Informacja o prawie do odstąpienia dla użytkowników zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej

 

Prawo do odstąpienia:

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podawania przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy kończy się po 14 dniach od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, muszą Państwo poinformować Epic o swojej decyzji odstąpienia od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (np. wysyłając pismo pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany poniżej). Choć nie ma takiego obowiązku, można skorzystać z poniższego wzoru odstąpienia od umowy. 

Termin odstąpienia od umowy uznaje się za dotrzymany, jeśli Pani / Pan wyśle wiadomość o wykonaniu prawa do odstąpienia przed jego upływem.

Skutki odstąpienia od zakupu:

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Pani / Panu otrzymaną płatność włącznie z kosztami wysyłki (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego niż najtańszy oferowany przez sprzedającego sposobu wysyłki standardowej). Zwrotu tego dokonamy niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o Pani / Pana decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Dokonamy tego zwrotu tą samą metodą, która została użyta do zapłaty za pierwotną transakcję, chyba że jednoznacznie wyrazi Pani / Pan zgodę na inne rozwiązanie. W takim przypadku nie poniesie Pani / Pan żadnych opłat z tytułu dokonywanego zwrotu.
 

Ważne:

Utraci Pani / Pan prawo do odstąpienia od umowy jeśli dotyczy ona dostawy treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, a korzystanie z tych treści rozpoczęło się przed wygaśnięciem terminu do odstąpienia za jednoznaczną zgodą i potwierdzeniem przez Panią / Pana, że traci to prawo. Dostarczenie treści cyfrowych zwykle oznacza moment rozpoczęcia ich pobierania, jednak Epic dobrowolnie postanawia honorować prośby o odstąpienie od zakupu gry zgłoszone w terminie 14 dni od jej nabycia (lub, w przypadku zakupów dokonanych przed premierą, 14 dni od daty ich premiery), pod warunkiem, że była ona użytkowana krócej niż 2 godziny.
 

Wzór odstąpienia od umowy:

Do:     
    Epic Games
    Platz 10
    6039 Root D4
    Szwajcaria 
 
Niniejszym zawiadamiam Państwa, że odstępuję od umowy dotyczącej dostawy następujących towarów: [tu należy opisać zakupiony przedmiot, np. opisując zakup, wskazując nazwę Pani / Pana konta Epic lub adres e-mail przypisany do konta Epic]
 
Data zamówienia: [tu należy wpisać datę złożenia zamówienia]
Imię i nazwisko: [tu należy wpisać swoje imię i nazwisko]
Adres: [tu należy wpisać adres]

Data: [tu należy wpisać bieżącą datę]

Podpis (tylko w przypadku korespondencji w formie papierowej)    

Informacje dodatkowe:

Zwrot i szczególne sposoby płatności:
Prosimy pamiętać, ze nie wszystkie sposoby płatności pozwalają na dokonanie zwrotu bezpośrednio w tej samej formie (np. karty pre-paid). Zwrotu kwoty zapłaconej jednym z takich sposobów dokonamy inną, tradycyjną metodą.  Nie poniesie Pani / Pan jednak żadnych opłat z tytułu tak dokonywanego zwrotu.

W celu uniknięcia wątpliwości:  
Aby umożliwić nam szybką identyfikację płatności dokonanej przez Panią / Pana, w przesyłanej wiadomości dotyczącej wykonania prawa do odstąpienia od umowy należy przekazać informację o nazwie konta Epic lub adresie e-mail przypisanym do konta Epic, a także numer i datę zamówienia.