i wiążące, oraz (ii) zrzec się prawa do roszczeń z powodu niejednoznaczności w Konkursie lub Regulaminie, chyba że jest to zabronione prawem w danym regionie. Przyjmując nagrodę, Uczestnik zgadza się zwolnić Sponsora z wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe lub związane z przekazaniem, przyjęciem, prawidłowym lub nieprawidłowym użytkowaniem nagrody, bądź udziałem w czynnościach z nagrodą związanych. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za: (i) awarie systemu telefonii, telefonów, sprzętu lub oprogramowania komputerowego, ani inne problemy techniczne lub komputerowe, stracone połączenia, rozłączenia, opóźnienia ani błędy przekazu; (ii) uszkodzenie, kradzież, lub zniszczenie danych, nieautoryzowany dostęp czy modyfikacje Pracy lub innych materiałów; (iii) wszelkie szkody bądź uszczerbek na zdrowiu, ze śmiercią włącznie, wynikające z przyjęcia, posiadania lub użytkowania nagrody, bądź udziału w Konkursie; ani za (iv) wszelkie błędy drukarskie, administracyjne lub techniczne w materiałach związanych z Konkursem. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia żadnego systemu komputerowego powstałe na skutek udziału w Konkursie lub dostępu bądź pobierania informacji związanych z Konkursem. Sponsor zastrzega sobie prawo zawieszenia lub odwołania Konkursu, jeżeli zostanie nadesłane mniej niż 40 prac, jeżeli żadna z prac nie otrzyma oceny powyżej 60 punktów, lub z powodu okoliczności poza kontrolą Sponsora, w tym klęsk żywiołowych. Prace nie będą zwracane i mogą zostać zniszczone, lecz nadal będą podlegać licencji zawartej tu przez Sponsora. Sponsor może odmówić Kandydatowi udziału w Konkursie lub prawa do nagrody, jeżeli zdaniem Sponsora Kandydat próbuje zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Konkursu poprzez oszustwo, hacking, podstęp lub inne nieuczciwe praktyki mające na celu denerwowanie, obrażanie, groźby, szkodzenie reputacji, lub nękanie innych graczy lub przedstawicieli Sponsora. W sprawach związanych z Regulaminem i/lub Konkursem decyduje prawo stanu Północna Karolina, USA.

 

Sponsor nie ponosi odpowiedzialności prawnej, a nadesłana Praca może zostać zdyskwalifikowana i pozbawiona prawa do nagrody, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Praca zostanie usunięta z dowolnego serwisu hostingu obrazów (w tym z powodu zgłoszenia DMCA).

 

Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, zmiany, lub zawieszenia Konkursu w razie wystąpienia wirusa, błędu programu, problemów komputerowych, nieautoryzowanej ingerencji lub innych okoliczności poza kontrolą Sponsora, mających wpływ na zarządzanie Konkursem, jego bezpieczeństwo lub poprawny przebieg. Używanie automatycznych urządzeń lub programów w celu zgłaszania udziału jest zabronione. Wszelkie próby połączenia ze stroną lub uczestnictwa w Konkursie przy pomocy botnetu, skryptu, urządzenia lub ataku brute-force będzie skutkować dyskwalifikacją i zablokowaniem dostępu do całego Konkursu poprzez IP użytkownika. Uwaga: każda próba celowej szkody lub podważenia działania Konkursu może łamać prawo karne i cywilne i będzie skutkować dyskwalifikacją z udziału w Konkursie. W wypadku takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowań (w tym honorariów adwokackich) w pełnym dopuszczalnym prawem wymiarze, włącznie z możliwością postępowania karnego.

 

 1. REKLAMA: Sponsor zastrzega sobie prawo używania imienia i nazwiska, podobizny (w tym zdjęcia), i/lub miasta pochodzenia dowolnego Uczestnika w celu promocyjnym przed, w trakcie i po Czasie Trwania Konkursu, w dowolnych środkach przekazu na całym świecie, bezterminowo, lecz wyłącznie w celu upubliczniania Konkursu, bez dodatkowej opłaty lub uprzedniej zgody, chyba że zabrania tego prawo.

 

 1. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH: O ile nie jest to zabronione odpowiednim prawem, warunkiem uczestnictwa jest nieodwracalne i trwałe zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich praw do rozprawy z udziałem przysięgłych w związku z dowolną sprawą sądową, bezpośrednio lub pośrednio pochodzącą od tego Konkursu lub z nim związaną, wszelkimi dokumentami lub umowami związanymi z Konkursem i wszelkimi związanymi z Konkursem zawartymi lub planowanymi transakcjami.

 

 1. PRYWATNOŚĆ: Wszelkie dane osobowe zbierane przez Sponsora będą użyte w celu zarządzania Konkursem. Ponadto Uczestnicy mogą otrzymywać wiadomości e-mail od Sponsora lub jego przedstawicieli, zgodnie z polityką prywatności Sponsora. Sponsor będzie przestrzegać federalnych zaleceń CAN-SPAM w wymiarze uzasadnionym komercyjnie, a Uczestnicy mogą zrezygnować z otrzymywania kolejnych e-maili, stosując się do dołączonej do e-maila instrukcji. Wszelkie pytania dotyczące prywatności powinny być kierowane na poniższy adres. Informacje dotyczące zbierania, użytkowania i udostępniania danych osobowych przez Sponsora można znaleźć w polityce prywatności Sponsora, dostępnej pod adresem http://epicgames.com/privacynotice.

 

 1. OFICJALNY REGULAMIN I LISTA ZWYCIĘZCÓW: Listę zwycięzców można otrzymać pocztą, wysyłając prośbę wraz z kopertą zwrotną ze znaczkiem na adres: The Xbox One X-travaganza - Winners List, Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518, USA. Prośba musi dotrzeć nie później niż 90 dni po zakończeniu Konkursu.

 

© 2017 Epic Games, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.