Polityka równych szans na globalnym rynku pracy firmy Epic Games

 

Firma Epic przywiązuje dużą wagę do równych szans na rynku pracy i oferuje takie same możliwości wszystkim pracownikom i osobom ubiegającym się o pracę, bez względu na rasę (w tym grupę rasową), pochodzenie etniczne, kolor skóry, narodowość i pochodzenie narodowościowe, przynależność lub przekonania religijne, płeć, orientację seksualną (w tym faktyczny lub postrzegany heteroseksualizm, homoseksualizm, biseksualizm i aseksualizm), tożsamość lub ekspresję płciową (w tym transseksualizm, nieutożsamianie się z żadną płcią, tożsamość międzypłciową lub niebinarną), wiek, okres ciąży i macierzyństwa, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, wrodzone cechy genetyczne, stan cywilny lub partnerski, status wojskowy lub kombatancki, lub jakąkolwiek inną klasyfikację chronioną przez obowiązujące prawo.

 

Osoby niepełnosprawne mają prawo do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie odpowiednich udogodnień lub modyfikacji, jeżeli nie są w stanie lub mają ograniczone możliwości korzystania, lub dostępu do strony internetowej i systemu aplikacji firmy Epic. Wniosek o przyznanie odpowiednich udogodnień lub modyfikacji można złożyć po skontaktowaniu się z nami pod adresem e-mail [email protected].