POLITYKA KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW TWORZONYCH PRZEZ FANÓW

Wszyscy w Epic Games są zaszczyceni zainteresowaniem, jakie fani Epic okazują naszym grom i naszej spółkie. Doceniamy to, że w swojej twórczości artystycznej, w witrynach internetowych i w wielu innych miejscach chcą oni korzystać z materiałów objętych prawem własności intelektualnej naszej spółki. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że poświęcamy wiele czasu, kreatywności i funduszy na tworzenie naszych materiałów chronionych prawem własności intelektualnej.

W większości przypadków korzystanie z naszych gier, efektów twórczości artystycznej, materiałów wideo, muzyki, postaci, logotypów i innych materiałów („Własność intelektualna spółki Epic”) bez zezwolenia jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie naszych praw. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę i określiliśmy w niej zakres, w jakim można korzystać z Materiałów tworzonych przez fanów. W niniejszej Polityce termin „Materiały tworzone przez fanów” oznacza: materiały prywatne, na użytek niekomercyjny (i) stworzone przez naszych fanów (takie jak twórczość artystyczna, fotografie, materiały wideo i inne) i bazujące na Własności intelektualnej spółki Epic oraz (ii) ogólnodostępne witryny internetowe i aplikacje wykorzystujące własność intelektualną spółki Epic.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką przed rozpoczęciem tworzenia jakichkolwiek materiałów tego typu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki w dowolnym momencie poprzez umieszczenie zmienionej treści Polityki w naszej witrynie internetowej. Wszelkie istniejące już Materiały tworzone przez fanów, które nie spełniają już warunków niniejszej zmienionej Polityki, muszą zostać zmodyfikowane tak, aby sprostać nowym wymaganiom.
 

Paragraf 1 — Postanowienia ogólne

1.1 Użytkownik może tworzyć własne Materiały w oparciu o materiały Epic chronione prawem własności intelektualnej pod warunkiem przestrzegania niniejszej Polityki. Tworzenie przez naszych fanów Materiałów, które naruszają warunki niniejszej Politykę, jest zabronione.

1.2 Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie własności intelektualnej spółki Epic, do której użytkownik ma dostęp zgodnie z Warunkami świadczenia usług, umowami licencyjnymi użytkownika końcowego i/lub innymi umowami zawartymi ze spółką Epic. Jeśli na przykład użytkownik końcowy zobowiązał się przestrzegać warunków umowy licencyjnej spółki Epic w określonej grze, niniejsza Polityka dotyczy wszelkich Materiałów tworzonych przez fanów i bazujących na tej grze.

1.3 Wszystkie Materiały tworzone przez fanów muszą być odpowiednio dopasowane do specyfiki odbiorców oryginalnych materiałów objętych prawem własności intelektualnej Epic oraz być spójne z duchem i atmosferą tych materiałów Epic (wedle uznania spółki Epic). Materiały tworzone przez fanów muszą być zgodne z obowiązującym prawem, nie mogą naruszać praw innych podmiotów oraz nie mogą być obsceniczne, nacechowane seksualnie, znieważające, obraźliwe, niedopuszczalne ani szkodliwe dla innych.

1.4 Materiały tworzone przez fanów nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. W drodze wyjątku fani mają prawo zarabiać na materiałach wideo (np. na platformie YouTube) poprzez reklamy, o ile takie materiały wideo są zgodne niniejszą Polityką.

1.5 Spółka Epic, według własnego uznania, może odebrać użytkownikowi prawo do tworzenia Materiałów z wykorzystaniem własności intelektualnej spółki Epic w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

1.6 W żadnym wypadku Użytkownik nie może ogłaszać ani sugerować, że stworzone przez niego Materiały są popierane lub zatwierdzone przez spółkę Epic.

1.7 Materiały tworzone przez fanów nie mogą zawierać łączy do witryn internetowych promujących lub wykorzystujących oszustwa lub kody do gier spółki Epic lub innych gier.

1.8 Materiałów tworzonych przez fanów nie wolno tworzyć ani wykorzystywać w sposób, który mógłby sprawiać wrażenie, że jest to oficjalna produkcja spółki Epic. Witryna fanów gier Epic nie może na przykład wyglądać, jak oficjalna witryna spółki Epic, a odwiedzające ją osoby muszą być uświadamiane, że nie jest to oficjalna witryna spółki Epic.

1.9 Użytkownik nie może używać żadnej Własności intelektualnej Epic w sposób, który może szkodliwie wpływać na wartość, reputację lub dobre imię spółki Epic, jej produkty lub markę (wedle uznania spółki Epic).

1.10 Na Materiałach tworzonych przez fanów oraz w każdej witrynie internetowej zawierającej takie materiały użytkownik musi umieścić następujące oświadczenie:
 
  • Niektóre elementy zawarte w niniejszym materiale to znaki towarowe i/lub materiały spółki Epic Games, Inc, które są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawarte tutaj materiały nie są oficjalne i nie zostały zatwierdzone przez spółkę Epic.
1.11 Jeśli użytkownik używa marek, logotypów, tytułów gier, nazw postaci lub innych znaków towarowych („Znaki”) spółki Epic w połączeniu z Materiałami tworzonymi przez fanów, musi przestrzegać następujących zasad:
 
  • Znaki muszą być używane wyłącznie w nawiązaniu do produktów lub działalności spółki Epic, które reprezentują. Nie wolno używać Znaków spółki Epic do identyfikacji ani promowania siebie samego (użytkownika), Materiałów tworzonych przez fanów ani jakichkolwiek innych produktów lub firm.
  • Znaki muszą być używane w sposób, który będzie wzmacniać, a nie osłabiać reputacji i wartości spółki związanej z tymi Znakami.
  • Nie wolno używać żadnych Znaków w nazwie witryny internetowej, chyba że z nazwy jasno wynika, że witryna nie jest oficjalną witryną spółki Epic.
  • Nie wolno rejestrować ani używać nazw domen, które są zbliżone do naszych nazw domen.
  • Nie wolno w żaden sposób modyfikować żadnych Znaków.  Przykłady:
    • Nazwa „Unreal Engine 4” w żadnym wypadku nie może zostać zmieniona i wykorzystana jako „Unreal 4 Engine” lub „Unrealengine 4”.
    • Kolory logotypów nie mogą być zmieniane, a projekt i wygląd logotypu nie mogą być modyfikowane ani włączane do żadnego innego nowego logotypu.


Paragraf 2 — Umowa użytkownika ze spółką Epic

Z wyjątkiem ograniczonego prawa wspomnianego powyżej w Punkcie 1 wykorzystywanie przez użytkownika jakiejkolwiek własności intelektualnej spółki Epic podlega Warunkom świadczenia usług spółki Epic, umowom licencyjnym użytkowników końcowych oraz innym umowom zawartym ze spółką Epic dotyczącym witryn internetowych, gier i innych materiałów, z poziomu których użytkownik uzyskuje dostęp do własności intelektualnej spółki Epic. Umowy te zawierają wiążące zapisy prawne (takie jak ograniczenia odpowiedzialności, zastrzeżenia gwarancyjne i sposoby rozstrzyganie sporów), dlatego przed rozpoczęciem tworzenia jakichkolwiek Materiałów przez naszych fanów należy dokładnie zapoznać się z warunkami tych umów.
 

Paragraf 3 — Modyfikacje

Jak wiadomo, spółka Epic umożliwia fanom marki tworzenie modyfikacji i ulepszeń („Modyfikacje”) do niektórych gier spółki Epic, zgodnie z warunkami umów licencyjnych użytkowników końcowych tych gier. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka nie jest nadrzędna względem postanowień umów licencyjnych użytkowników końcowych naszych gier w odniesieniu do Modyfikacji.
 

Paragraf 4 — Zakaz przesyłania Materiałów tworzonych przez fanów oraz pomysłów na gry do spółki Epic

Spółka Epic zabrania przesyłania niezamawianych Materiałów tworzonych przez fanów ani ich pomysłów na gry. Zostaną one usunięte bez przeglądu.
 

Paragraf 5 — Egzekwowanie praw

Spółka Epic zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto bezprawnie wykorzystuje własność intelektualną spółki Epic.