Warunki korzystania z usługi

Akceptacja warunków korzystania z usługi

Niniejsze warunki (zwane dalej „Warunkami”) dotyczą strony internetowej firmy Epic Games, Inc. oraz jej filii (zwanych dalej łącznie „firma Epic”, „my”, „nas”, „nasze”), w tym wszelkich treści, funkcjonalności, produktów oraz usług oferowanych na ww. stronach (łącznie zwanych dalej „Stroną”) lub za ich pośrednictwem zarówno gościom, jak i zarejestrowanym użytkownikom. Niniejsze Warunki dotyczą również korzystania z innych usług firmy Epic, które zawierają lub okazują te Warunki (zwanych dalej „Dodatkowymi Usługami”). W niniejszych Warunkach Strona oraz Dodatkowe Usługi są dalej łącznie nazywane „Usługami”.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Korzystanie z Usługi oznacza zgodę na warunki korzystania z usług i na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki, nie wolno ci korzystać z Usług.

Oprócz niniejszych Warunków oprogramowanie lub usługi dołączone do Usług lub udostępnione za ich pośrednictwem może podlegać osobnym umowom z firmą Epic, np. umowie licencyjnej użytkownika końcowego. W sytuacji sprzeczności niniejszych Warunków i umów wspomnianych powyżej, umowy te mają pierwszeństwo.
 

Aby lepiej zrozumieć nasze praktyki, zapoznaj się z naszą polityką prywatności, dostępną pod adresem https://www.epicgames.com/privacypolicy, która dotyczy również korzystania z Usługi.
 

Zmiany warunków korzystania z usługi

Od czasu do czasu możemy zmieniać te Warunki; radzimy regularnie sprawdzać tę stronę pod kątem ewentualnych zmian. Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu zmienionych Warunków oznacza zgodę na zmiany i na ich przestrzeganie.
 

Dostęp do usługi i bezpieczeństwo konta

Możemy wycofać lub zmienić zapewniane Usługi i związane z nimi usługi lub treści lub ograniczyć do nich dostęp (m.in. poprzez anulowanie, skasowanie, modyfikację lub zawieszenie konta użytkownika) wszystkim lub niektórym użytkownikom (w tym tobie) bez ostrzeżenia i odpowiedzialności wobec ciebie. Ponadto Usługi lub niektóre z ich funkcji, usług lub treści mogą być niedostępne z racji położenia geograficznego.

Przed udzieleniem ci dostępu do niektórych Usług poprosimy cię o dane identyfikacyjne lub inne informacje i aby móc korzystać z tych możliwości, podane dane muszą być poprawne, aktualne i kompletne. Od czasu do czasu, w celu udostępnienia Usług lub niektórych gier, usług lub funkcjonalności firma Epic może wymagać od użytkowników pobrania dodatkowego lub zaktualizowanego oprogramowania. Warunki użytkowania takiego oprogramowania mogą podlegać osobnym umowom między tobą i firmą Epic.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować je (poza nazwą użytkownika) jako poufne i nie możesz ich nikomu przekazywać. Musisz natychmiast powiadomić firmę Epic (wysyłając e-mail na adres piracy@unrealengine.com) o wszelkich przypadkach nieuprawnionego wykorzystania twojej nazwy użytkownika lub hasła bądź naruszeniu bezpieczeństwa w inny sposób. Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z konta na komputerze publicznym lub współdzielonym, aby inni nie mogli podejrzeć lub zapisać twojego hasła lub innych danych osobowych. Możesz korzystać z usług wyłącznie za pomocą własnego konta. Konta użytkowników nie są ich własnością i darowanie lub przekazywanie kont lub kluczy dostępu jest zabronione.
 

Prawa dotyczące własności intelektualnej

Usługi, w tym wszelkie ich treści, funkcje i funkcjonalność, należą do firmy Epic, jej licencjodawców lub innych dostawców tych treści i są chronione przez prawo Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i inne prawa dot. własności intelektualnej bądź innej własności.

Wyrażamy zgodę na korzystanie z Usług wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych lub w uzasadnionych celach biznesowych związanych z twoją rolą obecnego lub przyszłego klienta firmy Epic. Za wyjątkiem sytuacji określonych poniżej, nie wolno kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, pokazywać publicznie, wykonywać publicznie, wznawiać ani transmitować żadnych materiałów uzyskanych za pośrednictwem Usług, ani też usuwać bądź zmieniać klauzul dot. praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności. Jednakże w razie spełnienia pozostałych postanowień niniejszych Warunków wyrażamy zgodę na użycie w innych miejscach i na innych stronach internetowych niezmienionych kopii fragmentów treści dostępnych publicznie na Stronie w celu ograniczonym do niekomercyjnej dyskusji na temat tych treści.

Nie wolno powielać, sprzedawać ani wykorzystywać w żadnych celach komercyjnych żadnych części Usług, dostępu do Usług ani wykorzystywania Usług bądź usług lub materiałów związanych z Usługami. Polityka firmy Epic dot. dzieł i stron fanowskich, dostępna pod adresem https://www.epicgames.com/about/fan-art-policy, opisuje warunki niekomercyjnego wykorzystania takich treści.

Gwoli ścisłości: przytoczone zezwolenia dotyczą wyłącznie samych Usług i nie udzielają żadnych praw w kwestii serwerów, komputerów ani baz danych związanych z Usługami.
 

Rachunki, płatności i konto Epic Games

Jeśli twoje główne miejsce zamieszkania leży na terenie stanów zjednoczonych, termin „firma Epic” używany w tym Rozdziale oznacza spółkę Epic Games, Inc., w przeciwnym zaś wypadku termin ten oznacza spółkę Epic Games International S.à r.l., działającą poprzez filię w Szwajcarii. WSZYSTKIE KOSZTA PONIESIONE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I WSZYSTKIE ŚRODKI WPŁACONE NA KONTO EPIC SĄ PŁATNE Z GÓRY I NIE PODLEGAJĄ CAŁKOWITEMU ANI CZĘŚCIOWEMU ZWROTOWI, NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU ZAPŁATY, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI JASNO OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB WYMAGANYCH OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. Poprzez swoje Usługi firma Epic może udostępnić usługę konta przedpłaconego (zwaną dalej „kontem Epic”). Twoje konto Epic może być wykorzystane wyłącznie do zakupu określonych produktów i usług oferowanych przez firmę Epic (z wyłączeniem sklepu Epic dostępnego pod adresem http://www.epicgamesstore.com). Aby uzyskać dostęp do konta Epic poprosimy cię o dane rejestracyjne, m.in. metodę płatności (zdefiniowaną poniżej) i związany z nią adres rozliczeniowy. Możesz zarejestrować tylko jedno (1) koncie Epic. Możesz wykorzystać następujące metody płatności do przedpłaty środków na konto Epic: karta kredytowa, przedpłacona karta płatnicza, kod promocyjny lub inne metody płatności określone przez firmę Epic (zwane dalej łącznie „metodami płatności”). Wszelkie kody promocyjne otrzymane od firmy Epic do wykorzystania w charakterze metody płatności mogą podlegać dodatkowym warunkom i postanowieniom związanym z daną promocją, ofertą bądź kuponem. Podając metodę płatności firmie Epic w związku z kontem Epic oświadczasz, że jesteś uprawnionym użytkownikiem tej metody płatności i upoważniasz firmę Epic do obciążenia wybranej metody płatności kosztami środków przelanych na konto Epic lub innych należnych opłat. Jeśli korzystając z konta Epic podlegasz podatkom obrotowym bądź innym podatkom, firma Epic może również pobrać należność na konto tych podatków. Odpowiadasz za całość użytkowania swojego konta Epic, w tym za wszystkie obowiązujące podatki i zakupy dokonane przez siebie oraz przez inne osoby przy użyciu twojego konta Epic.

W każdym okresie dwudziestu czterech (24) godzin suma środków zgromadzonych na koncie Epic plus suma wydana z konta Epic nie może przekroczyć łącznej wartości 2000 USD lub równowartości tej sumy w lokalnej walucie. Firma Epic zastrzega sobie prawo zmiany, modyfikacji lub nałożenia innych ograniczeń korzystania z konta Epic w dowolnym momencie i według własnego wyłącznego uznania.

Środki na koncie Epic nie podlegają prawu własności osobistej i nie mają żadnej wartości poza zakresem Usług. W razie zwrotu kosztów przedmiotu zakupionego za środki z konta Epic, firma Epic zwróci środki na twoje konto Epic. Środków na koncie Epic nie można przekazać innej osobie; nie nalicza się również za nie odsetek.

Firma Epic zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia twojego konta Epic, jeśli po zbadaniu sytuacji firma Epic stwierdzi (według własnego wyłącznego uznania), że nadużyłeś konta Epic, prowadziłeś niedozwolone transakcje między swoim i cudzym kontem Epic, lub wykorzystałeś konto Epic do prowadzenia oszukańczej lub nielegalnej działalności. W razie zawieszenia lub zamknięcia konta Epic zgodnie z niniejszymi Warunkami z powodów innych niż nielegalna działalność, firma Epic zwróci ci pozostałe na koncie Epic środki po odliczeniu należności, opłat i innych długów wobec firmy Epic. W innych okolicznościach nie ma możliwości zwrotu środków z konta Epic ani ich wartości pieniężnej od firmy Epic ani innych osób fizycznych lub prawnych. Konta Epic uznane za rzecz porzuconą mogą zostać przekazane odpowiednim władzom zgodnie z obowiązującym prawem.
 

Niedozwolone zastosowania

Usług wolno wyłącznie w celach dozwolonych prawem i niniejszymi warunkami korzystania z usługi. Zgadzasz się nie łączyć z Usługą ani nie korzystać z niej w żadnym nielegalnym lub wykraczającym (według wyłącznego uznania firmy Epic) poza zakładany zakres celu Usługi.
 

Działalność Użytkownika

Usługi zawierają różne fora internetowe, sieci oraz inne interaktywne funkcje pozwalające na zamieszczanie, publikację, wyświetlanie i przekazywanie firmie Epic i innym użytkownikom (zwane dalej „zamieszczaniem”) treści lub materiałów (co zwane jest dalej „Działalnością Użytkownika”) w obrębie Usług lub za ich pośrednictwem.

Wszelka Działalność Użytkownika musi spełniać następujące standardy dot. treści: Działalność Użytkownika nie może być nielegalna, oszukańcza, myląca, wulgarna, oszczercza, ani zawierać gróźb, naruszenia prywatności lub praw autorskich, bądź w inny sposób szkodzić stronom trzecim lub budzić zastrzeżeń. Nie może ona również zawierać wirusów komputerowych, reklam, łańcuszków, masowo rozsyłanych maili ani żadnej innej formy „spamu”.
Wszelka zamieszczona Działalność Użytkownika uznawana jest za jawną i niezastrzeżoną; ponadto udzielasz firmie Epic niewyłącznego, nieodpłatnego, trwałego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencji prawa do używania, kopiowania, powielania, modyfikacji, adaptacji, publikacji, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, dystrybucji i wyświetlania tej Działalności Użytkownika na całym świecie w rożnych środkach przekazu; firma Epic będzie jednak udostępniać udzielone przez ciebie dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w polityce prywatności firmy Epic, dostępnej pod adresem https://www.epicgames.com/privacynotice.

Zaświadczasz i gwarantujesz, że: jesteś właścicielem zamieszczonej przez siebie Działalności Użytkownika lub w inny sposób masz do niej prawa w momencie zamieszczenia; że ta Działalność Użytkownika jest zgodna z prawdą i nie jest oszukańcza ani myląca; że ta Działalność Użytkownika nie narusza niniejszych Warunków ani praw stron trzecich (m.in. dotyczących własności intelektualnej), ani nie spowoduje szkód u żadnej osoby prawnej ani fizycznej. Przyjmujesz też do wiadomości, że twoja Działalność Użytkownika może być kopiowana przez innych użytkowników i omawiana poza obrębem Usług, co może narazić cię na konsekwencje prawne, jeśli nie masz prawa do takiej publikacji. Firma Epic nie bierze na siebie odpowiedzialności ani nie przyjmuje zobowiązań za żadne treści zamieszczone przez ciebie lub strony trzecie.

Firma Epic ma prawo, lecz nie obowiązek monitorowania, edycji i usuwania wszelkiej Działalności Użytkownika. Firma Epic ma również prawo odcięcia ci dostępu do całości lub części Usług w każdej chwili i z dowolnego powodu, w tym za naruszenie niniejszych Warunków.
 

Odnośniki

Możesz tworzyć odnośniki do publicznie dostępnych części Usług, o ile robisz to w sposób nieszkodzący ani nienaruszający naszej reputacji, lecz nie wolno ci wykorzystywać odnośników w sposób sugerujący jakiekolwiek zaangażowanie, poparcie lub zgodę z naszej strony. Usługi nie mogą być wykorzystywane na żadnej innej stronie lub usłudze. Zastrzegamy sobie prawo wycofania możliwości tworzenia odnośników w każdej chwili i bez ostrzeżenia.

Jeżeli Usługi zawierają odnośniki do innych stron i materiały zapewniane przez strony trzecie, odnośniki te są dostępne wyłącznie dla twojej wygody. Nie mamy wpływu na zawartość tych stron ani materiałów i nie możemy wziąć odpowiedzialności za nie ani za żadne straty bądź szkody spowodowane korzystaniem z nich.
 

Wyłączenie gwarancji

Te Usługi oraz wszelkie informacje, treści, materiały, produkty (w tym oprogramowanie) i inne usługi należące do Usług lub udostępniane za ich pośrednictwem są zapewniane przez firmę Epic bez żadnych gwarancji jakości ani dostępności. Firma Epic nie bierze odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w kwestii działania Usług ani informacji, treści, materiałów, produktów (w tym oprogramowania) i innych usług należących do Usług lub udostępniane za ich pośrednictwem. Zgadzasz się korzystać z Usług wyłącznie na własne ryzyko. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma Epic zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, wyrażone lub domniemane, w tym domniemane gwarancje zbywalności i przydatności do określonego celu. Firma Epic nie gwarantuje, że Usługi, informacje, treści, materiały, produkty (w tym oprogramowanie) i inne usługi należące do Usług lub udostępniane za pośrednictwem Usług lub serwerów firmy Epic bądź komunikacji elektronicznej wysłanej przez firmę Epic są wolne od wirusów i innych szkodliwych czynników.
 

Ograniczenie odpowiedzialności

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma Epic nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków lub wszelkie pośrednie, przypadkowe, szczególne lub następcze szkody poniesione w związku z niniejszą Umową lub z jej powodu. Co więcej, w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo łączna odpowiedzialność firmy Epic w związku z niniejszą Umową lub z jej powodu nie może przekroczyć całkowitej ewentualnej kwoty zapłaconej firmie Epic w związku z tą Umową w ciągu dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio poprzedzających wydarzenia powodujące tę odpowiedzialność.
 

Odszkodowania

Zgadzasz się chronić i zabezpieczyć firmę Epic, jej partnerów i licencjodawców oraz ich funkcjonariuszy, kierowników, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi skargami, odszkodowaniami, stratami, postanowieniami, nagrodami, utratą zysków, kosztami, wydatkami i opłatami (w tym za honoraria adwokackie w rozsądnym zakresie) wynikające z twojej Działalności Użytkownika lub złamania niniejszych Warunków.
 

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Wszelkie spory i skargi z twojej strony spowodowane tymi Warunkami lub z nimi związane (zwane dalej „Skargami”) podlegają wykładni prawa stanu Karolina Północna w USA, bez wpływu na obowiązujące przepisy kolizyjne lub konflikt regulacji i przepisów prawnych. Wszelkie postępowanie sądowe lub procesy związane ze Skargą lub z niej wynikłe zostanie wszczęte wyłącznie w federalnych sądach Stanów Zjednoczonych lub sądach stanu Karolina Północna w USA, w obu przypadkach położonych w okręgu Wake County. Zgadzasz się zrezygnować z wszelkich zastrzeżeń wobec stosowania jurysdykcji tych sądów lub rozprawy w tych sądach.

Język

Obowiązującym językiem niniejszego regulaminu jest angielski, chyba że prawo stanowi inaczej. Wszelkie tłumaczenia zostały zapewnione dla twojej wygody.
 

Odstąpienia i rozdzielność postanowień

Żadne zrzeczenie się niniejszych Warunków przez firmę Epic nie może być uznane za dalsze ani ciągłe zrzeczenie się tych lub innych warunków lub regulaminu, a zaniechanie dochodzenia praw lub postanowień zawartych w tych Warunkach ze strony firmy Epic nie oznacza zrzeczenia się tych praw lub postanowień.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków zostaną uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, nielegalne lub niewykonalne z dowolnego powodu, postanowienia te zostaną wyłączone lub ograniczone w minimalnym wymaganym stopniu, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy.  

Opis i procedura składania zgłoszeń dot. naruszenia praw autorskich

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (zwaną dalej „DMCA”) i innymi obowiązującymi przepisami prawa, firma Epic przyjęła politykę blokowania w określonych okolicznościach, według uznania firmy Epic, użytkowników lub posiadaczy kont, którzy wielokrotnie złamali cudze prawa autorskie. Firma Epic może też, według swego wyłącznego uznania, ograniczyć osobom naruszającym prawa autorskie dostęp do Usług i/lub zaktualizować, przenieść, zawiesić lub usunąć konta tych osób, niezależnie od liczby przypadków naruszenia praw.

W razie podejrzenia, że twoje dzieło zostało wykorzystane na Stronie lub w innej Usłudze w sposób łamiący twoje prawa autorskie, możesz wysłać zawiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich (zwane dalej „zgłoszeniem DMCA”) do naszego wyznaczonego agenta ds. praw autorskich, pod następujący adres:

Legal Department
Epic Games, Inc.
620 Crossroads Blvd.
Cary, NC 27518, USA
Nr telefonu: +1 (919) 854-0070
E-mail: dmca@epicgames.com

W zgłoszeniu DMCA należy:
  • Określić strzeżone prawem autorskim dzieło, które twoim zdaniem narusza prawa autorskie. Jeśli zgłoszenie DMCA dotyczy wielu dzieł, należy załączyć ich listę.
  • Określić materiały naruszające prawa autorskie, razem z opisem ich położenia. Opis musi być na tyle dokładny, abyśmy mogli zlokalizować wspomniane materiały. Jeśli to możliwe, należy załączyć adres URL strony, na której znajdują się wspomniane materiały.
  • Zamieścić pełne imię i nazwisko lub pełną nazwę prawną, adres pocztowy, numer telefonu i (jeśli się posiada) adres e-mail.
  • Zamieścić następujące oświadczenie:
  • Uważam, działając w dobrej wierze, że obecne wykorzystanie tych materiałów jest niedozwolone przez posiadacza ich praw autorskich, jego pełnomocnika lub prawo. Zaświadczam, że informacje zawarte w tym zgłoszeniu DMCA są poprawne i pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczam, że jestem posiadaczem praw autorskich do wymienionych materiałów lub mam pełnomocnictwo do działania w imieniu posiadacza tych praw.
  • Załączyć podpis elektroniczny lub fizyczny.
  • Prosimy pamiętać, że zgodnie z tytułem 17. Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(f), świadome wprowadzenie w błąd w kwestii naruszenia praw autorskich przez materiały lub działalność grozi pociągnięciem do odpowiedzialności za szkody poniesione przez nas i naszych użytkowników, w tym za koszta sądowe i honoraria adwokackie. W razie braku pewności, czy zgłaszany materiał bądź działalność faktycznie narusza prawo, radzimy skonsultować się z prawnikiem przed wysłaniem zgłoszenia do nas.


Pytania ogólne

Pytania ogólne można nam zadawać pod adresem unrealengine.com/contact.
 

Regulamin sklepu Epic

W sklepie Epic, dostępnym pod adresem http://www.epicgamesstore.com, obowiązuje poniższy regulamin:
 

Zamówienia i płatności

Mieszkańcy stanu Washington zostaną obciążeni podatkiem obrotowym w wysokości 9,5% kwoty zakupu. Zamówienia przez internet mogą zostać wykonane z obsługą kart kredytowych w czasie rzeczywistym.
 

Ryzyko straty towaru i transport

Wszystkie przedmioty zakupione w sklepie Epic podlegają umowie dot. transportu. Oznacza to, że ryzyko straty i prawo własności tych przedmiotów przechodzą na ciebie w chwili, gdy przekażemy towar dostawcy. Na stronie dot. dostawy znajdziesz informacje dot. czasu i kosztu wysyłki, ograniczeń i przerw świątecznych.
 

Regulamin zwrotów

Zakupione przedmioty w pierwotnym stanie można zwrócić w ciągu 30 dni od zakupu, w zamian za zwrot całości zapłaconej kwoty. W takim wypadku prosimy o odesłanie przedmiotów w oryginalnym pojemniku i opakowaniu na adres:

Epic Store Returns 3150 Elliott Ave. Suite 110 Seattle, WA 98121, USA

Firma Epic nie przejmuje prawa własności zwróconych przedmiotów do momentu ich dotarcia pod powyższy adres.
 

Obsługa klienta

Masz pytania na temat sklepu Epic lub potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami przez formularz dostępny pod adresem https://epicgames.myshopify.com/pages/customer-service.