เงื่อนไขการใช้บริการ

การยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“เงื่อนไข”) ดังต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้เว็บไซต์ของ EPIC GAMES, INC. และบริษัทในเครือ (“EPIC” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) รวมถึงเนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการใด ๆ ที่นำเสนอให้บนหรือผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์") ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในฐานะแขกหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เงื่อนไขเหล่านี้ยังมีผลใช้กับการใช้บริการอื่น ๆ ของ EPIC ซึ่งมีการแสดงหรือระบุเงื่อนไขเหล่านี้ไว้ ("บริการเพิ่มเติม") ในเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะเรียกเว็บไซต์และบริการเพิ่มเติมรวมกันว่าเป็น "บริการ"

โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนเริ่มใช้บริการ เมื่อคุณใช้บริการ จะหมายความว่าคุณยอมรับและตกลงยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องการเน้นย้ำเกี่ยวกับเงื่อนไข นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่สำคัญบางประการในเงื่อนไขเหล่านี้ เมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้จะหมายความว่า:

1. คุณตกลงยอมรับในกฎระเบียบและนโยบายของ Epic ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งและเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านให้ละเอียด:

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและวิธีการที่เราปกป้องข้อมูล
นโยบายเนื้อหาของแฟนของเราจะอธิบายว่าคุณทำอะไรได้บ้างกับทรัพย์สินทางปัญญาของ Epic ในเนื้อหาที่คุณเป็นผู้สร้าง  

2. คุณและ Epic ตกลงที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างเราด้วยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะราย (ไม่ใช่ในศาล) เราเชื่อว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เป็นทางเลือกนั้น จะสามารถระงับข้อพิพาทใด ๆ ได้อย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล เรามีคำอธิบายรายละเอียดของกระบวนการไว้ที่ด้านล่าง แต่เราได้ดึงเนื้อหาส่วนนี้มาไว้ข้างหน้า (และทำตัวหนา) เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญ

เงื่อนไขเหล่านี้จะมีข้อกำหนดที่มีผลผูกพันเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการเฉพาะราย และการสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม หากคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ จะหมายความว่าคุณและ EPIC ยินยอมให้ระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน และยอมสละซึ่งสิทธิในการส่งเรื่องฟ้องต่อศาลด้วยตนเองหรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และ EPIC ตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาททั้งหมดในมูลค่าสูงสุดไม่เกิน $10,000 ซึ่งเป็นไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ (ดูด้านล่าง)

ในการเข้าทำสัญญาที่สร้างขึ้นจากเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องเป็นผู้ใหญ่ที่อายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศที่คุณพักอาศัย คุณต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายและการเงินสำหรับการดำเนินการทั้งหมดสำหรับการใช้หรือการเข้าถึงซอฟต์แวร์ของเรา รวมถึงการดำเนินการของบุคคลใดก็ตามที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีของคุณ คุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และคุณเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทที่มี) หากคุณอายุไม่ถึงเกณฑ์การบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณต้องให้ความยินยอมต่อเงื่อนไขเหล่านี้

นอกเหนือจากเงื่อนไขเหล่านี้ ซอฟต์แวร์หรือบริการที่รวมอยู่ในหรือใช้งานได้ผ่านบริการ อาจจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับที่แยกต่างหากระหว่างคุณและ Epic เช่น ข้อตกลงการอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทาง หากเงื่อนไขเหล่านี้ขัดกับข้อตกลงดังกล่าวใด ๆ ให้ถือใช้ข้อตกลงเหล่านั้นเป็นหลัก

ประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัว

กรุณาตรวจสอบประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่อให้คุณเข้าใจหลักปฏิบัติของเราได้ที่ https://www.epicgames.com/privacypolicy ซึ่งเนื้อหาในนี้จะกำกับควบคุมการใช้บริการของคุณด้วยเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขของบริการ

เราอาจอัปเดตเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะ ๆ คุณควรตรวจสอบข้อมูลในหน้านี้เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การใช้บริการต่อไปหลังจากที่เราประกาศใช้เงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น จะหมายความว่าคุณยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลง

การเข้าถึงบริการและการรักษาความปลอดภัยสำหรับบัญชี

เราอาจะถอนหรือแก้ไขบริการ และบริการหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำกัดการเข้าถึง (รวมถึงการยกเลิก การบอกเลิก หรือการปรับเปลี่ยน หรือการระงับบัญชีผู้ใช้) ของผู้ใช้ทุกรายหรือบางราย (รวมถึงคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ ตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของเรา นอกจากนี้ คุณอาจจะใช้บริการหรือคุณลักษณะหรือเนื้อหาของบริการบางส่วนไม่ได้อันเนื่องมาจากตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้ที่ขัดกัน เราอาจบอกเลิกหรือระงับการเข้าถึงบริการได้หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้

ในการเข้าถึงบริการบางอน่าง เราจะขอให้คุณแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่น ๆ และเพื่อให้สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้ต้องถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ในการเข้าถึงบริการหรือเกมบางเกม บริการ หรือฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง Epic อาจจะต้องกำหนดให้ผู้ใช้ทุกรายดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่อัปเดตแล้วหรือมีเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว เงื่อนไขการใช้งานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่แยกออกไประหว่างคุณและ Epic

หากคุณเลือกหรือได้รับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือชิ้นส่วนข้อมูลอื่นใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องดูแลข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ (นอกเหนือจากชื่อผู้ใช้) และคุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อผู้อื่น คุณต้องแจ้ง Epic ทันที (ผ่านทาง [email protected]) หากมีการใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากมีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นใด คุณควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเข้าถึงบัญชีของคุณจากคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นไม่สามารถดูหรือบันทึกรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณได้ คุณต้องเข้าถึงบริการผ่านบัญชีของคุณเท่านั้น ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีของตนเอง และการมอบให้เป็นของขวัญหรือการโอนมอบบัญชีหรือกุญแจการเข้าถึงนั้น เป็นเรื่องต้องห้าม

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชื่อที่แสดงของคุณ หากเราพิจารณาแล้วว่ามีความก้าวร้าว ทำให้เข้าใจผิด มีโอกาสละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หรือหากคุณไม่มีความเคลื่อนไหวนานกว่าหนึ่งปี

ความไวแสง: บางคนอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อภาพหรือลวดลายบางประเภท รวมถึงไฟกระพริบ (โดยไม่จำเป็นว่าจะมีสภาวะทางสุขภาพที่ได้รับการวินิจฉัยหรือมีประวัติอาการหรือไม่ก็ตาม เราอาจลดปฏิกิริยาการตอบสนองได้โดยการเล่นในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงการเล่นขณะง่วงนอน การดูเกมจากระยะไกลหรือบนหน้าจอขนาดเล็ก และการจำกัดระยะเวลาการใช้งาน

การแก้ไขเนื้อหา

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของการแก้ไขเนื้อหา กรุณาไปที่ศูนย์กลางความปลอดภัย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริการ รวมถึงเนื้อหา คุณลักษณะ และฟังก์ชันการทำงานของบริการ เป็นของ Epic ผู้ออกใบอนุญาตของ Epic หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ของเนื้อหาดังกล่าว และอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาหรือระหว่างประเทศ

คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์และวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ซึ่งต้องสัมพันธ์กับบทบาทของคุณในฐานะลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่คาดหมายของ Epic ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง คุณต้องไม่คัดลอก เปลี่ยนแปลง ผลิตงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง จัดแสดงต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่ซ้ำ หรือส่งต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับมาผ่านบริการ หรือลบ หรือแก้ไขประกาศแจ้งใด ๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ จากสำเนาเนื้อหาที่ได้รับจากบริการ อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้สำเนาส่วนของเนื้อหาที่ไม่มีการแก้ไขได้ทุกแห่งและบนเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์แบบจำกัดสำหรับการพูดคุยถึงเนื้อหาดังกล่าว

คุณต้องไม่ผลิตซ้ำ จำหน่าย หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใด ๆ จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ การเข้าถึงบริการ หรือการใช้บริการหรือบริการหรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีให้ผ่านบริการ นโยบายเนื้อหาของแฟนของ Epic จะกำกับควบคุมการใช้งานเนื้อหาดังกล่าวที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน การอนุญาตที่กล่าวถึงก่อนหน้านั้น จะจำกัดเฉพาะบริการ และไม่มีการมอบสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ

การออกบิล การชำระเงิน และยอดบัญชี Epic

ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงสําหรับผู้ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากที่พักอาศัยหลักของคุณอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา คําว่า “Epic” ตามที่ใช้ในหัวข้อนี้จะหมายถึง Epic Games, Inc. สำหรับในประเทศอื่น คําว่า “Epic” จะหมายถึง Epic Games Commerce GmbH หรือ Epic Games Entertainment International GmbH ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบริการและเงินทุนทั้งหมดที่ใส่ไว้ในยอดบัญชีของ EPIC จะเป็นการชำระเงินล่วงหน้า และไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าใช้วิธีการชำระเงินแบบใด เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขเหล่านี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด Epic อาจจัดให้มีบริการชำระเติมเงินผ่านทางบริการ ("ยอดบัญชี Epic") คุณต้องใช้ยอดบัญชี Epic ของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ Epic นำเสนอให้เท่านั้น (ไม่รวมร้านค้า Epic Store ที่ http://www.epicgamesstore.com) ในการเข้าถึงยอดบัญชี Epic ของคุณ เราอาจขอให้คุณแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ วิธีการชำระเงิน (ระบุไว้ด้านล่าง) และที่อยู่ในการออกบิลที่เกี่ยวข้อง Epic อาจเสนอให้คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้ได้สำหรับการเติมเงินเข้าในยอดบัญชี Epic ของคุณ: บัตรเครดิต บัตรเติมเงิน รหัสส่งเสริมการขาย หรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ตามที่ Epic ระบุไว้ ("วิธีการชำระเงิน") รหัสส่งเสริมการขายใด ๆ ที่คุณได้รับจาก Epic เพื่อใช้เป็นวิธีการชำระเงิน อาจจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ หรือคูปอง เมื่อคุณมอบวิธีการชำระเงินให้แก่ Epic เพื่อใช้ในยอดบัญชี Epic ของคุณ จะหมายความว่าคุณรับรองต่อ Epic ว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของวิธีการชำระเงิน และคุณอนุญาตให้ Epic เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับยอดบัญชี Epic ของคุณหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คุณต้องชำระ หากการใช้ยอดบัญชี Epic ของคุณอยู่ภายใต้ภาษีการขายหรือภาษีอื่นใด Epic อาจจะเรียกเก็บค่าภาษีดังกล่าวจากคุณด้วยเช่นกัน คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้ยอดบัญชี Epic ของคุณทั้งหมด รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และการซื้อทั้งหมดที่ทำรายการโดยคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ใช้ยอดบัญชี Epic ของคุณ

ภายในช่วงเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงใด ๆ มูลค่าเงินรวมที่เก็บอยู่ในยอดบัญชี Epic ของคุณบวกกับยอดใช้จ่ายจากยอดบัญชี Epic ของคุณจะต้องไม่เกิน US$2,000 หรือยอดเงินที่เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ Epic ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือประกาศใช้ข้อจำกัดการใช้งานกับยอดบัญชี Epic ของคุณได้ทุกเมื่อ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท

เงินทุนในยอดบัญชี Epic จะไม่ถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลและไม่มีมูลค่านอกบริการ หากคุณขอเงินคืนจากรายการที่ซื้อผ่านเงินทุนในยอดบัญชี Epic เราจะคืนเงินกลับเข้าไปที่ยอดบัญชี Epic ของคุณ เงินทุนในยอดบัญชี Epic จะไม่สามารถโอนไปให้บุคคลอื่นได้และจะไม่มีดอกเบี้ยสะสม

Epic ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกยอดบัญชี Epic ของคุณ หากตรวจสอบตามดุลยพินิจของ Epic แล้วพบว่าคุณใช้ยอดบัญชี Epic ในทางที่ผิด ทำรายการด้วยยอดบัญชี Epic ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากยอดบัญชี Epic ของผู้ใช้รายอื่น หรือใช้ยอดบัญชี Epic เพื่อกระทำการฉ้อฉลหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ในกรณีที่เรายกเลิกหรือระงับยอดบัญชี Epic ของคุณตามเงื่อนไขเหล่านี้ ด้วยเหตุผลอื่น ๆ นอกเหนือจากการฉ้อฉลหรือกิจกรรมผิดกฎหมาย Epic จะคืนยอดคงเหลือในบัญชี Epic ให้คุณ โดยจะต้องหักด้วยค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินจำนวนอื่น ๆ ที่คุณติดค้างกับ Epic มิฉะนั้นแล้ว ยอดบัญชี Epic จะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ และคุณไม่สามารถแลกรับเป็นเงินหรือมูลค่าตัวเงินจาก Epic หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ ยอดบัญชี Epic ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ อาจจะถูกส่งมอบให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ใช้ต้องห้าม

คุณสามารถใช้บริการได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงหรือใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรืออยู่นอกเหนือขอบเขตการใช้งานตามเจตนาของบริการ (ตามดุลยพินิจของ Epic แต่เพียงผู้เดียว)

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้

บริการมีฟอรั่ม เครือข่าย และคุณลักษณะการโต้ตอบมากมายหลายแบบที่อนุญาตให้คุณโพสต์ ส่ง เผยแพร่ แสดง หรือส่งต่อ ("โพสต์") เนื้อหาหรือวัสดุให้ไปให้ Epic และผู้ใช้รายอื่น ("การมีส่วนร่วมของผู้ใช้") บนหรือผ่านทางบริการ

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานเนื้อหาดังต่อไปนี้: การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ต้องไม่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หลอกลวง อนาจาร คุกคาม หมิ่นประมาท ลุกล้ำความเป็นส่วนตัว ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นภัยต่อบุคคลที่สามหรือน่ารังเกียจ และต้องไม่มีส่วนประกอบเป็นไวรัสซอฟต์แวร์ การชักชวนในเชิงพาณิชย์ จดหมายลูกโซ่ การส่งเมลถึงผู้รับจำนวนมาก หรือ "สแปม" ในทุกรูปแบบ

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณโพสต์ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และคุณได้มอบสิทธิที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาด ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ คงอยู่ตลอดไป เพิกถอนมิได้ และสามารถออกใบอนุญาตช่วงได้อย่างเต็มที่ให้แก่ Epic สำหรับการใช้ คัดลอก ผลิตซ้ำ ปรับเปลี่ยน ปรับใช้ ตีพิมพ์ แปล ผลิตงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง เผยแพร่ และจัดแสดงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ดังกล่าว ในทุกแห่งทั่วโลก ในสื่อทุกประเภท อย่างไรก็ตาม Epic จะแบ่งปันการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ได้รับจากคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Epic  

คุณรับรองและรับประกันว่า คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิทั้งปวงในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่คุณโพสต์ในขณะที่ทำการโพสต์ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้นั้นถูกต้องและไม่ได้ฉ้อฉลหรือหลอกลวง และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไม่ได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้หรือสิทธิอื่น (เช่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลที่สาม และจะไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ คุณเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณอาจถูกคัดลอกโดยผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ และอาจมีการพูดถึงทั้งในและนอกบริการ และหากคุณไม่มีสิทธิในการส่งการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เพื่อการใช้งานดังกล่าว คุณอาจจะมีภาระต้องรับผิด Epic จะไม่รับผิดชอบและรับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามโพสต์

Epic มีสิทธิแต่ไม่มีภาระผูกพันในการเฝ้าติดตามและแก้ไขหรือลบการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ใด ๆ Epic ยังมีสิทธิในการยกเลิกการเข้าถึงบริการทุกส่วนหรือบางส่วนของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ Epic อาจใช้สิทธิเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ

ลิงก์

คุณสามารถใส่ลิงก์กับเนื้อหาบางส่วนของบริการที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้ หากคุณดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและไม่ได้สร้างความเสียหายหรือฉวยประโยชน์จากชื่อเสียงของเรา แต่คุณต้องไม่ใส่ลิงก์ในลักษณะที่ชี้แนะถึงความสัมพันธ์ การอนุมัติ หรือการรับรองในรูปแบบจากเรา ต้องไม่มีการตีกรอบบริการบนเว็บไซต์หรือบริการอื่นใด เราขอสงวนสิทธิในการถอนการอนุญาตการใส่ลิงก์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หากบริการมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม ลิงก์ที่มีจะมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์และแหล่งข้อมูล สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณเข้าไปใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลเหล่านั้น

การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดของการรับผิด

ไม่ว่าเนื้อหาใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะริดรอดสิทธิตามกฎหมายที่คุณพึงมีในฐานะผู้บริโภคของบริการ บางประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขตอำนาจทางกฎหมายอื่น ๆ จะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการรับประกันหรือข้อจำกัดความรับผิดบางเรื่องตามที่ระบุไว้ข้างต้น ถ้าเป็นเช่นนั้น เงื่อนไขข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ในทางกลับกัน สำหรับเขตอำนาจทางกฎหมายดังกล่าว ข้อยกเว้นและข้อจำกัดที่กล่าวถึงก่อนหน้านั้น จะมีผลใช้เฉพาะในขอบเขตตามที่กฎหมายของเขตอำนาจทางกฎหมายดังกล่าวอนุญาต

บริการและข้อมูล เนื้อหา สาระสำคัญ ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) และบริการอื่น ๆ ทั้งหมดที่อยู่ในบริการหรือที่คุณสามารถใช้ได้ผ่านทางบริการ จะเป็นการจัดหาให้คุณโดย Epic ตาม "ลักษณะที่เป็น" และ "ตามที่มี" Epic ไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ต่อการปฏิบัติการของบริการ หรือข้อมูล เนื้อหา สาระสำคัญ ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) หรือบริการอื่น ๆ ทั้งหมดที่อยู่ในบริการหรือที่คุณสามารถใช้ได้ผ่านทางบริการ คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้บริการของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Epic ขอปฏิเสธการรับประกันทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การรับประกันโดยนัยถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความพร้อมสมบูรณ์เพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน Epic ไม่รับประกันว่าข้อมูล เนื้อหา สาระสำคัญ ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) และบริการอื่น ๆ ทั้งหมดที่อยู่ในบริการหรือที่คุณสามารถใช้ได้ผ่านทางบริการ เซิร์ฟเวอร์ของ Epic หรือการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจาก Epic จะปลอดจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Epic จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม ไม่ได้ตั้งใจ เป็นไปเพื่อลงโทษ มีความพิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง อันเกิดขึ้นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดโดยรวมของ Epic อันมีสาเหตุมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่เกินมูลค่ารวมที่คุณได้ชำระเงิน (หากมี) ให้แก่ Epic ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนเหตุการณ์ที่ต้องรับผิดชอบดังกล่าว ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับความเสียหายเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ แม้ว่าการเยียวยาใด ๆ ก็ตามไม่อาจชดเชยได้อย่างเพียงพอ

การชดใช้ค่าเสียหาย

เนื้อหาในข้อนี้จะมีผลใช้เฉพาะตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หากกฎหมายห้ามคุณเข้ารับภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น คุณจะต้องรับผิดทั้งหมดตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต สำหรับการฟ้องร้อง การเรียกร้อง การดำเนินการ ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งปวง (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมพยานผู้เชี่ยวชาญ) ที่เป็นสาระสำคัญของภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายที่กล่าวถึงข้างต้น

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ต่อ Epic บริษัทในเครือ และผู้ออกใบอนุญาตของ Epic รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน ผู้ออกใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง จากและต่อการฟ้องร้อง ความรับผิด ความเสียหาย การตัดสินพิพากษา การชนะความ การสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ก็ตาม (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล) อันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณหรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้

กฎหมายที่กำกับควบคุมและเขตอำนาจทางกฎหมาย

ข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องใด ๆ โดยคุณที่เกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา โดยไม่รวมถึงหลักในการเลือกกฎหมาย สำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่ต้องมีการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อด้านล่างนี้ คุณและ Epic ตกลงที่จะยื่นเรื่องต่อเขตอำนาจทางกฎหมายที่มีอำนาจเฉพาะของศาลสูงแห่งเวคเคาน์ตี รัฐนอร์ทแคโรไลนา หรือหากมีศาลของรัฐบาลกลางอยู่ ให้ใช้ศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาประจำแขวงตะวันออกของรัฐนอร์ทแคโรไลนา คุณและ Epic ตกลงที่จะสละซึ่งสิทธิในการคัดค้านต่อเขตอำนาจทางกฎหมาย สถานที่พิจารณาคดี หรือความเหมาะสมของอำนาจแห่งศาลของศาลดังกล่าว (โดยไม่กระทบต่อสิทธิของคู่สัญญาอีกฝ่ายในการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐบาลกลาง หากได้รับอนุญาต) รวมถึงสิทธิใด ๆ ที่มีต่อการไต่สวนโดยคณะลูกขุน อนุสัญญาว่าด้วยสัญญาขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้ กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดว่าเนื้อหาของสัญญาจะต้องถูกวิเคราะห์ตีความเทียบกับฉบับร่าง จะไม่มีผลบังคับใช้กับเงื่อนไขเหล่านี้ เนื้อความในวรรคนี้จะได้รับการตีความอย่างกว้าง ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน; การห้ามการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

โปรดอ่านเนื้อหาในส่วนนี้ให้ละเอียด ข้อกำหนดนี้จะกระทบต่อสิทธิของคุณ รวมถึงสิทธิในการยื่นฟ้องคดีความในศาล

ปัญหาส่วนใหญ่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Epic ได้ที่ https://www.epicgames.com/customer-service แต่เราเข้าใจว่าบางครั้งข้อพิพาทก็ไม่อาจแก้ไขได้ง่าย ๆ โดยฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายว่าคุณและ Epic ได้ตกลงกันอย่างไรสำหรับการระงับข้อพิพาทดังกล่าว รวมถึง (หากเกี่ยวข้อง) การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน

การอนุญาโตตุลาการคือกระบวนการระงับข้อพิพาทที่อนุญาตให้เราแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องนำเรื่องขึ้นสู่ศาลอย่างเป็นทางการ ข้อพิพาทใด ๆ ก็ตามระหว่างคุณและ Epic จะถูกยื่นต่ออนุญาโตตุลาการที่เป็นกลาง (ไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน) เพื่อการแก้ปัญหาที่เป็นธรรมและรวดเร็ว การอนุญาโตตุลาการคือวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับคุณและ Epic

ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อตกลงการอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางของ Epic (“EULA”): หากคุณตกลงยอมรับในข้อตกลงการอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (“EULA”) ของ Epic "ข้อพิพาท" ตามที่จำกัดความไว้ใน EULA จะได้รับการแก้ไขตามที่กำหนดไว้สำหรับ EULA รวมถึงหัวข้อ "การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน" เงื่อนไขการระงับข้อพิพาทด้านล่างจะมีผลใช้กับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเฉพาะภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ และไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำกับควบคุมโดย EULA

ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้: หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้และไม่ได้ตกลงยอมรับ EULA ของ Epic จะต้องใช้เงื่อนไขการระงับข้อพิพาทด้านล่างนี้

1. การระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ

หากคุณมีปัญหาที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราไม่อาจแก้ไขได้ ก่อนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณและ Epic ตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อช่วยให้เราทราบแนวทางแก้ปัญหาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมสำหรับทั้งสองฝ่าย คุณและ Epic ตกลงที่จะใช้ความพยายามด้วยเจตนาที่ดีในการเจรจาต่อรองข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างเรา เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ("การระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ") การเจรจาต่อรองที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้จะเริ่มขึ้น ณ วันที่คุณหรือ Epic ได้รับหนังสือแจ้งเกี่ยวกับข้อพิพาทตามเงื่อนไขเหล่านี้

คุณต้องส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับข้อพิพาทถึงฝ่ายกฎหมายของ Epic Games, Inc. จ่าหน้าถึง: NOTICE OF DISPUTE, Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27518, U.S.A. โดยระบุชื่อของคุณ ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่คุณใช้ ที่อยู่ วิธีการติดต่อคุณ ปัญหาที่คุณมี และสิ่งที่คุณต้องการให้ Epic ทำ หาก Epic มีข้อพิพาทกับคุณ Epic จะส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับข้อพิพาทไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ และที่อยู่เพื่อการออกบิลใด ๆ ที่คุณแจ้งไว้กับเรา

หากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรป (“EU”) คุณอาจจะมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนของคุณต่อคณะกรรมาธิการยุโรปผ่านทางแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (ODR) ODR จะช่วยให้ผู้บริโภคใน EU สามารถระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ได้โดยไม่ต้องไปศาล

หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ด้วยการระงับข้อพิพาทที่ไม่เป็นทางการ หรือศาลคดีมโนสาเร่ (ด้านล่าง) คุณหรือ Epic อาจเริ่มการอนุญาโตตุลาการได้ตามเงื่อนไขเหล่านี้

2. ศาลคดีมโนสาเร่

แทนที่จะใช้การระงับข้อพิพาทที่ไม่เป็นทางการ คุณและ Epic ตกลงกันว่าคุณสามารถฟ้องร้องเราได้ที่ศาลคดีมโนสาเร่ในท้องที่ที่คุณเลือก ตามถิ่นพำนักหรือในเวคเคาน์ตี รัฐนอร์ทแคโรไลนา (หากคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของศาลคดีมโนสาเร่) ก่อนที่จะฟ้องร้องต่อศาลคดีมโนสาเร่ เราหวังว่าคุณจะลองใช้การระงับข้อพิพาทที่ไม่เป็นทางการก่อน แต่ไม่ได้บังคับ

3. การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน

การดำเนินการของการอนุญาโตตุลาการในส่วนนี้จะเป็นการดำเนินการเฉพาะรายเท่านั้น

คุณและ Epic ตกลงว่าจะระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน ซึ่งดำเนินการโดย Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) ที่อยู่ภายใต้รัฐบัญญัติการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา และกฎหมายการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง และตาม กฎระเบียบการอนุญาโตตุลาการที่มีประสิทธิภาพของ JAMS และระเบียบวิธีปฏิบัติที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 ("กฎระเบียบ JAMS") ตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขโดยเงื่อนไขเหล่านี้

ซึ่งหมายความว่าคุณและ Epic ตกลงยอมรับในกระบวนการระงับข้อพิพาทที่ต้องยื่นเรื่องข้อพิพาทใด ๆ ต่ออนุญาโตตุลาการที่เป็นกลาง (ไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน) เพื่อให้ทำการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาท JAMS ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เป็นผู้อนุญาโตตุลาการข้อพิพาท ซึ่งจะช่วยให้คุณและ Epic สามารถระงับข้อพิพาทได้อย่างเป็นธรรม แต่ก็รวดเร็วและมีประสิทธิผลมากกว่าการไปศาล อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินให้มีการเยียวยาแบบเดียวกันกับคุณเป็นรายบุคคลเหมือนกับที่ศาลอาจสั่ง แต่เฉพาะภายในขอบเขตที่เพียงพอต่อการฟ้องร้องของคุณเฉพาะราย

การตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นอันสิ้นสุด ยกเว้นบางกรณีที่ต้องมีการตรวจทานโดยศาลตามรัฐบัญญัติการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา และสามารถบังคับใช้ได้เหมือนกับคำสั่งหรือคำพิพากษาอื่นใดของศาล

3.1 ข้อพิพาทที่เราตกลงให้มีการอนุญาโตตุลาการ:

คุณและ Epic ตกลงที่จะยื่นข้อพิพาททั้งหมดที่มีระหว่างคุณและ Epic ต่อการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน "ข้อพิพาท" หมายถึงข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือความขัดแย้งใด ๆ (ยกเว้นตามที่ละเว้นไว้เป็นการเฉพาะด้านล่าง) ระหว่างคุณและ Epic ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพยายามใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Epic และผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Epic เป็นการทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ความถูกต้องเหมาะสม ความสามารถในการบังคับใช้ หรือขอบเขตของเนื้อหาในหัวข้อการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันนี้

คุณและ Epic ตกลงที่จะใช้การอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาททั้งหมด ไม่ว่าข้อพิพาทนั้นจะเป็นไปตามสัญญา ข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฤษฎีกา การละเมิด (รวมถึงการฉ้อโกง การแถลงข้อความเป็นเท็จ การชักจูงด้วยการฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายหรือหลักความยุติธรรมอื่นใด

เนื้อหาในหัวข้อการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการและการอนุญาโตตุลาการ ไม่ได้มีผลใช้กับ (1) การดำเนินการเฉพาะรายในศาลคดีมโนสาเร่ (2) การปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมายผ่านหน่วยงานราชการ หากกฎหมายอนุญาต (3) การร้องเรียนหรือการเยียวยาภายใต้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของ EU (4) การดำเนินการเพื่อบังคับหรือสนับสนุนการตัดสินของการอนุญาโตตุลาการก่อนหน้า (5) สิทธิของ Epic ในการขอคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหายต่อคุณในศาลตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสถานภาพปัจจุบันในขณะที่ดำเนินการอนุญาโตตุลาการอยู่ (6) การฟ้องร้องถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้าง การเผยแพร่ หรือการส่งเสริมให้เกิดการฉ้อโกง และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ (7) ความสามารถในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่มด้านล่าง

คุณและ Epic ตกลงว่า การพิจารณาว่าต้องนำข้อพิพาทภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้เข้าสู่การอนุญาโตตุลาการหรือไม่นั้น จะเป็นหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการ ไม่ใช่ศาล

3.2 ขั้นตอนการอนุญาโตตุลาการ:

ในการเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการ คุณต้องตรวจสอบกฎระเบียบของ JAMS และปฏิบัติตามคำแนะนำในการเริ่มยื่นขออนุญาโตตุลาการบนเว็บไซต์ของ JAMS ฝ่ายที่เป็นผู้ยื่นขอการอนุญาโตตุลาการ ต้องส่ง "คำขอใช้การอนุญาโตตุลาการ" (มีอยู่บนเว็บไซต์) ไปให้ JAMS และต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นเรื่อง และส่งสำเนาคำขอใช้การอนุญาโตตุลาการไปให้อีกฝ่ายทางไปรษณีย์ คุณต้องส่งสำเนาเอกสารถึงฝ่ายกฎหมายของ Epic Games, Inc. จ่าหน้าถึง: ARBITRATION OF DISPUTE, Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27518, U.S.A. และ Epic จะส่งสำเนาเอกสารไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้และที่อยู่ในการออกบิลใด ๆ ที่คุณแจ้งไว้กับเรา

การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการของ JAMS คนเดียว โดยจะเลือกตามประสบการณ์ความชำนาญในการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาในเชิงพาณิชย์ คุณและ Epic ตกลงว่าการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในภาษาอังกฤษ และอนุญาโตตุลาการจะเข้าผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้

หากจำเป็นต้องมีการพิจารณาข้อพิพาทโดยมีตัวบุคคลปรากฏอยู่ด้วย การพิจารณาดังกล่าวจะดำเนินการในเวคเคาน์ตี รัฐนอร์ทแคโรไลนา หรือตามถิ่นพำนักของคุณ ตามที่คุณเลือก

อนุญาโตตุลาการ (ไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน) จะเป็นผู้ระงับข้อพิพาท เว้นแต่คุณและ Epic จะตกลงกันไว้เป็นอื่น การตัดสินใจหรือการชี้ขาดใด ๆ จะมีออกคำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อระบุถึงการตัดสินชี้ขาดของการฟ้องร้องแต่ละคดีความ และมูลเหตุของการชี้ขาด รวมถึงสิ่งที่ค้นพบในเชิงข้อเท็จจริงและกฎหมายที่สำคัญและบทสรุปของอนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินชี้ขาดหรือสั่งให้มีการเยียวยาที่ยุติธรรมได้ตามที่คุณหรือ Epic ร้องขอ เพื่อให้สอดคล้องกับหนึ่งในคำฟ้องเฉพาะรายของเรา (ซึ่งการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะรองรับด้วยหลักฐานน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง) อนุญาโตตุลาการจะไม่ออกคำสั่งคุ้มครองต่อ Epic เกี่ยวกับตัวบุคคลใด ๆ นอกเหนือจากคุณ

การตัดสินหรือการชี้ขาดใด ๆ อาจบังคับใช้ได้ในลักษณะของการพิพากษาสุดท้ายโดยศาลที่มีอำนาจในทางกฎหมาย หรืออาจมีการยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อการยอมรับในเชิงตุลาการสำหรับการตัดสินชี้ขาดใด ๆ และคำสั่งบังคับใช้

3.3 ค่าธรรมเนียมและสถานที่สำหรับการอนุญาโตตุลาการ:

หากคุณเป็นผู้เริ่มขอใช้การอนุญาโตตุลาการ คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นเรื่องต่อ JAMS ตามที่กำหนดสำหรับการอนุญาโตตุลาการของผู้บริโภค

ในบางสถานการณ์ Epic จะช่วยคุณชำระค่าธรรมเนียมเพื่อ (หวังว่า) จะทำให้เราบรรลุวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม:

หากข้อพิพาทมีมูลค่า $10,000 หรือน้อยกว่า Epic จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ JAMS รวมถึงค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชำระ

หากกรณีของคุณไม่เข้าข่ายเกณฑ์ข้างต้น แต่คุณแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายของการอนุญาโตตุลาการสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดี Epic จะชำระค่าใช้จ่ายสำหรับ JAMS ของคุณเท่าที่อนุญาโตตุลาการพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต่อการป้องกันไม่ให้การอนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องต้องห้ามอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่าย (เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดี)

แม้ว่า Epic จะชนะการอนุญาโตตุลาการ และกฎหมายที่บังคับใช้หรือกฎระเบียบของ JAMS อนุญาตให้ Epic บังคับให้คุณชำระค่าธรรมเนียมสำหรับ JAMS ในส่วนของเรา เราจะไม่ดำเนินการดังกล่าว

ความช่วยเหลือในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เสนอให้ข้างต้นนั้น จะขึ้นอยู่กับว่าคุณมี "เจตนาที่บริสุทธิ์" หรือไม่ ในการยื่นเรื่องเพื่อขอใช้การอนุญาโตตุลาการ หากอนุญาโตตุลาการพบว่าคุณยื่นเรื่องเพื่อขอใช้การอนุญาโตตุลาการต่อ Epic ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ไม่สลักสำคัญ หรือปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนการยื่นเรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะเป็นไปตามกฎระเบียบของ JAMS

ค่าใช้จ่ายสำหรับ JAMS ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความของคุณ และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความจะไม่ได้รวมอยู่ด้วยในตอนพิจารณาว่าจะระงับข้อพิพาทด้วยมูลค่าเท่าไหร่

Epic จะไม่เรียกร้องค่าธรรมเนียมทนายความหรือค่าใช้จ่ายจากคุณสำหรับการอนุญาโตตุลาการใด ๆ แม้ว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบของ JAMS จะให้สิทธิเราในการเรียกร้องก็ตาม หากคุณเลือกให้ทนายความเป็นตัวแทนของคุณ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทนายความหรือค่าใช้จ่ายของคุณเอง เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอื่น

3.4 การแจ้งและการยื่นเรื่อง หากข้อพิพาทต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณหรือ Epic ต้องเริ่มการอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทภายในสอง (2) ปี นับตั้งแต่เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นครั้งแรก หากกฎหมายที่มีกำหนดให้คุณต้องยื่นเรื่องข้อพิพาทเร็วกว่าสองปีหลังจากเกิดข้อพิพาทขึ้นครั้งแรก คุณต้องเริ่มการอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาที่เร็วขึ้น Epic ขอแนะนำให้คุณแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการแก้ไขได้ การไม่ได้แจ้งให้ทราบในเวลาที่เหมาะสมอาจขัดขวางการฟ้องร้องได้

3.5 การมีผลบังคับใช้ต่อไป เนื้อหาในหัวข้อการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้แม้ว่าเงื่อนไขเหล่านี้หรือบริการที่ Epic มอบให้คุณจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

3.6 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในอนาคต ถึงแม้ว่า Epic อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท แต่ Epic ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อใช้การอนุญาโตตุลาการหรือกฎระเบียบที่ระบุในที่นี้ สำหรับข้อพิพาทใด ๆ หลังจากที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว

4. การสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณและ Epic ตกลงที่จะจัดการกับข้อพิพาทในลักษณะของรายบุคคลเท่านั้น และจะไม่:

ดำเนินการเพื่อสร้าง เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การอนุญาโตตุลาการแบบรวมหรือกลุ่ม หรือการดำเนินการใด ๆ ที่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นกระทำหน้าที่ในอำนาจหน้าที่ของตัวแทน (เช่น การดำเนินการของทนายความเพื่อให้ทำหน้าที่เสมือนอัยการ) หรือ

การฟ้องร้องดำเนินคดีรายบุคคลแบบรวมหรือร่วมกัน หรือการอนุญาตให้อนุญาโตตุลาการกระทำการดังกล่าวได้ไม่ต้องมีการให้ความยินยอมที่ชัดแจ้งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขเหล่านี้ และการดำเนินการหรือการอนุญาโตตุลาการอื่น ๆ ทั้งปวง

5. การแยกออกจากกันได้

หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ หรือทั้งหมดของข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันนี้ ตกเป็นโมฆะ บังคับใช้ไม่ได้ หรือผิดกฎหมาย คุณและ Epic ตกลงว่าข้อกำหนดจะถูกแยกออกจากกันได้ และส่วนที่เหลือของเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้และสามารถวิเคราะห์ตีความการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน หากข้อกำหนดที่แยกกันข้ออื่น ๆ ไม่ได้รวมเข้าอยู่ด้วย ข้อยกเว้นเดียวก็คือ หากพบว่าการสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่มตกเป็นโมฆะ บังคับใช้ไม่ได้ หรือผิดกฎหมาย คุณและ Epic ตกลงว่าการสละสิทธินี้จะแยกออกจากกันไม่ได้ และเนื้อหาในหัวข้อการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันจะตกเป็นโมฆะและบังคับใช้ไม่ได้ และข้อพิพาทใด ๆ จะได้รับการแก้ไขจัดการในศาล ตามข้อกำหนดเรื่องสถานที่และตัวเลือกที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะไม่มีการอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการแบบกลุ่ม หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งจาก Epic

ภาษา

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ภาษาที่ใช้เป็นหลักสำหรับเงื่อนไขเหล่านี้คือภาษาอังกฤษ คู่สัญญามีความประสงค์ที่ชัดแจ้งว่าต้องการให้เงื่อนไขเหล่านี้และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษ Les parties déclarent qu'elles ont demandé et par les présentes confirment leur desir exprés que cette convention soit rédigee en anglais. เอกสารฉบับแปลใด ๆ ที่มอบให้ไว้จะเป็นไปเพื่อความสะดวกของคุณ

การสละสิทธิ์และการแยกออกจากกันได้

การสละสิทธิในเงื่อนไขเหล่านี้โดย Epic จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิที่เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องสำหรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าว หรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใด และการที่ Epic ไม่ได้ใช้สิทธิหรือข้อกหนดภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการสละซึ่งสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว

หากศาลที่มีอำนาจพิพากษาว่าข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลบออกหรือจำกัดให้อยู่ในขอบเขตที่ต่ำที่สุด และข้อกำหนดส่วนที่เหลือของเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ต่อไป

คำถามทั่วไป


หากมีคำถามทั่วไป โปรดติดต่อเราได้ที่ epicgames.com/help

การแจ้งและขั้นตอนสำหรับการยื่นฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญติเรื่องลิขสิทธิ์ รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล ("DMCA") และกฎหมายอื่น ๆ ที่มีบังคับใช้ Epic ได้นำนโยบายการยกเลิกผู้ใช้หรือผู้ถือบัญชีที่ถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่พิจารณาโดย Epic Epic อาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดสิทธิการเข้าถึงบริการ และ/หรืออัปเดต ถ่ายโอน ระงับ หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้รายใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่ก็ตาม

หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกนำไปใช้บนเว็บไซต์บริการอื่นใด ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาส่งการแจ้งเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ("การแจ้งเกี่ยวกับ DMCA") ไปที่บริษัทตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของเรา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้:

Legal Department

Epic Games, Inc.

620 Crossroads Blvd.

Cary, NC 27518

โทรศัพท์: (919) 854-0070

อีเมล: [email protected]

โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในการแจ้งเกี่ยวกับ DMCA ของคุณ:

  • ระบุถึงงานลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด หากการแจ้งเกี่ยวกับ DMCA ของคุณครอบคลุมงานหลายชิ้น คุณอาจจะต้องยื่นรายการรับรองของงานดังกล่าว
  • ระบุถึงเนื้อหาที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึงคำอธิบายว่าเนื้อหาอยู่ที่ใด คุณต้องให้คำอธิบายที่เพียงพอ เพื่อให้เราสามารถระบุหาเนื้อหาได้ หากเป็นไปได้ กรุณาระบุ URL ของเว็บเพจที่มีเนื้อหาอยู่
  • แจ้งชื่อตามกฎหมายของคุณให้ครบถ้วน รวมถึงที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (หากมี)
  • ระบุข้อความดังต่อไปในส่วนเนื้อหาของการแจ้งเกี่ยวกับ DMCA:
  • ข้าพเจ้าเชื่อโดยเจตนาบริสุทธิ์ว่าการใช้เนื้อหานั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้แทนของเจ้าของ หรือตามกฎหมาย ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในการแจ้งเกี่ยวกับ DMCA ฉบับนี้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และภายใต้บทลงโทษของความผิดฐานให้การเท็จ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์
  • ลงลายมือชื่อของคุณแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือลงด้วยปากกา
  • โปรดทราบว่าภายใต้กฎหมาย 17 U.S.C. 512(f) หากคุณจงใจแถลงข้อความที่เป็นเท็จว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้นถูกละเมิด คุณอาจจะต้องรับผิดต่อความเสียหายต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นกับเราหรือผู้ใช้ของเรา หากคุณไม่แน่ใจว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมที่คุณรายงานนั้นเป็นการละเมิดจริงหรือไม่ คุณอาจจะต้องติดต่อทนายความก่อนยื่นเรื่องแจ้งถึงเรา


กฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการดิจิทัล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 13 ของกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการดิจิทัล Epic ได้แต่งตั้ง Epic Games Sweden, AB ให้เป็นตัวแทนทางกฎหมายของ Epic ในสหภาพยุโรป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปสามารถติดต่อ Epic Games Sweden, AB ได้ที่:

Epic Games Sweden, AB
Västgötagatan 2, Floor 6
118 28 Stockholm, Sweden

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: +46 46 590 22 06

ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับ - ผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนใน EU (อัปเดตวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024)

ค่าเฉลี่ยโดยประมาณของผู้ใช้ประจำเดือนในสหภาพยุโรปของ Epic Games Store ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา 17.7 ล้านคน

ค่าเฉลี่ยโดยประมาณของผู้ใช้ประจำเดือนในสหภาพยุโรปของ Epic Dev Community ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา 417,000 คน

ค่าเฉลี่ยโดยประมาณของผู้ใช้ประจำเดือนในสหภาพยุโรปของ Fab Marketplace ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา 4,700 คน

ผู้ใช้ที่เข้าใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ Epic มากกว่าหนึ่งรายการในช่วงเดือนที่กำหนดจะถูกพิจารณาเป็นผู้ใช้สำหรับของแต่ละบริการหรือผลิตภัณฑ์