เงื่อนไขการใช้บริการ
การยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“เงื่อนไข”) ดังต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้เว็บไซต์ของ EPIC GAMES, INC. และบริษัทในเครือ (“EPIC” “เรา” “พวกเราหรือของเรา”) รวมถึงเนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการใด ที่นำเสนอให้บนหรือผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์") ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในฐานะแขกหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เงื่อนไขเหล่านี้ยังมีผลใช้กับการใช้บริการอื่น ของ EPIC ซึ่งมีการแสดงหรือระบุเงื่อนไขเหล่านี้ไว้ ("บริการเพิ่มเติม") ในเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะเรียกเว็บไซต์และบริการเพิ่มเติมรวมกันว่าเป็น "บริการ"

โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนเริ่มใช้บริการ เมื่อคุณใช้บริการ จะหมายความว่าคุณยอมรับและตกลงยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องการเน้นย้ำเกี่ยวกับเงื่อนไข นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่สำคัญบางประการในเงื่อนไขเหล่านี้ เมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้จะหมายความว่า:  

  1. คุณตกลงยอมรับในกฎระเบียบและนโยบายของ Epic ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งและเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านให้ละเอียด:
                     นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและวิธีการที่เราปกป้องข้อมูล
                     นโยบายเนื้อหาของแฟนของเราจะอธิบายว่าคุณทำอะไรได้บ้างกับทรัพย์สินทางปัญญาของ Epic ในเนื้อหาที่คุณเป็นผู้สร้าง  
  1. คุณและ Epic ตกลงที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างเราด้วยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะราย (ไม่ใช่ในศาล) เราเชื่อว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เป็นทางเลือกนั้น จะสามารถระงับข้อพิพาทใด ได้อย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล เรามีคำอธิบายรายละเอียดของกระบวนการไว้ที่ด้านล่าง แต่เราได้ดึงเนื้อหาส่วนนี้มาไว้ข้างหน้า (และทำตัวหนา) เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญ

เงื่อนไขเหล่านี้จะมีข้อกำหนดที่มีผลผูกพันเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการเฉพาะราย และการสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม หากคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ จะหมายความว่าคุณและ EPIC ยินยอมให้ระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน และยอมสละซึ่งสิทธิในการส่งเรื่องฟ้องต่อศาลด้วยตนเองหรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และ EPIC ตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาททั้งหมดในมูลค่าสูงสุดไม่เกิน $10,000 ซึ่งเป็นไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ (ดูด้านล่าง

ในการเข้าทำสัญญาที่สร้างขึ้นจากเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องเป็นผู้ใหญ่ที่อายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศที่คุณพักอาศัย  คุณต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายและการเงินสำหรับการดำเนินการทั้งหมดสำหรับการใช้หรือการเข้าถึงซอฟต์แวร์ของเรา รวมถึงการดำเนินการของบุคคลใดก็ตามที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีของคุณ คุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และคุณเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทที่มีหากคุณอายุไม่ถึงเกณฑ์การบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณต้องให้ความยินยอมต่อเงื่อนไขเหล่านี้

นอกเหนือจากเงื่อนไขเหล่านี้ ซอฟต์แวร์หรือบริการที่รวมอยู่ในหรือใช้งานได้ผ่านบริการ อาจจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับที่แยกต่างหากระหว่างคุณและ Epic เช่น ข้อตกลงการอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทาง หากเงื่อนไขเหล่านี้ขัดกับข้อตกลงดังกล่าวใด ให้ถือใช้ข้อตกลงเหล่านั้นเป็นหลัก
 
ประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัว
กรุณาตรวจสอบประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่อให้คุณเข้าใจหลักปฏิบัติของเราได้ที่ https://www.epicgames.com/privacypolicy ซึ่งเนื้อหาในนี้จะกำกับควบคุมการใช้บริการของคุณด้วยเช่นกัน
 
การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขของบริการ
เราอาจอัปเดตเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะ คุณควรตรวจสอบข้อมูลในหน้านี้เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด การใช้บริการต่อไปหลังจากที่เราประกาศใช้เงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น จะหมายความว่าคุณยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลง
 
การเข้าถึงบริการและการรักษาความปลอดภัยสำหรับบัญชี
เราอาจะถอนหรือแก้ไขบริการ และบริการหรือเนื้อหาใด ที่เกี่ยวข้อง หรือจำกัดการเข้าถึง (รวมถึงการยกเลิก การบอกเลิก หรือการปรับเปลี่ยน หรือการระงับบัญชีผู้ใช้) ของผู้ใช้ทุกรายหรือบางราย (รวมถึงคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ ตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของเรา นอกจากนี้ คุณอาจจะใช้บริการหรือคุณลักษณะหรือเนื้อหาของบริการบางส่วนไม่ได้อันเนื่องมาจากตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีข้อกำหนดใด ในข้อตกลงนี้ที่ขัดกัน เราอาจบอกเลิกหรือระงับการเข้าถึงบริการได้หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้

ในการเข้าถึงบริการบางอน่าง เราจะขอให้คุณแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่น และเพื่อให้สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้ต้องถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ในการเข้าถึงบริการหรือเกมบางเกม บริการ หรือฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง Epic อาจจะต้องกำหนดให้ผู้ใช้ทุกรายดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่อัปเดตแล้วหรือมีเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว เงื่อนไขการใช้งานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่แยกออกไประหว่างคุณและ Epic

หากคุณเลือกหรือได้รับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือชิ้นส่วนข้อมูลอื่นใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องดูแลข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ (นอกเหนือจากชื่อผู้ใช้) และคุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อผู้อื่น คุณต้องแจ้ง Epic ทันที (ผ่านทาง piracy@support.epicgames.com) หากมีการใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากมีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นใด คุณควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเข้าถึงบัญชีของคุณจากคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นไม่สามารถดูหรือบันทึกรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ของคุณได้ คุณต้องเข้าถึงบริการผ่านบัญชีของคุณเท่านั้น ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีของตนเอง และการมอบให้เป็นของขวัญหรือการโอนมอบบัญชีหรือกุญแจการเข้าถึงนั้น เป็นเรื่องต้องห้าม

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชื่อที่แสดงของคุณ หากเราพิจารณาแล้วว่ามีความก้าวร้าว ทำให้เข้าใจผิด มีโอกาสละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หรือหากคุณไม่มีความเคลื่อนไหวนานกว่าหนึ่งปี
 
ความไวแสง:  บางคนอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อภาพหรือลวดลายบางประเภท รวมถึงไฟกระพริบ (โดยไม่จำเป็นว่าจะมีสภาวะทางสุขภาพที่ได้รับการวินิจฉัยหรือมีประวัติอาการหรือไม่ก็ตาม เราอาจลดปฏิกิริยาการตอบสนองได้โดยการเล่นในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงการเล่นขณะง่วงนอน การดูเกมจากระยะไกลหรือบนหน้าจอขนาดเล็ก และการจำกัดระยะเวลาการใช้งาน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บริการ รวมถึงเนื้อหา คุณลักษณะ และฟังก์ชันการทำงานของบริการ เป็นของ Epic ผู้ออกใบอนุญาตของ Epic หรือผู้ให้บริการอื่น ของเนื้อหาดังกล่าว และอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ของสหรัฐอเมริกาหรือระหว่างประเทศ

คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์และวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ซึ่งต้องสัมพันธ์กับบทบาทของคุณในฐานะลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่คาดหมายของ Epic ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง คุณต้องไม่คัดลอก เปลี่ยนแปลง ผลิตงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง จัดแสดงต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่ซ้ำ หรือส่งต่อเนื้อหาใด ที่ได้รับมาผ่านบริการ หรือลบ หรือแก้ไขประกาศแจ้งใด เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น จากสำเนาเนื้อหาที่ได้รับจากบริการ อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้สำเนาส่วนของเนื้อหาที่ไม่มีการแก้ไขได้ทุกแห่งและบนเว็บไซต์อื่น ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์แบบจำกัดสำหรับการพูดคุยถึงเนื้อหาดังกล่าว

คุณต้องไม่ผลิตซ้ำ จำหน่าย หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใด จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ การเข้าถึงบริการ หรือการใช้บริการหรือบริการหรือเนื้อหาใด ที่มีให้ผ่านบริการ นโยบายเนื้อหาของแฟนของ Epic จะกำกับควบคุมการใช้งานเนื้อหาดังกล่าวที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน การอนุญาตที่กล่าวถึงก่อนหน้านั้น จะจำกัดเฉพาะบริการ และไม่มีการมอบสิทธิใด เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 
การออกบิล การชำระเงิน และยอดบัญชี Epic
ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงสําหรับผู้ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากที่พักอาศัยหลักของคุณอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา คําว่า “Epic” ตามที่ใช้ในหัวข้อนี้จะหมายถึง Epic Games, Inc. สำหรับในประเทศอื่น คําว่า “Epic” จะหมายถึง Epic Games Commerce GmbH หรือ Epic Games Entertainment International GmbH ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบริการและเงินทุนทั้งหมดที่ใส่ไว้ในยอดบัญชีของ EPIC จะเป็นการชำระเงินล่วงหน้า และไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าใช้วิธีการชำระเงินแบบใด เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขเหล่านี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด Epic อาจจัดให้มีบริการชำระเติมเงินผ่านทางบริการ ("ยอดบัญชี Epic") คุณต้องใช้ยอดบัญชี Epic ของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ Epic นำเสนอให้เท่านั้น (ไม่รวมร้านค้า Epic Store ที่ http://www.epicgamesstore.com) ในการเข้าถึงยอดบัญชี Epic ของคุณ เราอาจขอให้คุณแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ วิธีการชำระเงิน (ระบุไว้ด้านล่าง) และที่อยู่ในการออกบิลที่เกี่ยวข้อง Epic อาจเสนอให้คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้ได้สำหรับการเติมเงินเข้าในยอดบัญชี Epic ของคุณ: บัตรเครดิต บัตรเติมเงิน รหัสส่งเสริมการขาย หรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ตามที่ Epic ระบุไว้ ("วิธีการชำระเงิน") รหัสส่งเสริมการขายใด ๆ ที่คุณได้รับจาก Epic เพื่อใช้เป็นวิธีการชำระเงิน อาจจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ หรือคูปอง เมื่อคุณมอบวิธีการชำระเงินให้แก่ Epic เพื่อใช้ในยอดบัญชี Epic ของคุณ จะหมายความว่าคุณรับรองต่อ Epic ว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของวิธีการชำระเงิน และคุณอนุญาตให้ Epic เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับยอดบัญชี Epic ของคุณหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คุณต้องชำระ หากการใช้ยอดบัญชี Epic ของคุณอยู่ภายใต้ภาษีการขายหรือภาษีอื่นใด Epic อาจจะเรียกเก็บค่าภาษีดังกล่าวจากคุณด้วยเช่นกัน คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้ยอดบัญชี Epic ของคุณทั้งหมด รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และการซื้อทั้งหมดที่ทำรายการโดยคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ใช้ยอดบัญชี Epic ของคุณ

ภายในช่วงเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงใด มูลค่าเงินรวมที่เก็บอยู่ในยอดบัญชี Epic ของคุณบวกกับยอดใช้จ่ายจากยอดบัญชี Epic ของคุณจะต้องไม่เกิน US$2,000 หรือยอดเงินที่เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ Epic ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือประกาศใช้ข้อจำกัดการใช้งานกับยอดบัญชี Epic ของคุณได้ทุกเมื่อ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท

เงินทุนในยอดบัญชี Epic จะไม่ถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลและไม่มีมูลค่านอกบริการ หากคุณขอเงินคืนจากรายการที่ซื้อผ่านเงินทุนในยอดบัญชี Epic เราจะคืนเงินกลับเข้าไปที่ยอดบัญชี Epic ของคุณ เงินทุนในยอดบัญชี Epic จะไม่สามารถโอนไปให้บุคคลอื่นได้และจะไม่มีดอกเบี้ยสะสม

Epic ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกยอดบัญชี Epic ของคุณ หากตรวจสอบตามดุลยพินิจของ Epic แล้วพบว่าคุณใช้ยอดบัญชี Epic ในทางที่ผิด ทำรายการด้วยยอดบัญชี Epic ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากยอดบัญชี Epic ของผู้ใช้รายอื่น หรือใช้ยอดบัญชี Epic เพื่อกระทำการฉ้อฉลหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ในกรณีที่เรายกเลิกหรือระงับยอดบัญชี Epic ของคุณตามเงื่อนไขเหล่านี้ ด้วยเหตุผลอื่น นอกเหนือจากการฉ้อฉลหรือกิจกรรมผิดกฎหมาย Epic จะคืนยอดคงเหลือในบัญชี Epic ให้คุณ โดยจะต้องหักด้วยค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินจำนวนอื่น ที่คุณติดค้างกับ Epic มิฉะนั้นแล้ว ยอดบัญชี Epic จะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ และคุณไม่สามารถแลกรับเป็นเงินหรือมูลค่าตัวเงินจาก Epic หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ ยอดบัญชี Epic ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ อาจจะถูกส่งมอบให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด
 
ผู้ใช้ต้องห้าม
คุณสามารถใช้บริการได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงหรือใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ที่ผิดกฎหมายหรืออยู่นอกเหนือขอบเขตการใช้งานตามเจตนาของบริการ (ตามดุลยพินิจของ Epic แต่เพียงผู้เดียว)
 

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้
บริการมีฟอรั่ม เครือข่าย และคุณลักษณะการโต้ตอบมากมายหลายแบบที่อนุญาตให้คุณโพสต์ ส่ง เผยแพร่ แสดง หรือส่งต่อ ("โพสต์") เนื้อหาหรือวัสดุให้ไปให้ Epic และผู้ใช้รายอื่น ("การมีส่วนร่วมของผู้ใช้") บนหรือผ่านทางบริการ

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานเนื้อหาดังต่อไปนี้: การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ต้องไม่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หลอกลวง อนาจาร คุกคาม หมิ่นประมาท ลุกล้ำความเป็นส่วนตัว ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นภัยต่อบุคคลที่สามหรือน่ารังเกียจ และต้องไม่มีส่วนประกอบเป็นไวรัสซอฟต์แวร์ การชักชวนในเชิงพาณิชย์ จดหมายลูกโซ่ การส่งเมลถึงผู้รับจำนวนมาก หรือ "สแปม" ในทุกรูปแบบ

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ใด ที่คุณโพสต์ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และคุณได้มอบสิทธิที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาด ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ คงอยู่ตลอดไป เพิกถอนมิได้ และสามารถออกใบอนุญาตช่วงได้อย่างเต็มที่ให้แก่ Epic สำหรับการใช้ คัดลอก ผลิตซ้ำ ปรับเปลี่ยน ปรับใช้ ตีพิมพ์ แปล ผลิตงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง เผยแพร่ และจัดแสดงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ดังกล่าว ในทุกแห่งทั่วโลก ในสื่อทุกประเภท อย่างไรก็ตาม Epic จะแบ่งปันการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ได้รับจากคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Epic  

คุณรับรองและรับประกันว่า คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิทั้งปวงในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่คุณโพสต์ในขณะที่ทำการโพสต์ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้นั้นถูกต้องและไม่ได้ฉ้อฉลหรือหลอกลวง และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไม่ได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้หรือสิทธิอื่น (เช่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา)​ ของบุคคลที่สาม และจะไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด คุณเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณอาจถูกคัดลอกโดยผู้ใช้บริการคนอื่น และอาจมีการพูดถึงทั้งในและนอกบริการ และหากคุณไม่มีสิทธิในการส่งการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เพื่อการใช้งานดังกล่าว คุณอาจจะมีภาระต้องรับผิด Epic จะไม่รับผิดชอบและรับผิดต่อเนื้อหาใด ที่คุณหรือบุคคลที่สามโพสต์

Epic มีสิทธิแต่ไม่มีภาระผูกพันในการเฝ้าติดตามและแก้ไขหรือลบการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ใด Epic ยังมีสิทธิในการยกเลิกการเข้าถึงบริการทุกส่วนหรือบางส่วนของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ Epic อาจใช้สิทธิเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด
 
ลิงก์
คุณสามารถใส่ลิงก์กับเนื้อหาบางส่วนของบริการที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้ หากคุณดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและไม่ได้สร้างความเสียหายหรือฉวยประโยชน์จากชื่อเสียงของเรา แต่คุณต้องไม่ใส่ลิงก์ในลักษณะที่ชี้แนะถึงความสัมพันธ์ การอนุมัติ หรือการรับรองในรูปแบบจากเรา ต้องไม่มีการตีกรอบบริการบนเว็บไซต์หรือบริการอื่นใด เราขอสงวนสิทธิในการถอนการอนุญาตการใส่ลิงก์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หากบริการมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่น ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม ลิงก์ที่มีจะมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์และแหล่งข้อมูล สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณเข้าไปใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลเหล่านั้น
 
การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดของการรับผิด
ไม่ว่าเนื้อหาใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะริดรอดสิทธิตามกฎหมายที่คุณพึงมีในฐานะผู้บริโภคของบริการ  บางประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขตอำนาจทางกฎหมายอื่น จะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการรับประกันหรือข้อจำกัดความรับผิดบางเรื่องตามที่ระบุไว้ข้างต้น ถ้าเป็นเช่นนั้น เงื่อนไขข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ในทางกลับกัน สำหรับเขตอำนาจทางกฎหมายดังกล่าว ข้อยกเว้นและข้อจำกัดที่กล่าวถึงก่อนหน้านั้น จะมีผลใช้เฉพาะในขอบเขตตามที่กฎหมายของเขตอำนาจทางกฎหมายดังกล่าวอนุญาต

บริการและข้อมูล เนื้อหา สาระสำคัญ ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) และบริการอื่น ทั้งหมดที่อยู่ในบริการหรือที่คุณสามารถใช้ได้ผ่านทางบริการ จะเป็นการจัดหาให้คุณโดย Epic ตาม "ลักษณะที่เป็น" และ "ตามที่มี" Epic ไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ต่อการปฏิบัติการของบริการ หรือข้อมูล เนื้อหา สาระสำคัญ ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) หรือบริการอื่น ทั้งหมดที่อยู่ในบริการหรือที่คุณสามารถใช้ได้ผ่านทางบริการ คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้บริการของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Epic ขอปฏิเสธการรับประกันทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การรับประกันโดยนัยถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความพร้อมสมบูรณ์เพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน Epic ไม่รับประกันว่าข้อมูล เนื้อหา สาระสำคัญ ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) และบริการอื่น ทั้งหมดที่อยู่ในบริการหรือที่คุณสามารถใช้ได้ผ่านทางบริการ เซิร์ฟเวอร์ของ Epic หรือการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจาก Epic จะปลอดจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น
 
ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Epic จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม ไม่ได้ตั้งใจ เป็นไปเพื่อลงโทษ มีความพิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง อันเกิดขึ้นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดโดยรวมของ Epic อันมีสาเหตุมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่เกินมูลค่ารวมที่คุณได้ชำระเงิน (หากมี) ให้แก่ Epic ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนเหตุการณ์ที่ต้องรับผิดชอบดังกล่าว ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับความเสียหายเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ แม้ว่าการเยียวยาใด ก็ตามไม่อาจชดเชยได้อย่างเพียงพอ


การชดใช้ค่าเสียหาย
เนื้อหาในข้อนี้จะมีผลใช้เฉพาะตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต  หากกฎหมายห้ามคุณเข้ารับภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น คุณจะต้องรับผิดทั้งหมดตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต สำหรับการฟ้องร้อง การเรียกร้อง การดำเนินการ ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งปวง (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมพยานผู้เชี่ยวชาญ) ที่เป็นสาระสำคัญของภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายที่กล่าวถึงข้างต้น  

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ต่อ Epic บริษัทในเครือ และผู้ออกใบอนุญาตของ Epic รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน ผู้ออกใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง จากและต่อการฟ้องร้อง ความรับผิด ความเสียหาย การตัดสินพิพากษา การชนะความ การสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ก็ตาม (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล) อันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณหรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้
 
กฎหมายที่กำกับควบคุมและเขตอำนาจทางกฎหมาย
ข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องใด โดยคุณที่เกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา โดยไม่รวมถึงหลักในการเลือกกฎหมาย  สำหรับข้อพิพาทใด ที่ต้องมีการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อด้านล่างนี้ คุณและ Epic ตกลงที่จะยื่นเรื่องต่อเขตอำนาจทางกฎหมายที่มีอำนาจเฉพาะของศาลสูงแห่งเวคเคาน์ตี รัฐนอร์ทแคโรไลนา หรือหากมีศาลของรัฐบาลกลางอยู่ ให้ใช้ศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาประจำแขวงตะวันออกของรัฐนอร์ทแคโรไลนา  คุณและ Epic ตกลงที่จะสละซึ่งสิทธิในการคัดค้านต่อเขตอำนาจทางกฎหมาย สถานที่พิจารณาคดี หรือความเหมาะสมของอำนาจแห่งศาลของศาลดังกล่าว (โดยไม่กระทบต่อสิทธิของคู่สัญญาอีกฝ่ายในการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐบาลกลาง หากได้รับอนุญาต) รวมถึงสิทธิใด ที่มีต่อการไต่สวนโดยคณะลูกขุน  อนุสัญญาว่าด้วยสัญญาขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้  กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ที่กำหนดว่าเนื้อหาของสัญญาจะต้องถูกวิเคราะห์ตีความเทียบกับฉบับร่าง จะไม่มีผลบังคับใช้กับเงื่อนไขเหล่านี้  เนื้อความในวรรคนี้จะได้รับการตีความอย่างกว้าง ตามที่กฎหมายอนุญาต  

การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน; การห้ามการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
โปรดอ่านเนื้อหาในส่วนนี้ให้ละเอียด  ข้อกำหนดนี้จะกระทบต่อสิทธิของคุณ รวมถึงสิทธิในการยื่นฟ้องคดีความในศาล
ปัญหาส่วนใหญ่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Epic ได้ที่ https://www.epicgames.com/customer-service แต่เราเข้าใจว่าบางครั้งข้อพิพาทก็ไม่อาจแก้ไขได้ง่าย โดยฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายว่าคุณและ Epic ได้ตกลงกันอย่างไรสำหรับการระงับข้อพิพาทดังกล่าว รวมถึง (หากเกี่ยวข้อง) การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน
การอนุญาโตตุลาการคือกระบวนการระงับข้อพิพาทที่อนุญาตให้เราแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องนำเรื่องขึ้นสู่ศาลอย่างเป็นทางการ ข้อพิพาทใด ก็ตามระหว่างคุณและ Epic จะถูกยื่นต่ออนุญาโตตุลาการที่เป็นกลาง (ไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน) เพื่อการแก้ปัญหาที่เป็นธรรมและรวดเร็ว การอนุญาโตตุลาการคือวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับคุณและ Epic
ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อตกลงการอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางของ Epic (“EULA”): หากคุณตกลงยอมรับในข้อตกลงการอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (“EULA”) ของ Epic "ข้อพิพาท" ตามที่จำกัดความไว้ใน EULA จะได้รับการแก้ไขตามที่กำหนดไว้สำหรับ EULA รวมถึงหัวข้อ "การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทด้านล่างจะมีผลใช้กับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเฉพาะภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ และไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำกับควบคุมโดย EULA
ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้: หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้และไม่ได้ตกลงยอมรับ EULA ของ Epic จะต้องใช้เงื่อนไขการระงับข้อพิพาทด้านล่างนี้ 
1. 
การระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ
หากคุณมีปัญหาที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราไม่อาจแก้ไขได้ ก่อนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณและ Epic ตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อช่วยให้เราทราบแนวทางแก้ปัญหาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมสำหรับทั้งสองฝ่าย คุณและ Epic ตกลงที่จะใช้ความพยายามด้วยเจตนาที่ดีในการเจรจาต่อรองข้อพิพาทใด ระหว่างเรา เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ("การระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ") การเจรจาต่อรองที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้จะเริ่มขึ้น วันที่คุณหรือ Epic ได้รับหนังสือแจ้งเกี่ยวกับข้อพิพาทตามเงื่อนไขเหล่านี้
คุณต้องส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับข้อพิพาทถึงฝ่ายกฎหมายของ Epic Games, Inc. จ่าหน้าถึง: NOTICE OF DISPUTE, Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27518, U.S.A. โดยระบุชื่อของคุณ ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องใด ที่คุณใช้ ที่อยู่ วิธีการติดต่อคุณ ปัญหาที่คุณมี และสิ่งที่คุณต้องการให้ Epic ทำ หาก Epic มีข้อพิพาทกับคุณ Epic จะส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับข้อพิพาทไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ และที่อยู่เพื่อการออกบิลใด ที่คุณแจ้งไว้กับเรา
หากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรป (“EU”) คุณอาจจะมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนของคุณต่อคณะกรรมาธิการยุโรปผ่านทางแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (ODR) ODR จะช่วยให้ผู้บริโภคใน EU สามารถระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ได้โดยไม่ต้องไปศาล
หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ด้วยการระงับข้อพิพาทที่ไม่เป็นทางการ หรือศาลคดีมโนสาเร่ (ด้านล่าง) คุณหรือ Epic อาจเริ่มการอนุญาโตตุลาการได้ตามเงื่อนไขเหล่านี้  
2. 
ศาลคดีมโนสาเร่
แทนที่จะใช้การระงับข้อพิพาทที่ไม่เป็นทางการ คุณและ Epic ตกลงกันว่าคุณสามารถฟ้องร้องเราได้ที่ศาลคดีมโนสาเร่ในท้องที่ที่คุณเลือก ตามถิ่นพำนักหรือในเวคเคาน์ตี รัฐนอร์ทแคโรไลนา (หากคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของศาลคดีมโนสาเร่) ก่อนที่จะฟ้องร้องต่อศาลคดีมโนสาเร่ เราหวังว่าคุณจะลองใช้การระงับข้อพิพาทที่ไม่เป็นทางการก่อน แต่ไม่ได้บังคับ
3. การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน  
การดำเนินการของการอนุญาโตตุลาการในส่วนนี้จะเป็นการดำเนินการเฉพาะรายเท่านั้น
คุณและ Epic ตกลงว่าจะระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน ซึ่งดำเนินการโดย Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) ที่อยู่ภายใต้รัฐบัญญัติการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา และกฎหมายการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง และตาม กฎระเบียบการอนุญาโตตุลาการที่มีประสิทธิภาพของ JAMS และระเบียบวิธีปฏิบัติที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม .. 2014 ("กฎระเบียบ JAMS") ตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขโดยเงื่อนไขเหล่านี้
ซึ่งหมายความว่าคุณและ Epic ตกลงยอมรับในกระบวนการระงับข้อพิพาทที่ต้องยื่นเรื่องข้อพิพาทใด ต่ออนุญาโตตุลาการที่เป็นกลาง (ไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน)​ เพื่อให้ทำการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาท  JAMS ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เป็นผู้อนุญาโตตุลาการข้อพิพาท ซึ่งจะช่วยให้คุณและ Epic สามารถระงับข้อพิพาทได้อย่างเป็นธรรม แต่ก็รวดเร็วและมีประสิทธิผลมากกว่าการไปศาล  อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินให้มีการเยียวยาแบบเดียวกันกับคุณเป็นรายบุคคลเหมือนกับที่ศาลอาจสั่ง แต่เฉพาะภายในขอบเขตที่เพียงพอต่อการฟ้องร้องของคุณเฉพาะราย
 การตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นอันสิ้นสุด ยกเว้นบางกรณีที่ต้องมีการตรวจทานโดยศาลตามรัฐบัญญัติการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา และสามารถบังคับใช้ได้เหมือนกับคำสั่งหรือคำพิพากษาอื่นใดของศาล
3.1 ข้อพิพาทที่เราตกลงให้มีการอนุญาโตตุลาการ:
คุณและ Epic ตกลงที่จะยื่นข้อพิพาททั้งหมดที่มีระหว่างคุณและ Epic ต่อการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน "ข้อพิพาท" หมายถึงข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือความขัดแย้งใด (ยกเว้นตามที่ละเว้นไว้เป็นการเฉพาะด้านล่าง) ระหว่างคุณและ Epic ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพยายามใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Epic และผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Epic เป็นการทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ความถูกต้องเหมาะสม ความสามารถในการบังคับใช้ หรือขอบเขตของเนื้อหาในหัวข้อการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันนี้
คุณและ Epic ตกลงที่จะใช้การอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาททั้งหมด ไม่ว่าข้อพิพาทนั้นจะเป็นไปตามสัญญา ข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฤษฎีกา การละเมิด (รวมถึงการฉ้อโกง การแถลงข้อความเป็นเท็จ การชักจูงด้วยการฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายหรือหลักความยุติธรรมอื่นใด
เนื้อหาในหัวข้อการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการและการอนุญาโตตุลาการ ไม่ได้มีผลใช้กับ (1) การดำเนินการเฉพาะรายในศาลคดีมโนสาเร่ (2) การปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมายผ่านหน่วยงานราชการ หากกฎหมายอนุญาต (3) การร้องเรียนหรือการเยียวยาภายใต้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของ EU (4) การดำเนินการเพื่อบังคับหรือสนับสนุนการตัดสินของการอนุญาโตตุลาการก่อนหน้า (5) สิทธิของ Epic ในการขอคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหายต่อคุณในศาลตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสถานภาพปัจจุบันในขณะที่ดำเนินการอนุญาโตตุลาการอยู่ (6) การฟ้องร้องถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้าง การเผยแพร่ หรือการส่งเสริมให้เกิดการฉ้อโกง และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ (7) ความสามารถในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่มด้านล่าง  
คุณและ Epic ตกลงว่า การพิจารณาว่าต้องนำข้อพิพาทภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้เข้าสู่การอนุญาโตตุลาการหรือไม่นั้น จะเป็นหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการ ไม่ใช่ศาล
3.2 ขั้นตอนการอนุญาโตตุลาการ:
ในการเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการ คุณต้องตรวจสอบกฎระเบียบของ JAMS และปฏิบัติตามคำแนะนำในการเริ่มยื่นขออนุญาโตตุลาการบนเว็บไซต์ของ JAMS ฝ่ายที่เป็นผู้ยื่นขอการอนุญาโตตุลาการ ต้องส่ง "คำขอใช้การอนุญาโตตุลาการ" (มีอยู่บนเว็บไซต์) ไปให้ JAMS และต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นเรื่อง และส่งสำเนาคำขอใช้การอนุญาโตตุลาการไปให้อีกฝ่ายทางไปรษณีย์ คุณต้องส่งสำเนาเอกสารถึงฝ่ายกฎหมายของ Epic Games, Inc. จ่าหน้าถึง: ARBITRATION OF DISPUTE, Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27518, U.S.A. และ Epic จะส่งสำเนาเอกสารไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้และที่อยู่ในการออกบิลใด ที่คุณแจ้งไว้กับเรา
การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการของ JAMS คนเดียว โดยจะเลือกตามประสบการณ์ความชำนาญในการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาในเชิงพาณิชย์ คุณและ Epic ตกลงว่าการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในภาษาอังกฤษ และอนุญาโตตุลาการจะเข้าผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้
หากจำเป็นต้องมีการพิจารณาข้อพิพาทโดยมีตัวบุคคลปรากฏอยู่ด้วย การพิจารณาดังกล่าวจะดำเนินการในเวคเคาน์ตี รัฐนอร์ทแคโรไลนา หรือตามถิ่นพำนักของคุณ ตามที่คุณเลือก
อนุญาโตตุลาการ (ไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน) จะเป็นผู้ระงับข้อพิพาท เว้นแต่คุณและ Epic จะตกลงกันไว้เป็นอื่น การตัดสินใจหรือการชี้ขาดใด จะมีออกคำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อระบุถึงการตัดสินชี้ขาดของการฟ้องร้องแต่ละคดีความ และมูลเหตุของการชี้ขาด รวมถึงสิ่งที่ค้นพบในเชิงข้อเท็จจริงและกฎหมายที่สำคัญและบทสรุปของอนุญาโตตุลาการ 
อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินชี้ขาดหรือสั่งให้มีการเยียวยาที่ยุติธรรมได้ตามที่คุณหรือ Epic ร้องขอ เพื่อให้สอดคล้องกับหนึ่งในคำฟ้องเฉพาะรายของเรา (ซึ่งการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะรองรับด้วยหลักฐานน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องอนุญาโตตุลาการจะไม่ออกคำสั่งคุ้มครองต่อ Epic เกี่ยวกับตัวบุคคลใด นอกเหนือจากคุณ
การตัดสินหรือการชี้ขาดใด อาจบังคับใช้ได้ในลักษณะของการพิพากษาสุดท้ายโดยศาลที่มีอำนาจในทางกฎหมาย หรืออาจมีการยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อการยอมรับในเชิงตุลาการสำหรับการตัดสินชี้ขาดใด และคำสั่งบังคับใช้
3.3 ค่าธรรมเนียมและสถานที่สำหรับการอนุญาโตตุลาการ:
หากคุณเป็นผู้เริ่มขอใช้การอนุญาโตตุลาการ คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นเรื่องต่อ JAMS ตามที่กำหนดสำหรับการอนุญาโตตุลาการของผู้บริโภค
ในบางสถานการณ์ Epic จะช่วยคุณชำระค่าธรรมเนียมเพื่อ (หวังว่า) จะทำให้เราบรรลุวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม:
หากข้อพิพาทมีมูลค่า $10,000 หรือน้อยกว่า Epic จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ JAMS รวมถึงค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชำระ
หากกรณีของคุณไม่เข้าข่ายเกณฑ์ข้างต้น แต่คุณแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายของการอนุญาโตตุลาการสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดี Epic จะชำระค่าใช้จ่ายสำหรับ JAMS ของคุณเท่าที่อนุญาโตตุลาการพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต่อการป้องกันไม่ให้การอนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องต้องห้ามอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่าย (เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดี)   
แม้ว่า Epic จะชนะการอนุญาโตตุลาการ และกฎหมายที่บังคับใช้หรือกฎระเบียบของ JAMS อนุญาตให้ Epic บังคับให้คุณชำระค่าธรรมเนียมสำหรับ JAMS ในส่วนของเรา เราจะไม่ดำเนินการดังกล่าว
ความช่วยเหลือในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เสนอให้ข้างต้นนั้น จะขึ้นอยู่กับว่าคุณมี "เจตนาที่บริสุทธิ์" หรือไม่ ในการยื่นเรื่องเพื่อขอใช้การอนุญาโตตุลาการ หากอนุญาโตตุลาการพบว่าคุณยื่นเรื่องเพื่อขอใช้การอนุญาโตตุลาการต่อ Epic ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ไม่สลักสำคัญ หรือปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนการยื่นเรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะเป็นไปตามกฎระเบียบของ JAMS  
ค่าใช้จ่ายสำหรับ JAMS ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความของคุณ และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความจะไม่ได้รวมอยู่ด้วยในตอนพิจารณาว่าจะระงับข้อพิพาทด้วยมูลค่าเท่าไหร่
Epic จะไม่เรียกร้องค่าธรรมเนียมทนายความหรือค่าใช้จ่ายจากคุณสำหรับการอนุญาโตตุลาการใด แม้ว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบของ JAMS จะให้สิทธิเราในการเรียกร้องก็ตาม หากคุณเลือกให้ทนายความเป็นตัวแทนของคุณ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทนายความหรือค่าใช้จ่ายของคุณเอง เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอื่น 
3.4
การแจ้งและการยื่นเรื่อง หากข้อพิพาทต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณหรือ Epic ต้องเริ่มการอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทภายในสอง (2) ปี นับตั้งแต่เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นครั้งแรก  หากกฎหมายที่มีกำหนดให้คุณต้องยื่นเรื่องข้อพิพาทเร็วกว่าสองปีหลังจากเกิดข้อพิพาทขึ้นครั้งแรก คุณต้องเริ่มการอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาที่เร็วขึ้น  Epic ขอแนะนำให้คุณแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการแก้ไขได้ การไม่ได้แจ้งให้ทราบในเวลาที่เหมาะสมอาจขัดขวางการฟ้องร้องได้
3.5 การมีผลบังคับใช้ต่อไป  เนื้อหาในหัวข้อการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้แม้ว่าเงื่อนไขเหล่านี้หรือบริการที่ Epic มอบให้คุณจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
3.6 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในอนาคต  ถึงแม้ว่า Epic อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท แต่ Epic ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อใช้การอนุญาโตตุลาการหรือกฎระเบียบที่ระบุในที่นี้ สำหรับข้อพิพาทใด หลังจากที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว
4. การสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณและ Epic ตกลงที่จะจัดการกับข้อพิพาทในลักษณะของรายบุคคลเท่านั้น และจะไม่:
ดำเนินการเพื่อสร้าง เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การอนุญาโตตุลาการแบบรวมหรือกลุ่ม หรือการดำเนินการใด ที่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นกระทำหน้าที่ในอำนาจหน้าที่ของตัวแทน (เช่น การดำเนินการของทนายความเพื่อให้ทำหน้าที่เสมือนอัยการ) หรือ
การฟ้องร้องดำเนินคดีรายบุคคลแบบรวมหรือร่วมกัน หรือการอนุญาตให้อนุญาโตตุลาการกระทำการดังกล่าวได้ไม่ต้องมีการให้ความยินยอมที่ชัดแจ้งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขเหล่านี้ และการดำเนินการหรือการอนุญาโตตุลาการอื่น ทั้งปวง
5. การแยกออกจากกันได้ 
 
หากพบว่าข้อกำหนดใด หรือทั้งหมดของข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันนี้ ตกเป็นโมฆะ บังคับใช้ไม่ได้ หรือผิดกฎหมาย คุณและ Epic ตกลงว่าข้อกำหนดจะถูกแยกออกจากกันได้ และส่วนที่เหลือของเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้และสามารถวิเคราะห์ตีความการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน หากข้อกำหนดที่แยกกันข้ออื่น ไม่ได้รวมเข้าอยู่ด้วย  ข้อยกเว้นเดียวก็คือ หากพบว่าการสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่มตกเป็นโมฆะ บังคับใช้ไม่ได้ หรือผิดกฎหมาย คุณและ Epic ตกลงว่าการสละสิทธินี้จะแยกออกจากกันไม่ได้ และเนื้อหาในหัวข้อการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันจะตกเป็นโมฆะและบังคับใช้ไม่ได้ และข้อพิพาทใด จะได้รับการแก้ไขจัดการในศาล ตามข้อกำหนดเรื่องสถานที่และตัวเลือกที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้  ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะไม่มีการอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการแบบกลุ่ม หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งจาก Epic


ภาษา
ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ภาษาที่ใช้เป็นหลักสำหรับเงื่อนไขเหล่านี้คือภาษาอังกฤษ คู่สัญญามีความประสงค์ที่ชัดแจ้งว่าต้องการให้เงื่อนไขเหล่านี้และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษ Les parties déclarent qu'elles ont demandé et par les présentes confirment leur desir exprés que cette convention soit rédigee en anglais. เอกสารฉบับแปลใด ที่มอบให้ไว้จะเป็นไปเพื่อความสะดวกของคุณ
 
การสละสิทธิ์และการแยกออกจากกันได้
การสละสิทธิในเงื่อนไขเหล่านี้โดย Epic จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิที่เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องสำหรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าว หรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใด และการที่ Epic ไม่ได้ใช้สิทธิหรือข้อกหนดภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการสละซึ่งสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว

หากศาลที่มีอำนาจพิพากษาว่าข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลบออกหรือจำกัดให้อยู่ในขอบเขตที่ต่ำที่สุด และข้อกำหนดส่วนที่เหลือของเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ต่อไป
 
การแจ้งและขั้นตอนสำหรับการยื่นฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญติเรื่องลิขสิทธิ์ รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (“DMCA”) และกฎหมายอื่น ที่มีบังคับใช้ Epic ได้นำนโยบายการยกเลิกผู้ใช้หรือผู้ถือบัญชีที่ถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่พิจารณาโดย Epic Epic อาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดสิทธิการเข้าถึงบริการ และ/หรืออัปเดต ถ่ายโอน ระงับ หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้รายใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่ก็ตาม

หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกนำไปใช้บนเว็บไซต์บริการอื่นใด ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาส่งการแจ้งเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ("การแจ้งเกี่ยวกับ DMCA") ไปที่บริษัทตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของเรา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้:

Legal Department
Epic Games, Inc.
620 Crossroads Blvd.
Cary, NC 27518

โทรศัพท์: (919) 854-0070
อีเมล: dmca@support.epicgames.com

โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในการแจ้งเกี่ยวกับ DMCA ของคุณ:
  • ระบุถึงงานลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด หากการแจ้งเกี่ยวกับ DMCA ของคุณครอบคลุมงานหลายชิ้น คุณอาจจะต้องยื่นรายการรับรองของงานดังกล่าว
  • ระบุถึงเนื้อหาที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึงคำอธิบายว่าเนื้อหาอยู่ที่ใด คุณต้องให้คำอธิบายที่เพียงพอ เพื่อให้เราสามารถระบุหาเนื้อหาได้ หากเป็นไปได้ กรุณาระบุ URL ของเว็บเพจที่มีเนื้อหาอยู่
  • แจ้งชื่อตามกฎหมายของคุณให้ครบถ้วน รวมถึงที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (หากมี)
  • ระบุข้อความดังต่อไปในส่วนเนื้อหาของการแจ้งเกี่ยวกับ DMCA:
  • ข้าพเจ้าเชื่อโดยเจตนาบริสุทธิ์ว่าการใช้เนื้อหานั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้แทนของเจ้าของ หรือตามกฎหมาย ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในการแจ้งเกี่ยวกับ DMCA ฉบับนี้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และภายใต้บทลงโทษของความผิดฐานให้การเท็จ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์
  • ลงลายมือชื่อของคุณแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือลงด้วยปากกา
  • โปรดทราบว่าภายใต้กฎหมาย 17 U.S.C. 512(f) หากคุณจงใจแถลงข้อความที่เป็นเท็จว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้นถูกละเมิด คุณอาจจะต้องรับผิดต่อความเสียหายต่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นกับเราหรือผู้ใช้ของเรา หากคุณไม่แน่ใจว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมที่คุณรายงานนั้นเป็นการละเมิดจริงหรือไม่ คุณอาจจะต้องติดต่อทนายความก่อนยื่นเรื่องแจ้งถึงเรา


คำถามทั่วไป
หากมีคำถามทั่วไป โปรดติดต่อเราได้ที่ unrealengine.com/contact