การรายงานการล่วงละเมิดสิทธิ

ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ อย่างเช่น DMCA ในประเทศสหรัฐอเมริกา เราได้นำนโยบายมาใช้เพื่อยกเลิกผู้ใช้หรือผู้ถือบัญชีที่ถูกพิจารณาว่ากระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราอาจจะยังจำกัดสิทธิการเข้าถึงบริการหรือการอัปเดต ถ่ายโอน ระงับ หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้รายใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่ก็ตาม
 

หากคุณต้องการรายงานการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์…

หากคุณเชื่อว่าเว็บไซต์ของเราหรือในบริการใด ๆ ของเรามีการนำงานของคุณมาใช้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดส่งการแจ้งเกี่ยวกับ DMCA ถึงตัวแทนที่ได้รับมอบหมายด้านลิขสิทธิ์ของเราตามรายละเอียดการติดต่อดังนี้:

Legal Department
Epic Games, Inc.
620 Crossroads Blvd.
Cary, NC 27518
โทรศัพท์: (919) 854-0070
อีเมล: dmca@support.epicgames.com

โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในการแจ้งเกี่ยวกับ DMCA ของคุณ:
 • ระบุถึงงานลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
 • ระบุถึงเนื้อหาที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึงคำอธิบายว่าเนื้อหาอยู่ที่ใด
 • แจ้งชื่อตามกฎหมายของคุณให้ครบถ้วน รวมถึงที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
 • คำแถลงดังต่อไปนี้:
  ข้าพเจ้าเชื่อโดยเจตนาบริสุทธิ์ว่าการใช้เนื้อหานั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้แทนของเจ้าของ หรือตามกฎหมาย ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในการแจ้งเกี่ยวกับ DMCA ฉบับนี้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และภายใต้บทลงโทษของความผิดฐานให้การเท็จ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ลงลายมือชื่อของคุณแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือลงด้วยปากกา
โปรดทราบว่าภายใต้กฎหมายมาตรา 17 U.S.C. 512(f) หากคุณจงใจแถลงข้อความที่เป็นเท็จว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้นถูกละเมิด คุณอาจจะต้องรับผิดต่อความเสียหายต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นกับเราหรือผู้ใช้ของเรา หากคุณไม่แน่ใจว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมที่คุณรายงานนั้นเป็นการละเมิดจริงหรือไม่ คุณอาจจะต้องติดต่อทนายความก่อนยื่นเรื่องแจ้งถึงเรา
 

หากคุณต้องการรายงานการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า…นโยบายของเราและกฎหมายที่มีบังคับใช้ห้ามการใช้เนื้อหาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและคุณเชื่อว่ามีผู้ล่วงละเมิดเครื่องหมายการค้าของคุณ เราขอแนะนำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าดำเนินการระงับข้อพิพาทกับผู้ใช้ที่โพสต์เนื้อหาที่เป็นประเด็นโดยตรง ภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระทำได้ หากคุณไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้ใช้ได้ โปรดส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าถึงเราได้ที่:

Legal Department
Epic Games, Inc.
620 Crossroads Blvd.
Cary, NC 27518
อีเมล: dmca@support.epicgames.com

โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในคำร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของคุณ:
 • ชื่อเต็มตามกฎหมายของคุณ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เจ้าของเครื่องหมายการค้า และความสัมพันธ์ของคุณกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า
 • รายละเอียดเครื่องหมายการค้า รวมถึงหน่วยงานที่มีอำนาจรับลงทะเบียน เขตอำนาจทางกฎหมายที่รับลงทะเบียน และหมายเลขทะเบียน
 • ระบุถึงเนื้อหาที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึงคำอธิบายว่าเนื้อหาอยู่ที่ใด
 

หากคุณต้องการรายงานการล่วงละเมิดรูปแบบอื่น ๆ …เรายินดีที่จะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิที่สมเหตุสมผลในจำนวนจำกัด หากคุณเชื่อว่ามีบางสิ่งบนเว็บไซต์ของเราหรือในบริการใด ๆ ของเรา ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ โปรดส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ถึงเราได้ที่:

Legal Department
Epic Games, Inc.
620 Crossroads Blvd.
Cary, NC 27518
อีเมล: dmca@support.epicgames.com

โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในคำร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของคุณ:
 • ชื่อเต็มตามกฎหมายของคุณ รวมถึงที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
 • คำอธิบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ รวมถึงรายละเอียดการลงทะเบียนใด ๆ
 • ระบุถึงเนื้อหาที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึงคำอธิบายว่าเนื้อหาอยู่ที่ใด