นโยบายโอกาสการจ้างงานอย่างเสมอภาค (EEO) ทั่วโลกของ Epic Games

 

Epic เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในการมอบโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันให้กับพนักงาน และผู้สมัครงานทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ (รวมถึงกลุ่มเชื้อชาติ) ชาติกำเนิด สีผิว สัญชาติหรือถิ่นกำเนิด การนับถือหรือความเชื่อทางศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ (รวมถึงการชอบเพศตรงข้าม การชอบเพศเดียวกัน การชอบทั้งสองเพศ การไม่ฝักใจทางเพศ ทั้งที่เป็นความจริงและที่รับรู้เอง) อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออก (รวมถึงการแปลงเพศ การแสดงออกทางเพศที่ไม่ตรงกับบรรทัดฐานของสังคม การมีเพศกำกวม หรืออัตลักษณ์ที่ไม่ตรงกับเพศสองเพศ หรือ Nonbinary) อายุ การตั้งครรภ์หรือการเป็นมารดา ความพิการทางกายและจิตใจ ลักษณะทางยีนที่ทำให้เกิดโรค สถานะการสมรสและการอยู่กินร่วมกัน สถานะทางทหารหรือทหารผ่านศึก หรือกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

 

หากคุณเป็นผู้พิการ คุณมีสิทธิ์ขอให้มีการอำนวยความสะดวกหรือการเปลี่ยนแปลงตามสมควร หากคุณไม่สามารถเข้าถึงหรือมีปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของ Epic คุณสามารถขอให้มีการอำนวยความสะดวกหรือการเปลี่ยนแปลงตามสมควรได้โดยติดต่อไปที่ accommodations@epicgames.com.