POLITYKA DOTYCZĄCA TREŚCI TWORZONYCH PRZEZ FANÓW

Cały zespół Epic Games jest zaszczycony zainteresowaniem fanów naszymi gramy i naszą spółką i podoba nam się to, że chcą oni tworzyć na przykład ilustracje czy witryny w oparciu o naszą własność intelektualną. Jednocześnie poświęcamy wiele czasu, wysiłku i pieniędzy tworzeniu naszej własności intelektualnej i musimy ją chronić.

W większości przypadków korzystanie z naszych gier, ilustracji, materiałów wideo, muzyki, postaci, logo i innej własności intelektualnej („Własność intelektualna Epic”) bez naszej zgody jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie naszych praw.  Dlatego stworzyliśmy niniejszą Politykę która ma wyjaśnić, co jest dozwolone jeśli chodzi o Treści tworzone przez fanów. W niniejszej Polityce „Treści tworzone przez fanów” oznaczają: (i) dzieła graficzne tworzone przez fanów (takie jak ilustracje, zdjęcia, materiały wideo i inne materiały) oparte na Własności intelektualnej Epic oraz (ii) związane z Własnością intelektualną Epic osobiste niekomercyjne witryny i aplikacje swobodnie dostępne publicznie.

Przed utworzeniem jakichkolwiek Treści tworzonych przez fanów należy uważnie zapoznać się z niniejszą Polityką. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym terminie poprzez zamieszczenie zmienionej Polityki w naszej witrynie. Wszelkie istniejące Treści tworzone przez fanów, które będą niezgodne z niniejszą Polityką z powodu zmiany jej treści, muszą zostać zmodyfikowane tak, aby były zgodne z niniejszą Polityką.
 

Ustęp 1 – Zasady ogólne

1.1 Dozwolone jest tworzenie Treści tworzonych przez fanów w oparciu o Własność intelektualną Epic pod warunkiem zachowania zgodności z niniejszą Polityką. Wszelkie Treści tworzone przez fanów, które naruszają niniejszą Politykę, są niedozwolone.

1.2 Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie Własności intelektualnej Epic, do której Użytkownik ma dostęp na mocy Regulaminu świadczenia usług Epic, umów licencyjnych z Użytkownikiem końcowym lub innych umów Użytkownika z Epic. Na przykład jeśli Użytkownik przyjął postanowienia umowy licencyjnej Epic z Użytkownikiem końcowym dotyczącej danej gry, to niniejsza Polityka obejmuje Treści tworzone przez fanów stworzone przez Użytkownika na podstawie tej gry.

1.3 Całość Treści tworzonych przez fanów musi być odpowiednia do wieku odbiorców Własności intelektualnej Epic i zgodna z duchem i charakterem Własności intelektualnej Epic (określanym przez Epic). Treści tworzone przez fanów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą naruszać praw innych osób i nie mogą być obsceniczne, o charakterze wyraźnie seksualnym, zniesławiające, obraźliwe, budzić sprzeciwu czy być szkodliwe dla innych.

1.4 Treści tworzone przez fanów nie mogą mieć celu komercyjnego (tzn. zarobkowego). W ramach wyjątku od powyższego fanom zezwala się na czerpanie korzyści pieniężnych z materiałów wideo w sieci (np. w serwisie youtube) przy pomocy reklam, o ile te materiały wideo spełniają pod innymi względami wymogi niniejszej Polityki.

1.5 Epic, wedle wyłącznego własnego uznania, może wycofać udzieloną Użytkownikowi zgodę na tworzenie Treści tworzonych przez fanów w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny.

1.6 Użytkownikowi nie wolno twierdzić ani sugerować, że jego Treści tworzone przez fanów są rekomendowane albo zatwierdzane przez Epic.

1.7 Pochodzące od Użytkownika Treści tworzone przez fanów nie mogą obejmować łączy do żądnych witryn promujących czy wykorzystujących modyfikacje czy hakowanie elementów gier Epic czy innych gier.

1.8 Użytkownikowi zabrania się tworzenia albo wykorzystywania jakichkolwiek Treści tworzonych przez fanów w sposób mogący powodować w ludziach przekonanie, że stanowią one oficjalną produkcję Epic. Na przykład witryna internetowa tworzona przez fanów nie może być zaprojektowana tak, aby wyglądała jak oficjalna witryna Epic, a dla odwiedzających ją musi być jasne, że witryna nie jest witryną Epic.

1.9 Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek Własności intelektualnej Epic w sposób niekorzystny dla Epic albo w sposób mogący narazić na szwank wartość, reputację czy wartość firmy Epic albo jej produktów czy marek (wedle uznania Epic).

1.10 Treści tworzone przez fanów muszą być opatrzone następującym oświadczeniem albo też musi ono być publikowane w związku z nimi, w tym na wszystkich stronach internetowych zawierających Treści tworzone przez fanów.
Część wykorzystanych materiałów to znaki towarowe lub chronione prawem autorskim dzieła Epic Games, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Epic. Niniejszy materiał nie stanowi oficjalnego materiału i nie jest zatwierdzony przez Epic.

1.11 Jeśli Użytkownik wykorzystuje marki, logo, tytuły gier, nazwy postaci czy inne znaki towarowe („Znaki”) w związku ze swoimi Treściami tworzonymi przez fanów, musi przestrzegać następujących zasad:
Znaki muszą być wykorzystywane wyłącznie w związku z omawianiem produktów albo działalności Epic, do których się odnoszą. Nie wolno używać Znaków do własnej identyfikacji czy promocji, do identyfikacji czy promocji swoich Treści tworzonych przez fanów ani innych produktów czy działalności.
Znaki muszą być wykorzystywane w sposób zwiększający, nie zaś naruszający, reputację i renomę związaną ze Znakami.
Nie wolno korzystać ze Znaków w nazwie witryny, chyba że z nazwy jasno wynika, że witryna nie jest oficjalną witryną Epic.
Nie wolno rejestrować ani używać żadnej nazwy domeny, która jest łudząco podobna do naszych nazw domen.
Nie wolno zmieniać żadnych Znaków.  Przykłady:
Nie wolno nigdy zmieniać „Unreal Engine 4” na „Unreal 4 Engine” czy „Unrealengine 4”.
Nie wolno zmieniać kolorów logo, zaś projektu i wyglądu logo nie wolno modyfikować czy dokonywać adaptacji do postaci nowego logo.
 

Ustęp 2 – Umowa Użytkownika z Epic

Za wyjątkiem ograniczonego zezwolenia opisanego w ustępie 1 powyżej korzystanie przez Użytkownika z jakiejkolwiek Własności intelektualnej Epic podlega Regulaminowi świadczenia usług Epic, umowom licencyjnym z Użytkownikiem końcowym i innym umowom, jakie Użytkownik i Epic mogli zawrzeć w odniesieniu do witryn, gier i innych materiałów, za pośrednictwem których Użytkownik uzyskuje dostęp do Własności intelektualnej Epic. Umowy te zawierają ważne postanowienia prawne (np. dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rozwiązywania sporów), zatem należy dokładnie zapoznać się z tymi umowami przed tworzeniem jakichkolwiek Treści tworzonych przez fanów.
 

Ustęp 3 – „Mody”

Jak wiadomo, Epic umożliwia fanom tworzenie modyfikacji czy ulepszeń („Mody”) niektórych naszych gier, zgodnie z postanowieniami umów licencyjnych z Użytkownikiem końcowym dotyczących tych gier. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka nie zmienia umów licencyjnych Użytkownika końcowego gry w zakresie dotyczącym Modów.
 

Ustęp 4 – Niezamówione przesyłanie Epic Treści tworzonych przez fanów i pomysłów dotyczących gier

Prosimy nie przysyłać Epic niezamówionych Treści tworzonych przez fanów ani pomysłów dotyczących gier; zostaną one usunięte bez czytania.
 

Ustęp 5 – Egzekwowanie praw

Epic zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec Użytkownika w razie niewłaściwego wykorzystania Własności intelektualnej Epic.