Zgłaszanie naruszeń

Na mocy obowiązujących przepisów prawa takich jak amerykańska ustawa Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), przyjęliśmy politykę wypowiadania umów użytkownikom lub posiadaczom kont uznanym za winnych powtarzających się naruszeń praw autorskich innych osób. Możemy ponadto ograniczyć dostęp do naszych usług lub zaktualizować, przenieść, zawiesić albo zlikwidować konta dowolnych użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, niezależnie od tego, czy dochodzi do wielokrotnych naruszeń.
 

W razie chęci zgłoszenia naruszenia praw autorskich…

Jeśli Użytkownik sądzi, że jego dzieło zostało wykorzystane w naszej witrynie albo w naszych usługach w jakikolwiek sposób, który narusza przysługujące mu prawa autorskie, prosimy o złożenie Zawiadomienia na mocy ustawy DMCA naszemu Wyznaczonemu przedstawicielowi ds. praw autorskich na adres:

Legal Department
Epic Games, Inc.
620 Crossroads Blvd.
Cary, NC 27518
Telefon: (919) 854-0070
E-mail: dmca@support.epicgames.com

W swoim Zawiadomieniu na mocy ustawy DMCA należy uwzględnić wszystkie poniższe informacje:
 • dzieło/-a objęte prawami autorskimi, które zdaniem użytkownika stało/-y się obiektem naruszenia;
 • materiał, który zdaniem użytkownika stanowi naruszenie, w tym opis miejsca zamieszczenia materiału;
 • pełną nazwę firmy/imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail;
 • następujące oświadczenie:
  Jestem w dobrej wierze przekonany/przekonana o tym, że wykorzystanie materiału nie zostało dopuszczone przez właściciela prawa autorskiego ani jego pełnomocnika ani nie jest dozwolone na mocy przepisów prawa. Oświadczam, że informacje podane w niniejszym Zawiadomieniu na mocy ustawy DMCA są prawdziwe oraz – pod rygorem kary za składanie fałszywych oświadczeń – że jestem właścicielem praw autorskich albo posiadam pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
 • podpis elektroniczny albo odręczny osoby składającej zawiadomienie.
Na mocy przepisów 17 U.S.C. 512(f), w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd co do tego, że materiał albo działanie stanowi naruszenie, Użytkownik może ponieść odpowiedzialność z tytułu szkód, w tym kosztów sądowych i kosztów obsługi prawnej, poniesionych przez nas albo naszych użytkowników. W razie braku pewności co do tego, czy materiał albo działanie, odnośnie do którego zgłaszane jest naruszenie, faktycznie je powoduje, Użytkownik powinien rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata przed skierowaniem do nas zawiadomienia.
 

W razie chęci zgłoszenia naruszenia znaku towarowego…Nasze polityki i obowiązujące przepisy zabraniają wykorzystywania treści z naruszeniem znaków towarowych. Jeśli Użytkownik jest właścicielem znaku towarowego i sądzi, że dana treść stanowi naruszenie jego znaku towarowego, zdecydowanie zachęcamy właścicieli znaków towarowych, aby w miarę możliwości rozwiązywali swoje spory bezpośrednio z użytkownikiem, który opublikował daną treść. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia z użytkownikiem prosimy o przesłanie nam Skargi dotyczącej znaku towarowego na adres:

Legal Department
Epic Games, Inc.
620 Crossroads Blvd.
Cary, NC 27518
E-mail: dmca@support.epicgames.com

W Skardze dotyczącej znaku towarowego prosimy uwzględnić wszystkie poniższe informacje:
 • pełne imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko/nazwę właściciela znaku towarowego oraz związek z właścicielem znaku towarowego;
 • dane znaku towarowego, w tym organ rejestracyjny, jurysdykcję rejestracji i numer rejestracyjny;
 • materiał, który zdaniem Użytkownika stanowi naruszenie, w tym opis miejsca zamieszczenia materiału.
 

W razie chęci zgłoszenia innego rodzaju naruszenia…Jesteśmy skłonni rozpatrzyć ograniczoną liczbę uzasadnionych skarg dotyczących naruszeń. Jeśli Użytkownik sądzi, że jakakolwiek treść w naszej witrynie albo w naszych usługach narusza jego prawa własności intelektualnej, prosimy o przesłanie nam Skargi dotyczącej naruszenia na adres:

Legal Department
Epic Games, Inc.
620 Crossroads Blvd.
Cary, NC 27518
E-mail: dmca@support.epicgames.com

W Skardze dotyczącej naruszenia prosimy uwzględnić wszystkie poniższe informacje:
 • pełną nazwę firmy/imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail;
 • opis i wszelkie dane rejestracyjne dotyczące własności intelektualnej;
 • materiał, który zdaniem Użytkownika stanowi naruszenie, w tym opis miejsca zamieszczenia materiału.