REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

PRZYJĘCIE REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG

PONIŻSZY REGULAMIN (ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”) OBOWIĄZUJE W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z WITRYN INTERNETOWYCH SPÓŁKI EPIC GAMES, INC. I JEJ JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH (ZWANYCH DALEJ „EPIC” ALBO „MY”), W TYM WSZELKICH TREŚCI, FUNKCJI, PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH W TAKICH WITRYNACH INTERNETOWYCH (ZWANYCH DALEJ ŁĄCZNIE „WITRYNĄ INTERNETOWĄ”) ALBO ZA ICH POŚREDNICTWEM, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY TAKIE KORZYSTANIE ODBYWA SIĘ W CHARAKTERZE GOŚCIA, CZY ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZY REGULAMIN OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z INNYCH USŁUG EPIC, W KTÓRYCH NINIEJSZY REGULAMIN JEST WYŚWIETLANY ALBO ZAWARTY (ZWANYCH DALEJ „USŁUGAMI DODATKOWYMI”). W NINIEJSZYM REGULAMINIE WITRYNA I USŁUGI DODATKOWE SĄ ŁĄCZNIE ZWANE „USŁUGAMI”.

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z USŁUG. KORZYSTANIE Z USŁUG OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ JEGO POSTANOWIENIAMI I ICH PRZESTRZEGANIE. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE PRZYJĄĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG, NIE WOLNO MU KORZYSTAĆ Z USŁUG. W NINIEJSZYM REGULAMINIE CHCEMY W SZCZEGÓLNOŚCI PODKREŚLIĆ NIEKTÓRE WAŻNE WARUNKI, POLITYKI I PROCEDURY. PRZYJMUJĄC NINIEJSZY REGULAMIN:

  1. Użytkownik przyjmuje również inne zasady i polityki Epic, które zostają wyraźnie włączone do niniejszego Regulaminu i stanowią jego część. Proszę uważnie przeczytać:
  1. Użytkownik i Epic zobowiązują się rozwiązywać występujące pomiędzy nimi spory w drodze arbitrażu indywidualnego (a nie przed sądem). Uważamy, że alternatywny proces rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu pozwoli sprawiedliwie rozwiązywać wszelkie spory w sposób szybszy i wydajniejszy niż formalne postępowanie sądowe. Proces ten został dokładniej opisany w dalszej części niniejszego dokumentu, jednak informację na jego temat przedstawiamy na początku (drukowanymi literami), ponieważ jest on bardzo ważny:

NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA POZWU ZBIOROWEGO. W PRZYPADKU PRZYJĘCIA NINIEJSZEGO REGULAMINU UŻYTKOWNIK I EPIC ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ ROZWIĄZYWAĆ SPORY W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO I ZRZEC SIĘ PRAWA DO WSTĄPIENIA NA DROGĘ SĄDOWĄ INDYWIDUALNIE ALBO W RAMACH POZWU ZBIOROWEGO, A EPIC ZOBOWIĄZUJE SIĘ OPŁACIĆ KOSZTY UCZESTNICTWA UŻYTKOWNIKA W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM W PRZYPADKU WSZYSTKICH PROWADZONYCH W DOBREJ WIERZE SPORÓW O MAKSYMALNEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU WYNOSZĄCEJ 10 000 USD (PATRZ PONIŻEJ).

ABY ZAWRZEĆ UMOWĘ WYNIKAJĄCĄ Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, UŻYTKOWNIK MUSI BYĆ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ W MYŚL PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W JEGO KRAJU ZAMIESZKANIA. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ I FINANSOWĄ ZA WSZYSTKIE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NASZEGO OPROGRAMOWANIA ALBO UZYSKIWANIEM DO NIEGO DOSTĘPU, W TYM ZA DZIAŁANIA WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRYM UMOŻLIWIA DOSTĘP DO SWOJEGO KONTA. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST PEŁNOLETNI ORAZ ŻE ROZUMIE I PRZYJMUJE POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU (W TYM POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW). JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST NIEPEŁNOLETNI, JEGO RODZIC ALBO OPIEKUN PRAWNY MUSI PRZYJĄĆ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU.

W przypadku oprogramowania albo usług uwzględnionych w Usługach albo w inny sposób udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem Usług, oprócz postanowień niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać postanowienia osobnej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Epic, takiej jak umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami jakiekolwiek takiej umowy, znaczenie nadrzędne będą mieć postanowienia tej umowy.

Informacja o ochronie prywatności

Aby poznać nasze praktyki, proszę zapoznać się z treścią naszej Informacji o ochronie prywatności, która jest dostępna pod adresem https://www.epicgames.com/privacypolicy. Korzystanie przez Użytkownika z Usług podlega również postanowieniom tej Informacji.

Zmiany Regulaminu świadczenia usług

Od czas do czasu możemy aktualizować niniejszy Regulamin, w związku z czym użytkownik powinien regularnie sprawdzać tę stronę, aby uzyskać informacje o wszelkich zmianach. Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu zmienionego Regulaminu oznacza, że użytkownik przyjmuje i akceptuje wprowadzone zmiany.

Dostęp do Usług i bezpieczeństwo konta

Możemy wycofywać albo zmieniać Usługi oraz wszelkie powiązane usługi bądź treści, albo ograniczać dostęp (w tym poprzez anulowanie, usunięcie, zmianę albo zawieszenie konta Użytkownika) wszystkich albo określonych użytkowników (w tym Użytkownika) bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika, wedle własnego uzasadnionego uznania. Ponadto, ze względu na swoją lokalizację geograficzną Użytkownik może nie mieć dostępu do Usług albo określonych funkcji, usług bądź treści w Usługach. Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie możemy przerwać albo zawiesić dostęp do Usług w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

W celu uzyskania dostępu do określonych Usług Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych rejestracyjnych albo innych informacji, przy czym wszystkie przedstawione przez użytkownika informacje muszą być prawidłowe, aktualne i kompletne, aby mógł on korzystać z takich zasobów. W celu uzyskania dostępu do Usług albo określonych gier, usług bądź funkcji Epic może wymagać od niektórych albo wszystkich użytkowników pobrania zaktualizowanego bądź dodatkowego oprogramowania. Warunki korzystania z takiego oprogramowania mogą podlegać postanowieniom osobnej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Epic.

Jeżeli użytkownik wybierze albo otrzyma nazwę użytkownika, hasło albo inne dane w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, dane takie należy traktować jako poufne (poza nazwą użytkownika) i nie wolno ujawniać ich innym osobom. Należy niezwłocznie powiadomić Epic (korzystając z adresu [email protected]) o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z nazwy Użytkownika bądź hasła Użytkownika albo o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność w przypadku uzyskiwania dostępu do konta przy użyciu ogólnodostępnego albo współdzielonego komputera, aby inne osoby nie mogły wyświetlić ani zapisać jego hasła bądź innych danych osobowych. Dostęp do Usług można uzyskiwać wyłącznie przy użyciu własnego konta. Użytkownicy nie są właścicielami swoich kont, w związku z czym zabrania się podarowywania kont bądź kluczy dostępu albo przekazywania ich w inny sposób.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyświetlanej nazwy użytkownika, jeżeli uznamy, że jest ona obraźliwa albo że wprowadza ona w błąd bądź narusza prawa osób trzecich, albo jeżeli Użytkownik będzie nieaktywny przez ponad rok.

Nadwrażliwość na światło: Niektóre osoby mogą reagować na pewne obrazy lub wzory wizualne, między innymi migające światła (niezależnie od tego, czy mają zdiagnozowaną chorobę lub jej historię). Reakcje te można ograniczyć grając w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, unikając gry gdy odczuwa się senność, wyświetlając grę w większej odległości lub na mniejszym ekranie oraz ograniczając czas gry.

Moderowanie treści

Więcej informacji na temat naszych praktyk moderowania treści znajdziesz w naszym Centrum bezpieczeństwa.

Prawa własności intelektualnej

Usługi, w tym wszelkie ich treści, funkcje i możliwości, stanowią własność spółki Epic, jej licencjodawców albo innych dostawców takich materiałów i podlegają ochronie na mocy amerykańskich i międzynarodowych przepisów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, patentów oraz innej własności intelektualnej i praw własności.

Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie na użytek w celach osobistych i niekomercyjnych albo w uzasadnionych celach biznesowych związanych z występowaniem przez Użytkownika w charakterze obecnego albo potencjalnego klienta Epic. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych poniżej Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, tworzyć utworów zależnych, wystawiać publicznie, odtwarzać publicznie, ponownie publikować ani przekazywać żadnych materiałów uzyskanych za pośrednictwem Usługi ani usuwać bądź zmieniać jakichkolwiek informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych bądź innych praw własności w przypadku kopii materiałów pochodzących z Usług. Jednakże w przypadku przestrzegania pozostałego zakresu postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownikowi zezwala się na wykorzystywanie w innych miejscach i w innych witrynach internetowych niezmienionych kopii fragmentów treści, które są ogólnodostępne w Witrynie internetowej, w ograniczonych i niekomercyjnych celach związanych z omawianiem takich treści.

Użytkownik nie może powielać, sprzedawać ani wykorzystywać w jakichkolwiek celach komercyjnych żadnych części Usług, dostępu do Usług ani korzystania z Usług bądź jakichkolwiek usług albo materiałów dostępnych za pośrednictwem Usług. Korzystanie z takich treści w celach niekomercyjnych podlega postanowieniom Polityki dotyczącej treści tworzonych przez fanów Epic.

Celem uniknięcia wątpliwości zakres powyższych uprawnień jest ograniczony do Usług i nie nadaje się żadnych praw w odniesieniu do serwerów, komputerów czy baz danych powiązanych z Usługami.

Rozliczanie, płatności i Saldo rachunku Epic

Jeśli Państwa główne miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych, termin „Epic” użyty w niniejszym ustępie będzie oznaczać Epic Games, Inc. W innym przypadku termin „Epic” oznaczać będzie Epic Games Commerce GmbH lub Epic Games Entertainment International GmbH, zgodnie z umową końcową użytkownika dla danego produktu lub danej usługi. WSZELKIE OPŁATY NALICZONE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I WSZELKIE ŚRODKI ZALICZONE W SALDO RACHUNKU EPIC SĄ PŁATNE Z GÓRY I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, NIEZALEŻNIE OD METODY PŁATNOŚCI, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE ALBO WYMAGANYCH NA MOCY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. Epic może udostępniać usługę dotyczącą sald rachunków opłacanych z góry (zwaną dalej „Saldem rachunku Epic”). Użytkownik może wykorzystać swoje Saldo rachunku Epic w celu pozyskania określonych produktów i usług oferowanych przez Epic (z wyłączeniem sklepu Epic, który znajduje się pod adresem http://www.epicgamesstore.com). W celu uzyskania dostęp do Salda rachunku Epic Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych rejestracyjnych, w tym w szczególności Metody płatności (którą zdefiniowano poniżej) i powiązanego adresu rozliczeniowego. Epic może oferować Użytkownikowi możliwość skorzystania z następujących metod płatności w celu wpłacenia środków w formie przedpłaty na Saldo rachunku Epic: karta kredytowa, przedpłacona kara płatnicza, kod promocyjny albo każda inna metoda płatności określona przez Epic („Metoda płatności”). W przypadku każdego kodu promocyjnego przekazywanego użytkownikowi przez Epic w celu wykorzystania w charakterze Metody płatności obwiązywać mogą dodatkowe warunki związane z promocją, ofertą albo kuponem. W przypadku przedstawienia Epic przez użytkownika Metody płatności do wykorzystania w związku z Saldem rachunku Epic użytkownik oświadcza Epic, że jest uprawnionym użytkownikiem Metody płatności oraz że uprawnia Epic do obciążania Metody płatności kosztem wszelkich środków na Saldzie rachunku Epic bądź innych opłat ponoszonych przez Użytkownika. Jeżeli korzystanie z Salda rachunku Epic podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży albo innymi podatkami, Epic może również obciążyć użytkownika kwotami tych podatków. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w związku z wszelkim korzystaniem z Salda rachunku Epic, w tym ma obowiązek opłacić wszelkie obowiązujące podatki i należności z tytułu wszelkich zakupów zrealizowanych przez Użytkownika albo jakąkolwiek inną osobę korzystającą z Salda rachunku Epic Użytkownika.

W każdym okresie 24 (dwudziestu czterech) godzin łączna kwota środków na Saldzie rachunku Epic, powiększona o łączną kwotę środków wypłaconych z Salda rachunku Epic, nie może łącznie przekraczać 2000 USD albo równowartości tej kwoty w walucie miejscowej Użytkownika. Epic zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji albo nakładania w inny sposób ograniczeń użytkowania Salda rachunku Epic w dowolnym momencie, wedle wyłącznego własnego uznania.

Środki na Saldzie rachunku Epic nie stanowią majątku osobistego i nie posiadają żadnej wartości poza Usługami. W przypadku zwrotu środków przeznaczonych na zakup dokonany przy użyciu środków z Salda rachunku Epic spółka Epic zwróci środki na Saldo rachunku Epic. Środków z Salda rachunku Epic nie można przenosić na inną osobą i nie są naliczane od nich odsetki.

Epic zastrzega sobie prawo do zawieszenia albo zamknięcia Salda rachunku Epic, jeżeli po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających Epic stwierdzi wedle wyłącznego własnego uznania, że Użytkownik dopuścił się niewłaściwego wykorzystania Salda rachunku Epic, prowadził niedozwolone transakcje związane z Saldem rachunku Epic z wykorzystaniem Salda rachunku Epic innego użytkownika albo wykorzystał Saldo rachunku Epic do prowadzenia jakiekolwiek działalności stanowiącej oszustwo albo innej działalności niezgodnej z prawem. W przypadku zamknięcia albo zawieszenia Salda rachunku Epic zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu z przyczyn innych oszustwo bądź prowadzenie innej działalności niezgodnej z prawem Epic zwróci Użytkownikowi kwotę pozostałą na Saldzie rachunku Epic pomniejszoną o wszelkie opłaty i inne kwoty należne do zapłaty na rzecz Epic. W przeciwnym przypadku środki na Saldzie rachunku Epic nie podlegają zwrotowi ani nie będą wypłacane w formie środków pieniężnych ani w innej formie posiadającej wartość pieniężną przez Epic ani żadną inną osobę bądź podmiot. Środki na Saldzie rachunku Epic, które zostaną uznane za majątek nieobjęty, mogą zostać przekazane właściwym organom zgodnie z wymogami przepisów obowiązującego prawa.

Niedozwolone wykorzystanie

Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu świadczenia usług. Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Usług ani nie korzystać z nich w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem albo wykracza poza zakres zamierzonego sposobu wykorzystania Usług (wedle wyłącznego uznania Epic).

Treści Użytkownika

Usługi obejmują różne fora, sieci i inne funkcje interaktywne, które umożliwiają Użytkownikowi zamieszczanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie i przekazywanie Epic i innym użytkownikom („Publikowanie”) treści i materiałów („Treści Użytkownika”) w Usługach albo za ich pośrednictwem.

Wszelkie Treści Użytkownika muszą być zgodne z następującymi normami dotyczącymi treści: Treści Użytkownika nie mogą być niezgodne z prawem, stanowić oszustwa, mieć obscenicznego, zastraszającego ani zniesławiającego charakteru, stanowić naruszenia prywatności albo praw własności intelektualnej, w inny sposób szkodzić osobom trzecim ani być niewłaściwe oraz nie mogą stanowić ani zawierać wirusów komputerowych, namawiania do kupna, łańcuszków pocztowych, wysyłanych masowo wiadomości elektronicznych ani jakiejkolwiek innej formy „spamu”.

Wszelkie Treści Użytkownika udostępnione przez Użytkownika w drodze Publikowania nie będą uznawane za poufne ani zastrzeżone, a Użytkownik udziela Epic niewyłącznego, nieobciążonego tantiemami, niegraniczonego czasowo, nieodwołalnego, obejmującego pełne prawo do udzielania dalszych licencji prawa do wykorzystywania, kopiowania, powielania, zmieniania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, rozpowszechniania i wyświetlania takich Treści Użytkownika oraz tworzenia na ich podstawie dzieł zależnych na całym świecie i za pośrednictwem wszystkich mediów, przy czym Epic będzie udostępniać dane osobowe przekazywane przez Użytkownika wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności Epic.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że w momencie Publikowania Treści Użytkownika, które udostępnia on w drodze Publikowania, jest właścicielem wszelkich praw do tych Treści Użytkownika albo w inny sposób prawa te podlegają jego kontroli; że Treści Użytkownika nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu ani praw (praw własności intelektualnej bądź innych) żadnych osób trzecich oraz że nie będą one powodować żadnych szkód żadnej osobie ani podmiotowi. Użytkownik rozumie, że jego Treści Użytkownika mogą być kopiowane przez innych użytkowników Usług i omawiane w Usługach i poza nimi, w związku z czym jeżeli Użytkownik nie ma prawa przesyłać Treści Użytkownika do takiego wykorzystania, może zostać za to pociągnięty do odpowiedzialności. Epic nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek treści udostępnianych w ramach Publikowania przez Użytkownika albo jakąkolwiek osobę trzecią, ani nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej w tym zakresie.

Epic ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować i redagować albo usuwać wszelkie Treści Użytkownika. Epic przysługuje również prawo do zakończenia dostępu Użytkownika do wszystkich Usług albo ich części z dowolnego powodu albo bez powodu, w tym w szczególności w przypadku każdego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Epic może skorzystać z tych praw w dowolnym momencie, bez powiadomienia albo ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika czy jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Zamieszczanie łączy internetowych

Użytkownik może zamieścić łącze do ogólnodostępnych części Usług pod warunkiem, że dokona tego w sposób uczciwy, który nie szkodzi naszej reputacji ani nie ma na celu jej wykorzystywania, natomiast nie wolno zamieszczać takiego łącza w sposób sugerujący jakiekolwiek powiązanie, zatwierdzenie czy polecenie z naszej strony. Nie wolno wyświetlać Usług w ramce umieszczonej w jakiekolwiek innej witrynie internetowej albo usłudze. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia pozwolenia na umieszczanie łączy do naszej strony internetowej bez wcześniejszego zawiadomienia.

Zamieszczone w naszych Usługach łącza do innych witryn internetowych i zasobów publikowanych przez podmioty zewnętrzne są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika. Nie kontrolujemy treści tych witryn internetowych ani zasobów, nie ponosimy też odpowiedzialności z tytułu żadnych strat czy szkód, które mogą wynikać z ich używania.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie stanowić uszczerbku dla praw ustawowych, które mogą przysługiwać Użytkownikowi jako konsumentowi korzystającemu z Usług. W niektórych krajach, stanach, prowincjach czy innych systemach prawnych wyłączenie odpowiedzialności z tytułu określonych gwarancji albo ograniczenie odpowiedzialności w sposób określony w tej części nie jest dozwolone, więc poniższe postanowienia mogą nie obowiązywać w pełni w przypadku Użytkownika. Zamiast tego, w takich systemach prawnych poniższe postanowienia dotyczące wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują wyłącznie w zakresie dozwolonym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w takich systemach prawnych.

Usługi i wszystkie informacje, treści, materiały, produkty (w tym oprogramowanie) oraz inne usługi objęte Usługami albo w inny sposób udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem Usług są zapewniane przez Epic „w takiej formie, w jakiej są dostępne” i „w zależności od dostępności”. Epic nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w jakiejkolwiek formie, dotyczących funkcjonowania Usług albo informacji, treści, materiałów, produktów (w tym oprogramowania) i usług objętych Usługami albo udostępnionych za pośrednictwem Usług. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że korzystanie przez użytkownika z Usług odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. W pełnym zakresie dozwolonym przepisami prawa Epic wyłącza wszelkie wyraźne albo dorozumiane gwarancje, w tym w szczególności wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności do celów handlowych i zdatności do określonego celu. Epic nie gwarantuje, że Usługi, informacje, treści, materiały, produkty (w tym oprogramowanie) bądź inne usługi objęte Usługami albo udostępnione użytkownikowi za pośrednictwem Usług oraz serwery Epic bądź wiadomości elektroniczne wysyłane przez Epic nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych elementów.

W pełnym zakresie dozwolonym przepisami prawa Epic nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek utraty zysków ani z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich, ubocznych, specjalnych ani następczych bądź odszkodowań retorsyjnych wynikających z niniejszego Regulaminu albo z nim związanych. Ponadto, w pełnym zakresie dozwolonym przepisami prawa łączna odpowiedzialność Epic wynikająca z niniejszego Regulaminu albo z nim związana nie będzie przekraczać łącznych kwot zapłaconych (ewentualnie) Epic przez Użytkownika na mocy postanowień niniejszej Umowy w okresie 12 (dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzania stanowiące podstawę takiej odpowiedzialności. Te ograniczenia i wyłączenia dotyczące odszkodowań obowiązują nawet jeśli dowolny środek zaradczy nie zapewnia odpowiedniego zadośćuczynienia.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Postanowienia niniejszej części obowiązują wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa. Jeżeli przepisy prawa zabraniają Użytkownikowi podjęcia poniższego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności, wtedy w zakresie dozwolonym przepisami prawa Użytkownik przyjmuje wszelką odpowiedzialność z tytułu wszystkich roszczeń, żądań, powództw, strat, zobowiązań i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej, kosztów i opłat związanych z powołaniem biegłych), które stanowią określony przedmiot poniższego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić spółkę Epic, jej jednostki stowarzyszone i licencjodawców oraz odpowiednio członków ich organów, członków zarządu, pracowników, wykonawców, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, odszkodowań, wyroków, orzeczeń, strat, kosztów, wydatków i opłat (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z Treści Użytkownika albo naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Prawo właściwe oraz właściwość sądu

Wszelkie spory albo roszczenia wynikające z niniejszego Regulaminu albo z nim związane podlegają przepisom prawa stanu Karolina Północna, z wyłączeniem obowiązujących w nim norm kolizyjnych. W przypadku wszelkich sporów, w przypadku których uznane zostanie, że nie podlegają wiążącemu arbitrażowi w trybie indywidualnym zgodnie z tym, co przewidziano w części znajdującej się bezpośrednio poniżej, Użytkownik i Epic zobowiązują się przyjąć wyłączną właściwość Sądu Najwyższego hrabstwa Wake w stanie Karolina Północna, albo Sądu Dystryktowego Stanów Zjednoczonych dla wschodniego dystryktu stanu Karolina Północna, jeżeli zastosowanie ma właściwość miejscowa sądu federalnego. Użytkownik i Epic zobowiązują się zrzec się prawa do wnoszenia jakichkolwiek zarzutów dotyczących właściwości miejscowej ani niedogodnego miejsca rozstrzygania sporu w przypadku wobec tych sądów (bez uszczerbku dla prawa każdej ze stron do przeniesienia sprawy do sądu federalnego, gdy jest dozwolone) oraz ewentualnego prawa do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie mieć zastosowania. Żadne przepisy prawa przewidujące, że zastosowane w umowie sformułowania należy interpretować na niekorzyść osoby je sporządzającej nie będą obowiązywać w odniesieniu do postanowień niniejszego Regulaminu. Ustęp ten będzie interpretowany w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa.

Wiążący arbitraż indywidualny; zakaz wnoszenia pozwów zbiorowych

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ CZĘŚĆ. JEJ POSTANOWIENIA MAJĄ WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA, W TYM PRAWO DO ZŁOŻENIA POZWU W SĄDZIE.

Większość problemów można rozwiązać szybko i polubownie, kontaktując się z Działem obsługi klienta Epic pod adresem https://www.epicgames.com/customer-service. Rozumiemy jednak, że czasem Dział obsługi klienta może nie być w stanie w prosty sposób rozwiązać sporu. W tej części wyjaśniono, w jaki sposób Użytkownik i Epic zobowiązują się rozwiązywać takie spory, w tym (w stosownych przypadkach) w drodze wiążącego arbitrażu indywidualnego.

Arbitraż jest alternatywnym trybem rozstrzygania sporów, który umożliwia nam rozwiązywanie kwestii spornych bez formalności związanych z wystąpieniem na drogę sądową. Wszelkie spory występujące pomiędzy Użytkownikiem a Epic przedstawia się bezstronnemu arbitrowi (a nie sędziemu czy ławie przysięgłych) w celu uczciwego i szybkiego ich rozstrzygnięcia. Arbitraż przebiega sprawniej zarówno dla Użytkownika, jak i Epic.

Spory związane z Umową licencyjną użytkownika końcowego Epic („EULA”): Jeżeli Użytkownik przyjął postanowienia Umowy licencyjnej użytkownika końcowego Epic (End User License Agreement, określana dalej skrótem „EULA”), „Spory” (zgodnie z definicją tego terminu w postanowieniach umowy EULA) będą rozstrzygane w sposób przewidziany w postanowieniach umowy EULA, w tym w części umowy EULA dotyczącej „Wiążącego arbitrażu indywidualnego”. Poniższe postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów dotyczą sporów związanych wyłącznie z niniejszym Regulaminem, a nie z produktami albo usługami podlegającymi postanowieniom umowy EULA.

Spory związane z niniejszym Regulaminem: W przypadku związanych z niniejszym Regulaminem kwestii spornych zgłaszanych przez Użytkowników, którzy nie przyjęli postanowień umowy EULA Epic, obowiązują poniższe postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów.

1. Nieformalne rozstrzyganie sporów:

W przypadku kwestii spornych, których Dział obsługi klienta nie był w stanie rozstrzygnąć, Użytkownik i Epic zobowiązują się przed wszczęciem postępowania arbitrażowego spróbować rozwiązać spór nieformalnie w celu ułatwienia opracowania rozwiązania i kontrolowania kosztów dla obydwu stron. Użytkownik i Epic zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby prowadzić negocjacje dotyczące występującego między nimi sporu przez przynajmniej 30 dni (proces ten zwany jest dalej „Nieformalnym rozstrzyganiem sporów”). Te nieformalne negocjacje rozpoczną się w dniu otrzymania przez Użytkownika albo przez Epic pisemnego Zawiadomienia o Sporze zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Użytkownik ma wysłać Zawiadomienie o Sporze pod adres Epic Games, Inc., Legal Department, ATTN: NOTICE OF DISPUTE, Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27518, USA. Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, wszelkie dotyczące danej sprawy wykorzystywane przez siebie nazwy kont, adres, sposób kontaktu z Użytkownikiem, istotę problemu i żądane od Epic działania. Jeśli Epic jest z Użytkownikiem w sporze, Epic prześle swoje Zawiadomienie o Sporze na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika i ewentualny adres rozliczeniowy podany nam przez Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik zamieszkuje na terytorium Unii Europejskiej („UE”), może przysługiwać mu też prawo do złożenia skargi za pośrednictwem utworzonej przez Komisję Europejską platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów (Online Dispute Resolution; „Platforma ODR”). Platforma ODR umożliwia konsumentom z UE rozstrzyganie sporów dotyczących zakupów towarów i usług online bez kierowania sprawy do sądu.

Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w drodze nieformalnego rozstrzygnięcia albo w sądzie ds. drobnych roszczeń (patrz poniżej), Użytkownik może wszcząć postępowanie arbitrażowe zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Sąd ds. drobnych roszczeń:

Zamiast korzystać z trybu Nieformalnego rozstrzygania sporów, Użytkownik i Epic przyjmują, że Użytkownik może pozwać Epic w sądzie ds. drobnych roszczeń wedle własnego uznania w hrabstwie swojego zamieszkania albo w Wake County w stanie Karolina Północna (jeśli sprawa Użytkownika spełnia kryteria dotyczące rozpatrywania przez sąd ds. drobnych roszczeń). Mamy nadzieję, że Użytkownik zdecyduje się skorzystać w pierwszej kolejności z trybu Nieformalnego rozstrzygania sporów, jednak nie jest to wymagane przed skierowaniem sprawy do sądu ds. drobnych roszczeń.

3. Wiążący arbitraż indywidualny:

POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE, O KTÓRYM MOWA W TYM USTĘPIE BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE W TRYBIE INDYWIDUALNYM.

Użytkownik i Epic przyjmują, że Spory będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu indywidualnego prowadzonego przez Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. („JAMS”) na podstawie przepisów amerykańskiej federalnej Ustawy o postępowaniu arbitrażowym (U.S. Federal Arbitration Act) i federalnych przepisów o arbitrażu i zgodnie z postanowieniami regulaminu JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures obowiązującymi na dzień 1 lipca 2014 r. („Regulaminu JAMS”), z uwzględnieniem modyfikacji zawartych w niniejszym Regulaminie.

Oznacza to, że Użytkownik i Epic przyjmują proces rozwiązywania sporów, w ramach którego wszelkie Spory przedstawiamy bezstronnym arbitrom (nie zaś sędziemu czy ławie przysięgłych), którzy podejmują ostateczną decyzję w kwestii rozstrzygnięcia Sporu. Przy arbitrażowym rozstrzyganiu sporów JAMS korzysta z doświadczonych specjalistów, umożliwiając Użytkownikowi i Epic rozwiązywanie ewentualnych sporów w sposób sprawiedliwy, a przy tym szybszy i bardziej skuteczny, niż na drodze sądowej. Arbiter może przyznać Użytkownikowi te same środki prawne, jakie mógłby przyznać sąd, jednak wyłącznie w zakresie wymaganym w celu zaspokojenia jego indywidualnego roszczenia.

Decyzja arbitra jest ostateczna i podlega weryfikacji przez sąd wyłącznie w ograniczonym zakresie, określonym w przepisach amerykańskiej federalnej Ustawy o postępowaniu arbitrażowym, oraz może być egzekwowana tak jak wszelkie inne zarządzenie czy wyrok sądu.

3.1 Spory, w których zobowiązujemy się do skorzystania z arbitrażu:

Użytkownik i Epic zobowiązują się kierować wszelkie występujące pomiędzy nimi Spory do rozstrzygnięcia na drodze wiążącego arbitrażu indywidualnego. „Spór” oznacza wszelkie spory, roszczenia czy różnice zdań (poza tymi w sposób wyraźny wyłączonymi poniżej) między Użytkownikiem a Epic w zakresie korzystania przez Użytkownika albo próby korzystania przez niego z produktów i usług Epic albo dotyczących ogólnie produktów i usług Epic, w tym w szczególności obowiązywania, wykonalności czy zakresu tego Ustępu dotyczącego Wiążącego arbitrażu indywidualnego.

Użytkownik i Epic zobowiązują się kierować do arbitrażu wszystkie Spory niezależnie od tego, czy podstawa Sporu jest umowna, ustawowa, ma oparcie w aktach niższego rzędu, rozporządzeniach czy ma charakter deliktowy (w tym gdy jest nią oszustwo, fałszywe albo nieprawdziwe oświadczenie, nakłanianie poprzez wprowadzenie w błąd czy zaniedbanie), czy dowolna inna podstawa oparta na prawie czy zasadach słuszności.

Ustępy dotyczące trybu Nieformalnego rozstrzygania sporów i Postępowania arbitrażowego nie dotyczą (1) indywidualnych pozwów kierowanych do sądu ds. drobnych roszczeń; (2) podejmowania działań egzekucyjnych za pośrednictwem organu rządowego, jeśli dopuszczają to przepisy prawa; (3) skargi czy środka zaradczego przewidzianego w Ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych; (4) powództwa w sprawie wyegzekwowania albo podtrzymania wszelkich wcześniejszych decyzji wydanych w postępowaniu arbitrażowym; (5) prawa Epic do występowania o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu albo zakazu sądowego wobec Użytkownika w celu zachowania status quo na czas trwania postępowania arbitrażowego; (6) roszczeń dotyczących piractwa, tworzenia, dystrybucji czy promocji modyfikacji elementów gry (Cheats) i naruszenia praw własności intelektualnej oraz (7) wykonywalności poniższej klauzuli Zrzeczenia się prawa do wnoszenia pozwu zbiorowego.

Użytkownik i Epic przyjmują, że to, czy spór podlega arbitrażowi na mocy niniejszego Regulaminu określi arbiter, nie zaś sąd.

3.2. Postępowanie Arbitrażowe:

Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe należy zapoznać się z Regulaminem JAMS i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wszczynania postępowania arbitrażowego zamieszczonymi w witrynie internetowej JAMS. Strona wszczynająca postępowanie arbitrażowe jest zobowiązana wysłać JAMS „Wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego” (dostępny w witrynie JAMS), uiścić opłatę za jego wniesienie i przesłać egzemplarz Wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego stronie przeciwnej. Użytkownik ma wysłać egzemplarz pod adres Epic Games, Inc., Legal Department, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27518, USA. Epic prześle swój egzemplarz na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika i ewentualny adres rozliczeniowy podany nam przez Użytkownika.

Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez jednego arbitra JAMS, posiadającego istotne doświadczenie w rozwiązywaniu sporów w zakresie praw własności intelektualnej i umów handlowych. Zarówno Użytkownik jak i Epic przyjmują, że arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim i że arbitra będzie obowiązywał niniejszy Regulamin.

Jeśli wymagane będzie przeprowadzenie posiedzenia osobiście, odbędzie się ono albo w hrabstwie Wake w Karolinie Północnej albo w miejscu zamieszkania użytkownika; wybór należy do użytkownika.

Spór rozstrzygnie arbiter (nie zaś sędzia czy ława przysięgłych). O ile Użytkownik i Epic nie postanowią inaczej, wszelkie decyzje czy orzeczenia będą obejmować pisemne wskazanie decyzji w poszczególnych sprawach i podstawy orzeczenia, w tym zasadnicze okoliczności faktyczne i prawne stwierdzone przez arbitra oraz wyciągnięte z nich wnioski.

Arbiter może jedynie zasądzić środki ochrony prawnej i wynikające z zasad słuszności uwzględnione w żądaniu Użytkownika albo Epic w celu zaspokojenia jednego z roszczeń indywidualnych (co do których arbiter stwierdzi, że są poparte stosownymi, wiarygodnymi dowodami). Arbiter nie może orzec nakazu ani zakazu na rzecz Epic w stosunku do żadnej innej osoby poza Użytkownikiem.

Wszelkie decyzje czy orzeczenia są wykonalne tak jak prawomocny wyrok dowolnego sądu właściwego albo w stosownych przypadkach możliwe jest wystąpienie do takiego sądu o zatwierdzenie przez sąd dowolnego orzeczenia i nadanie mu klauzuli wykonalności.

3.3 Opłaty za postępowanie arbitrażowe i miejsce jego prowadzenia:

Jeśli Użytkownik wszczyna postępowanie arbitrażowe, jest zobowiązany uiścić opłatę za wniesienie wniosku o wszczęcie postępowania przez JAMS wymaganą w przypadku arbitrażu konsumenckiego.

W niektórych sytuacjach Epic może wspomóc Użytkownika w pokryciu tych kosztów, licząc na osiągnięcie szybkiego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia:

Jeśli przedmiot Sporu ma wartość 10 000 USD albo niższą, Epic pokryje całość kosztów JAMS, w tym opłaty, których uiszczenie obciążałoby w przeciwnym razie Użytkownika.

Jeśli powyższe nie ma zastosowania wobec Użytkownika, ale Użytkownika wykaże, że koszty arbitrażu są niewspółmiernie wyższe niż koszty procesu, Epic pokryje taką część kosztów JAMS, jaką arbiter uzna za konieczną w celu zapobieżenia niewspółmiernej wysokości kosztów arbitrażu (w porównaniu z kosztem procesu).

Nawet jeśli Epic wygra postępowanie arbitrażowe i obowiązujące prawo bądź Regulamin JAMS będą umożliwiać Epic dochodzenie od Użytkownika zwrotu naszego udziału w opłatach na rzecz JAMS, nie zrobimy tego.

Określona powyżej pomoc w pokryciu opłat jest zależna od wniesienia przez Użytkownika roszczenia arbitrażowego w „dobrej wierze”. Jeśli arbiter uzna, że Użytkownik wniósł roszczenie arbitrażowe przeciw Epic w niewłaściwym celu, że jest ono błahe albo nie było poprzedzone wystarczającym zbadaniem faktów czy obowiązujących przepisów prawa, to uiszczanie wszelkich płatności będzie podlegać przepisom Regulaminu JAMS.

Koszty JAMS nie obejmują kosztów obsługi prawnej Użytkownika, a koszty obsługi prawnej i koszty JAMS nie są wliczane do wartości sporu.

Epic nie będzie dochodzić od Użytkownika ponoszonych przez nas kosztów obsługi prawnej czy wydatków w ramach jakiegokolwiek postępowania arbitrażowego, nawet jeśli prawo czy regulamin JAMS będą nam to umożliwiać. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na bycie reprezentowanym przez adwokata, pokryje własne koszty obsługi prawnej i wydatki, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

3.4 Zawiadomienia i doręczenia:

Jeśli konieczne jest wszczęcie postępowania arbitrażowego w Sporze, Użytkownik albo Epic muszą wszcząć postępowanie arbitrażowe w Sporze w ciągu 2 (dwóch) lat od pierwszego zaistnienia Sporu. Jeśli obowiązujące prawo wymaga od Użytkownika wniesienia roszczenia w Sporze wcześniej niż w ciągu dwóch lat od pierwszego zaistnienia Sporu, Użytkownik musi wszcząć postępowanie arbitrażowe w takim wcześniejszym terminie. Epic zachęca Użytkownika, aby poinformował nas o Sporze jak najszybciej, abyśmy mogli podjąć działania w celu jego rozwiązania. Nieterminowość składania zawiadomień wyklucza jakiekolwiek roszczenia.

3.5 Pozostawanie postanowień w mocy:

Postanowienia niniejszego ustępu dotyczącego Wiążącego arbitrażu indywidualnego będą pozostawać w mocy po ewentualnym wypowiedzeniu niniejszego Regulaminu albo zaprzestaniu świadczenia przez Epic usług Użytkownikowi.

3.6 Zmiany Regulaminu wprowadzane w przyszłości:

Pomimo tego, że Epic może zmieniać niniejszy Regulamin wedle własnego uznania, Epic nie ma prawa zmieniać Regulaminu w zakresie arbitrażu ani określonych tu zasad dotyczących wszelkich Sporów po zaistnieniu Sporu.

4. Zrzeczenie się prawa do wnoszenia pozwu zbiorowego:

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Użytkownik i Epic zobowiązują się wnosić Spory wyłącznie w trybie indywidualnym oraz:

nie dążyć do wniesienia, przystąpienia do czy udziału w żadnym pozwie zbiorowym czy pozwie indywidualnym w interesie publicznym, zbiorowym postępowaniu arbitrażowym czy żadnym innym pozwie w przypadku którego inne osoba fizyczna czy podmiot występuje jako reprezentant (np. pozew wnoszony w imieniu innych osób); albo

nie łączyć indywidualnych postępowań ani nie dopuszczać, aby arbiter łączył indywidualne postępowania bez wyraźnej zgody wszystkich stron niniejszego Regulaminu i wszystkich innych postępowań czy postępowań arbitrażowych.

5. Rozdzielność postanowień:

Jeśli wszystkie albo którekolwiek z postanowień niniejszej zgody na Wiążący arbitraż indywidualny okażą się nieważne, niewykonalne albo niezgodne z prawem, Użytkownik i Epic postanawiają, że postanowienie takie zostanie wyłączone z zakresu porozumienia, zaś reszta Regulaminu pozostanie w mocy i będzie interpretowana tak, jakby wyłączone postanowienie nie było nigdy w nim zawarte. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której jeżeli Zrzeczenie się prawa do wnoszenia pozwu zbiorowego okaże się nieważne, niewykonalne czy niezgodne z prawem, Użytkownik i Epic przyjmują, że postanowienie to nie będzie pozostawać w mocy jako postanowienie rozdzielne; wówczas cały niniejszy ustęp dotyczący Wiążącego arbitrażu indywidualnego będzie nieważny i niewykonalny, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd, z zastrzeżeniem określonych w niniejszym Regulaminie postanowień dotyczących właściwości miejscowej i wyboru prawa właściwego. W żadnym przypadku postępowanie arbitrażowe nie będzie prowadzone jako spór zbiorowy bez wyraźnej zgody Epic.

Język

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa językiem nadrzędnym niniejszego Regulaminu jest język angielski. Strony wyraźnie postanawiają, aby niniejszy Regulamin i wszystkie powiązane dokumenty były sporządzane w języku angielskim. Ewentualne tłumaczenia są zapewniane jedynie dla wygody Użytkowników.

Zrzeczenie się praw i rozdzielność postanowień

Żadne zrzeczenie się przez Epic praw przewidzianych niniejszym Regulaminem nie będzie oznaczało późniejszego ani dalszego zrzeczenia się takiego postanowienia czy warunku ani żadnego innego postanowienia czy warunku, zaś niedochodzenie przez Epic prawa wynikającego z niniejszego Regulaminu czy jego postanowienia nie oznacza zrzeczenia się korzystania z takiego prawa czy postanowienia.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, niezgodne z prawem albo niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, tego rodzaju postanowienie zostanie usunięte albo ograniczone do minimalnego zakresu koniecznego umożliwiającego dalsze pełne obowiązywanie pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

Pytania ogólne


W przypadku pytań ogólnych zapraszamy na stronę epicgames.com/help.

Zawiadomienie i procedura zgłaszania wniosków o naruszenie praw autorskich

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) i innymi obowiązującymi przepisami prawa firma Epic stosuje politykę usuwania, w stosownych okolicznościach określonych przez firmę Epic, użytkowników lub posiadaczy kont uznanych za osoby wielokrotnie naruszające prawa autorskie innych. Firma Epic może również, według własnego uznania, ograniczyć dostęp do usług i/lub uaktualnić, przenieść, zawiesić lub usunąć konta użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, niezależnie od tego, czy doszło do wielokrotnego naruszenia.

Jeśli uważasz, że Twoja twórczość została wykorzystana na stronie internetowej lub w innych usługach w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prześlij zawiadomienie o domniemanym naruszeniu („Zawiadomienie DMCA”) do naszego wyznaczonego agenta ds. praw autorskich w następujący sposób:

Legal Department

Epic Games, Inc.

620 Crossroads Blvd.

Cary, NC 27518

Telefon: (919) 854-0070

Adres e-mail: [email protected]

W Zawiadomieniu DMCA należy uwzględnić wszystkie poniższe informacje:

  • Wskazanie dzieła chronionego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone. Jeśli zawiadomienie DMCA obejmuje wiele dzieł, można podać reprezentatywną listę takich dzieł.
  • Wskazanie materiału, który według Ciebie narusza prawa autorskie, w tym opis miejsca, w którym materiał się znajduje. Opis musi być wystarczająco dokładny, aby umożliwić nam zlokalizowanie materiału. Jeśli to możliwe, należy podać adres URL strony internetowej, na której znajduje się materiał.
  • Podaj swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail (jeśli jest dostępny).
  • W treści Zawiadomienia DMCA należy dołączyć następujące oświadczenie:
  • W dobrej wierze wyrażam przekonanie, że wykorzystanie materiału nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub nie jest zgodne z prawem. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym Zawiadomieniu DMCA są dokładne i że pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań jestem właścicielem(-ką) praw autorskich lub jestem upoważniony(-a) do działania w imieniu właściciela(-ki) praw autorskich.
  • Dostarcz swój podpis elektroniczny lub własnoręczny.
  • Należy pamiętać, że zgodnie z postanowieniami 17 U.S.C. 512(f), jeśli świadomie podasz nieprawdziwe informacje, że materiał lub działanie narusza prawo, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, w tym koszty i honoraria prawników, poniesione przez nas lub naszych użytkowników. W przypadku braku pewności co do tego, czy zgłaszany materiał lub działanie narusza prawo, warto skontaktować się z prawnikiem przed przekazaniem nam zgłoszenia.


Akt o usługach cyfrowych

Zgodnie z art. 13 europejskiego aktu o usługach cyfrowych, firma Epic wyznaczyła Epic Games Sweden, AB jako swojego przedstawiciela prawnego w Unii Europejskiej. Właściwe organy Unii Europejskiej mogą kontaktować się z Epic Games Sweden, AB pod adresem:

Epic Games Sweden, AB
Västgötagatan 2, Floor 6
118 28 Stockholm, Sweden

Adres e-mail: [email protected]

Telefon: +46 46 590 22 06

Regulacyjny wymóg ujawniania informacji – miesięczna liczba aktywnych użytkowników w UE (zaktualizowano 16 lutego, 2024 r.)

Szacowana średnia miesięczna liczba aktywnych odbiorców Epic Games Store w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wyniosła 17,7 mln.

Szacowana średnia miesięczna liczba aktywnych odbiorców społeczności deweloperów Epic w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wyniosła 417 000.

Szacowana średnia miesięczna liczba aktywnych odbiorców rynku Fab w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wyniosła 4700.

Użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do więcej niż jednej usługi lub produktu Epic w danym miesiącu, są liczeni osobno dla każdej usługi lub produktu.